Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. ovog Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektom:

Čistoća d.o.o., Ul. Ognjena Price 13, 42000 Varaždin, OIB: 02371889218

17.08.2021. Odluka o odabiru stručnjaka za zadržavanje i privlačenje talenata za potrebe projekta ‘TalentMagnet’

Zapisnik i odluka o odabiru

28.07.2021. Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručnjaka za zadržavanje i privlačenje talenata za potrebe projekta ‘TalentMagnet’;

Rok za dostavu ponuda je 06.08.2021. do 15:00 sati na e-mail: marin.sipek@dan.hr i natasa.mihinjac@dan.hr

PRILOZI:

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1. Projektni zadatak

Prilog 2. Kriterij za odabir ponude

Prilog 3. Ponuditelj

Prilog 4. Izjava o nekažnjavanju

Prilog 5. Izjava porezi

Prilog 6. Ponudbeni list

Prilog 7. Troškovnik

19.07.2019 Odluka o odabiru stručnjaka za kružno gospodarstvo-cirkularnu ekonomiju;

Odluka o odabiru

09.07.2019. Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručnjaka za kružno gospodarstvo – cirkularnu ekonomiju za potrebe projekta „CITYCIRCLE“;

Rok za dostavu ponuda je 18.7.2019. do 12:00 sati na e-mail: nikolina.zigmund@dan.hr

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1_Projektni zadatak

Prilog 2_Kriterij za odabir ponude

Prilog 3_Stručnjak 1

Prilog 4_Stručnjak 2

Prilog 5_Izjava o nekaznjavanju

Prilog 6_Izjava porezi

Prilog 7_Ponudbeni list

Prilog 8_Troskovnik

15.09.2016 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

08.09.2016. Poziv na dostavu ponuda za nabavu i montažu prozora za uređenje poslovnog prostora;

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

PRILOZI

29.07.2016 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude

+385 (42) 213 700
Font Resize