POZIV NA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA 2023. GODINU U OKVIRU ERASMUS + PROGRAMA

Europska komisija u sklopu Programa Erasmus + objavila Poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu:

Opći cilj programa je cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva;
Poziv je objavljen za sljedeća područja:
• Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince;
• Ključna aktivnost 2 – Suradnja organizacija i institucija;
• Ključna aktivnost 3 – Podrška razvoju politike i suradnji;
• Aktivnosti Jean Monnet;
Rokovi za dostavu projektnih prijedloga kao i iznos bespovratnih sredstava ovise o vrsti projekta, aktivnosti i/ili broju sudionika;

The Erasmus+ Programme Guide | Erasmus+ (europa.eu)

Prijedlog Popisa značajnih događaja na e-savjetovanju

Dana 24. studenog 2022. na savjetovanje s javnošću stavljen je prijedlog Popisa značajnih događaja, koji je Vijeće za elektroničke medije utvrdilo na svojoj sjednici 43-22 od 16. studenog 2022.

 

Savjetovanje je dostupno na mrežnoj poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22491

 

Vijeće za elektroničke medije poziva predstavnike zainteresirane i stručne javnosti da se uključe u javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja, a svoje argumentirane prijedloge i primjedbe mogu poslati najkasnije do 27. prosinca 2022.

 

Nakon što Vijeće razmotri i obradi sve pristigle komentare po završetku savjetovanja, a najkasnije do  27. siječnja 2023., bit će objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

DRUGI JAVNI POZIV za provedbu mjera iz ,,Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini”

SVRHA PROGRAMA

 

Svrha Programa potpore Županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03122-041341URBROJ:

5030I-05120-22-2) ođ 25. kolovoza 2022. godine (u daljnjem tekstu: Program) je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju

poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka.

Provedbom Programa nastoji se očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći u povećanju obujma proizvodnje i genetskog unaprjeđenja populacije

mliječnih krava u Republici Hrvatskoj.

PREDMET DRUGOG JAVNOG POZIVA

 

Predmet Drugog javnog pozivanje prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u2022. godini za slijedeće potpore:

Mjera 1.

Dodatno financiranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka,

Mjera 2.

Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih  za proizvodnju u mlijeka, Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka.

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA

 

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave koje:

 • su dobile suglasnost od Ministarstva poljoprivrede na provedbu programa jedinica područne (regionalne) samouprave do 31. svibnja 2022. godine podnesu Zahtjev za dodjelu potpore

dostave obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Programa i Javnog poziva

 • nemaju nereguliranih dugovanja s osnova javnih davanja.

Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev koji može obuhvaćati jednu ili više mjera prihvatljivih Programom.

Potpora Se ne može dodijeliti korisnicima koji su već ostvarili pravo na potporu temeljem Programa potpore Županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini

donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03 122-04 1 3 41 URBROJ : 503 0 1 -05120-22-2) od 25. kolovoza 2022. godine.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI GRLA

U okviru ovoga Drugog javnog poziva u Mjeri l. i Mjeri 2.,prihvatljiva grla su: uzgojno valjane junice kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda upisane u glavni dio

matične knjige pasmine u Republici Hrvatskoj ili u drugoj dtžavi iz koje dolaze kako slijedi:

mliječne pasmine: holstein, crveno švedsko govedo’,jersey, norveško crveno govedo, dansko crveno govedo i ayrshire

kombinirane pasmine: simentalska, siva, smeđa, monteliarde, pinzgauer, cikasta, normande.

 

PRIHVATLJIVI TROSKOVI

Prihvatljivi  troškovi su:

Mjera 1. – troškovi uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina goveda namijenjenih za proizvodnju  mlijeka

Mjera 2. – troškovi kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina goveda namijenjenih za proizvodnju mlijeka

Mjera 3. – troškovi sakupljanja i prijevoza mlijeka.

IZNOS POTPORE

 

Intenzitet potpore prema mjerama Programa temelji se na indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (,,Narodne novine”, broj r32lt7).

Mjera l.

Uzgoj uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka kroz Program će se dodatno financirati u iznosu od:

 • najviše 50 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u I. i il. skupinu prema indeksu razvijenosti
 • najviše 30 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Mjera 2. Kupovina uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka kroz Program će se dodatno financirati u iznosu od:

 • najviše I00 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu prema indeksu razvijenosti

najviše 70 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave  razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka sufinancirat će se u visini od:

 • 50 % za jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i il. skupinu prema indeksu razvijenosti
 • 30 % za jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti

Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih Zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije Programa i ovoga Drugog javnog poziva, utvrdi da je ukupni iznos Zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, Ministarstvo poljoprivrede će proporcionalno umanjiti jedinične iznose sredstava financiranja.

Maksimalni iznos potpore za pojedinačni Zahtjev po prihvatljivom korisniku iznosi 500.000,00 kn.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi se podnose Ministarstvu poljoprivrede na obrascu iz Priloga I. ovoga Drugog javnog poziva.

Uz potpisan i ovjeren obrazac Zahtjeva korisnik mora priložiti:

 1. dokumentacija županije o dodjeli Županijske potpore za svakog pojedinog prihvatljivog korisnika Programa
 2. izvornik potvrde nadležne porezne uprave da Podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave i
 3. preslika IBAN-a podnositelj a zahtjeva.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2022. godini podnose se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Ilica 101

10000 Zagreb

s naznakom

,,Program potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u2022.

godini” – NE OTVARATI.

 

ROK ZA PODNOSENJE PRIJAVE NA DRUGI JAVNI POZIV

Rok za podnošenje zahtjeva na Drugi javni poziv je od dana objave ovoga Drugog javnog poziva 30. studenog 2022. godine. Iznimno, jedinice područne (regionalne) samouprave koje

će provedbu Županijskih programa završiti nakon roka podnošenja zahtjeva kroz ovaj Drugi program, dokumentaciju vezanu uz dodjelu Županijske potpore za svakog pojedinog korisnika

mogu dostaviti uz obrazac financijskog izvješća iz Priloga II ovoga Drugog javnog poziva s prilozima koji ima dokazuju provedena plaćanja.

ADMINISTRATIVNA OBRADA DONEŠENIH ODLUKA I ISPLATA SREDSTAVA

Ministarstvo poljoprivrede osniva Povjerenstvo koje provodi administrativnu kontrolu zahtjeva. Povjerenstvo obrađuje zaprimljene Zahtjeve i provodi administrativnu kontrolu

podnesenih Zahtjeva na temelju uvjeta propisanih Programom, ovim Drugim javnim pozivom, drugih podataka iz internih bazi evidencija te razmjenom podataka s drugim tijelima državne

uprave i agencijama.

U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da je dostavljeni Zahtjev ili dokumentacija dostavljena uz Zahtjev nepotpuna, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede

poslanog na e-mail adresu navedenu u Prilogu I ovoga Drugog javnog poziva, podnositelj je dužan dostaviti dopunu Zahtjeva i/ili dokumentacije u roku od sedam dana od dana zaprimanja

zahtjeva za dopunu.

Po završenoj administrativnoj kontroli Ministarstvo poljoprivrede donosi odluku o dodjeli potpore i podnositeljima zahtjeva dostavlja pisane pojedinačne obavijesti o dodijeli odobrenog

iznosa ili o odbijanju zahtjeva za potporu.

Ministarstvo poljoprivrede s korisnikom sklapa Ugovor o dodjeli potpore.

Nakon sklopljenog Ugovora o dodjeli potpore, Ministarstvo poljoprivrede provodi isplatu financijskih sredstava na žiro-račun jedinice područne (regionalne) samouprave dostavljen u

zahtjevu.

KONTROLA NA TERENU I POVRAT POTPORE

Jedinice područne (regionalne) samouprave Su po završetku Programa, u roku od 60 dana od dana isplate sredstava, dužne dostaviti popunjen obrazac financijskog izvješća iz Priloga II

ovoga Drugog javnog poziva s prilozima kojima dokazuju provedena plaćanja.

Navedeno izvješće i dokazi o provedenim plaćanjima dostavljaju se na adresu:

 

Ministarstvo poljoprivrede

Ilica 101

10000 Zagreb

s naznakom ,,Izvješće o provedbi Programa potpore županijskim programima u sektoru

mliječnog govedarstvau2022. godini” _ NE OTVARATI

U slučaju da su dostavljeno izvješće i/ili dokazi o provedenim plaćanjima nepotpuni, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede poslanog na e-mail adresu navedenu u Prilogu I ovoga Drugog

javnog poziva, podnositelj je dužan dostaviti dopunu izvješća i/ili dokaza o provedenim plaćanjima u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

U slučaju neprihvatljivog trošenja dodijeljenih sredstava’ jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je izvršiti povrat iznosa neprihvatljivog troška sredstava sufinanciranja.

Ako jedinica područne (regionalne) samouprave ne utroši Sva ugovorena sredstva financiranja, dužna je izvršiti povrat svih neutrošenih sredstava financiranja.

Povrat sredstava jedinice područne (regionalne) samouprave dužna je učiniti u roku od l5 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

ZAVRŠNE ODREDBE

Zahtjevi koje ne udovoljavaju uvjetima propisanim Programa i ovim Drugim javnim pozivom smatrat će se nevažećima i neće se obrađivati.

Prijava čiji podnositelj ne dostavi dopunu zahtjeva u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu smatrat će s nevažećom.

Drugi_JavniPoziv_mlijecno_govedarstvo2022.pdf

 
CEI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA 2022. GODINU

Središnja europska inicijativa (CEI) objavila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2022. godinu:

 

Ciljevi Poziva su:

 • Izgradnja kapaciteta prijenosom i dijeljenjem znanja, posebno iz država članica Europske unije koje su ujedno i članice Središnje europske inicijative u države Središnje europske inicijative koje ujedno nisu članice Europske unije;
 • Razmjena iskustava i dobre prakse među svim državama članicama Središnje europske inicijative davanjem prednosti mobilnosti i umrežavanju
 1. Ukupni iznos financijskih sredstava po Pozivu iznosi 360.000,00 EUR;
 2. Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno do 75% ukupno prihvatljivih troškova projekta

Rok za podnošenje projektnih prijava je 20. siječnja 2023. godine u 23:59;

Više informacija o Pozivu i načinu prijave dostupno je na poveznici:

 

CEI Cooperation Fund [br] Call for Proposals 2022 – CEI Application

Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu

Europska komisija 24. studenoga 2022. objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

 

Ovaj se Poziv na podnošenje prijedloga odnosi na sljedeće aktivnosti programa Europske snage solidarnosti:

 

— volonterski projekti

 

— volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

 

— projekti solidarnosti

 

— oznaka kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti

 

— oznaka kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći

 

— volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć.

 

 1. A) Decentralizirane aktivnosti – prijave zaprima Agencija za mobilnost i programe EU

 

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu:

 

Volonterski projekti –     23. veljače 2023

 • 4. listopada 2023. . (opcionalni rok*)

 

Projekti solidarnosti  –     23. veljače 2023.

 1. svibnja 2023. (opcionalni rok**)

 

 •   4. listopada 2022.

 

*AMPEU će otvoriti za volonterske projekte samo prvi rok, a informacije o tome hoće li Agencija naknadno otvoriti drugi opcionalni rok pratite na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti)

 

**AMPEU neće otvarati rok u svibnju za projekte solidarnosti

 

Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

 

VAŽNO! Za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene do 31.12.2022. Agencija jamči da će biti obrađene do prvog roka za volonterske projekte 23.2.2023. godine, dok za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene nakon 31.12.2022. Agencija ne jamči da će biti obrađene do prvog roka 23.2.2023. godine.

 

Dostupni indikativni proračun za Republiku Hrvatsku za projekte u okviru decentralizirane aktivnosti: 1.511.564,00 EUR (1.333.191,00 EUR za volonterske projekte i 178.373,00 EUR za projekte solidarnosti).

 

 1. B) Centralizirane aktivnosti – prijave zaprima Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 17 sati prema briselskom vremenu:

 

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta – 8. veljače 2023.

 

Volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć – 3. svibnja 2023. Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

 

Detaljne upute o podnošenju prijava dostupne su u Vodiču kroz Europske snage solidarnosti za 2023.

 

Vodič kroz Europske snage solidarnosti za 2023. sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

 

Prioriteti za 2023. za decentralizirane aktivnosti:

 

 • uključivanje i raznolikost
 • digitalna tranzicija
 • zaštita okoliša, održivi razvoj i klimatska politika
 • sudjelovanje u demokratskom životu
 • dodatni nacionalni prioritet za Hrvatsku za volonterske projekte: Cilj za mlade #6 POTICAJ MLADIMA IZ RURALNIH SREDINA, s naglaskom na potresom pogođena područja

Na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti dostupne su informacije o proračunu, savjetovanju projektnih prijedloga, edukativnim aktivnostima umrežavanja, poveznice na prijavne obrasce i upute za njihovo ispunjavanje, odgovori na često postavljana pitanja i sve druge važne informacije.

 

ESS – Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu

Objavljene izmjene natječaja za provedbu tipa operacije 19.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Izmjene natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“ s prilozima, objavljenog 21. rujna 2021. godine.

 

Razlog izmjene je produženje roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu.

 

Objavljene izmjene natječaja za provedbu tipa operacije 19.1.1. | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Izmjena natječaja za provedbu operacija koje se provode putem LRS LAG-ova

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 21. studenog 2022. godine izmjene svih šest natječaja za provedbu operacija koje se provode unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ i to redom kako slijedi:

 

 • tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ LRS LAG
 • tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ LRS LAG
 • tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG
 • tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ LRS LAG
 • tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ LRS LAG
 • tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ LRS LAG

Predmet izmjena natječaja je produženje roka za provedbu (realizaciju) projekta u cilju što boljeg iskorištenja LEADER mjere, i posljedično EPFRR-a.

 

Izmjenom svih natječaja, rok za završetak provedbe projekta je 24 ili 36 mjeseci (ovisno o propisanome u svakom pojedinom natječaju) od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.

 

Završetak provedbe projekta smatra se dan podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

 

Valja naglasiti da se izmjene odredbi primjenjuju na sve postupke u tijeku bez obzira na to kada su započeti i po kojim pravilima bi trebali biti završeni. Drugim riječima, izmjena odredbi primjenjiva je i na već ugovorene/odobrene projekte.

 

Aneksi ugovora/izmjena odluka o dodjeli sredstava neće se izrađivati već izmjena natječaja ima pravnu snagu na sve strane u postupku.

 

Izmjena natječaja za provedbu operacija koje se provode putem LRS LAG-ova | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA EUROPSKI PROJEKTI SURADNJE

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u sklopu Programa Kreativna Europa objavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga Europski projekti suradnje:

 

Opći ciljevi Poziva:

Omogućiti organizacijama koje djeluju u području kulture svih veličina da surađuju, zajednički produciraju, eksperimentiraju, inoviraju, budu mobilne te da uče jedne od drugih;

Poboljšati pristup europskim kulturni i kreativnim radovima te promovirati inovacije i kreativnost;

Vrste projekata:

 1. Projekti suradnje manjeg opsega;
 2. Projekti suradnje srednjeg opsega;
 3. Projekti suradnje većeg opsega;

Ukupno raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva iznose 60.076.809,00 EUR, od čega za:

 • Projekte suradnje manjeg opsega: 21.026.883,00 EUR;
 • Projekte suradnje srednjeg opsega: 21.026.883,00 EUR;
 • Projekte suradnje većeg opsega; 18.023.043,00 EUR;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu ovisi o vrsti projekata te iznosi:

 • Za projekte suradnje manjeg opsega: 200.000,00 EUR;
 • Za projekte suradnje srednjeg opsega: 1.000.000,00 EUR;
 • Za projekte suradnje većeg opsega; 2.000.000,00 EUR;

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o vrsti projekata te iznosi:

 • Za projekte suradnje manjeg opsega: do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 • Za projekte suradnje srednjeg opsega: do 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 • Za projekte suradnje većeg opsega: do 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je do 23. veljače 2023. godine u 17:00 sati;

Više informacija o Javnom natječaju i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je u prilogu ove poruke i na sljedećim poveznicama:

 • Projekti suradnje manjeg opsega;
 • Projekti suradnje srednjeg opsega;
 • Projekti suradnje većeg opsega.

 

Funding & tenders (europa.eu)

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POTPORE KROZ MJERU POTPORE PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA KROZ PODUZETNIČKI FOND GRADA VARAŽDINA U 2022. GODINI

Na temelju članka 9. Programa potpora poduzetnicima na podrucju Grada Varazdina od 2022. do 2025. godine (,,Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/22), Zakljucka o pokretanju postupka dodjele potpora kroz mjeru Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnicki fond Grada Varaždina u 2022. godini (KLASA: 311-01/22-01/2, URBROJ: 2186-1-06-01/6-22-2, od 17. studenoga 2022. godine) i clanka 69. Statuta Grada Varaždina (,,Sluzbeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - procisceni tekst), Gradonacelnik Grada Varaždina na dan 21. studenoga 2022. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za podnošenje  prijava za potpore kroz mjeru  Potpore  poduzetnicima  i obrtnicima kroz Poduzetnicki  fond

Grada Varazdina u 2022. godini.

 

https://varazdin.hr/upload/2022/11/javni_poziv_za_podnosenje_prijava_za_potpore_kroz__637b7f5d2a738.pdf

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu (Rok: 21. prosinca 2023.) 21. studenog 2022. – Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) raspisuje

1.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

 

Pod pojmom „razvoja publike“ podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.

2.

Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.

 

3.

Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadržavaju neke od sljedećih programskih aktivnosti:

 

Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje  aktivnosti usmjerenih na razvoj publike :

 

 • stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina,

segmentacije publike ili izrade baze rezultata istraživanja dostupne javnosti

 • jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa  publici
 • stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike
 • organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike
 • izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje.

 

Razvoj programa:

 

 • programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
 • aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi, starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima
 • razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.) kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa
 • aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike
 • programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.

 

4.

Uz ispunjenu e-prijavnicu obavezno je priložiti:

 

 1. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (predložak je dostupan za preuzimanje unutar e-prijavnice)
 2. Obrazac izjave o istinitosti i vjerodostojnosti podataka financiranja (predložak je dostupan za preuzimanje unutar e-prijavnice)
 3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana
 4. Detaljno specificiran troškovnik programa
 5. Detaljan opis programa za koji se potražuju sredstva (kontekst nastanka programa i potrebe razvoja publike koje se programom zadovoljavaju, detaljna razrada programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti, popis sudionika i suradnika s referencijama, metodologija rada, ciljane skupine, rezultati programa, održivost programa)
 6. Terminski plan održavanja programa Stručne referencije autora/voditelja programa (CV)
 7. Prethodna suglasnost nadležnog tijela ukoliko program uključuje korištenje javnog prostora
 8. Dostavljen izvadak iz Registra neprofitnih organizacija za umjetničke organizacije i udruge
 9. Upis u Očevidnik kazališta (za javna i privatna kazališta).

 

5.

Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su priložiti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjeg rada i postignuća).

 

6.

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete Poziva stručna služba nadležne Uprave Ministarstva kulture i medija priprema dokumentaciju za Povjerenstvo, savjetodavno tijelo Ministarstva kulture i medija koje vrednuje pristigle programe. Nakon provedbe postupka vrednovanja Povjerenstvo predlaže konačnu listu predloženih programa za 2023. godinu i predaje na odlučivanje ministrici kulture i medija. Popis odobrenih i odbijenih programa objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

 

7.

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 24 (e-prijavnici) – Prijavnica za programe razvoja publike za 2023. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica). Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

 

8.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima natječaja te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u programe koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

 

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 21. studenoga do 21. prosinca 2022. godine, do 17 sati.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu (Rok: 21. prosinca 2023.) (gov.hr)

Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

 

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti u 2022. godini. Ovaj Poziv nastavak je pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u provedbi predškolskih programa kroz Programe potpore gradovima i općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, a koji Središnji državni ured za demografiju i mlade kontinuirano provodi u zadnje tri godine. Ovim Pozivom podrška je usmjerena razvijenijim gradovima odnosno gradovima od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti, a koji pritom ulažu značajna sredstva u predškolsku djelatnost.

 

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osiguran je ukupan iznos od 6.609.625,00 kn (877.247,99 €). Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 412.500,00 kuna (54.748,16 €) za najviše 75 djece, a za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. Više o prihvatljivosti prijavitelja i ostalim informacijama molimo pogledati u tekstu Poziva i Programu.

 

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave. Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena Obavijest na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

Natječajnu dokumentaciju za prijavu može se preuzeti desno.

E-mail adresa za pitanja i informacije je: natjecaj.demografija@demografijaimladi.hr

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade - Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (gov.hr)

KRUŽENJE EUROPSKIH LITERARNIH DJELA

Europska komisija u sklopu Programa Kreativna Europa objavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga Kruženje europskih literarnih djela:

 

Cilj poziva je podržati projekte koji će se baviti prijevodima, objavljivanjem, distribuiranjem i promoviranjem djela s područja fantastike;

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Poziva iznosi 5.000.000,00 EUR;

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu podijeljen ovisi o vrsti projekata:

Mali projekti – predlažu prijevod najmanje 5 knjiga i mogu zatražiti do 100.000,00 EUR;

Srednji projekti – predlažu prijevod najmanje 11 knjiga i mogu zatražiti do 200.000,00 EUR;

Veliki projekti – predlažu prijevod najmanje 21 knjigu i mogu zatražiti do 500.000,00 EUR;

 

Intenzitet potpore iznosi do 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

 

Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2023. godine;

 

Funding & tenders (europa.eu)

Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu

Europska komisija je objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

 

Ovaj Poziv se odnosi na sljedeće aktivnosti programa Europske snage solidarnosti:

 

– volonterski projekti

 

– volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

 

– projekti solidarnosti

 

– oznaka kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti

 

– oznaka kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći

 

– volontiranje u području humanitarne pomoći

 

 1. A) Decentralizirane aktivnosti – prijave zaprima Agencija za mobilnost i programe EU

 

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu.

 

 1. A) Decentralizirane aktivnosti – prijave zaprima Agencija za mobilnost i programe EU

 

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu.

 

 • Volonterski projekti –  23. veljače 2022.

(opcionalni rok* )-4. listopada 2022.

 

 

 • Projekti solidarnosti – 23. veljače 2022.

(opcionalni rok**) – 4. svibnja 2022.

 

– 4. listopada 2022.

 

 

*AMPEU će otvoriti za volonterske projekte samo prvi rok, a informacije o tome hoće li Agencija naknadno otvoriti drugi opcionalni rok pratite na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti)

 

**AMPEU neće otvarati rok u svibnju za projekte solidarnosti

 

Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

 

VAŽNO! Za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene do 31.12.2021. Agencija jamči da će biti obrađene do prvog roka za volonterske projekte 23.2.2022. godine, dok za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene nakon 31.12.2021. Agencija ne jamči da će biti obrađene do prvog roka 23.2.2022. godine. B) Centralizirane aktivnosti – prijave zaprima Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

 

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 17 sati prema briselskom vremenu.

 

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta – 6. travnja 2022.

 

Volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć – 3. svibnja 2022.

 

Prijave za oznaku kvalitete za područje humanitarne pomoći mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

 

Za detaljne upute o podnošenju prijava proučite Vodič kroz program Europske snage solidarnosti na engleskom jeziku koji je sastavni dio ovog Poziva, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv. Dostupna je i hrvatska verzija Vodiča kroz Europske snage solidarnosti.

 

Prioriteti za 2022. za decentralizirane aktivnosti:

 

 • uključivanje i raznolikost
 • zaštita okoliša, održivi razvoj i klimatska politika
 • digitalna tranzicija
 • sudjelovanje u demokratskom životu
 • dodatni nacionalni prioritet za Hrvatsku: Cilj za mlade #6 POTICAJ MLADIMA IZ RURALNIH SREDINA, s naglaskom na potresom pogođena područja

 

Na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti dostupne su informacije o proračunu, savjetovanju projektnih prijedloga, edukativnim aktivnostima umrežavanja, poveznice na prijavne obrasce i upute za njihovo ispunjavanje, odgovori na često postavljana pitanja i sve druge važne informacije.

ESC51 volonterski projekti – dodjela proračuna, kriteriji dodjele i bodovanje prioriteta

Godišnji program rada za 2022. Europske komisije (revidirana verzija od 8. ožujka 2022.) – proračun za projekte povećan je u okviru Europske godine mladih u odnosu na prvotno najavljeni proračun.

U Službenom listu Europske unije od 8. lipnja 2021. objavljena je Uredba za program Europske snage solidarnosti za razdoblje 2021.-2027. (OJ L 202 2021, 8.6.2021, str. 32-54) (Uredba na hrvatskom jeziku; Uredba na engleskom jeziku).

 

ESS – Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu

IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Dana 16. studenog 2022. godine

 

Ministarstvo poljoprivrede objavilo prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

 

Izmjene se odnose na:

 

Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost;

Prilog 2. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) – Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026- (NPOO);

Kodove intervencija u sustavu eNPOO.

Izmjene nemaju utjecaj na postupak dodjele bespovratnih sredstava;

 

Detalji poziva “ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE” – oznaka “NPOO.C1.5.R1-I1.02” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnoga društva usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu programima u skladu s uvjetima ovog Poziva.

 

Organizacije civilnoga društva sukladno ovom Pozivu mogu  prijaviti program za sljedeća dva (2) prioritetna područja:

 

P1. Programi usmjereni unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti uz obavezno informiranje starijih osoba o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i osvješćivanje javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama

P2. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici – usluga prijevoza

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva i traje od 14. studenoga 2022. do 14. prosinca 2022. godine.

 

Smatrat će se da je program valjano prijavljen ako je:

Cjelovita natječajna dokumentacija propisano postavljena u sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 14. prosinca 2022. godine do 15:00 sati.

Dokument za verifikaciju dostavljen isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu starije.osobe@mrosp.hr . Ovaj dokument bit će prihvatljiv isključivo ukoliko je poslan do 14. prosinca 2022. godine do 18:00 sati.

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu (gov.hr)

KRUŽENJE EUROPSKIH LITERARNIH DJELA

Europska komisija u sklopu Programa Kreativna Europa objavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga Kruženje europskih literarnih djela:

 

Cilj poziva je podržati projekte koji će se baviti prijevodima, objavljivanjem, distribuiranjem i promoviranjem djela s područja fantastike;

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Poziva iznosi 5.000.000,00 EUR;

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu podijeljen ovisi o vrsti projekata:

 • Mali projekti – predlažu prijevod najmanje 5 knjiga i mogu zatražiti do 100.000,00 EUR;
 • Srednji projekti – predlažu prijevod najmanje 11 knjiga i mogu zatražiti do 200.000,00 EUR;
 • Veliki projekti – predlažu prijevod najmanje 21 knjigu i mogu zatražiti do 500.000,00 EUR;

Intenzitet potpore iznosi do 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2023. godine;

 

Funding & tenders (europa.eu)

Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture za 2023. godinu
 1. studenog 2022. – Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Taj umjetničko-edukativni program već jedanaestu godinu za redom djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske približava umjetnost i kulturu kroz brojne aktivnosti te izvedbene kulturno-umjetničke programe.

 

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području RH. Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu, a provoditi ih trebaju stručnjaci različitih umjetničkih područja kao što su književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija.

 

Ministarstvo kulture i medija program Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te uz financijsku potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

Prijave se podnose putem elektroničkog obrasca br. 23 (e-prijavnica) u sustavu ePisarnice Ministarstva kulture i medija.

 

Uvjete poziva kao i upute za prijavitelje pronađite na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/?id=23027

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture za 2023. godinu (gov.hr)

POZIV ZA DJELOVANJE U PODRUČJU TURIZMA S TEMOM: ODRŽIVI RAST I IZGRADNJA OTPORNOSTI U TURIZMU – OSNAŽIVANJE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA ZA PROVOĐENJE DVOSTRUKE TRANZICIJE (SMP-COSME-2022-TOURSME)

Glavna Uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća Europske komisije (DG GROWTH) zajedno s Izvršnom agencijom za mala i srednja poduzeća (EISMEA) raspisala je centralizirani natječaj Europske komisije za potporu malim i srednjim poduzetnicima u turizmu.

 

Opći cilj poziva na dostavu prijedloga je poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzeća u turističkom sektoru kroz izgradnju kapaciteta malih i srednjih poduzeća za uspješnu provedbu dvostruke zelene i digitalne tranzicije, te poticanje inovativnosti, otpornosti, održivosti i kvalitete duž lanaca vrijednosti u turizmu.

 

Ovaj poziv za dostavu prijedloga dio je sveukupne strategije oporavka od pandemije COVID-19 za održivi turistički ekosustav, a pritom je usklađen s prioritetima Strategije Europske Komisije za mala i srednja poduzeća i ažuriranom Europska industrijska strategija.

Konkretno, ovaj poziv na dostavu prijedloga podržava ciljeve strateškog dokumenta Transition pathway for tourism razvijenog u suradnji s dionicima u turizmu za podršku zelenoj i digitalnoj tranziciji i otpornosti turističkog ekosustav EU.

 

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća u sektoru turizma.

 

Ukupna alokacija bespovratnih sredstava iznosi 20,5 milijuna EUR.

 

Datum završetka zaprimanja prijava:  30.11.2022.

 

Poziv za djelovanje u području turizma s temom: Održivi rast i izgradnja otpornosti u turizmu – osnaživanje podrške malim i srednjim poduzećima za provođenje dvostruke tranzicije (SMP-COSME-2022-TOURSME) – EU-PROJEKTI.INFO

Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

Vijeće za elektroničke medije na svojoj 42-22 sjednici, održanoj 10. studenog 2022. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti za 2023. godinu.

 

Rok za podnošenje prijava je 15. prosinca 2022. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje, zajedno s obrascima za prijavu.

 

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

Prve izmjene natječaja za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas 9.  studenog 2022. godine prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Radi se o tehničkim izmjenama, a detalje možete pogledati:

 

 

Prve izmjene natječaja za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavljuje Javni poziv koji je otvoren do 30. studenoga 2022. godine

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA FINANCIRANJE U SKLOPU PROJEKTA PRILAGODBE INFORMACIJSKIH SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA PORTALU OTVORENIH PODATAKA (OPEN DATA) UP.04.1.1.19.0001

 

 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su na financiranje unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava javnog sektora kako bi se olakšala i ubrzala priprema i objava skupova otvorenih podataka (osobito vrijednih i visokovrijednih) u strojno čitljivom obliku sukladno standardima, za minimalno 8 (osam) tijela državne i javne vlasti na Portalu otvorenih podataka.

 

Sredstva za financiranje osigurana su u okviru Elementa 3 (tri) projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva je 2.955.775,00 kuna s PDV-om.

 

 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava financiranja imaju sva tijela javne vlasti koja su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

 

III. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE

Predloženi skupovi podataka Prijavitelja su skupovi podataka čije popise tijela objavljuju sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

 

Prijavitelj se treba obvezati da će odrediti zaposlenike koji će biti dostupni za suradnju s izvođačima prilikom nadogradnje informacijskog sustava.

 

 1. ROK ZA PREDAJU PRIJAVE

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2022. godine.

 

 1. PRIJAVA l DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

Prijave se podnose isključivo ispunjavanjem i dostavljanjem projektnog zadatka koji se sastoji od tehničke specifikacije i opisa poslova (ispuniti prema priloženom predlošku za izradu tehničke specifikacije Prilog 1). Tehnička specifikacija treba sadržavati i procijenjenu vrijednost nabave unaprjeđenja informacijskih sustava Prijavitelja.

 

Prihvatljivi troškovi unaprjeđenja informacijskih sustava tijela javnog sektora između ostalog obuhvaćaju troškove:

 • identifikacije i analize skupova podataka
 • instalacije dodatnih baza podataka ili proširenja postojećih baza podataka
 • dokupa potrebnih softverskih licenci
 • razvoja modula za pripremu podataka
 • usluge instalacije, konfiguracije i testiranja sustava do razine potpune spremnosti automatske objave podataka na Portalu otvorenih podataka.

 

 1. ODABIR PRIJAVA ZA FINANCIRANJE

Odabir Prijava će se provoditi sukladno razini dovršenosti dostavljene tehničke specifikacije (projektnog zadataka) i realnog iskazivanja troškova nadogradnje. Odabrat će se minimalno 8 (osam) institucija čiji ukupni iznos troškova ne prelazi raspoloživi dio sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva.

 

Prednost će imati Prijavitelji koji dostave ispunjen Ex-ante upitnik za procjenu utjecaja skupa podataka koji je priložen ovom Pozivu (Prilog 2). Skup podataka ima visokovrijedan utjecaj ukoliko postoje jasni dokazi da skup podataka ima snažan potencijal ostvariti utjecaj unutar identificiranog problemskog područja (gospodarskog, društvenog, političkog i/ili okolišnog).

 

VII. NAČIN PRIJAVE

Prijava na Javni poziv podnosi se dostavom dokumentacije na adresu elektroničke pošte opendata.admin@rdd.gov.hr ili osobno u pisarnicu Ureda na adresu:

 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, prijava za sudjelovanje u projektu „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“, Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb

 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva – Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ (gov.hr)

JAVNI NATJEČAJ BROJ 2/22 (POTPORA MALE VRIJEDNOSTI) ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH MEDIJA ZA 2023. GODINU

Agencija za elektroničke medije objavila je Javni natječaj broj 2/22 (potpora male vrijednosti) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023. godinu:

 

Cilj Javnog natječaja je dodjela sredstava za poticanje proizvodnje, te distribucije vlastitih programa koji su od javnog interesa, neprofitnim nakladnicima radija i nakladnicima radija na lokalnoj i regionalnoj razini te neprofitnim pružateljima medijskih usluga radija i televizije satelitom, internetom i kabelom iz članaka 26. i 92. ZEM-a.;

Raspoloživa sredstva Fonda raspoređena su kako slijedi:

 • Neprofitnim nakladnicima radija i nakladnicima radija na lokalnoj i regionalnoj razini – 12.240.000,00 HRK odnosno 1.624.527,17 EUR;
 • Neprofitnim pružateljima medijskih usluga radija i televizije satelitom, internetom i kabelom iz članaka 26. i 92. ZEM-a – 510.000,00 HRK odnosno 67.688,63 EUR;
 • Intenzitet potpore može iznositi do 100% ukupno prihvatljivih troškova;

 

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je 09. prosinca 2022. godine;

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

Šesnaesti Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 9. studenog 2022. godine šesnaesti natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama (osim potresa) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20.000.000,00 kuna, a visina javne potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 28. studenog 2022. do 12:00 sati 30. prosinca 2022. godine.

 

Vrsta poziva

Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

 

Vrijednost natječaja

20.000.000,00 kn

 

Fond

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

Program

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge

Ciljevi i predmet

poziva

Ovim Pozivom podupirat će se energetska obnova zgrada javnog sektora koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog nekog drugog uzroka te u kojima se obavlja društvena djelatnost. Energetska obnova provest će se ugovaranjem energetske usluge i primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora energije što će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu ili kompleks zgrada koje čine energetsku funkcionalnu cjelinu sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada, kroz integrirani pristup, uz mogućnost osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te provedbe horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

 

Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i posljedično smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada, a potiče se i provođenje ESCO modela, kao i tržište energetskih usluga te pristup tom tržištu malim i srednjim poduzetnicima.

 

Provedbom aktivnosti obnovit će se najmanje 104.000 m² građevinske bruto površine zgrada javnog sektora.

 

Predmet Poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN) za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.

 

U okviru svog djelovanja APN provodi energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model) te je zadužen za provedbu postupka javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Ostali subjekti javnog sektora mogu ovlastiti APN da u njihovo ime i račun provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu.

 

Energetska usluga predmet je Ugovora o energetskom učinku sklopljenog između naručitelja energetske usluge, pružatelja energetske usluge i APN-a, koji je verificiran i praćen tijekom cijelog svog trajanja, pri čemu se investicija u radove, opremu i usluge za provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti obuhvaćenih energetskom uslugom otplaćuje prema ugovorenom stupnju poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim ugovorenim kriterijima, kao što su financijske uštede.

Prihvatljivi prijavitelji

Ustanove

Ukupan iznos sredstava

250.000.000,00 kn

Iznos sufinanciranja

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 kn

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 kn

Stopa sufinanciranja

100%

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljiva aktivnost koja se može financirati u okviru ovog Poziva je „Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge“.

U okviru ove projektne aktivnosti financirat će se naknade za energetsku uslugu za razdoblje do završetka energetske obnove (ispunjenja uvjeta za ostvarenje zajamčene uštede energije) sukladno ugovoru o energetskom učinku sklopljenom između Naručitelja, Pružatelja i APN-a.

To znači da se sufinancira financijski jaz između ukupne ugovorne naknade za energetsku uslugu i ukupne zajamčene uštede u ugovornom razdoblju. Kao zajamčene uštede su prihvatljive one uštede koje se mogu dokazati računski, sukladno važećim relevantnim propisima, na temelju propisanog Algoritma za izračun energetskih svojstava zgrada.

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, energetska usluga znači provedbu projekata energetske učinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti, a temeljena je na ugovoru o energetskom učinku s jamstvom da u referentnim uvjetima vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili ušteda energije i/ili vode.

 

 

Provedba projekta energetske učinkovitosti obuhvaća primjenu mjera energetske učinkovitosti: izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Zgrade, povećanje toplinske zaštite ovojnice Zgrade, unapređenje tehničkih sustava koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje,

ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, sustav rasvjete, sustav automatizacije i upravljanja Zgrade, uvođenje sustava OIE, provođenje energetskog pregleda, izrada izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata nakon obnove.

 

Uz mjere energetske učinkovitosti energetska usluga obuhvaćat će i stručni nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu a može obuhvaćati i projektantski nadzor te provedbu horizontalnih mjera

(provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

Ugovorom o energetskom učinku, uz zajamčene uštede energije, mogu biti obuhvaćene i dodatne uštede energije i vode.

Naknade za energetsku uslugu koje obuhvaćaju dodatne uštede energije i vode neće biti financirane sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

 

Rok za prijavu

28.11.2022, 23:59:00

Ostalo

Detalji poziva "Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge" - oznaka "NPOO.C6.1.R1-I1.03" - NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) - fondovieu.gov.hr

LAG Sjeverozapad domaćin radionice hrvatskih LAG-ova

Okupljanjem predstavnika lokalnih akcijskih grupa u utorak, 8. studenoga, u hotelu Trakošćan, započeo je program trodnevne radionice Ministarstva poljoprivrede za lokalne akcijske grupe, čiji je domaćin – Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad.

 

Na radionici u Trakošćanu predstavnici lokalnih akcijskih grupa razgovarat će o stanju provedbe Mjere 19, o izradi lokalnih razvojnih strategija LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. te Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023.- 2027.

 

Organizatori su Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna ruralna mreža, u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

LAG Sjeverozapad domaćin radionice hrvatskih LAG-ova – LAG Sjeverozapad (lagsz.hr)

USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE

Usvojena je Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, najvažniji strateški dokument hrvatskog turizma. Strategija je usmjerena na istinsku transformaciju, a u prvi plan stavlja održivost – kako ekonomsku tako i ekološku i socijalnu. Strategijom su postavljeni temelji dugoročnom uspjehu hrvatskog turizma koji može biti potpora cjelokupnom gospodarstvu, ali i demografskoj revitalizaciji lokalnih zajednica i kvalitetnijem životu građana u turističkim destinacijama. Strategija je povezana s izvorima financiranja koje su osigurani u sklopu Nacionalnog plana opravka i otpornosti i Višegodišnjeg financijskog okvira, ali i kroz nacionalna sredstva, čime će se osigurati njena provedba.

 

U Strategiji su definirana četiri strateška cilja koja su horizontalne prirode i podjednako se odnose na sve dionike u turizmu te uključuju cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam; turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu; konkurentan i inovativan turizam te otporan turizam.

 

Polazište za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, u kojoj je razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma jedno od prioritetnih područja.

 

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine upućena je u proceduru donošenja u Hrvatskom saboru, a kao srednjoročni dokument u pripremi je i Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, koji će detaljnije razraditi prioritetna područja kroz konkretne mjere.

 

Usvojena Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine – EU-PROJEKTI.INFO

Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge

Svrha ovog poziva

 

Ovim Pozivom podupirat će se energetska obnova zgrada javnog sektora koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog nekog drugog uzroka te u kojima se obavlja društvena djelatnost. Energetska obnova provest će se ugovaranjem energetske usluge i primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora energije što će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu ili kompleks zgrada koje čine energetsku funkcionalnu cjelinu sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada, kroz integrirani pristup, uz mogućnost osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te provedbe horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

 

Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i posljedično smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada, a potiče se i provođenje ESCO modela, kao i tržište energetskih usluga te pristup tom tržištu malim i srednjim poduzetnicima. Provedbom aktivnosti obnovit će se najmanje 104.000 m² građevinske bruto površine zgrada javnog sektora.

 

 

Predmet ovog poziva

 

Predmet Poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN) za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.

 

U okviru svog djelovanja APN provodi energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model) te je zadužen za provedbu postupka javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Ostali subjekti javnog sektora mogu ovlastiti APN da u njihovo ime i račun provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu.

 

Energetska usluga predmet je Ugovora o energetskom učinku sklopljenog između naručitelja energetske usluge, pružatelja energetske usluge i APN-a, koji je verificiran i praćen tijekom cijelog svog trajanja, pri čemu se investicija u radove, opremu i usluge za provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti obuhvaćenih energetskom uslugom otplaćuje prema ugovorenom stupnju poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim ugovorenim kriterijima, kao što su financijske uštede.

 

 • Ukupna bespovratna sredstva: 250.000.000,00 kn

 

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 kn

 

 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 kn

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • Ustanove

 

Detalji poziva “Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge” – oznaka “NPOO.C6.1.R1-I1.03” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ otvoren je do 28. studenoga 2022. godine

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području zelene tranzicije“ („Strengthening bilateral cooperation with Norway in Green transition“), koji je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u funkciji Nacionalne fokalne točke za Financijski mehanizam Kraljevine Norveške i financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora, objavilo 14. listopada 2022. godine i dalje je otvoren te je rok za podnošenje projektnih prijava 28. studenoga 2022. godine do 16 sati.

Poziv ukupne vrijednosti 500.000,00 eura financiranih sredstvima Fonda za bilateralnu suradnju potiče bilateralne inicijative u području Zelene tranzicije javnih tijela i institucija te nevladinih organizacija s područja Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

 

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su javni subjekti, nekomercijalne i nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Hrvatskoj ili Norveškoj, odnosno subjekti koji spadaju u sljedeće kategorije:

 

 • tijela državne uprave te regionalne i lokalne vlasti
 • sveučilišta, istraživačke i znanstvene organizacije
 • ostale javne ustanove
 • nevladine organizacije, komore i strukovna udruženja

 

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ otvoren je do 28. studenoga 2022. godine (gov.hr)

Europska komisija odobrila nove programe za EU fondove za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Hrvatska – Srbija

Odlukama Europske komisije od 3. studenoga 2022. godine odobreni su sljedeći programi za razdoblje 2021.-2027. kojima upravlja Republika Hrvatska:

Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027., kojim je korisnicima iz 3 države na raspolaganju 117.685.699,00 eura za projekte kojima će se poticati pametni, zeleni i uključiv razvoj prekograničnih regija. Programsko područje obuhvaća 12 županija (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka županija) u Hrvatskoj, Brčko Distrikt i 109 općina u Bosni i Hercegovini kao i 11 općina u Crnoj Gori, što je područje ukupne površine 87.453,95 km² s preko 5 milijuna stanovnika.

 

Interreg VI-A IPA program Hrvatska -Srbija 2021.-2027., kojim je korisnicima iz 2 države na raspolaganju 38.281.653,00 eura za projekte jačanja društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja. Program ima za cilj potaknuti i podržati prekograničnu suradnju kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove (procese ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugotrajne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19), kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti koje će se podržati u okviru tri odabrana cilja europske politike. Programsko područje čine četiri županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska te pet okruga u Srbiji: Sjeverna Bačka, Zapadna Bačka, Južna Bačka, Srem i Mačva. Programsko područje prostire se na 25.505 km² s ukupnom populacijom oko 2,1 milijun ljudi.

 

Izvori financiranja oba Interreg programa su Europski fond za regionalni razvoj te IPA III fond.

 

Oba Interreg programa izravno su povezana s Europskom strategijom za dunavsku regiju (EUSDR) i Europskom strategijom za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

 

Prvi pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava su u pripremi i objave prvih poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuju se tijekom prvog kvartala 2023. godine.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Europska komisija odobrila nove programe za EU fondove za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Hrvatska – Srbija

Poziv za prijavu lokaliteta Oznake europske baštine za selekciju 2023. – 2024. godine

Objavljen je Poziv za prijavu lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine, koja se na inicijativu Europske komisije dodjeljuje lokalitetima na području Europske unije sa snažnom simboličkom europskom vrijednosti koji ističu zajedničku povijest Europe, izgradnju Unije, europskih vrijednosti i ljudskih prava na kojima se temelji postupak europskih integracija.

 

Cilj Oznake europske baštine (European Heritage Label – EHL) jest jačanje osjećaja pripadnosti europskih građana Europskoj uniji koji se temelje na zajedničkim vrijednostima, elementima europske povijesti i kulturne baštine, poštovanju nacionalne i regionalne raznolikosti te jačanju uzajamnog razumijevanja i međukulturnog dijaloga.

 

POSTUPAK PRIJAVE

 

Prijave Europskoj komisiji za predlagatelje lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine otvorene su do 1. ožujka 2023. godine.

 

Proces odabira odvija se u dva kruga:

 

Prvi krug odvija se na nacionalnoj razini: svaka država članica imenuje po dva lokaliteta po godini prijave, prijave šalje nacionalni koordinator.

 

Drugi krug odvija se na europskoj razini: europski odbor neovisnih stručnjaka predlaže Europskoj komisiji lokalitete koji se službeno imenuju za dodjelu Oznake, a odabire se najviše jedna lokacija po državi članici.

 

 

Prijedloge na nacionalnoj razini možete dostaviti na adresu ehl@min-kulture.hr  ili putem pošte na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom Oznaka europske baštine, do 1. veljače 2023. godine.

 

Nakon zaprimanja prijedloga Ministarstvo kulture i medija provest će proces evaluacije te dostaviti dvije odabrane prijave Europskoj komisiji u predviđenom roku.

 

 

https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label/application-process-of-the-european-heritage-label

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija

Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će dodijeliti potporu znanstvenim institucijama koje se uključe u provedbu Programa prema rezultatima Javnog poziva.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi za potporu u okviru provedbe Programa su navedene u članku 7. stavcima L i 2. Pravilnika o provedbi Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija

i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od2O22. _2024.

godine.

 

Neprihvatljivi troškovi za financiranje u okviru Programa su navedeni u članku 7. stavku 3. Pravilnika o provedbi Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na

održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine.

 

Ministarstvo poljoprivrede – Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija (gov.hr)

 
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Ciljevi i predmet

poziva

Cilj ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

 

a)    najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,

 

b)    količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala, tj. postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

 

Ukupan iznos sredstava

124.319.250,00 kn

Iznos sufinanciranja

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.002.088,50 kn

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.005.418,50 kn

 

Stopa sufinanciranja

Max 70,00%

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 

· Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacija), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja projektnog prijedloga), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;

 

· Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;

 

· Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;

 

· Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;

 

· Projektantski nadzor;

 

· Stručni nadzor građenja;

 

· Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);

 

· Aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18 i 110/19), ukoliko projekt podliježe toj obvezi;

 

· Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;

 

· Aktivnosti upravljanja projektom.

Rok za prijavu

06.02.2023, 12:00:00

Ostalo

Detalji poziva "Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala" - oznaka "NPOO.C1.3.R2-I1.02" - NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) - fondovieu.gov.hr

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA-GRAD VARAŽDIN

Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine koji je donesen u rujnu ove godine, gradonačelnik Grada Varaždina raspisao je sedam javnih poziva za poljoprivrednike s područja Grada Varaždina. Kroz navedene mjere Grad Varaždin želi pomoći poljoprivrednicima sufinancirajući aktivnosti vezane uz promociju poljoprivrednih proizvoda, prodaju poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici te okrupnjavanje zemljišta, sufinanciranje opreme za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, dokumentacije za prijavu na nacionalne i međunarodne natječaje, nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika i prehrane pčelinjih zajednica.

 

Javni pozivi objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Grada Varaždina na linku https://varazdin.hr/javni-pozivi/  zajedno sa svim obrascima i izjavama potrebnim za prijavu.

 • MJERA A – Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga
 • MJERA B – Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)
 • MJERA C – Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda
 • MJERA D – Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina
 • MJERA E – Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica
 • MJERA F – Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina
 • MJERA G – Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova

 

Rok za dostavu prijava je 1. prosinca 2022. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave. Sve dodatne informacije vezane uz javne pozive mogu se dobiti putem e-mail adrese gospodarstvo@varazdin.hr.

Europska komisija ulaže 3 milijarde eura u inovativne projekte u području čistih tehnologija

Riječ je o ulaganjima u sklopu plana REPowerEU radi energetske neovisnosti Europe o ruskim fosilnim gorivima.

Europska komisija objavila je treći poziv za velike projekte u okviru Inovacijskog fonda EU-a. S obzirom na to da se proračun udvostručio na tri milijarde eura zahvaljujući povećanim prihodima od prodaje emisijskih jedinica u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS), ovim pozivom za velike projekte za 2022. potaknut će se uvođenje industrijskih rješenja za dekarbonizaciju Europe.

 

S posebnim naglaskom na prioritete plana REPowerEU, pozivom će se pružiti dodatna potpora za okončanje ovisnosti EU-a o ruskim fosilnim gorivima.

 

Poziv je otvoren do 16. ožujka 2023 za projekte u državama članicama EU-a, Islandu i Norveškoj.

 

Financirat će se projekti dekarbonizacije, inovativna elektrifikacija i primjena vodika u industriji, proizvodnja čistih tehnologija i pilot-projekti srednje veličine.

 

Hrvatska gospodarska komora (hgk.hr)

Treće izmjene XI. i treće izmjene XIII. Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja objavila je danas, 3. studenog 2022. godine treće izmjene XI. i treće izmjene XIII. Natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima “ – za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

 

Razlog izmjena je promjena krajnjeg roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu do 1. rujna 2025. godine.

 

Treće izmjene XI. i treće izmjene XIII. Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje – 2022./2023. – studenti

Temeljem čl.15, st.4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 02. studenoga 2022.god. raspisao je Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja.

 

Tekst natječaja za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog  i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja, pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (NN 101/2019), Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva, potrebni obrasci kao i sve ostale informacije nalaze se na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njivovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje – 2022./2023. – studenti (gov.hr)

Javni natječaj broj 1/22 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – profitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim proizvođačima audiovizualnih i radijskih programa za 2023. godine

U Narodnim novinama broj 126 od 28. listopada 2022. godine objavljen je Javni natječaj broj 1/22 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija –  profitnim pružateljima elektroničkih publikacija iz čl. 71. st. 1. ZEM-a, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija iz čl. 55. st. 5. ZEM-a, neprofitnim proizvođačima audiovizualnih i radijskih programa za 2023. godinu (potpore male vrijednosti).

 

Cilj Javnog natječaja je dodjela sredstava za poticanje proizvodnje sadržaja, te distribucije vlastitih programa i sadržaja koji su od javnog interesa, profitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim proizvođačima audiovizualnih i radijskih programa;

 • Sredstva Fonda dodjeljuju se u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore)
 • Ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije premašivati iznos od 200.000.00 EUR;
 • Intenzitet potpore može iznositi do 100%;

Sredstva Fonda raspoređena su kako slijedi:

 • Profitni pružatelji elektroničkih publikacija – 4.420.000,00 HRK odnosno 586.634,81 EUR;
 • Neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija – 3.400.000,00 HRK odnosno 451.257,59 EUR;
 • Neprofitni proizvođači audiovizualnog i radijskog programa – 850.000,00 HRK odnosno 112.814,39 EUR;

 

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je 28. studenoga 2022. godine;

 

Sve dodatne upite pošaljite nam na e-adresu fond@aem.hr

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

 
Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu otvoreno do 15. studenog 2022

Obavještavamo zainteresirane proizvođače da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas, 31. listopada 2022. godine, omogućila podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu putem AGRONET-a.

 

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći proizvođačima sjemenskog kukuruza pogođenih krizom izazvanom ratom u Ukrajini.

 

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 15. studenoga 2022. godine.

 

Po podnošenju Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a isti je potrebno ispisati i potpisati te uz njega priložiti:

 

Popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOD KOJIH JE VIŠE POVEZANIH SUBJEKATA PODNIJELO ZAHTJEV ZA POTPORU

 

ili

 

Popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOD KOJIH NEMA POVEZANIH SUBJEKATA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA POTPORU

 

Zahtjev za potporu i priloženu Izjavu potrebno je dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu«. Detalje o potpori kao i potrebne obrasce možete pronaći OVDJE.

 

Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu otvoreno do 15. studenog 2022. – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (apprrr.hr)

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je po obavijesti Vijeća Europe, objavilo Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

 

GREVIO je skupina neovisnih stručnjaka koja prati provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

 

Pozivamo zainteresirane osobe da podnesu prijavu za kandidaturu za prijedlog kandidata iz Republike Hrvatske.

 

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu, u Večernjem listu te u Narodnim novinama (br: 121/22) svi od 19. listopada 2022. te je otvoren do 3. studenog 2022.

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) (gov.hr)

INNOVAZUL 2022: otvoren Javni poziv za gospodarske susrete

Na temelju članka 17. točke 3. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine, br. 107/14, 72/15,116/15), u skladu s Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis, HAMAG-BICRO organizira javni poziv za odlazak na gospodarske susrete na temu plave ekonomije u sklopu događanja INNOVAZUL 2022 u Cadizu (Španjolska) koje se održava od 29. studenog do 2. prosinca 2022. godine.

 

INNOVAZUL 2022: otvoren Javni poziv za gospodarske susrete | HAMAG BICRO

NAJAVA OBJAVE POZIVA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI PREDUVJETA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2021. – 2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje objavu Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

 

Svrha Poziva je donošenje Odluke kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Objava Poziva planirana je 15. prosinca 2022. godine na web stranici Ministarstva, a indikativni rok za podnošenje prijava bit će do 28. veljače 2023. godine;

Više o uvjetima samog Poziva dostupno je na poveznici: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – POZIV za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (gov.hr).

 

Najava objave Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. – JURA (rrvz.hr)

 

POZIV za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje objavu Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Svrha Poziva je donošenje Odluke kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

 

Objava Poziva planirana je 15. prosinca 2022. godine na web stranici Ministarstva, a indikativni rok za podnošenje prijava bit će do 28. veljače 2023. godine.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – POZIV za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (gov.hr)

OBJAVLJEN OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM “OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA” ZA 2022. GODINU

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni Javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022. godinu

 

 • Svrha Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti;
 • Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta;
 • Ukupan iznos osiguran po ovom Otvorenom javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 HRK;
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 HRK;
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 HRK;
 • Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova;

Prijave se zaprimaju do 14. studenoga 2022. godine;

Više o uvjetima Otvorenog javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390.

Vlada donijela dvije odluke koje se odnose na raspodjelu financijskih sredstava EU

Vlada je na današnjoj sjednici donijela izmjenu Odluke o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu za odobrenje financiranja projekata u okviru investicije C6.1. R1-I2 NPOO-a.

 

Ako bi se u cijelosti iskoristila sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije pokazala se potreba davanja suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za mogućnost ugovaranja do 200% dodijeljene alokacije za operacije hitnog obnavljanja pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla i operaciju čišćenja područja pogođenih katastrofom, uključujući i prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima te ugovaranja do 150% dodijeljene alokacije za operacije vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.

Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zatražilo mogućnost ugovaranja do 220% dodijeljene alokacije za vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području obrazovanja, a Ministarstvo zdravstva je zatražilo mogućnost ugovaranja do 300% dodijeljene alokacije što je uvaženo iz istog razloga, što boljeg iskorištavanja sredstava iz Fonda solidarnosti EU.

Drugom odlukom Vlade, daje se suglasnost Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za odobrenje financiranja projekata u okviru investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije u ukupnom iznosu od 200% procijenjenog troška predmetne investicije, i to u situacijama kad bi predmetni trošak prelazio iznos od 10% iznad visine raspoloživih sredstava.

Naime, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026., za investiciju C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom (dio investicije koji se odnosi na zgrade javnog sektora) predviđeno je 4,282 milijardi kuna. U svrhu završetka predmetnih projekata čije je financiranje započeto iz Fonda solidarnosti EU, od strane Tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa izvršena je procjena potrebnih financijskih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Ista je pokazala potrebu za povećanjem procijenjenog troška predmetnog dijela investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. od najmanje 200% što iznosi ukupno 8,564 milijardi kuna.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Vlada donijela dvije odluke koje se odnose na raspodjelu financijskih sredstava EU (gov.hr)

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 27. listopada 2022. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnog prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“.

 

Prva izmjena poziva obuhvaća izmjene tehničke prirode vezano uz usklađenje Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17). Izmjenama su obuhvaćeni sljedeći dokumenti:

 

Upute za prijavitelje;

Sažetak poziva;

Aneks 1 – Smjernice za izradu Strategija.

Obavijest o Prvoj izmjeni Poziva te cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici:

 

Detalji poziva “Izrada strategija zelene urbane obnove” – oznaka “NPOO.C6.1.R5.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

IZRADA STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada strategija zelene urbane obnove:

 

 • Predmet poziva je pružanje potpore u pripremi Strategija zelene urbane obnove;
 • Ukupna alokacija Poziva iznosi 2.500.000,00 HRK, odnosno 331.807,02 EUR;
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu iznosi 100.000,00 HRK, odnosno 13.272,28 EUR;
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu iznosi 250.000,00 HRK, odnosno 33.180,70 EUR;
 • Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 • Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 31. listopada 2022. godine u 9:00 sati;
 • Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenog 2022. godine do 16:00 sati;

Više informacija o Pozivu nalazi se u privitku ove poruke i na poveznici

 

Detalji poziva “Izrada strategija zelene urbane obnove” – oznaka “NPOO.C6.1.R5.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Mjera -M4
 • Podmjera -04.1
 • Tip operacije-4.1.1.
 • Datum objave – 27. 10. 2022
 • Datum prijave – 11. 11. 2022
 • Kraj prijave – 29. 12. 2022
 • Vrijednost natječaja -63.500.000,00 HRK
 • Sufinanciranje-Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost. Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava.

 

Prihvatljivi korisnici su:

 • a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

 

 • 63.500.000,00 HRK od čega:

 

 • – 19.000.000,00 HRK za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji

 

 • – 44.500.000,00 HRK za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji

 

Visina javne potpore

 

 • Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja

 

 • Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 

 • a.         ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili

 

 • b.         ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013).

 

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

U slučaju iz točke a., za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

 

 • a)         ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

 

 • b)         ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen kao odgovorna osoba u toj pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

 

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama a) ili b) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručna znanja i vještine (stručnu osposobljenost) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom dokumentacije navedene u Prilogu 4 ovoga Natječaja.

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (kaznionice, zatvori, zadruge, škole i sl.).

 

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

80 milijuna eura za prvi poziv iz novog programskog razdoblja 2021.-2027. na Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak sudjelovala je u Veneciji na početnoj konferenciji Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027. gdje je najavila prvi poziv za novo programsko razdoblje 2021.-2027.

Prvi poziv za programsko razdoblje iznosi 80 milijuna eura, a obuhvatit će 8 županija Jadranske Hrvatske (Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija i Zadarska županija). Na ovaj poziv mogu se prijaviti nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela i njihova udruženja, javnopravna tijela, neprofitne organizacije, profitne organizacije, međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU te prema međunarodnom pravu i škole i obrazovne ustanove. Minimalni broj partnera koji će se prijavljivati na pozive je tri, od čega je barem jedan iz Hrvatske, a jedan iz Italije, dok je maksimalni broj partnera koji će zajednički sudjelovati na projektu i prijaviti se na poziv osam.

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. listopada 2022. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035., kojom je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za izradu Strategije biogospodarstva do 2035.

 

Ministarstvo poljoprivrede – Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035. (gov.hr)

Otvoren Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivrednicima koji koriste zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Otvoren je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro, a zahtjevi se podnose zaključno s 15. studenoga 2022. godine. Za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna.

 

Ministarstvo poljoprivrede – Otvoren Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivrednicima koji koriste zemljište zaštićeno kao kulturno dobro (gov.hr)

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE ISTRAŽIVANJA UTJECAJA RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA I AGROTEHNIČKIH MJERA NA PRODUKCIJSKU SPOSOBNOST I ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST MATIČNIH STABALA VISOKIH KATEGORIJA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija

 

Svrha Javnog poziva je dodjela potpore znanstvenim institucijama koje se uključe u provedbu Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehnoloških mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine;

 • Ukupna sredstva rezervirana za cjelokupni Program iznose 1.800.000,00 HRK / 238.900,00 EUR;
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni Zahtjev godišnje iznosi 300.000,00 HRK / 39.810,00 EUR;
 • Udio bespovratnih sredstava je do 100 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Programa;
 • Rok za podnošenje Zahtjeva je do 11. studenoga 2022. godine;

Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja Zahtjeva dostupno je na sljedećoj poveznici:

 

https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/5761

Objavljen novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (2021. – 2027.)

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) Ministarstvo kulture i medija objavilo je novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura za novo programsko razdoblje prema kojemu će se sufinancirati odobreni projekti u kojima sudjeluju hrvatske organizacije.

 

Nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika, analize pristiglih komentara te objave završnog izvješća Ministarstvo kulture i medija donijelo je novi Pravilnik koji na snagu stupa 24. prosinca 2021. godine.

 

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima Ministarstvo kulture i medija sufinancira sudjelovanje hrvatskih organizacija u projektima koji su prethodno odobreni u natječajnim kategorijama potprograma Kultura. Potpora hrvatskim projektnim partnerima koji su zadovoljili uvjete definirane Pravilnikom dodjeljuje se na godišnjoj razini.

 

U posljednjih petnaest godina Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je nešto više od 13.5 milijuna kuna za sufinanciranje hrvatskih kulturnih organizacija koje su kao vodeći partneri ili partneri uspješno sudjelovale u programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) odnosno Kreativna Europa (2014. – 2021.).

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Objavljen novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (2021. – 2027.) (gov.hr)

Otvoreni poziv za partnerstva između Norveške i Hrvatske na zelenoj tranziciji - energija, plavi rast i akvakultura

Poziv raspisuje bilateralni fond u Hrvatskoj. Poziv ima za cilj povećati suradnju između Norveške i Hrvatske. Hrvatski subjekti mogu se prijaviti zajedno s partnerom iz Norveške. Tekst poziva, popratnu dokumentaciju i obrazac za prijavu pogledajte ovdje: EEA Grants | Otvoreni poziv na dostavu prijedloga „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u zelenoj tranziciji“

 

Sredstva su dostupna za suradnju u područjima:

 

 1. Energija i klimatske promjene
 2. Plavi rast i zeleno more
 3. Održiva akvakultura

 

Rok za prijavu je 28. studenog 2022.

 

Ukupni raspoloživi iznos je 500.000 eura.

 

Svako partnerstvo može se prijaviti za financiranje između 40.000 eura i 200.000 eura.

 

Norveške ili hrvatske tvrtke mogu se izravno obratiti Innovation Norway ako žele pomoć u pronalasku partnera ili imaju bilo kakva pitanja.

 

28/11/2022: Open Call for Partnerships between Norway and Croatia on the Green Transition - Energy, Blue Growth and Aquaculture (innovasjonnorge.no)

NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKTA ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA U SURADNJI S UDRUGAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA U OKVIRU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U PODRUČJU PREVENCIJE OVISNOSTI O ALKOHOLU, KOCKANJU I NOVIM TEHNOLOGIJAMA ZA 2022. GODINU

Ministarstvo zdravstva objavilo je Natječaj za prijavu projekta zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama za 2022. godinu:

 

Cilj Natječaja je sprječavanje i suzbijanje pojave ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama među djecom i mladima te povezanog rizičnog ponašanja djece i mladih kao i unaprjeđenje provedbe projekta liječenja ovisnika o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama;

Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi 7.500.000,00 HRK / 995.421,06 EUR;

Najmanji iznos koji se može odobriti za pojedini projekt je 50.000,00 HRK / 6.636,14 EUR;

Maksimalni iznos koji se može odobriti za pojedini projekt iznosi 1.200.000,00 HRK / 159.267,37 EUR;

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 21. studenog 2022. godine;

Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici:

 

https://zdravstvo.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/suradnja-s-udrugama-1302/natjecaji-2022-godine/5596

80 milijuna eura za prvi poziv iz novog programskog razdoblja 2021.-2027. na Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak sudjelovala je u Veneciji na početnoj konferenciji Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027. gdje je najavila prvi poziv za novo programsko razdoblje 2021.-2027.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – 80 milijuna eura za prvi poziv iz novog programskog razdoblja 2021.-2027. na Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska (gov.hr)

TURIZAM

24. 10. 2022. - Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Izmjenu javnog poziva Srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2022. inicijalno objavljenog 4. listopada 2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva. Navedene izmjene obuhvaćaju maksimalni iznos zatraženih i odobrenih sredstava određenih predmetnim Javnim pozivom. U okviru izmjena, izmijenjene su i Upute za prijavitelje.

 

Cjeloviti tekst izmijenjenog Poziva i Uputa za prijavitelje:

 

Javni poziv /.pdf

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske - T U R I Z A M (gov.hr)

RAZVOJ EUROPSKIH AUDIOVIZUALNIH MATERIJALA

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, u sklopu Programa Kreativna Europa, objavila je Poziv na predaju projektnih prijedloga Razvoj europskih audiovizualnih materijala:

 

Cilj Poziva je poticanje konkurentnosti europskih nezavisnih proizvodnih tvrtki i povećanje njihove ekonomske težine na tržištu.Cilj je također povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj projekata s potencijalom za kruženje diljem Europe i izvan nje, te olakšati europsku i međunarodnu koprodukciju;

Ukupna sredstva raspoloživa u sklopu Poziva iznose 19.500.000,00 EUR;

Maksilani iznos bespovratnih sredstava iznosti između 90.000,00 EUR i 510.000,00 EUR;

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 25. siječnja 2023. godine, u 17:00 sati;

Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici:

 

Razvoj europskih audiovizualnih materijala – JURA (rrvz.hr)

FILMOVI U POKRETU

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, u sklopu programa Kreativna Europa, otvorila je Poziv na predaju projektnih prijedloga Filmovi u pokretu:

 

Cilj Poziva je poboljšati kruženje, promociju, internetsku i kino distribuciju europskih audiovizualnih djela, unutar Unije i na međunarodnoj razini u novom digitalnom okruženju;uključujući kroz inovativni poslovni model;

Ukupna sredstva raspoloživa u sklopu Poziva iznose  16.000.000,00 EUR;

Intenzitet potpore iznosi do 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 14. ožujka 2023. godine, u 17:00 sati;

Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici:

 

Filmovi u pokretu – JURA (rrvz.hr)

50 milijuna eura za potporu inovacijama i održivi urbani razvoj Novog europskog Bauhausa -detaljnije

U okviru Europske urbane inicijative do sredine siječnja 2023. godine otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za potporu inovativnim projektima u gradovima i njihovim kapacitetima za održiv urbani razvoj u vrijednosti od 50 milijuna eura. Tim se pozivom estetika, održivost i uključenost kao temeljne vrijednosti Novog europskog Bauhausa (NEB) prenose u praksu. Nakon prvih šest projekata NEB-a financiranih u okviru programa Obzor Europa, ovim se pozivom naime, omogućuje provedba druge generacije demonstracijskih projekata Europske urbane inicijative koja se odvija u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

 

„Konkretni inovativni projekti kojima se vrijednosti Novog europskog Bauhausa prenose na teren vrlo su važni za uključivu zelenu tranziciju koja nudi visokokvalitetna rješenja za život za sve“, istaknula je predstavljajući taj poziv Povjerenica za koheziju i reforme Europske komisije Elisa Ferreira. Ujedno je pozvala gradove Europske unije da u ostvarivanju svoje kreativne vizije, u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste mogućnosti financiranja koje nudi europska urbana inicijativa u okviru kohezijske politike kako bi se poboljšao život građana i pružio primjer za rješavanje složenih urbanih izazova u skladu s onime što nudi NEB.

 

Ističući važnost gradova za održivu transformaciju, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel upozorila je na njihovu jedinstvenu ulogu jer „mogu preobraziti naše životne prostore i način razmišljanja uključivanjem građana, ali i na temelju kulturne raznolikosti i kulturne baštine“. Tim pozivom, zaključila je povjerenica Gabriel, vrijednosti Novog europskog Bauhausa ugrađuju se u izgradnju i funkcioniranje gradova na razini koja je najbliža građanima.

 

Cilj poziva je pronalaženje projekata koji su pokretači transformacije u gradovima te mogu potaknuti ulaganja i pokretanje drugih projekata u okviru kohezijske politike, u skladu s načelima Novog europskog Bauhausa. Projekti moraju biti povezani sa sljedećim temama:

 

→ izgradnja i obnova u duhu kružnosti i ugljične neutralnosti

→ očuvanje i revitalizacija kulturne baštine

→ prilagodba i preobrazba zgrada za pristupačna stambena rješenja po pristupačnim cijenama

→ regeneracija gradskih prostora.

 

Iz EFRR-a financirat će se 80 % troškova odabranih projekata, a svakom se projektu može dodijeliti do 5 milijuna eura. Dio tih sredstava iskoristit će se za prijenos inovativnih rješenja u druge gradove u Europi kako bi imala još veći učinak, posebno u gradovima i regijama kojima je najpotrebnija potpora za prelazak na zelenu budućnost. Dugoročno, gradovi koji će primiti potporu uspostavit će partnerstva s još tri grada zainteresiranima za prijenos rješenja, odnosno ponavljanje projekata ili njihovih dijelova.

 

Podsjećamo, Novi europski Bauhaus pokrenula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u rujnu 2021, kako bi se dala kulturološka dimenzija zelenom planu i ubrzala zelena tranzicija s konkretnim promjenama koje obuhvaćaju estetske vrijednosti te vrijednosti održivosti i uključenosti. S druge strane, Europska urbana inicijativa, koja raspolaže s 450 milijuna eura namjenskih sredstava EFRR-a, novi je instrument kojim se podupire urbana dimenzija kohezijske politike u razdoblju 2021. – 2027. Najmanje 8 % sredstava EFRR-a u svakoj državi članici mora se uložiti u prioritete i projekte koje odabiru sami gradovi, a temelje se na njihovim vlastitim strategijama održivog urbanog razvoja.

 

Osim inovacijama, Europska urbana inicijativa nudi potporu i kapacitetima svih urbanih područja u cijeloj Europi te prikuplja podatke za oblikovanje politika i razmjenu znanja o održivom urbanom razvoju, međuo stalim i putem plana EU-a za gradove.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – 50 milijuna eura za potporu inovacijama i održivi urbani razvoj Novog europskog Bauhausa (gov.hr)

Europska Urbana Inicijativa
Ciljevi i predmet

 

poziva

Cilj poziva je pronalaženje projekata koji su pokretači transformacije u gradovima te mogu potaknuti ulaganja i pokretanje drugih projekata u okviru kohezijske politike, u skladu s načelima Novog europskog Bauhausa
Prihvatljivi prijavitelji–          grad, naselje ili predgrađe koje ima najmanje 50 000 stanovnika

 

–          udruga ili grupacija urbanih vlasti s pravnim statusom organiziranih

aglomeracija sastavljenih od lokalnih administrativnih jedinica, gdje većina (najmanje 51%) stanovnika živi u lokalnim administrativnim jedinicama definiranim kao gradovi, mjesta ili predgrađa i gdje ukupna kombinirana populacija iznosi najmanje 50 000 stanovnika

–          Udruga ili skupina urbanih vlasti bez pravnog statusa organizirane aglomeracije u koje su uključene sve urbane vlasti, te su lokalne administrativne jedinice definirane prema stupnju urbanizacije kao gradovi, mjesta ili predgrađa i gdje ukupna kombinirana populacija ima najmanje 50 000 stanovnika

Ukupan iznos sredstava50.000.000 EUR
Iznos sufinanciranja80%

 

 

Prihvatljive aktivnosti–          izgradnja i obnova u duhu kružnosti i ugljične neutralnosti

 

–          očuvanje i preobrazba kulturne baštine

–          prilagodba i preobrazba zgrada za pristupačna stambena rješenja po pristupačnim cijenama

–          obnova gradskih prostora

Rok za prijavu19. siječnja 2023. do 14:00 sati.

 

 

Ostalohttps://www.urban-initiative.eu/news/open-now-european-urban-initiative-innovative-actions-call-proposals

 

 

Otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da je otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

 

Nacionalni plan je srednjoročni akt strateškoga planiranja koji je povezan s ispunjavanjem uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je tijelo nadležno za proces izrade Nacionalnog i Akcijskog plana te prati njegovu provedbu, a u izradi je sudjelovao širok krug dionika u sklopu Radne skupine uspostavljene 8. travnja 2021. godine. Primjenjujući načelo partnerstva konzultirani su predstavnici tijela državne uprave i drugih državnih tijela, stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruženja poslodavaca, obrtničkih i gospodarskih udruženja, sindikata, organizacija civilnog društva te akademske i znanstvene zajednice koji su predložili predstavnike u svojstvu člana te zamjene člana Radne skupine.

 

Nacionalni plan definira posebne ciljeve radi ostvarivanja strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i povezanih hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja. Planirani nastavak reforme obrazovnog sustava, kako je predviđeno Nacionalnim planom, obuhvaća modernizaciju sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja te uključuje:

 

osiguravanje pristupa RPOO-u i poboljšavanje odgojno-obrazovnih ishoda učenika u OŠ i SŠ,

osiguravanje više razine zapošljivosti osoba s kvalifikacijama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i povećanje udjela odraslih polaznika u obrazovanju odraslih,

povećanje dostupnosti i završnosti visokog obrazovanja,

unaprjeđenje odgoja i obrazovanja djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske,

primjenu digitalnih tehnologija u obrazovnom sustavu.

 

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u javno savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine (gov.hr)

Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu Uputa za prijavitelje za Javni poziv za dodjelu sredstava za mjeru M1: “Ublažavanje štetnih učinaka Brexita na konkurentnost i poslovanje hrvatskih poduzetnika“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvorilo je 20. listopada 2022. godine na središnjem portalu za e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje za Javni poziv za dodjelu sredstava za mjeru M1: “Ublažavanje štetnih učinaka Brexita na konkurentnost i poslovanje hrvatskih poduzetnika.“

 

U okviru navedenog Poziva hrvatskim poduzetnicima dodjeljivat će se bespovratna sredstva u obliku potpora male vrijednosti s ciljem ublažavanja ekonomske štete nastale kao posljedica Brexita, odnosno povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije.

 

Prihvatljivi prijavitelji na ovom Pozivu mogu biti poduzeća registrirana u RH koja su poslovanje na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva započela prije 1. veljače 2020. godine i koja mogu dokazati da su uslijed Brexita suočeni s dodatnim troškovima poslovanja na tome tržištu.

 

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva iznosi 42 milijuna kuna odnosno 5,57 milijuna eura, pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 25 tisuća kuna odnosno 3,32 tisuće eura. Najviši iznos potpore koji se po ovom Pozivu može dodijeliti jedinstvenom poduzetniku je propisan de minimis Uredbom, odnosno iznosi maksimalno 200.000 eura tijekom tri fiskalne godine.

 

Rok za dostavu komentara zainteresirane javnosti je 20. studenog 2022. godine. Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti koja se poziva da svoje primjedbe i prijedloge dostavi putem središnjeg portala za savjetovanja s javnošću dostupnog na poveznici: javno savjetovanje BAR

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Objavljen Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u funkciji Nacionalne fokalne točke za Norveški financijski mehanizam i Mehanizam Europskog gospodarskog prostora, je dana 14. listopada 2022. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području zelene tranzicije“ („Strengthening bilateral cooperation with Norway in Green transition“).

Poziv ukupne vrijednosti 500.000,00 eura financiranih sredstvima Fonda za bilateralnu suradnju potiče bilateralne inicijative u području Zelene tranzicije javnih tijela i institucija te nevladinih organizacija s područja Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

 

Rok za dostavu projektnih prijava je 28. studenoga 2022. do 16 sati.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Objavljen Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ (gov.hr)

Poduzetnicima ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

Zagreb, 13. listopada 2022. – Poduzetnicima su ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva te zaprimanje zahtjeva počinje u petak 14. listopada 2022. putem on-line obrasca na službenim internetskim stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

 

Ovim Programom kreditirat će se mikro, mali i srednji poduzetnici uz povoljnije uvjete financiranja. Namjena ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva je financiranje troškova poput: sirovina i materijala, pripreme proizvodnje, režijskih troškova, troškova zaposlenih i zakupa poslovnog prostora. Maksimalni iznos zajma je 25.000 eura, uz kamatnu stopu od 0,5% do 1% sa rokom otplate od jedne do tri godine uključujući poček.

 

Cilj ovog financijskog instrumenta je povećati dostupnost zajmova mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Do sada je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) isplatila 114.119.737,90 kuna za ESIF mikro zajmove za obrtna sredstva osiguravajući na taj način poduzetnicima financijska sredstva za troškove poslovanja.

 

Inicijalna alokacija namijenjena ovom Programu iskorištena je u svibnju 2020. godine te je zaprimanje novih zahtjeva bilo privremeno obustavljeno. Novi plasmani odobravat će se iz sredstava osiguranih povratom prethodno odobrenih i otplaćenih zajmova. Sukladno navedenom ovaj financijski instrument važit će do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.

 

Poduzetnicima ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva | HAMAG BICRO

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA ZA PRILAGODBU I IZRADU UDŽBENIKA/LITERATURE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023.:

 

Predmet Javnoga poziva je financiranje projekata prilagodbe i izrade udžbenika i drugih obrazovnih materijala na Brailleovu pismu i uvećanome tisku za potrebe slijepih i slabovidnih učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama te prilagodba udžbenika, edukativnih i didaktičkih materijala, kao i literature prijeko potrebne slijepim i slabovidnim studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023;

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za cjelokupni poziv iznose 2.600.000,00 HRK/345.079,30 EUR;

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 5.000,00 HRK;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 200.000,00 HRK;

Rok za podnošenje prijava je 14 studeni 2022. godine;

Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financiranje-projekata-za-prilagodbu-i-izradu-udzbenika-literature-za-slijepe-i-slabovidne-ucenike-i-studente-za-skolsku-akademsku-godinu-2022-2023-5086/5086

Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2022. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2022. godini. Državna nagrada za volontiranje je najviše priznanje u Republici Hrvatskoj koje se dodjeljuje za volontiranje, doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti.

 

Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da podnesu prijave s prijedlozima kandidata/kandidatkinja koji su u 2022. godini, sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13 i 84/21), doprinijeli razvoju i afirmaciji volonterstva u Republici Hrvatskoj.

 

Državna nagrada za volontiranje u 2022. godini dodjeljuje se u sljedećim kategorijama: volonter/volonterka, koordinator/koordinatorica volontera i organizator volontiranja.

 

Rok za slanje prijava je 27. listopada 2022. godine.

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2022. godini (gov.hr)

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – GRAD VARAŽDIN SUFINANCIRA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Grad Varaždin objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Grad Varaždin aktivno potiče korištenje obnovljivih izvora energije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti postojećih obiteljskih kuća, smanjenja potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenja mjesečnih troškova za energente uz ukupno poboljšanje kvalitete života građana.

Kako bi što većem broju svojih građana omogućili prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Varaždin osigurao je bespovratna sredstva za pripremu kvalitetne tehničke dokumentacije.

Javnim pozivom za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grada Varaždina sufinancirat će se:

1. Troškovi izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata – maksimalno do 2.000,00 kn

2. Trošak izrade glavnog projekta – sa 60% opravdanih troškova, a maksimalno do 3.000,00 kn po korisniku

Na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina objavljen je Javni poziv Grada Varaždina, online prijavni obrazac te obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja: https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-sufinanciranje-troskova-izrade-dokumentacije-prijavu-javni-poziv-poticanje-obnovljivih-i-9989/.

Savjetodavnu pomoć i podršku za prijavu projekata na Javni poziv, građanima Grada Varaždina pružat će Regionalna energetska agencija Sjever na adresi Trg bana Josipa Jelačića 17 Varaždin, 1. kat. Radno vrijeme ureda je četvrtkom, a građani se za termin za savjetovanje mogu telefonski najaviti na broj telefona 048/289-240.

Kako bi dodatno olakšao proces pripreme građana za uvođenje fotonaponskih elektrana, Grad Varaždin je u suradnji s REA Sjever izradio web platformu s mapom solarnog potencijala Grada Varaždina koja pokriva gotovo sve objekte na području grada i svih 9 prigradskih naselja. Građani pomoću ove aplikacije mogu dobiti informaciju o solarnom potencijalu svojeg objekta te vidjeti okvirnu procjenu uštede u određenom razdoblju te okvirnu procjenu troška investicije. Mapa solarnog potencijala je dostupna na poveznici https://www.solarnamapa.hr/grad-varazdin/.

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostupan je na internetskim stranicama na linku: https://www.fzoeu.hr/docs/195/Javni%20poziv%20za%20OIE%20u%20obiteljskim%20ku%C4%87ama.pdf

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.2.1. „POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA“ – (MIKRO, MALI I SREDNJI)- u najavi za 30.11.2022.

OPĆE INFORMACIJE

 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvođačke organizacije, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u objekte za proizvodnju i preradu.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.

 

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Država: Hrvatska

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Alokacija: 195.000.000,00 kn

Korisnici: Poljoprivredni gospodarski subjekti

 

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:

195.000.000,00 kn

Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 17. svibnja 2021. godine Odluku o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira.

 

Mjerama se nastoji postići:

 

 • poboljšanje kvalitete i broja prijava na natječaje u sklopu Programâ,
 • povećanje znanstvene izvrsnosti Prijavitelja, a u svrhu nastavka istraživačkoga rada započetog tijekom pripreme prijave projekta,
 • osnaživanje ljudskih i operativnih kapaciteta projektnih ureda i ekvivalentnih organizacijskih jedinica na hrvatskim znanstvenim organizacijama,
 • dogovaranje i sudjelovanje u inicijativama u području istraživanja i inovacija vezanim uz svemir i svemirske tehnologije, a koje će pridonijeti prijavama u sklopu Programâ.

 

Pravo na financijsku potporu mogu ostvariti znanstvene organizacije, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, zaklade upisane u Registar zaklada Republike Hrvatske čija je primarna djelatnost vezana uza znanost, istraživanje i inovacije, organizacije civilnog društva – znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj te mikro, mali i srednje veliki poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji prijavljuju EU-projekte.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira (gov.hr)

NAGRADA ZA EUROPSKU BAŠTINU / NAGRADA EUROPA NOSTRA 2023

Europska komisija je u sklopu Programa Kreativna Europa objavila poziv za prijavu za Nagradu za europsku baštinu / Nagradu Europa Nostra 2023:

 

Cilj dodjele nagrada:

 • Identificirati, prepoznati i zagovarati najbolje prakse u očuvanju kulturne baštine uz inovativni razvoj i znanja o brizi i promicanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine;
 • Razmjena i prijenos iskustava i vještina preko granica, među zajednicama u Europi i izvan nje;
 • Povećanje vidljivosti i razumijevanja višestrukih vrijednosti kulturne baštine za europsko društvo, gospodarstvo, okoliš i kulturu;

Kategorije:

 • Očuvanje i prilagodljiva ponovna upotreba;
 • Istraživanje;
 • Obrazovanje, osposobljavanje i vještine;
 • Angažman građana i podizanje svijesti;
 • Prvaci baštine;

Nagrade:

Dodijelit će se nagrade za do 30 istaknutih postignuća u području baštine od čega će se dodijeliti do pet Grand Prix nagrada, svaka u novčanoj vrijednosti u iznosu od 10.000,00 EUR;

Među odabranim dobitnicima, na temelju glasanja javnosti uz pomoć web stranice Europa Nostra dodijelit će se Nagrada odabira javnosti u ukupnom novčanom iznosu od 10.000,00 EUR;

Rok za predaju prijava je 25. studeni 2022. godine;

Više informacija o nagradama te načinu predaje prijave dostupno je na poveznici:

http://www.europeanheritageawards.eu/apply/?fbclid=IwAR03Q6-SnA7byOGEvM_WiUkCyrknrQYAcWY71Qf_8aloDemU7o_MmXDGilw

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE POPRAVAKA, ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE OPREME ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U 2022. GODINI, UPISANE U BAZU PODATAKA „ŠESTAR“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja u 2022. godini, upisane u bazu podataka „Šestar“:

 

Cilj Javnog poziva je omogućiti učinkovitije korištenje znanstvene opreme;

Za znanstvenu opremu vrijednosti s PDV-om ispod 1.000.000,00 HRK / 132.722,81 EUR iznos financijske potpore u jednoj prijavi je minimalno 20.000,00 HRK / 2.654,46 EUR, a maksimalno 100.000,00 HRK / 13.272,28 EUR;

Za znanstvenu opremu vrijednosti s PDV-om iznad 1.000.000,00 HRK / 132.722,81 EUR iznos financijske potpore u jednoj prijavi je minimalno 50.000,00 HRK / 6.636,14 EUR, a maksimalno 200.000,00 HRK / 26.544,56 EUR;

Oprema za znanstvena istraživanja čija je vrijednost s PDV-om manja od 400.000,00 HRK / 53.089,12 EUR (procijenjena zamjenska vrijednost) ne financira se ovim Javnim pozivom;

Rok za prijavu na Javni poziv je 07. studenoga 2022. godine;

Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financiranje-popravaka-odrzavanja-i-nadogradnje-opreme-za-znanstvena-istrazivanja-u-2022-godini-upisane-u-bazu-podataka-sestar/5077

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude na manje razvijenim turističkim odredištima, smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 930.000.000,00 HRK (123.432.211,82 EUR).

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 2 Infrastruktura aktivnog turizma

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje  sportskom građevinom
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu​ ​

Grupa 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu
 •  

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-22753/regionalna-diversifikacija-i-specijalizacija-hrvatskog-turizma-kroz-ulaganja-u-razvoj-turistickih-proizvoda-visoke-dodane-vrijednosti/23233

JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA

Poziv je usmjeren na razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike

 

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014 te velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu. Prihvatljivi prijavitelji je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07).

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma

Pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma.

 

Datum početka zaprimanja prijava: 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati

Datum završetka zaprimanja prijava: 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati

 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-22753/jacanje-odrzivosti-te-poticanje-zelene-i-digitalne-tranzicije-poduzetnika-u-sektoru-turizma/23234

Natječaj za dodjelu subvencija školarina u 2022. godini osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te bivšim i sadašnjim vrhunskim sportašima.

Natječaj je otvoren do 4. studenoga 2022.

 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH I UMJETNIČKIH ZANIMANJA ZA TURIZAM u 2022.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska

 

Javni poziv otvoren je do 2. studenoga 2022.

 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Izrada strategije zelene urbane obnove

Svrha ovoga Poziva je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

 

Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava za izradu Strategija zelene urbane obnove.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 2.500.000,00 kn

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000,00 kn

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

Jedinice lokalne samouprave

 

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/33

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Cilj Poziva: povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kn.

 

Po obiteljskoj kući može se ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kn.

 • Do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka;
 • Do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka;
 • Do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske;

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati i traje najkasnije do 31.12.2022. godine.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Najava Poziva za Izradu strategija zelene urbane obnove objavljena u sustavu eNPOO

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“ planira se objaviti do kraja rujna 2022. godine.

 

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru ovog Poziva iznosi 2.500.000,00 kuna i koristit će se za sufinanciranje izrada strategija zelene urbane obnove.

 

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

 1. a) najniži iznos 100.000,00 kuna
 2. b) najviši iznos 250.000,00 kuna

 

Prihvatljive aktivnosti su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa (Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija) imat će prednost prilikom odabira.

 

Prijavitelji će projektne prijedloge podnositi putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku, a podnošenje projektnih prijedloga prijaviteljima dozvoljeno je od 31. listopada 2022. u 9:00h. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

 

https://mpgi.gov.hr/graditeljstvo-98/financijska-sredstva-za-obnovu/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti-inicijativa-obnova-zgrada/najava-poziva-za-izradu-strategija-zelene-urbane-obnove-objavljena-u-sustavu-enpoo/14823

Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2021. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu.

 

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-hrvatskoga-glazbenog-stvaralastva-rok-24-listopada-2022/22850

Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (EnU-8/22)

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju  fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Poziv) je dodjela  sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije  za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su javni isporučitelji vodnih usluga.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama (JP ZO 10/2022)

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

 

Cilj je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

 

Zainteresirane jedinice regionalne i lokalne samouprave Fondu mogu dostaviti svoju prijavu, koja može sadržavati jedan ili više projekata za koje je moguće dobiti sufinanciranje od maksimalno 3 milijuna kuna, odnosno 80% opravdanih troškova. Iznimno, gradovi s više od 35.000 stanovnika i županije mogu dostaviti maksimalno 2 prijave. Sredstva će se dodjeljivati do iskorištenja dostupnog budžeta, o čemu će obavijest biti objavljena na stranicama Fonda.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

 1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
 2. b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

 1. a) Informativni centri za mlade
 2. b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
 3. c) Centri za mlade

P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom

P.7. Prevencija ovisnosti mladih

 

Poziv je otvoren od 01. rujna do 03. listopada 2022. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 11.000.000,00 kn.

 

https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/6597

Na e-savjetovanju objavljen NACRT NATJEČAJA za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

Prihvatljivi korisnici su:

 1. a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju:

63.500.000,00 HRK od čega:

– 19.000.000,00 HRK za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji

– 44.500.000,00 HRK za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji

 

Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

 

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja:

 • do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost
 •  

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013).

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21720

Objavljen natječaj za žrtve mina i članove njihovih obitelji u okviru projekta „Razminiranje i društveno- gospodarska integracija“

U okviru projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“, financiranog iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjen evidentiranim minskim žrtvama te članovima njihovih obitelji za 2022. godinu.

 

Sredstva se dodjeljuju u dvije grupe:

– Grupa 1.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji pokreću novi posao,

– Grupa 2.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji žele unaprijediti postojeći posao.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.500.000,00 HRK, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je 100.000,00 HRK.

 

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

– jačanje poslovnih kapaciteta prijavitelja kroz nabavu opreme, modernizaciju prostora i opreme te usluge u svrhu unaprjeđenja poslovanja te jačanja pozicije na tržištu

– usluga tehničke pomoći i savjetovanja koja se odnosi na prikupljanje dokumentacije, pripremu za prijavu na ovaj javni poziv, izradu poslovnog plana te pomoć u provedbi poslovnog plana do 15% ukupne vrijednosti tražene potpore.

 

Natječaj je otvoren do 14. studenog 2022. godine do 12 sati.

 

https://swiss-cro.hr/2022/09/objavljen-natjecaj-za-zrtve-mina-i-clanove-njihovih-obitelji-u-okviru-projekta-razminiranje-i-drustveno-gospodarska-integracija/

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

 

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • muzejske djelatnosti
 • knjižnične djelatnosti
 • potpore izdavanju knjiga
 • potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora
 • izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti
 • književnih manifestacija
 • književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
 • glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti
 • vizualnih umjetnosti
 • interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
 • međunarodne kulturne suradnje
 • redovne djelatnosti udruga u kulturi
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

 

Rok za prijavu: od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine do 17 sati.

 

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2023-godinu/22771

 
POZIV ZA UKLJUČENJE U ŠKOLSKI MEDNI DAN 2022.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u programu Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu.

Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece od najranije dobi i njihovih roditelja, o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u svakodnevnu prehranu. Na taj način će se također doprinijeti podizanju svijesti o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti, budući da 84 % biljnih vrsta i 76 % proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele.

Predmet Javnog poziva je iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu za financiranje prihvatljivih troškova za med zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 mL.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju osnivači školskih ustanova:

– Republika Hrvatska

– jedinice lokalne samouprave

– jedinice područne (regionalne) samouprave

– druge pravne ili fizičke osobe

Program će se provoditi na čitavom teritoriju Republike Hrvatske u prvim razredima osnovnih škola, na dan 7. prosinca 2022. povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.

Javni poziv otvoren je do 1. listopada 2022. godine, a detalje i dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Pred-najava trećeg Javnog poziva (Norveški fond)

The Business Development and Innovation Programme (Program razvoja i inovacije poslovanja) u Hrvatskoj lansirat će treći i konačni Javni poziv, sa očekivanim ukupnim raspoloživim sredstvima od 5-6 miliona eura za financiranje projekata Inovacije zelene industrije i Plavog rasta. Privatna poduzeća u Hrvatskoj mogu aplicirati za sredstva, te se potiče kooperacija sa norveškim partnerima.

 

Cilj programa je povećati konkurentnost, stvarajući vrijednost i održiv rast hrvatskih poduzeća.

 

Hrvatska poduzeća se mogu prijaviti za bespovratna sredstva za financiranje djela projekta za povećanje inovacija u proizvodima, uslugama i procesima. To nije program istraživanja, niti energije. To je program razvoja poslovanja koji će financirati rast poslovanja i aktivnosti.

 

Treći Poziv se očekuje u listopadu 2022. godine, a biti će otvoreni otprilike 3 mjeseca. Provedba projekta trajat će do 12 mjeseci.

 

Budžet trećeg Poziva će biti oko 5-6 miliona eura. Fokus područja su ista kao na prethodna dva poziva: Inovacija zelene industrije i Plavi rast.

 

Ovaj Poziv potiče implementaciju projekata u kooperaciji između hrvatskog poduzeća i partnera iz Norveške. Projekt predstavlja jedinstvenu priliku za partnerstvo – vrata za novo stručno znanje i modernu tehnologiju od norveških projektnih partnera. Projektni partneri iz Norveške mogu biti poduzeća, klasteri, nevladine organizacije, institucije i drugi subjekti.

 

Stopa sufinanciranja

Ovaj Program nema fiksnu stopu sufinanciranja. Financijska kontribucija će se odrediti od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir važne čimbenike. Innovation Norway će koristiti GBER kao pravnu osnovu za izračun prihvatljivih troškova i stope sufinanciranja.

Kao glavno pravilo, mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj mogu dobiti otprilike 50% sufinanciranja od ukupnog odobrenog budžeta projekta za investicijski projekt. Iznos bespovratnih sredstava mogu biti u rasponu od 50.000 do 1,5 miliona eura, ovisno o veličini poduzeća i tipu projekta. Velika poduzeća se mogu također aplicirati ali oni će dobiti niže stope sufinanciranja.

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/pre-announcement-croatia-call–for-proposals-on-green-industry-innovation-and-blue-growth/

Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi 2022./2023.

Opći cilj Javnog poziva je sufinanciranje prihvatljivih troškova za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene školi i raspodijeljene djeci u osnovnim i srednjim školama u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom školske godine 2022./2023

Javni poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (25. kolovoza 2022. godine) apprrr.hr do 25. rujna 2022. godine

 

https://www.apprrr.hr/javni-pozivi-za-iskaz-interesa-osnivaca-skolskih-ustanova-i-dobavljaca-za-sudjelovanje-u-novoj-skolskoj-shemi-voca-i-povrca-te-mlijeka-i-mlijecnih-proizvoda-2022-2023/

Dokazivanje inovativnog koncepta

Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK;
 • najviši iznos 500.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:

Grupa A:

1)            Izrada prototipa;

2)            Demonstracija tehničke izvedivosti.

Grupa B:

1)            Analiza tržišta;

2)            Izrada studije izvedivosti;

3)            Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);

4)            Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Grupa C:

1)            Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. studenog 2022. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2022. godine.

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmzo.gov.hr%2FUserDocsImages%2F%2Fdokumenti%2FEUfondovi%2FNacionalni-plan-oporavka-2021-2026%2FPoziv-Rok-30-11-2022%2F%2FUpute-za-prijavitelje.docx&wdOrigin=BROWSELINK

GODIŠNJE HRVATSKE TURISTIČKE NAGRADE

Godišnje hrvatske turističke nagrade projekt je Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore koji je nastao s ciljem daljnjeg poticanja konkurentnosti, inovativnosti i svijesti o održivom razvoju te podizanju kvalitete usluga i proizvoda u turističkom sektoru.

 

U 2022. godini, u okviru projekta Godišnje hrvatske turističke nagrade, Hrvatska turistička zajednica će dodijeliti priznanja u kategorijama Destinacija godine, Događaj godine, Kulturna atrakcija godine, Prirodna atrakcija godine, Jedinstveni gastronomski doživljaj godine i Čovjek ključ uspjeha, Djelatnik godine.

 

Također, Hrvatska turistička zajednica svake godine organizira dodjelu Hrvatske turističke nagrade kao posebno priznanje za izniman doprinos pojedinaca i tvrtki i/ili ustanova i/ili udruga u razvitku turizma Republike Hrvatske. U okviru Hrvatske turističke nagrade dodjeljuje se Godišnja nagrada „Anton Štifanić“ i Nagrada za životno djelo.

 

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/godisnje-hrvatske-turisticke-nagrade

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“

Dana 29.07.2022. godine objavljena je vrlo značajna izmjena Poziva!

 

Proširen je krug prihvatljivih prijavitelja (uključeno: NKD 11, 14, 18, 21, 22, 25 i 28) , te je promijenjen rok predaje projektnih prijedloga (od 1.9. do 19.12.2022. godine).

 

Detaljne izmjene na sljedećoj poveznici:

 

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/13

Javni poziv Vijeća Europe predstavnicima mladih – Svjetski forum za demokraciju 2022.

Vijeće Europe poziva predstavnike mladih na sudjelovanje u Svjetskom forumu za demokraciju 2022. godine. Riječ je o jedinstvenoj platformi za donositelje odluka i aktiviste gdje se raspravlja o rješenjima ključnih izazova za demokracije širom svijeta. Forum ističe i ohrabruje demokratske inovacije na terenu i njihovo prenošenje na sustavnu razinu u cilju jačanja temelja demokratskih društava. Tema je ovogodišnjeg Svjetskog foruma za demokraciju 2022. – „Demokracija: Nova nada?“

 

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-vijeca-europe-predstavnicima-mladih-svjetski-forum-za-demokraciju-2022/6572

Europska komisija poziva mlade na kreativno natjecanje o bioekonomiji

Europska komisija poziva mlade iz zemalja Europske unije na sudjelovanje u Kreativnom natjecanju o bioekonomiji. Zainteresirani sudionici u dobi između četrnaest i trideset pet godina trebaju poslati svoje originalno umjetničko djelo na temu „Bioekonomija u mom životu“ u obliku videa, fotografije, pjesme, slike, crteža i tome slično.

 

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/europska-komisija-poziva-mlade-na-kreativno-natjecanje-o-bioekonomiji/6574

Dokazivanje inovativnog koncepta (Proof of Concept – PoC)

Ministar znanosti i obrazovanja donio je Program dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta.

 

Temeljem Programa mikro, mala i srednja poduzeća moći će ostvariti pravo na potporu za projekte istraživanja i razvoja i na potporu za inovacije za MSP-ove, a u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“.

 

Pozivom „Dokazivanje inovativnog koncepta“ se predviđa dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, a kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

 

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će razrađeni i u Pozivu čija objava se planira u kraćem roku.

 

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/dokazivanje-inovativnog-koncepta-proof-of-concept-poc/5017

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2023. godini

U program komplementarnih djelatnosti spadaju:

 

– programi iz područja zaštite audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost

– programi filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija

– djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture

– programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela

– proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti

– izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti

– programi stručnoga usavršavanja i/ili edukacije

– programi audiovizualnih udruga i organizacija

 

Prijave na Javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se u dva roka godišnje:

– u prvom roku do 8. rujna 2022. za projekte u svim kategorijama koji se održavaju u 2023. godini

– te u drugom roku do 12.  siječnja 2023. isključivo za one projekte iz kategorije programa filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija koji se održavaju u drugoj polovici 2023. godine, a nisu se prijavili na prvi rok javnog poziva.

Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti preventivni projekt s ciljem razvoja socijalno-emocionalnih i životnih vještina.

 

Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za  financiranje može biti do 30.000,00 kn.

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

− materijalne troškove za provedbu preventivnih projekata

− edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole

− ostale troškove povezane s provedbom projektnih aktivnost

 

Rok za podnošenje prijava je 22. rujna 2022. godine.

 

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Natje%C4%8Daji/2022/Preventivni-Rok-22-9-2022//poziv-za-financiranje-skolskih-preventivnih-programa-2022.pdf

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu  izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti,

samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

 • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
 • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
 • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog  znanja za učenike
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama)
 • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

 

Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kn ukupno.

 

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2022. godine.

 

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Natje%C4%8Daji/2022/Izvannast-Rok-30-9-2022//Poziv-za-financiranje-izvannastavnih-aktivnosti-osnovnih-i-srednjih-ucenickih-domova-2022-2023.pdf

Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju i videozapis HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2022. godini

Javni poziv otvoren je za sve redovne učenike i redovne studente u Republici Hrvatskoj koji su putem fotografije i videozapisa zabilježili neko mjesto ili događanje u svom neposrednom okruženju, koje odražava ciljeve i principe održivog razvoja i zelene klimatske politike, iz perspektive mladih.

 

https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Javni%20poziv%20Hrvatska%20o%C4%8Dima%20mladih%202022.pdf

Najava natječaja za digitalizaciju poduzetništva u 2022.godini

Natječaj za bespovratna sredstva Vaučeri za digitalizaciju najavljen je za III. kvartal 2022.godine.

Putem natječaja financirat će se na principu vaučera ulaganja u izradu strategije digitalne transformacije, digitalni marketing, složene digitalne proizvode i usluge, digitalne vještina te kibernetičku otpornost. Tvrtke mogu  nabaviti softver (i opremu) za digitalizaciju poslovanja, informatička rješenja poput ERP, CRM, DMS, BI, WMS i slično.

Ciljana skupina: Mikro, mali, srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih) koji žele razviti digitalni poslovni model, a sve s naglaskom na inovativne projekte.

Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, koji će se dodjeljivati kroz više natječaja Vaučeri za digitalizaciju.

 

Natječaj Vaučeri za digitalizaciju:

 1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

Iznos bespovratnih sredstava: 75.000 kn

Ukupna alokacija: 14.500.000 kn

Svrha: Pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.

Prihvatljivi troškovi:

 • edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost
 • edukaciju stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku
 • osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina.

Program obuhvaća do 190 MSP-ova u tri poziva (63 MSP-ova po pozivu).

 

 1. Vaučer za digitalnu transformaciju

Iznos bespovratnih sredstava: 76.000 kn

Ukupna alokacija: 9.000.000 kn

Svrha ovog vaučera je omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju.

Prihvatljivi troškovi::

 • Izrada strategije digitalne transformacije,
 • vanjske usluge.
 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.
 • opći troškovi.

Program obuhvaća do 110 MSP-ova u tri poziva (37 MSP-ova po pozivu).

 

 1. Vaučer za digitalni marketing

Iznos bespovratnih sredstava: 75.000 kn

Ukupna alokacija:  15.000.000 kn

Svrha ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja. Poduzeća također mogu iskoristiti sredstva za potporu razvoju i jačanju kapaciteta u vezi s korištenjem interneta kao djelotvornog kanala za razvoj poslovanja.

Prihvatljivi troškovi:

 • izrada web stranica,
 • izrada i testiranje mobilnih aplikacija,
 • izrada online trgovina i platformi za rezervacije
 • uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima

Program obuhvaća do 200 MSP-ova u tri poziva (66 MSP-ova po pozivu).

 

 1. Vaučer za kibernetičku otpornost

Iznos bespovratnih sredstava: 110.000 kn

Ukupna alokacija:  22.000.000 kn

Svrha ovog vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava

Prihvatljivi troškovi:
• Izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća
• Provjera propusnosti podataka
• Penetracijska ispitivanja

 

 1. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

Iznos bespovratnih sredstava: 150.000 kn

Ukupna alokacija:  14.500.000 kn

Prihvatljivi troškovi:

 • istraživački i razvojni pilot-projekti za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl. Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava
 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 150.000 kn

Program obuhvaća do 95 MSP-ova u tri poziva (30 MSP-ova po pozivu).

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02)

Cilj poziva: Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

 

Ukupna alokacija poziva: 141.000.000,00 HRK

 

Iznos potpore:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

 

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

 

Podnošenje projektnih prijedloga: putem sustava eNPOO od 12. kolovoza 2022. godine  u 11:00 sati do 12. rujna 2022. godine  u 16:00 sati

 

Link na Pozivhttps://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

 

Datum raspisivanja natječaja: 29. lipnja 2022.

Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2022. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 5. listopada 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom

Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa

Trajanje financiranja projekta: do 4 godine

Okvirni početak projekta: najranije lipanj 2023. godine

 

Sva prijavna dokumentacija podnosi se samo na engleskome jeziku.

 

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

Poduzetnicima na raspolaganju investicijski zajmovi HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a te izmijenjeni Mikro i mali investicijski zajmovi za ruralni razvoj

30. lipnja 2022. godine usvojeni su programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti.

 

U okviru programa Investicijskih zajmova poduzetnicima su na raspolaganju zajmovi čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti MSP-a kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja. Namijenjeni su ulaganjima u osnovna sredstva kroz projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti te u obrtna sredstva do 30% ugovorenog zajma.

 

Programom subvencioniranja kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a potiču se aktivnosti financijskih institucija i olakšava pristup financiranju MSP-a kroz smanjenje kamatnih stopa i instrumenata osiguranja. Prihvatljivi prijavitelji su definirani Programom ESIF pojedinačna jamstva (uključujući djelatnost trgovine), a program se odnosi isključivo za investicijske kredite s rokom dospijeća od minimalno 5 godina. Maksimalni predviđeni iznos subvencije je polovica iznosa ukupne kamate.

 

Rok otplate zajma za Mikro investicijske zajmove produljio s dosadašnjih 5 godina na novi rok do 7 godina te za Male investicijske zajmove s dosadašnjih 10 godina na novi rok do 12 godina uz poček u otplati do 5 godina kod Malih investicijskih zajmova.

 

Prijave za sve navedene programe od 5. srpnja 2022. godine.

 

https://hamagbicro.hr/poduzetnicima-na-raspolaganju-investicijski-zajmovi-hamag-bicro-a-iz-sredstava-npoo-a-te-izmijenjeni-mikro-i-mali-investicijski-zajmovi-za-ruralni-razvoj/

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija – na e-savjetovanju!

Ovaj poziv se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Prihvatljiva područja djelovanja obuhvaćena pozivom su arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti. Pozivom će se podržati poslovni subjekti koji djeluju u prihvatljivim područjima, a čija je primarna djelatnost razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili  plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

 

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

 

Ovim se Pozivom dodjeljuju:

 

 1. A) GRUPA A – Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta.

Ukupni najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku državnih potpora velike vrijednosti iznosi 300.000,00 HRK po projektnom prijedlogu , a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu je 7.500.000,00 HRK.

 

 1. B) GRUPA B – Potpore male vrijednosti (de minimis).

Ukupni najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku potpora male vrijednosti (de minimis) iznosi 100.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 1.400.000,00 HRK.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21060

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

 

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

 

Ukupna vrijednost poziva: 1.900.000.000,00 HRK

 

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK

 

Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007): prehrambena industrija (10) , proizvodnja tekstila (13), drvoprerađivačka industrija (16), papirna industrija (17), kemijska industrija (20), građevinska industrija (23), metaloprerađivačka industrija (24).

 

Razdoblje zaprimanja prijava: od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.

 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) (JN ZO/ENU-2/2022)

Predmet Javnog natječaja za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) je sufinanciranje projekata u području:

 

 1. Zaštite okoliša
 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata,
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
 • pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša,
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

 

 1. Energetske učinkovitosti
 • provođenja aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti,
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva.

 

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 6.000.000,00 kn. Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kn. Provedba projekta mora biti dovršena najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

 

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoz 2022. godine.

 

https://www.fzoeu.hr/docs/192/Javni%20natje%C4%8Daj%20za%20projekte%20u%20podru%C4%8Dju%20ZO%20i%20EnU%20organizacija%20civilnog%20dru%C5%A1tva%20(JN%20ZO-EnU%202-2022).pdf

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano  za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj  biti prvi put registrirano.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče ovim natječajem smatraju se:

 • Vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7 na električni pogon
 • Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
 • Vozila kategorije M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 1. punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
 2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000 kn.

 

Najviše postotno učešće Fonda je 40%.

Rok za prijavu: od 27. lipnja 2022. do 31.12 2022. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno koji uvjet prvi nastupi.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Ciljevi poziva Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 90 novih energetski učinkovitih vozila.
Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče ovim natječajem smatraju se:
• Električni bicikli
• Vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7 na električni pogon
• Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
• Vozila kategorije M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik

Prihvatljivi prijavitelji
Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga).

Ukupan iznos sredstava: 5.000.000,00 kn
Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi:
• do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu

Rok za prijavu Od 21. lipnja 2022. do 31.12 2022. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno koji uvjet prvi nastupi

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

NACRT NATJEČAJA za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – male klaonice na e-savjetovanju

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju/rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja/kupnju pokretnih klaonica.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 20.000.000,00 HRK

Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 200.000 EUR

Intenzitet javne potpore: do 50%

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21010

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 15. lipnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 60.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi do 100 %.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 20. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 06. listopada 2022. godine do 12:00 sati.

 

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva/

RTL POMAŽE DJECI

Prihvatljivi korisnici: neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti).

 

Rok za prijavu: 5.9.2022. godine

 

https://rtlpomazedjeci.hr/hr/novosti/natjecaj-za-donacije-2022/

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini za sljedeća područja:

 

 1. Izvedbene umjetnosti
 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 3. Vizualne umjetnosti
 4. Audiovizualne djelatnosti

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • obrt
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • umjetnička organizacija
 • djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost

 

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta.

 

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-poduzetnistva-u-kulturnim-i-kreativnim-industrijama-u-2022-godini-rok-10-srpnja-2022/22363

OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE ZA DRUGI JAVNI POZIV ZA TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U OKVIRU NPOO U VRIJEDNOSTI 1.250.000.000 KUNA

Predmet ovog Poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

 

Javni poziv podijeljen je u 3 grupe:

 • Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju što podrazumijeva izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje infrastrukture. Vrijednost planirane alokacije: 1,02 milijarde kuna, najniži iznos bespovratne potpore 2.000.000,00 HRK, najviši iznos bespovratne potpore 50.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore od 35% do 70% ovisno o veličini poduzeća, te je u skladu s važećom kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku (intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja).
 • Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu što podrazumijeva poticanje poduzetništva u turizmu kroz transformaciju postojećih iznajmljivača u poduzetnike. Vrijednost planirane alokacije: 50 milijuna kuna, najniži iznos bespovratne potpore 100.000 HRK, najviši iznos bespovratne potpore 1.500.000 HRK. Maksimalni intenzitet potpore je 75% u I. kategoriji ITR-a, odnosno 85% za ostale kategorije.
 • Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma. Vrijednost planirane alokacije: 180 milijuna kuna. Najniži iznos bespovratne potpore 2.000.000 HRK, najviši iznos bespovratne potpore 21.000.000 HRK. Maksimalni intenzitet potpore je 50%.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20912

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu.

Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

 

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.

 

Ukupna vrijednost Programa je 2.000.000,00 kuna.

 

Prijave se zaprimaju isključivo od 13. 6. do 13. 7. 2022. godine.

 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Natječaj za provedbu tipa operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 10. lipnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2020. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 10.000.000,00 kuna.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 4. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

 

https://www.apprrr.hr/mjera-9-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima (JP EU-3/2022)

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

Otvoren: 10.06.2022.

Link: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=188

Natječaj u području svemira i svemirskih tehnologija

U nastavku pronađite prezentacije s ESA info dana vezano za treći poziv i natječaj koji će biti objavljen 15. lipnja i trajat će do 29. lipnja ove godine.

ESA (Europska svemirska agencija) info dan održan je 8. lipnja 2022. godine u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i ESA-e u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER), a prisustvovalo je gotovo stotinjak predstavnika znanstvene, sveučilišne i poslovne start-up zajednice.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [699.17 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.99 MB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.21 MB]

Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog interesa u području mikroelektronike

Europska komisija i države članice u procesu su notifikacije važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike (IPCEI mikroelektronika).

 

Prepoznajući stratešku važnost proizvodnje mikroelektroničkih komponenti kao i potrebu za poboljšanje otpornosti europskog opskrbnog lanca u poluvodičima, a u skladu s pravilima važnih projekata od zajedničkog europskog interesa, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Svrha javnog poziva za iskaz interesa je prikupljanje istraživačko-razvojnih projektnih ideja poduzetnika koju djeluju u lancu vrijednosti mikroelektronike s ciljem mogućeg prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike.

 

Prijave se zaprimaju isključivo do 08.07.2022 godine.

 

Prihvatljivi su projekti koji se odnose na glavna područja razvoja lanca vrijednosti u području mikroelektronike, uključujući (ali ne ograničavajući se na):

 

 • Dizajn procesora i čipova za AI,
 • Dizajn čipova i sustava za komunikaciju (5G/6G i ostalo) i povezivanje,
 • Razvoj i proizvodnja ovih čipova u Europi,
 • Napredno pakiranje za heterogenu integraciju,
 • Održiva elektronika male snage,
 • Poluvodičke podloge za RF i energetsku elektroniku.

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)

INVESTICIJE POSEBNIH SEGMENATA MSP-OVA U OKVIRU NPOO-A – HBOR

HBOR iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u okviru i prema uvjetima ovog programa kreditiranja, u svoje ime i za račun RH, provodi Financijski instrument izravnih kredita HBOR-a iznad 100.000 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike.

Razdoblje provedbe Programa (krajnji rok za potpisivanje ugovora o kreditu) je do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a, a najkasnije do 30.6.2026.

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:

 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

IZNOS KREDITA: Ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i pravilima vezanima uz državne potpore, uz sljedeća ograničenja:

 • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.

Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a. Iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.

KAMATNA STOPA:

 • 0,80% godišnje, fiksna
 • 0,40% godišnje, fiksna, ako je najmanje 50% kredita namijenjeno ulaganjima u: zelenu tranziciju, i/ili digitalnu tranziciju, i/ili projekte utemeljene na RDI.

 

Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a | HBOR

Javni poziv – Program konkurentnosti turističkog gospodarstva

Potpora ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma

MJERA A - u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata – hotela (potpora: 50.000 do 400.000 HRK), kampova (potpora: 30.000 do 300.000 HRK), OPG (potpora: 30.000 do 150.000 HRK),

MJERA B – pomoć ugostiteljskom sektoru na području sisačko-moslovačke županije (potpora: 10.000 do 50.000 HRK)

Prihvatljivi prijavitelji: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti

Rok: 20.06.2022. godine

 

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske - T U R I Z A M (gov.hr)

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti kojim će se sufinancirati zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture iz NPOO – na e-savjetovanju

U Javnom pozivu projekti su podijeljeni u tri grupe:

 1. Posjetiteljska infrastruktura koja podrazumijeva projekte usmjerene valorizaciji kulturne i prirodne baštine, infrastrukturu u funkciji valorizacije gastronomske i enološke i ostale ponude destinacije te centre za posjetitelje i interpretacijske centre sa svim potrebnim sadržajima i pratećom infrastrukturom

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Jedinice područne (regionalne) samouprave
 2. Jedinice lokalne samouprave
 3. Javne ustanove

 

 

 1. Infrastruktura aktivnog turizma koja podrazumijeva sportsko-rekreacijsku infrastrukturu u funkciji turizma, planinarske objekte, bazene kao i hotele, kampove, hostele, kamp odmorišta, planinarske puteve i vidikovce koji su dio sveobuhvatnog projekta

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Jedinice područne (regionalne) samouprave
 2. Jedinice lokalne samouprave
 3. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 4. Javne ustanove  registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 5. Trgovačka društva u javnom vlasništvu

 

 

 1. Infrastrukturu u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma što podrazumijeva izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje infrastrukture u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma te obuhvaća smještajne kapacitete termalnih/talaso lječilišta i/ili specijalnih bolnica, popratne sadržaje kao što su ugostiteljski, wellness, zabavni, sportski i rekreativni sadržaji te termalne bazene s popratnim sadržajima.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Jedinice područne (regionalne) samouprave
 2. Jedinice lokalne samouprave
 3. Ustanove, koje su registrirane za pružanje lječilišnih, zdravstvenih, wellnes ili SPA usluga u turizmu

 

Iznos sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora sukladno Programu dodjele državnih potpora

 

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

 

BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PO PRIJAVITELJU: Prijavitelj po Pozivu može podnijeti maksimalno 2 projektna prijedloga, no pojedinom korisniku može se odobriti financiranje samo jednog projekta

 

Prilikom predaje projektnog prijedloga prijavitelji obavezno dostavljaju za projekte koji uključuju gradnju odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina

 

Na linku je objavljen nacrt Poziva, na samom dnu dokumenta nalazi se i bodovna lista:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20706

IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA

Prihvatljivi prijavitelji:  pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja

 

Podnošenje projektnih prijedloga: 

od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/

krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. listopada 2023. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

SANACIJA ZATVORENIH ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA

Ukupna raspoloživa sredstva:  80.000.000,00 HRK

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:  30.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85% od prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: U skladu s čl. 10., st. 4. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21),  prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS-ova postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS, prihvatljivi prijavitelji su i JLS-ovi koji su vlasnici/ imaju pravo građenja na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište ili su vlasnici osobe koja upravlja odlagalištem na administrativnom području neke druge JLS.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);

aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu isključivo za potrebe saniranog odlagališta otpada;

aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta, a koje su započete nakon donošenja Odluke o financiranju; aktivnosti projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).

usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19);

usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),

aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti potrebne za izvođenje/realizaciju projekta.

 

Podnošenje projektnih prijedloga:  

od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/

krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. travnja 2024. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2022. (Rok: 27.5.2022.)

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj osiguranje prilagodbe umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta i djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju, vidljivost prilagođenih i/ili dostupnih programa za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju, promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

 

Prihvatljive programske aktivnosti mogu uključivati i izradu priručnika, publikacija i sl. s predstavljenom strategijom diseminacije i promidžbe, radi diseminacije informacija i poticanja dobrih praksi osiguranja pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

 

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 27. travnja 2022. godine do 27. svibnja 2022. godine

https://min-kulture.gov.hr/poziv-za-predlaganje-programa-koji-omogucuju-pristup-i-dostupnost-kulturnih-sadrzaja-za-osobe-s-invaliditetom-i-djecu-i-mlade-s-teskocama-u-razvoju-u-republici-hrvatskoj-u-2022-rok-27-5-2022/22217

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Prijavitelji:

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a
 • Poljoprivredne organizacije
 • Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK od čega:

– 90.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je 09. svibnja 2022. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

 

https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/

Novi Europski Bauhaus: Otvoreni natječaji za potporu građanima, gradovima i mjestima

Dostupna su tri nova natječaja za potporu građanima, gradovima i mjestima kako bi inicijative prepoznate kao lijepe, održive i uključive približili svojim zajednicama:

 • Potpora lokalnim inicijativama NEB-a

20 izabranih projekata malih i srednjih općina bit će korisnici potpore koju pruža skupina interdisciplinarnih stručnjaka (metodološka, tehnička, regulatorna, financijska i socioekonomska stručnost).

Prijave traju do 23. svibnja 2022. u 17:00 h.

 • Sukreiranje javnog prostora kroz uključivanje građana

Pozivaju se lokalni dionici da u svojim idejama preoblikovanja javnih prostora u gradovima, urbanim i ruralnim područjima teže ka inspirativnom, lijepom i održivom. Šest izabranih projekata dobit će potporu u visini do 45 000 € po projektu.

Prijave traju do 29. svibnja 2022. u 23:59 h.

 • Aktivnosti uključivanja građana

Poziv građanima da prepoznaju izazove Novog europskog Bauhausa relevantne za svoje gradove i surađuju u osmišljavanju rješenja. Projekti će pomoći građanima da stvore održivije navike, razviju nove proizvode, usluge ili rješenja i pomognu članovima zajednice da postanu nositelji promjena. Osam izabranih projekata dobit će do 15 000 € svaki.

Prijave traju do 29. svibnja 2022. u 23:59 h.

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/novi-europski-bauhaus-otvoreni-natjecaji-za-potporu-gradjanima-gradovima-i-mjestima/14527

Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1)

Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova

Status: Otvoren od 3. svibnja 2022. do 4. srpnja 2022. u 23.59 sati

Prijavitelji:  jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave

https://mzo.gov.hr/eu-fondovi/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/poziv-na-dostavu-bespovratnih-sredstava-izgradnja-dogradnja-rekonstrukcija-i-opremanje-predskolskih-ustanova-prvi-poziv-referentni-broj-c3-1-r1-i1-1/4888

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE PROJEKATA SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u smislu ovog Javnog poziva su kontrolirane tvari klorofluorougljici (CFC) i klorofluorougljikovodici (HCHC), a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani ugljikovodici (HFC) koji se nalaze kao radne tvari u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline, minimalno starim 15 godina te s punjenjem radne tvari više od 1 O tona C02 eq. u objektima u vlasništvu Republike Hrvatske ili vlasništvu

jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, odnosno javnih ustanova. Rashladni sustavi trebaju se zamijeniti sustavima koji koriste nove tehnologije koje ne oštećuju ozonski sloj i imaju nizak utjecaj na klimatske promjene te istovremeno povećavaju energetsku učinkovitost.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

 1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
 2. tijela državne uprave
 3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 20.000.000,00 kuna.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno članku 24. stavak 1 . točka 1 . podstavak 6. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima,

projektima i drugim sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu zraka, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, sve sukladno strateškim i planskim dokumentima

Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a najviše do 1.200.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijavitelj može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu prijave, dostaviti Fondu više prijava za financiranje pri čemu se jedna prijava odnosi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

Pravo na korištenje sredstava Fonda: jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe - obrtnik sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

 1. MODEL A - prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda po ovom modelu najvise do 1.000.000,00 kn, a do:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima („Narodne novine" broj 116/18, 73/20, 70/21 )), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima („Narodne novine" broj 118/18) i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdskoplaninskog područja („Narodne novine" broj 24/19)),
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske
 1. MODEL B - prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.000.000,00 kn, a do:

 • 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i korisnicima koji se nalaze u prvoj skupini otoka
 • 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima
 • 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na ostalim područjima Republike Hrvatske

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 66.000.000,00 kuna.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

DiscoverEU

Ukoliko ste ove godine navršili ili će te navršiti 18 godina nudi Vam se jedinstvena prilika da do 30 dana putujete Europskom Unijom, razmjenjujete iskustva, učite nove jezike te upoznajete nove ljude i gradove.

Ako ste zainteresirani prijave su krenule jučer (07.04.2022.), a završavaju 21.04.2022.

Sve detalje o prijavi možete naći na sljedećem linku: https://europa.eu/youth/discovereu_en

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5)

Predmet Poziva: Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se zreli inovativni projekti  u  fazi  TRL 7  i TRL 8 s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište (TRL 9).  

  Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 760.000,00  HRK
 • najviši iznos 5.320.000,00  HRK.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO:

 • od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine do 11:00 sati

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

 

Oba poziva provode se u modalitetu trajno otvorenih poziva što znači da se prijave ocjenjuju prema redoslijedu zaprimanja.

 

Dokumentacija oba Poziva dostupna je na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA "BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA" (REFERENTNI BROJ: C1.1.2. R2-I3)

Predmet Poziva: Pozivom će se poticati investicije u inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) novoosnovanih MSP-ova koje su bazirane na znanju ili visokim tehnologijama te predstavljaju novinu ili znatno poboljšanje u usporedbi s dostignućima na tržištu.

 

Sufinancirati će se projekti u pred-komercijalnoj fazi čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koji još nisu spremni za tržište, odnosno njihova tehnološka razina razvijenosti je između TRL 5 - TRL 8.

 

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Ukupna alokacija Poziva: 141.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: do 85%

Vrsta potpore: de minimis

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 1. lipnja 2022. godine od 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine do 16:00 sati

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.

Poduzetnici će se prijavljivati za potporu kroz online aplikaciju koja će biti dostupna na web stranici agencije HAMAG – BICRO od 1. travnja 2022. od 8:00 sati. Postupak prijave bit će jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno upisati OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.

 

Više na: https://mingor.gov.hr/vijesti/od-1-travnja-pocinju-prijave-za-program-dodjele-potpora-za-smanjenje-troskova-plina-za-mikro-male-i-srednje-poduzetnike/8676

Otvoren Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

Dana 30.03.2022. objavljen je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)  putem kojeg se različitim pravnim i fizičkim osobama sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije: dizalice topline, sunčani toplinski kolektori, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada , ostali pravni subjekti (osim udruga)

 

Najviši iznos bespovratne potpore po projektu: 1.400.000,00 kuna i to:

 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji
 • za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:
 • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,
 • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna        po lokaciji

 

Prihvatljivi troškovi:

 • isključivo troškovi koji su neposredno vezani uz Projekt i neophodni za njegovu realizaciju, nastali kod Korisnika nakon objave Poziva
 • trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv i u slučaju da je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine što se utvrđuje datumom izdavanja računa

 

sufinanciraju se troškovi:

 • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme (isključivo nova oprema)
 • troškovi izrade glavnog projekta, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom rađeno tehničko rješenje,
 • troškovi provedbe stručnog nadzora, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) ukoliko nije povrativ. 

 

Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi, a prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja.

Dokumentacija Javnog poziva

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=179

Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva

Cilj ovog Programa je zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na razini prošle godine te osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz određenu nadoknadu povećanja troškova proizvodnje nastalih porastom cijene mineralnih gnojiva.

Za potporu su prihvatljive proizvodne površine na kojima se proizvodi jedna ili više prihvatljivih poljoprivrednih kultura (ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje) i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2021. godini. Minimalna prihvatljiva površina pod poljoprivrednim kulturama iznosi 1,0 ha te je za potporu prihvatljivo najviše 20 ha poljoprivrednih površina pod prihvatljivim poljoprivrednim kulturama.

Korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, a poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih poljoprivrednih kultura.

Više na: https://www.apprrr.hr/program-potpore-male-vrijednosti-poljoprivrednicima-za-nabavu-mineralnog-gnojiva/

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCRANJE IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI

Predmet Poziva je izrada projektno tehničke dokumentacije za projekte koji se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo – C1.6. Razvoj održivog, inovativnos i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosi 2021. – 2026. koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.

 

Korisnici sredstava su:

 • Javne ustanove
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Trgovačka društva i obrtnici

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA ZA NABAVU MINERALNOG GNOJIVA NA E-SAVJETOVANJU

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 450,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva te 250,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva, do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva korisnika potpore.

Za potporu su prihvatljivi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u 2021. godini, sa poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

Najmanja ukupna prihvatljiva površina pod jednom ili više prihvatljivih kultura iznosi 1,0 ha.

Potpora SE dodjeljuje za najviše 20 ha od ukupno prijavljenih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20160

PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU NA E-SAVJETOVANJU

Predmet Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu je dodjela potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20215

Nacrt Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

Program donosi okvir za poticanje energetske i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora u Hrvatskoj u razdoblju do 2030. godine te model i plan provedbe za prvo trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. godine.

 

Program se odnosi na segment zgrada javnog sektora, koje predstavljaju 27,4% ukupnog nestambenog fonda odnosno 9,5% ukupnog fonda zgrada u Republici Hrvatskoj.

 

Fokus Programa je na zgradama s najlošijim energetskim svojstvima (energetskog razreda po Q“H,nd D ili lošijeg u kontinentalnoj te C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj)

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20080

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi).

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 250.000.000,00 HRK od čega:

 

– 150.000.000,00 HRK za male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 15.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 100.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 27. travnja 2022. godine od 12.00 sati do 30. lipnja 2022. godine do 12.00 sati

 

https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/

JAVNI POZIV GRAĐANIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU ORGANSKOG PELETIRANOG GNOJIVA
Grad Varaždin će i ove godine provesti mjeru poticanja građana za proizvodnju zdrave hrane za vlastite potrebe dodjelom organskog peletiranog gnojiva.
Za ovu mjeru Grad Varaždin je osigurao ukupno 120.000 kg organskog peletiranog gnojiva koje je pogodno i za ekološku proizvodnju. Zainteresirani građani Grada Varaždina mogu već od ponedjeljka podnijeti prijavu putem on line obrasca koji će se nalaziti na službenim web stranicama Grada Varaždina. Javni poziv je otvoren do 17. ožujka 2022. godine. Nakon završetka roka za podnošenje prijava građani će na kućnu adresu dobiti obavijest o dodijeljenoj količini gnojiva i mjestu gdje isto mogu podići. Grad poziva sve građane koji posjeduju vrtove, oranice, voćnjake ili vinograde u kojima proizvode hranu za vlastite potrebe da se jave na Javni poziv. U slučaju da građani nemaju pristup internetu ili se ne snalaze u radu na računalu mogu se javiti u svoj mjesni odbor gdje će im biti pružena pomoć u podnošenju prijave.
 
 
JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA POTICANJA „PLASTIC FREE ZONE"

Svrha ovog Poziva je opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta  otpada u zaštićenim područjima prirode.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše do 150.000,00 kn po podnesenom zahtjevu.

 

https://www.fzoeu.hr/docs/175/JP%20ZO%202-2022_Plastic%20Free%20Zone.pdf

Novi Europski Bauhaus (NEB) - objavljen natječaj „Transformacija mjesta učenja“

U okviru Novog europskog Bauhaus-a objavljen je natječaj „Transformacija mjesta učenja“.

Traže se tekući ili predstojeći projekti koji odražavaju vrijednosti Novog europskog Bauhausa u području obrazovanja i osposobljavanja mladih, s ciljem transformacije fizičkih mjesta obrazovanja, načina učenja ili stjecanja znanja te fokusa obrazovanja. /   projekti koji rade na promjeni okruženja za učenje, kao što su škole, knjižnice i društveni centri.

Dana 08. ožujka u 14:00 sati održat će se informativna sjednica na kojoj će biti predstavljen sam natječaj, ideje koje stoje iza njega, praktični koraci prijave te sve dodatne potrebne informacije.

Prijave su otvorene do 31. prosinca 2022. godine.

 

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/novi-europski-bauhaus-neb-objavljen-natjecaj-transformacija-mjesta-ucenja/14355

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Otvoren: Od 04.03.2022. do 30.06.2022.

Prijavitelji:

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a
 • Poljoprivredne organizacije
 • Poljoprivredni gospodarski subjekti

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK od čega:

– 90.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-provedba-tipa-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konk/

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2022. – INA Zeleni pojas 2022.

Korisnici sredstava:  organizacije civilnog društva, javne ustanove, uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u RH

 

IZNOS I INTENZITET POTPORE: Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna, maksimalno 80%

 

Područja aktivnosti projekata:
– klimatske promjene – projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje pridonose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama)
– zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
– zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
– obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koji mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
– inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
– čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora, uključujući i revitalizaciju morske obale, s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
– briga o školskim vrtovima, voćnjacima i ekopodručjima, njihovo uređenje isključivo sadnjom višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ako projekt potiče upotrebu bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, infoploče, spremnici za odvojeni otpad)
– neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
– izložbe o zaštiti okoliša
– druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Potpisivanje ugovora za odabrane projekte planira se između 1. svibnja i 1. lipnja 2022. godine).

 

POSTUPAK PRIJAVE: Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca kojem podnositelji zahtjeva mogu pristupiti na korporativnoj mrežnojstranici tvrtke INA – Industrija nafte, d.dwww.ina.hr/zelenipojas od 1. ožujka 2022. u 00.00 sati do 31. ožujka 2022. do 23.59 sati. 

 

Projekt se u cijelosti odvija u 2022. godini te svi prijavljeni projekti trebaju biti dovršeni zaključno s 30.studenoga 2022.

Natječaj je dostupan na poveznici: https://www.ina.hr/zelenipojas/o-zelenom-pojasu/

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Na e-Savjetovanju se nalaze Upute za prijavitelje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga  Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada koji će se financirati iz NPOO.

Radi se o natječaju koji će biti namijenjen poduzetnicima koji su registrirani minimalno 1 godinu.

Iznos potpore: min. 1.000.000,00 kn – max. 50.000.000,000 kn

Intenzitet potpore: ovisi o veličini poduzeća i vrsti postrojenja (točka 1.6 UzP)

e-Savjetovanju se može pristupiti na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19974

e-Savjetovanje je otvoreno od 25.02.2022. do 05.03.2022.

Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ u 2022. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kroz projekt „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ educira studentsku populaciju o mogućnostima korištenja fondova Europske unije te informira polaznike o uspješnim EU projektima.

Sudjelovanje u projektu je besplatno, a zainteresirane studentske udruge i neformalne grupe studenata mogu se prijaviti putem elektroničkog prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/UbmA5LWZVmipjR956 

Detaljnije informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se u tekstu javnog poziva, a prijave se primaju do 13. ožujka 2022. godine do 23:59 sati.

Za više informacija možete se obratiti na adresu elektroničke pošte edukacije@mrrfeu.hr

MPGI NAJAVIO POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Objava dugoočekivanog Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada planirana je do 31.3.2022., a bit će sufinancirana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru C6. Inicijative NPOO-a: Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna.

Više na stranicama ministarstva: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-energetsku-obnovu-visestambenih-zgrada-bit-ce-objavljen-do-kraja-ozujka/14325

Najava poziva (Word): https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/EUFondovi/NPOO/15.2.2022.Najava_poziva_EO_VSZ_NPOO.pdf

Cjelokupni tekst Najave Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada" s osvrtom na ključne elemente: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//EUFondovi/NPOO//15.2.2022.Najava_poziva_EO_VSZ_NPOO.pdf

Poziv gospodarskim subjektima i partnerskim institucijama za sudjelovanjem pri utvrđivanju troškova poslovanja koji su nastali kao rezultat prestanka punopravnog članstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Europskoj Uniji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kao tijelo zaduženo za kreiranje mjera za pomoć oštećenim poduzećima, mora utvrditi troškove koji su nastali ili će nastati zbog Brexita u hrvatskom gospodarstvu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU ovim Pozivom želi:

 • utvrditi troškove/izdatke koji su izravna ili neizravna posljedica Brexita, a nastali su kod gospodarskih subjekata iz RH koji sudjeluju u razmjeni s UK u referentnom razdoblju od 1.1.2020. – 31.12.2023.;
 • utvrditi jasan način verifikacije troškova/izdataka pod 1)., što je nužno da bi se troškovi priznali.

 

https://razvoj.gov.hr/poziv-gospodarskim-subjektima-i-partnerskim-institucijama-za-sudjelovanjem-pri-utvrdjivanju-troskova-poslovanja-koji-su-nastali-kao-rezultat-prestanka-punopravnog-clanstva-ujedinjenog-kraljevstva-velike-britanije-i-sjeverne-irske-u-europskoj-uniji/4869

POTPORA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE U 2022. GODINI

Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu.

 

Cilj je Poziva osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima te promicati inovacije i kreativnost:

 • Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija: jačanje transnacionalne suradnje i prekogranične dimenzije stvaranja, cirkulacije i vidljivosti europskih djela te mobilnost subjekata u kulturnim i kreativnim sektorima.
 • Inovacija: poboljšanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora, poticanja talenata, uvođenja inovacija, napredovanja, otvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta.

 

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Potpora za Europske projekte suradnje u 2022. godini (gov.hr)

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2022. godinu

Varaždinska županija će sufinancirati turističke projekte s ciljem poticanja otvaranja novih smještajnih objekata, podizanja kvalitete postojećih i pokretanja novih turističkih sadržaja i atrakcija. Za potpore je u županijskom proračunu osigurano 1,3 milijuna kuna. Županija će sufinancirati do maksimalno 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu minimalno sufinanciranje iznosi 10.000 kuna, dok je maksimalan iznos 40.000 kuna, što će ovisiti o broju primljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave.

Ove godine potpore će se dodjeljivati i po dvije nove mjere. Novost su poticanje dopunske djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu te razvoj turističkih atrakcija, a za obje te nove mjere predviđeno je bespovratno financiranje po pet objekata s fiksno po 40.000 kuna po projektu. Za fizičke i pravne osobe koje tek stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke djelatnosti i javljaju se s ciljem registracije novih smještajnih kapaciteta, osigurano je po 25.000 kuna za osam najbolje ocjenjenih projekata.

Poziv će za fizičke i pravne osobe biti otvoren od 1. do 15. veljače. Prihvatljivi troškovi projekta su manji građevinski i zemljani radovi, ulaganja u cikloturističku ponudu i druge rekreativne sadržaje, uređenje i opremanje interijera objekta, ulaganje u bazene, saune i hidromasažne bazene, promocija, trošak restauracije i obnove autohtonog objekta i/ili namještaja, trošak izgradnje ekološkog dječjeg igrališta, trošak ulaganja u obnovljive izvore energije (solarni paneli, dizalice topline…), trošak uvođenja centralnog grijanja i ostala oprema vezana uz to, trošak hortikulturnog uređenja okoliša, trošak uređenja kupaonica i sanitarnog bloka te uređenje i oprema pješačke i /ili poučne staze na vlastitom imanju.

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, OPG-i) registrirani za obavljanje turističke djelatnosti, zatim poljoprivredna gospodarstva koja nemaju registriranu dopunsku djelatnost turizam, a registraciju dokazuju do 15. studenoga 2022., fizičke osobe registrirane za turističku djelatnost i poduzetnik početnik koji će započeti s obavljanjem djelatnosti bez obzira na način kasnije registracije, a što mora dokazati najkasnije do 15. studenoga 2022. Prijavitelji mogu biti i subjekti koji su ranijih godina već bili korisnici bespovratnih potpora u turizmu Varaždinske županije i do zadnjeg dana trajanja Javnog poziva su projekt uspješno završili.

 

 

https://www.varazdinska-zupanija.hr/pozivi/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-varazdinske-zupanije-u-turizmu-za-2022-godinu.html

Poziv na prikupljanje podataka o potencijalnim prijaviteljima i projektima u sklopu NPOO „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

S ciljem što bolje pripreme javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Ministarstvo kulture i medija pripremilo je upitnik kako bi steklo uvid u količinu i pripremljenost projekata kulturnog i kreativnog sektora. Upitnik sadržava opće informacije o potencijalnim prijaviteljima i projektima. Podaci prikupljeni putem upitnika koristit će se isključivo u svrhu pripreme javnog poziva i programa dodjele državnih potpora, podaci neće biti javno dostupni niti će utjecati na buduću prijavu i evaluaciju projektnih prijedloga.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujući videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti)

 

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/poziv-na-prikupljanje-podataka-o-potencijalnim-prijaviteljima-i-projektima-u-sklopu-npoo-transformacija-i-jacanje-konkurentnosti-kulturnih-i-kreativnih-industrija/21845

 

Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika

Ovaj poziv namijenjen je poslovnim subjektima, koji Žele sudjelovati u važnim strateškim projektima na europskoj razini kroz različita partnerstva u cijelom europskom gospodarskom vrijednosnom lancu u području tehnologija i sustava vodika (proizvodnja vodika, prijenos i distribucija vodika, skladištenje, proizvodnja opreme uključujući elektrolizatore i opremu za tešku pokretljivost, industrijske primjene uključujući dekarbonizaciju industrijskih objekata itd.).

 

Prihvatljivi su projekti koji se odnose na glavna područja razvoja lanca vrijednosti u gospodarstvu temeljenog na vodiku:

 • proizvodnja obnovljivog vodika;
 • transport i distribucija vodika;
 • primjene vodika u prometu, industriji, energetskom sektoru, zgradarstvu i sl.;
 • razvoj pojedinih komponenti vezanih uz primjenu tehnologije vodik

 

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se pozivaju svi zainteresirani subjekti:

 • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske;
 • čiji prijedlozi projekata su u skladu s ciljevima EU strategije za vodik i u skladu s IPCEI kriterijima;
 • čiji prijedlozi projekata su značajni za razvoj vrijednosnog lanca obnovljivog vodika unutar EU-a i pridonose cilju neutralnosti ugljika u EU-u;
 • čiji projekti su u procesu istraživanja a i razvoja te trebaju komercijalizaciju ili projekti koji osiguravaju prvu industrijsku upotrebu.

 

Rok za dostavu iskaza interesa na Javni poziv završava zaprimanjem u Ministarstvu putem elektroničke pošte najkasnije do 6. veljače2022. u 23,59 sati

 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Eurostars 3: Otvorene pretprijave za novi Vaučer program

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) najavljuje otvaranje zajedničkog poziva za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 3 te omogućuje tvrtkama da pošalju radnu verziju svoje prijave na natječaj „Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars“.

Vaučeri u iznosu od 10.000 kuna dodjeljivat će se najbolje ocijenjenim pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata.

Dostava pretprijave nije obavezna, no na ovaj način tvrtke imaju mogućnost:

 • dobiti Vaučer u iznosu od 10.000 kuna za usluge stručnjaka za pisanje projektne prijave te
 • provjeriti koliko je projekt u skladu s propozicijama programa.

Rok za podnošenje pretprijave je 03.02.2022. godine.

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Ciljevi programa

 • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
 • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
 • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Rok za podnošenje pune prijave je 24.03.2022. godine, 14:00:00 CET.

https://hamagbicro.hr/eurostars-3-otvorene-pretprijave-za-novi-vaucer-program/

Natječaj za tip operacije 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK, a svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR, najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici u ovom natječaju su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-1-investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja-2/

Objavljen javni poziv za iskaz interesa korisnika budućih logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o donošenju Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2026., Ministarstvo poljoprivrede objavljuje javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika - investitora u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće financiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirana sredstva za provođenje Operativnog programa iznose 616 milijuna kuna uz maksimalni intenzitet potpore od 70 %.

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-iskaz-interesa-korisnika-buducih-logisticko-distributivnih-centara-za-voce-i-povrce/5117

Javni natječaj (EnU-9/21) za energetsku obnovu kulturne baštine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine.
Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu. Postojeća zgrada u smislu ovog Natječaja je zgrada koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.

Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:
• su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
• se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Ovim Natječajem se doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova kroz povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj. Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Očekivani učinci provedbe Natječaja su ušteda energije od 0,0059 PJ/god i smanjenje emisije stakleničkih plinova od 360 t CO2/god.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:

– podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
– su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,
– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
– nemaju poslovne račune u blokadi.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja nisu oni koji:
– imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
– ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna. Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Natječaja, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Natječaja. Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u
iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini
otoka,
– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini
otoka,
– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,
što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=174

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PROGRAMA TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA 2021. – 2027.

Vrsta poziva: Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga
Regija: Središnja Europa
Datum objave: 15. studenog 2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 15. studenog 2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 23. veljače 2022.
Program: Program transnacionalne suradnje Središnja Europa
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
Alokacija: 72.000.000,00 EUR
Korisnici: Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije, međunarodne organizacije

Svrha poziva je jačanje regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanje upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-programa-transnacionalne-suradnje-sredisnja-europa-2021-2027/?from=57

POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „PRIPREMA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE U PODRUČJU DIGITALNE TRANSFORMACIJE I ZELENE TRANZICIJE“

Vrsta poziva: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Datum objave:  31.12.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava:  do 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati
Fond:  Mehanizam za oporavak i otpornost
Program:  Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Prihvatljivi prijavitelji:  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, pravne osobe s javnim ovlastima
Alokacija:  
160.000.000,00 kuna

Svrha Poziva je pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata.

Projekti pripremljeni bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva ne ostvaruju automatizmom pravo i na dodatna bespovratna sredstva za implementaciju i/ili fizičku realizaciju tih projekata, već je to predmet eventualnih zasebnih postupaka dodjele i uvjeta koji se primjenjuju na bespovratna sredstva iz različitih izvora.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-priprema-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-projekte-u-podrucju-digitalne-transformacije-i-zelene-tranzicije/?from=57

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA POTICANJA LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA

Vrsta poziva:  otvoreni natječaj
Država:  Hrvatska
Datum objave:  05. siječnja 2022.
Datum početka zaprimanja prijava:  05. siječnja 2022.

Datum završetka zaprimanja prijava:  05. veljače 2022.
Program:
  Nacionalni program športa 2019. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo turizma i sporta
Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Alokacija:  14.816.697 kuna

Temeljni cilj Natječaja je osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja/?from=57

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA OBUKE NEPLIVAČA „HRVATSKA PLIVA“ U 2022. GODINI

Vrsta poziva:  otvoreni natječaj
Država: Hrvatska
Datum objave:  05. siječnja 2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 05. siječnja 2022.

Datum završetka zaprimanja prijava:  05. veljače 2022.
Program:
  Nacionalni program športa 2019. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo turizma i sporta
Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Alokacija:  2.856.873,00 kuna

Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Link na cjelokupni natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-obuke-neplivaca-hrvatska-pliva-u-2022-godini/?from=57

Potpore Varaždinske županije u poljoprivredi 2021. godine

Datum objave: 11.03.2021.

Datum završetka zaprimanja prijava: do 30. studenog 2021. godine ili do iskorištenja sredstava

Alokacija Poziva: 4.651.000,00 HRK

Predmet Poziva: Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Varaždinske županije u 2021. godini za ulaganja u poljoprivredi putem sljedećih mjera:

MJERA 1. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta

MJERA 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta

MJERA 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

MJERA 4. Cjeloživotno obrazovanje

MJERA 5. Podizanje trajnih nasada

MJERA 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

MJERA 7. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

MJERA 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika

MJERA 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta

MJERA 10. Ekološka proizvodnja

MJERA 12. Zadružno poduzetništvo

MJERA 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine na području Varaždinske županije

 

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Informiranje se provodi u okviru projekta TUTOR - rasT podUzeTništva krOz infoRmiranje kojeg  je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora u području izvođačke umjetnosti i putničkih agencija za 2021. godinu. (tekst u dokumentu Javni poziv TZ Varaždinske županije)

Datum završetka zaprimanja prijava:  28.02.2021.

POLAZIŠTE: Strategija razvoja turizma Varaždinske županije „2015.-2025“ ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 53/15) dalje: Županijska strategija, za ostvarenje općeg cilja - podizanje konkurentnosti Varaždinske županije kao turističke destinacije – između ostalih određuje programsku aktivnost – poduzetnički razvojno-investicijski projekti i programi koja u više programa preporuča uspostavljanje sustava financijskih potpora

PREDMET NATJEČAJA: Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora u području izvođačke umjetnosti i putničkih agenciji. Cilj Javnog poziva je pružanje potpore u osmišljavanju i provedbi projekata koji su u funkciji turističkog razvoja Varaždinske županije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

poslovni subjekti (trgovačka društva/obrti) sa sjedištem na području Varaždinske županije, koji se pretežito bave izvođačkim umjetnostima ili putničkim agencijama/turoperatori i to im je osnovna djelatnost, a registrirani su prema NKD za obavljanje:

3.1.1. Izvođačke umjetnosti – NKD 90.01 (osim glazbenih sastava i pjevača)

3.1.2. Pomoćnih djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti - NKD 90.02

3.1.3. Putničke agencije i turoperatori- NKD 79.11 i NKD 79.12

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE: 15.000,00 kn

Cjeloviti tekst Javnog poziva i dokumentaciju preuzmite ovdje.

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Datum objave: 08. prosinac 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 09. prosinac 2020. od 08:00 h
Datum završetka zaprimanja prijava:  do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2021. godine
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: COVID-19 zajam za obrtna sredstva
Alokacija: 1,3 milijarde kuna

 

PREDMET NATJEČAJA: Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:  Mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:

- zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine,

- ili su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.

 

UVJETI POD KOJIMA ĆE SE ODOBRAVATI ZAJMOVI:

Značajka instrumenta/ Naziv programa

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji poduzetnici

Iznos

do 380.000,00 kuna

Kamatna stopa

0,25%

Rok korištenja

6 mjeseci

Poček

Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

Rok otplate

Do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja

Zadužnica korisnika zajma

Potpora

De minimis / državna potpora u skladu s Privremenim okvirom

Namjena

Obrtna sredstva - 100% iznosa zajma

 

Cjeloviti tekst Programa pogledajte ovdje.

Dokumentaciju preuzmite ovdje.

E-SAVJETOVANJE: NACRT JAVNOG POZIVA „JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU“

Na portalu e-Savjetovanja je objavljen nacrt Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga

„JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU.“

 

Alokacija Poziva: 1.140.000.000,00 HRK

Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova  kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Prihvatljivi prijavitelji:

- pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 (dokazuje se; Obrazac 3. Skupna izjava, ostali dostupni izvori).

- prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki „Kriteriji za isključenje“

- prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti: C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki „Kriteriji za isključenje“)

Prihvatljive kategorije troškova:

Vrsta potpore

Aktivnost

Prihvatljivi troškovi

I. Regionalne potpore

Ulaganje u materijalnu imovinu

a) priprema zemljišta; krčenje zemljišta;

b) trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;

c) komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;

d) trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;

e) trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;

f) nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;

g) troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;

h) nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;

i) troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

j) nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

k) troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora.

B) Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova

l) troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji  će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja

m) neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)

n) troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

o) troškovi amortizacije instrumenata i opreme

Napomena: Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084) za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja  financirat će se samo inovacije procesa i organizacija poslovanja koje su povezane sa početnim ulaganjem za koje se traži regionalna potpora. Izračun amortizacije i troškova osoblja prikazan je u tekstu ispod tablice.

Potpore za savjetodavne

usluge u korist MSP-ova

Savjetodavne usluge koje

pružaju vanjski konzultanti

p) usluge upravljanja projektom;

q) usluge stručnog nadzora građenja;

r) usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;

s) usluge izrade dokumentacije za nabavu;

t) usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema

u) usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn

Potpore za usavršavanje

Usavršavanje

v) troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;

w) troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;

x) najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;

y) troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja  

Potpore male vrijednosti

(de minimis)

Grijanje i hlađenje

z) troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja  (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).

Promidžba
i vidljivost

aa) troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

bb) troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije ( u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) - Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva. )

 

 

Minimalni iznos potpore : 500.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore: 7.500.000,00 kn

 

e-Savjetovanju možete pristupiti ovdje.

 

Informiranje se provodi u okviru projekta TUTOR - rasT podUzeTništva krOz infoRmiranje kojeg  je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.

2. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – LAG SJEVEROZAPAD

Datum objave: 08. prosinac 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 11.01.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava:  15.02.2021.

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Alokacija: 1.964.990,55 kn

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Sjeverozapad.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) / samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) s područja LAG obuhvata, a to su općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica te gradovi: Ivanec, Lepoglava i Varaždin ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura te imaju status mikro ili malih poduzeća.

Iznos potpore: 111.592,50 kn

Cjeloviti tekst Programa  i dokumentaciju preuzmite ovdje.

Četvrti natječaj za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal)

Datum objave: 16. studeni 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 16.11.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava:  15.12.2021.
Fond:  Europski fond za regionalni razvoj
Program: Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 - Četvrti natječaj za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal)
Alokacija: 2.657.227,01 EUR

 

PREDMET NATJEČAJA: Poticanje poslovne suradnje malih i srednjih poduzeća usredotočene na zajednički razvoj proizvoda i usluga, proizvodnju s dodanom vrijednošću na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje dva Light partnera, po jednog s obje strane granice. Maksimalni broj Light partnera na jednom Light projektu je četiri.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

 • trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP)kako je propisano u prilogu 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU;
 • moraju biti autonomni poduzetnici, kako je i predviđeno u članku 3. priloga 1.Uredbe Komisije 651/2014/EU. Partneri ili povezana poduzeća ne mogu bitiodobreni korisnici u sklopu istog Light projekta
 • biti registrirani ili imati podružnicu tvrtke unutar programskog područja (NUTS III razina):
  • Hrvatska: Međimurska županija (HR 046); Koprivničko-križevačka županija (HR 045); Virovitičko-podravska županija (HR 048); Osječko-baranjska županija (HR 04B); Varaždinska županija (HR 044); Bjelovarsko-bilogorska županija (HR 047); Požeško-slavonska županija (HR 049); Vukovarsko-srijemska županija (HR 04C
  • Mađarska: Zala županija (HU223); Somogy županija (HU232); Baranya županija (HU231)

 

INTENZITET POTPORE: max. 75%

MINIMALNI IZNOS POTPORE po partneru: 30.000,00 EUR

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE po partneru: 120.000,00 EUR

 

Cjeloviti tekst Programa i dokumentaciju preuzmite ovdje.