Vijeće za elektroničke medije na 20-23 sjednici otvorilo je ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 02/23, 03/23 i 04/23