JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) (JN ZO/ENU-2/2022)

Predmet Javnog natječaja za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) je sufinanciranje projekata u području:

 

 1. Zaštite okoliša
 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata,
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
 • pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša,
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

 

 1. Energetske učinkovitosti
 • provođenja aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti,
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva.

 

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 6.000.000,00 kn. Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kn. Provedba projekta mora biti dovršena najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

 

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoz 2022. godine.

 

https://www.fzoeu.hr/docs/192/Javni%20natje%C4%8Daj%20za%20projekte%20u%20podru%C4%8Dju%20ZO%20i%20EnU%20organizacija%20civilnog%20dru%C5%A1tva%20(JN%20ZO-EnU%202-2022).pdf

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano  za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj  biti prvi put registrirano.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče ovim natječajem smatraju se:

 • Vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7 na električni pogon
 • Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
 • Vozila kategorije M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 1. punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
 2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000 kn.

 

Najviše postotno učešće Fonda je 40%.

Rok za prijavu: od 27. lipnja 2022. do 31.12 2022. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno koji uvjet prvi nastupi.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Ciljevi poziva Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 90 novih energetski učinkovitih vozila.
Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče ovim natječajem smatraju se:
• Električni bicikli
• Vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7 na električni pogon
• Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
• Vozila kategorije M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik

Prihvatljivi prijavitelji
Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga).

Ukupan iznos sredstava: 5.000.000,00 kn
Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi:
• do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu

Rok za prijavu Od 21. lipnja 2022. do 31.12 2022. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno koji uvjet prvi nastupi

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

NACRT NATJEČAJA za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – male klaonice na e-savjetovanju

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju/rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja/kupnju pokretnih klaonica.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 20.000.000,00 HRK

Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 200.000 EUR

Intenzitet javne potpore: do 50%

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21010

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 15. lipnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 60.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi do 100 %.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 20. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 06. listopada 2022. godine do 12:00 sati.

 

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva/

RTL POMAŽE DJECI

Prihvatljivi korisnici: neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti).

 

Rok za prijavu: 5.9.2022. godine

 

https://rtlpomazedjeci.hr/hr/novosti/natjecaj-za-donacije-2022/

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini za sljedeća područja:

 

 1. Izvedbene umjetnosti
 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 3. Vizualne umjetnosti
 4. Audiovizualne djelatnosti

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • obrt
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • umjetnička organizacija
 • djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost

 

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta.

 

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-poduzetnistva-u-kulturnim-i-kreativnim-industrijama-u-2022-godini-rok-10-srpnja-2022/22363

OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE ZA DRUGI JAVNI POZIV ZA TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U OKVIRU NPOO U VRIJEDNOSTI 1.250.000.000 KUNA

Predmet ovog Poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

 

Javni poziv podijeljen je u 3 grupe:

 • Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju što podrazumijeva izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje infrastrukture. Vrijednost planirane alokacije: 1,02 milijarde kuna, najniži iznos bespovratne potpore 2.000.000,00 HRK, najviši iznos bespovratne potpore 50.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore od 35% do 70% ovisno o veličini poduzeća, te je u skladu s važećom kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku (intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja).
 • Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu što podrazumijeva poticanje poduzetništva u turizmu kroz transformaciju postojećih iznajmljivača u poduzetnike. Vrijednost planirane alokacije: 50 milijuna kuna, najniži iznos bespovratne potpore 100.000 HRK, najviši iznos bespovratne potpore 1.500.000 HRK. Maksimalni intenzitet potpore je 75% u I. kategoriji ITR-a, odnosno 85% za ostale kategorije.
 • Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma. Vrijednost planirane alokacije: 180 milijuna kuna. Najniži iznos bespovratne potpore 2.000.000 HRK, najviši iznos bespovratne potpore 21.000.000 HRK. Maksimalni intenzitet potpore je 50%.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20912

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu.

Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

 

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.

 

Ukupna vrijednost Programa je 2.000.000,00 kuna.

 

Prijave se zaprimaju isključivo od 13. 6. do 13. 7. 2022. godine.

 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Natječaj za provedbu tipa operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 10. lipnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2020. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 10.000.000,00 kuna.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 4. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

 

https://www.apprrr.hr/mjera-9-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima (JP EU-3/2022)

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

Otvoren: 10.06.2022.

Link: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=188

Natječaj u području svemira i svemirskih tehnologija

U nastavku pronađite prezentacije s ESA info dana vezano za treći poziv i natječaj koji će biti objavljen 15. lipnja i trajat će do 29. lipnja ove godine.

ESA (Europska svemirska agencija) info dan održan je 8. lipnja 2022. godine u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i ESA-e u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER), a prisustvovalo je gotovo stotinjak predstavnika znanstvene, sveučilišne i poslovne start-up zajednice.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [699.17 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.99 MB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.21 MB]

Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog interesa u području mikroelektronike

Europska komisija i države članice u procesu su notifikacije važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike (IPCEI mikroelektronika).

 

Prepoznajući stratešku važnost proizvodnje mikroelektroničkih komponenti kao i potrebu za poboljšanje otpornosti europskog opskrbnog lanca u poluvodičima, a u skladu s pravilima važnih projekata od zajedničkog europskog interesa, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Svrha javnog poziva za iskaz interesa je prikupljanje istraživačko-razvojnih projektnih ideja poduzetnika koju djeluju u lancu vrijednosti mikroelektronike s ciljem mogućeg prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike.

 

Prijave se zaprimaju isključivo do 08.07.2022 godine.

 

Prihvatljivi su projekti koji se odnose na glavna područja razvoja lanca vrijednosti u području mikroelektronike, uključujući (ali ne ograničavajući se na):

 

 • Dizajn procesora i čipova za AI,
 • Dizajn čipova i sustava za komunikaciju (5G/6G i ostalo) i povezivanje,
 • Razvoj i proizvodnja ovih čipova u Europi,
 • Napredno pakiranje za heterogenu integraciju,
 • Održiva elektronika male snage,
 • Poluvodičke podloge za RF i energetsku elektroniku.

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)

INVESTICIJE POSEBNIH SEGMENATA MSP-OVA U OKVIRU NPOO-A – HBOR

HBOR iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u okviru i prema uvjetima ovog programa kreditiranja, u svoje ime i za račun RH, provodi Financijski instrument izravnih kredita HBOR-a iznad 100.000 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike.

Razdoblje provedbe Programa (krajnji rok za potpisivanje ugovora o kreditu) je do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a, a najkasnije do 30.6.2026.

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:

 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

IZNOS KREDITA: Ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i pravilima vezanima uz državne potpore, uz sljedeća ograničenja:

 • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.

Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a. Iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.

KAMATNA STOPA:

 • 0,80% godišnje, fiksna
 • 0,40% godišnje, fiksna, ako je najmanje 50% kredita namijenjeno ulaganjima u: zelenu tranziciju, i/ili digitalnu tranziciju, i/ili projekte utemeljene na RDI.

 

Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a | HBOR

Javni poziv – Program konkurentnosti turističkog gospodarstva

Potpora ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma

MJERA A - u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata – hotela (potpora: 50.000 do 400.000 HRK), kampova (potpora: 30.000 do 300.000 HRK), OPG (potpora: 30.000 do 150.000 HRK),

MJERA B – pomoć ugostiteljskom sektoru na području sisačko-moslovačke županije (potpora: 10.000 do 50.000 HRK)

Prihvatljivi prijavitelji: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti

Rok: 20.06.2022. godine

 

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske - T U R I Z A M (gov.hr)

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti kojim će se sufinancirati zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture iz NPOO – na e-savjetovanju

U Javnom pozivu projekti su podijeljeni u tri grupe:

 1. Posjetiteljska infrastruktura koja podrazumijeva projekte usmjerene valorizaciji kulturne i prirodne baštine, infrastrukturu u funkciji valorizacije gastronomske i enološke i ostale ponude destinacije te centre za posjetitelje i interpretacijske centre sa svim potrebnim sadržajima i pratećom infrastrukturom

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Jedinice područne (regionalne) samouprave
 2. Jedinice lokalne samouprave
 3. Javne ustanove

 

 

 1. Infrastruktura aktivnog turizma koja podrazumijeva sportsko-rekreacijsku infrastrukturu u funkciji turizma, planinarske objekte, bazene kao i hotele, kampove, hostele, kamp odmorišta, planinarske puteve i vidikovce koji su dio sveobuhvatnog projekta

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Jedinice područne (regionalne) samouprave
 2. Jedinice lokalne samouprave
 3. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 4. Javne ustanove  registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 5. Trgovačka društva u javnom vlasništvu

 

 

 1. Infrastrukturu u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma što podrazumijeva izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje infrastrukture u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma te obuhvaća smještajne kapacitete termalnih/talaso lječilišta i/ili specijalnih bolnica, popratne sadržaje kao što su ugostiteljski, wellness, zabavni, sportski i rekreativni sadržaji te termalne bazene s popratnim sadržajima.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Jedinice područne (regionalne) samouprave
 2. Jedinice lokalne samouprave
 3. Ustanove, koje su registrirane za pružanje lječilišnih, zdravstvenih, wellnes ili SPA usluga u turizmu

 

Iznos sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora sukladno Programu dodjele državnih potpora

 

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

 

BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PO PRIJAVITELJU: Prijavitelj po Pozivu može podnijeti maksimalno 2 projektna prijedloga, no pojedinom korisniku može se odobriti financiranje samo jednog projekta

 

Prilikom predaje projektnog prijedloga prijavitelji obavezno dostavljaju za projekte koji uključuju gradnju odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina

 

Na linku je objavljen nacrt Poziva, na samom dnu dokumenta nalazi se i bodovna lista:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20706

IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA

Prihvatljivi prijavitelji:  pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja

 

Podnošenje projektnih prijedloga: 

od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/

krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. listopada 2023. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

SANACIJA ZATVORENIH ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA

Ukupna raspoloživa sredstva:  80.000.000,00 HRK

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:  30.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85% od prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: U skladu s čl. 10., st. 4. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21),  prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS-ova postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS, prihvatljivi prijavitelji su i JLS-ovi koji su vlasnici/ imaju pravo građenja na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište ili su vlasnici osobe koja upravlja odlagalištem na administrativnom području neke druge JLS.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);

aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu isključivo za potrebe saniranog odlagališta otpada;

aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta, a koje su započete nakon donošenja Odluke o financiranju; aktivnosti projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).

usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19);

usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),

aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti potrebne za izvođenje/realizaciju projekta.

 

Podnošenje projektnih prijedloga:  

od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/

krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. travnja 2024. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2022. (Rok: 27.5.2022.)

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj osiguranje prilagodbe umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta i djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju, vidljivost prilagođenih i/ili dostupnih programa za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju, promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

 

Prihvatljive programske aktivnosti mogu uključivati i izradu priručnika, publikacija i sl. s predstavljenom strategijom diseminacije i promidžbe, radi diseminacije informacija i poticanja dobrih praksi osiguranja pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

 

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 27. travnja 2022. godine do 27. svibnja 2022. godine

https://min-kulture.gov.hr/poziv-za-predlaganje-programa-koji-omogucuju-pristup-i-dostupnost-kulturnih-sadrzaja-za-osobe-s-invaliditetom-i-djecu-i-mlade-s-teskocama-u-razvoju-u-republici-hrvatskoj-u-2022-rok-27-5-2022/22217

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Prijavitelji:

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a
 • Poljoprivredne organizacije
 • Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK od čega:

– 90.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je 09. svibnja 2022. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

 

https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/

Novi Europski Bauhaus: Otvoreni natječaji za potporu građanima, gradovima i mjestima

Dostupna su tri nova natječaja za potporu građanima, gradovima i mjestima kako bi inicijative prepoznate kao lijepe, održive i uključive približili svojim zajednicama:

 • Potpora lokalnim inicijativama NEB-a

20 izabranih projekata malih i srednjih općina bit će korisnici potpore koju pruža skupina interdisciplinarnih stručnjaka (metodološka, tehnička, regulatorna, financijska i socioekonomska stručnost).

Prijave traju do 23. svibnja 2022. u 17:00 h.

 • Sukreiranje javnog prostora kroz uključivanje građana

Pozivaju se lokalni dionici da u svojim idejama preoblikovanja javnih prostora u gradovima, urbanim i ruralnim područjima teže ka inspirativnom, lijepom i održivom. Šest izabranih projekata dobit će potporu u visini do 45 000 € po projektu.

Prijave traju do 29. svibnja 2022. u 23:59 h.

 • Aktivnosti uključivanja građana

Poziv građanima da prepoznaju izazove Novog europskog Bauhausa relevantne za svoje gradove i surađuju u osmišljavanju rješenja. Projekti će pomoći građanima da stvore održivije navike, razviju nove proizvode, usluge ili rješenja i pomognu članovima zajednice da postanu nositelji promjena. Osam izabranih projekata dobit će do 15 000 € svaki.

Prijave traju do 29. svibnja 2022. u 23:59 h.

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/novi-europski-bauhaus-otvoreni-natjecaji-za-potporu-gradjanima-gradovima-i-mjestima/14527

Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1)

Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova

Status: Otvoren od 3. svibnja 2022. do 4. srpnja 2022. u 23.59 sati

Prijavitelji:  jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave

https://mzo.gov.hr/eu-fondovi/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/poziv-na-dostavu-bespovratnih-sredstava-izgradnja-dogradnja-rekonstrukcija-i-opremanje-predskolskih-ustanova-prvi-poziv-referentni-broj-c3-1-r1-i1-1/4888

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE PROJEKATA SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u smislu ovog Javnog poziva su kontrolirane tvari klorofluorougljici (CFC) i klorofluorougljikovodici (HCHC), a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani ugljikovodici (HFC) koji se nalaze kao radne tvari u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline, minimalno starim 15 godina te s punjenjem radne tvari više od 1 O tona C02 eq. u objektima u vlasništvu Republike Hrvatske ili vlasništvu

jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, odnosno javnih ustanova. Rashladni sustavi trebaju se zamijeniti sustavima koji koriste nove tehnologije koje ne oštećuju ozonski sloj i imaju nizak utjecaj na klimatske promjene te istovremeno povećavaju energetsku učinkovitost.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

 1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
 2. tijela državne uprave
 3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 20.000.000,00 kuna.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno članku 24. stavak 1 . točka 1 . podstavak 6. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima,

projektima i drugim sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu zraka, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, sve sukladno strateškim i planskim dokumentima

Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a najviše do 1.200.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijavitelj može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu prijave, dostaviti Fondu više prijava za financiranje pri čemu se jedna prijava odnosi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

Pravo na korištenje sredstava Fonda: jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe - obrtnik sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

 1. MODEL A - prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda po ovom modelu najvise do 1.000.000,00 kn, a do:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima („Narodne novine" broj 116/18, 73/20, 70/21 )), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima („Narodne novine" broj 118/18) i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdskoplaninskog područja („Narodne novine" broj 24/19)),
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske
 1. MODEL B - prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.000.000,00 kn, a do:

 • 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i korisnicima koji se nalaze u prvoj skupini otoka
 • 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima
 • 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na ostalim područjima Republike Hrvatske

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 66.000.000,00 kuna.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

DiscoverEU

Ukoliko ste ove godine navršili ili će te navršiti 18 godina nudi Vam se jedinstvena prilika da do 30 dana putujete Europskom Unijom, razmjenjujete iskustva, učite nove jezike te upoznajete nove ljude i gradove.

Ako ste zainteresirani prijave su krenule jučer (07.04.2022.), a završavaju 21.04.2022.

Sve detalje o prijavi možete naći na sljedećem linku: https://europa.eu/youth/discovereu_en

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5)

Predmet Poziva: Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se zreli inovativni projekti  u  fazi  TRL 7  i TRL 8 s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište (TRL 9).  

  Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 760.000,00  HRK
 • najviši iznos 5.320.000,00  HRK.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO:

 • od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine do 11:00 sati

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

 

Oba poziva provode se u modalitetu trajno otvorenih poziva što znači da se prijave ocjenjuju prema redoslijedu zaprimanja.

 

Dokumentacija oba Poziva dostupna je na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA "BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA" (REFERENTNI BROJ: C1.1.2. R2-I3)

Predmet Poziva: Pozivom će se poticati investicije u inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) novoosnovanih MSP-ova koje su bazirane na znanju ili visokim tehnologijama te predstavljaju novinu ili znatno poboljšanje u usporedbi s dostignućima na tržištu.

 

Sufinancirati će se projekti u pred-komercijalnoj fazi čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koji još nisu spremni za tržište, odnosno njihova tehnološka razina razvijenosti je između TRL 5 - TRL 8.

 

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Ukupna alokacija Poziva: 141.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: do 85%

Vrsta potpore: de minimis

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 1. lipnja 2022. godine od 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine do 16:00 sati

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.

Poduzetnici će se prijavljivati za potporu kroz online aplikaciju koja će biti dostupna na web stranici agencije HAMAG – BICRO od 1. travnja 2022. od 8:00 sati. Postupak prijave bit će jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno upisati OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.

 

Više na: https://mingor.gov.hr/vijesti/od-1-travnja-pocinju-prijave-za-program-dodjele-potpora-za-smanjenje-troskova-plina-za-mikro-male-i-srednje-poduzetnike/8676

Otvoren Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

Dana 30.03.2022. objavljen je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)  putem kojeg se različitim pravnim i fizičkim osobama sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije: dizalice topline, sunčani toplinski kolektori, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada , ostali pravni subjekti (osim udruga)

 

Najviši iznos bespovratne potpore po projektu: 1.400.000,00 kuna i to:

 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji
 • za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:
 • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,
 • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna        po lokaciji

 

Prihvatljivi troškovi:

 • isključivo troškovi koji su neposredno vezani uz Projekt i neophodni za njegovu realizaciju, nastali kod Korisnika nakon objave Poziva
 • trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv i u slučaju da je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine što se utvrđuje datumom izdavanja računa

 

sufinanciraju se troškovi:

 • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme (isključivo nova oprema)
 • troškovi izrade glavnog projekta, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom rađeno tehničko rješenje,
 • troškovi provedbe stručnog nadzora, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) ukoliko nije povrativ. 

 

Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi, a prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja.

Dokumentacija Javnog poziva

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=179

Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva

Cilj ovog Programa je zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na razini prošle godine te osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz određenu nadoknadu povećanja troškova proizvodnje nastalih porastom cijene mineralnih gnojiva.

Za potporu su prihvatljive proizvodne površine na kojima se proizvodi jedna ili više prihvatljivih poljoprivrednih kultura (ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje) i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2021. godini. Minimalna prihvatljiva površina pod poljoprivrednim kulturama iznosi 1,0 ha te je za potporu prihvatljivo najviše 20 ha poljoprivrednih površina pod prihvatljivim poljoprivrednim kulturama.

Korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, a poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih poljoprivrednih kultura.

Više na: https://www.apprrr.hr/program-potpore-male-vrijednosti-poljoprivrednicima-za-nabavu-mineralnog-gnojiva/

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCRANJE IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI

Predmet Poziva je izrada projektno tehničke dokumentacije za projekte koji se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo – C1.6. Razvoj održivog, inovativnos i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosi 2021. – 2026. koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.

 

Korisnici sredstava su:

 • Javne ustanove
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Trgovačka društva i obrtnici

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA ZA NABAVU MINERALNOG GNOJIVA NA E-SAVJETOVANJU

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 450,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva te 250,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva, do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva korisnika potpore.

Za potporu su prihvatljivi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u 2021. godini, sa poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

Najmanja ukupna prihvatljiva površina pod jednom ili više prihvatljivih kultura iznosi 1,0 ha.

Potpora SE dodjeljuje za najviše 20 ha od ukupno prijavljenih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20160

PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU NA E-SAVJETOVANJU

Predmet Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu je dodjela potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20215

Nacrt Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

Program donosi okvir za poticanje energetske i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora u Hrvatskoj u razdoblju do 2030. godine te model i plan provedbe za prvo trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. godine.

 

Program se odnosi na segment zgrada javnog sektora, koje predstavljaju 27,4% ukupnog nestambenog fonda odnosno 9,5% ukupnog fonda zgrada u Republici Hrvatskoj.

 

Fokus Programa je na zgradama s najlošijim energetskim svojstvima (energetskog razreda po Q“H,nd D ili lošijeg u kontinentalnoj te C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj)

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20080

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi).

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 250.000.000,00 HRK od čega:

 

– 150.000.000,00 HRK za male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 15.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 100.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 27. travnja 2022. godine od 12.00 sati do 30. lipnja 2022. godine do 12.00 sati

 

https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/

JAVNI POZIV GRAĐANIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU ORGANSKOG PELETIRANOG GNOJIVA
Grad Varaždin će i ove godine provesti mjeru poticanja građana za proizvodnju zdrave hrane za vlastite potrebe dodjelom organskog peletiranog gnojiva.
Za ovu mjeru Grad Varaždin je osigurao ukupno 120.000 kg organskog peletiranog gnojiva koje je pogodno i za ekološku proizvodnju. Zainteresirani građani Grada Varaždina mogu već od ponedjeljka podnijeti prijavu putem on line obrasca koji će se nalaziti na službenim web stranicama Grada Varaždina. Javni poziv je otvoren do 17. ožujka 2022. godine. Nakon završetka roka za podnošenje prijava građani će na kućnu adresu dobiti obavijest o dodijeljenoj količini gnojiva i mjestu gdje isto mogu podići. Grad poziva sve građane koji posjeduju vrtove, oranice, voćnjake ili vinograde u kojima proizvode hranu za vlastite potrebe da se jave na Javni poziv. U slučaju da građani nemaju pristup internetu ili se ne snalaze u radu na računalu mogu se javiti u svoj mjesni odbor gdje će im biti pružena pomoć u podnošenju prijave.
 
 
JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA POTICANJA „PLASTIC FREE ZONE"

Svrha ovog Poziva je opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta  otpada u zaštićenim područjima prirode.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše do 150.000,00 kn po podnesenom zahtjevu.

 

https://www.fzoeu.hr/docs/175/JP%20ZO%202-2022_Plastic%20Free%20Zone.pdf

Novi Europski Bauhaus (NEB) - objavljen natječaj „Transformacija mjesta učenja“

U okviru Novog europskog Bauhaus-a objavljen je natječaj „Transformacija mjesta učenja“.

Traže se tekući ili predstojeći projekti koji odražavaju vrijednosti Novog europskog Bauhausa u području obrazovanja i osposobljavanja mladih, s ciljem transformacije fizičkih mjesta obrazovanja, načina učenja ili stjecanja znanja te fokusa obrazovanja. /   projekti koji rade na promjeni okruženja za učenje, kao što su škole, knjižnice i društveni centri.

Dana 08. ožujka u 14:00 sati održat će se informativna sjednica na kojoj će biti predstavljen sam natječaj, ideje koje stoje iza njega, praktični koraci prijave te sve dodatne potrebne informacije.

Prijave su otvorene do 31. prosinca 2022. godine.

 

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/novi-europski-bauhaus-neb-objavljen-natjecaj-transformacija-mjesta-ucenja/14355

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Otvoren: Od 04.03.2022. do 30.06.2022.

Prijavitelji:

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a
 • Poljoprivredne organizacije
 • Poljoprivredni gospodarski subjekti

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK od čega:

– 90.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-provedba-tipa-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konk/

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2022. – INA Zeleni pojas 2022.

Korisnici sredstava:  organizacije civilnog društva, javne ustanove, uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u RH

 

IZNOS I INTENZITET POTPORE: Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna, maksimalno 80%

 

Područja aktivnosti projekata:
– klimatske promjene – projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje pridonose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama)
– zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
– zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
– obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koji mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
– inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
– čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora, uključujući i revitalizaciju morske obale, s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
– briga o školskim vrtovima, voćnjacima i ekopodručjima, njihovo uređenje isključivo sadnjom višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ako projekt potiče upotrebu bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, infoploče, spremnici za odvojeni otpad)
– neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
– izložbe o zaštiti okoliša
– druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Potpisivanje ugovora za odabrane projekte planira se između 1. svibnja i 1. lipnja 2022. godine).

 

POSTUPAK PRIJAVE: Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca kojem podnositelji zahtjeva mogu pristupiti na korporativnoj mrežnojstranici tvrtke INA – Industrija nafte, d.dwww.ina.hr/zelenipojas od 1. ožujka 2022. u 00.00 sati do 31. ožujka 2022. do 23.59 sati. 

 

Projekt se u cijelosti odvija u 2022. godini te svi prijavljeni projekti trebaju biti dovršeni zaključno s 30.studenoga 2022.

Natječaj je dostupan na poveznici: https://www.ina.hr/zelenipojas/o-zelenom-pojasu/

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Na e-Savjetovanju se nalaze Upute za prijavitelje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga  Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada koji će se financirati iz NPOO.

Radi se o natječaju koji će biti namijenjen poduzetnicima koji su registrirani minimalno 1 godinu.

Iznos potpore: min. 1.000.000,00 kn – max. 50.000.000,000 kn

Intenzitet potpore: ovisi o veličini poduzeća i vrsti postrojenja (točka 1.6 UzP)

e-Savjetovanju se može pristupiti na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19974

e-Savjetovanje je otvoreno od 25.02.2022. do 05.03.2022.

Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ u 2022. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kroz projekt „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ educira studentsku populaciju o mogućnostima korištenja fondova Europske unije te informira polaznike o uspješnim EU projektima.

Sudjelovanje u projektu je besplatno, a zainteresirane studentske udruge i neformalne grupe studenata mogu se prijaviti putem elektroničkog prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/UbmA5LWZVmipjR956 

Detaljnije informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se u tekstu javnog poziva, a prijave se primaju do 13. ožujka 2022. godine do 23:59 sati.

Za više informacija možete se obratiti na adresu elektroničke pošte edukacije@mrrfeu.hr

MPGI NAJAVIO POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Objava dugoočekivanog Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada planirana je do 31.3.2022., a bit će sufinancirana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru C6. Inicijative NPOO-a: Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna.

Više na stranicama ministarstva: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-energetsku-obnovu-visestambenih-zgrada-bit-ce-objavljen-do-kraja-ozujka/14325

Najava poziva (Word): https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/EUFondovi/NPOO/15.2.2022.Najava_poziva_EO_VSZ_NPOO.pdf

Cjelokupni tekst Najave Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada" s osvrtom na ključne elemente: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//EUFondovi/NPOO//15.2.2022.Najava_poziva_EO_VSZ_NPOO.pdf

Poziv gospodarskim subjektima i partnerskim institucijama za sudjelovanjem pri utvrđivanju troškova poslovanja koji su nastali kao rezultat prestanka punopravnog članstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Europskoj Uniji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kao tijelo zaduženo za kreiranje mjera za pomoć oštećenim poduzećima, mora utvrditi troškove koji su nastali ili će nastati zbog Brexita u hrvatskom gospodarstvu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU ovim Pozivom želi:

 • utvrditi troškove/izdatke koji su izravna ili neizravna posljedica Brexita, a nastali su kod gospodarskih subjekata iz RH koji sudjeluju u razmjeni s UK u referentnom razdoblju od 1.1.2020. – 31.12.2023.;
 • utvrditi jasan način verifikacije troškova/izdataka pod 1)., što je nužno da bi se troškovi priznali.

 

https://razvoj.gov.hr/poziv-gospodarskim-subjektima-i-partnerskim-institucijama-za-sudjelovanjem-pri-utvrdjivanju-troskova-poslovanja-koji-su-nastali-kao-rezultat-prestanka-punopravnog-clanstva-ujedinjenog-kraljevstva-velike-britanije-i-sjeverne-irske-u-europskoj-uniji/4869

POTPORA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE U 2022. GODINI

Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu.

 

Cilj je Poziva osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima te promicati inovacije i kreativnost:

 • Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija: jačanje transnacionalne suradnje i prekogranične dimenzije stvaranja, cirkulacije i vidljivosti europskih djela te mobilnost subjekata u kulturnim i kreativnim sektorima.
 • Inovacija: poboljšanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora, poticanja talenata, uvođenja inovacija, napredovanja, otvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta.

 

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Potpora za Europske projekte suradnje u 2022. godini (gov.hr)

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2022. godinu

Varaždinska županija će sufinancirati turističke projekte s ciljem poticanja otvaranja novih smještajnih objekata, podizanja kvalitete postojećih i pokretanja novih turističkih sadržaja i atrakcija. Za potpore je u županijskom proračunu osigurano 1,3 milijuna kuna. Županija će sufinancirati do maksimalno 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu minimalno sufinanciranje iznosi 10.000 kuna, dok je maksimalan iznos 40.000 kuna, što će ovisiti o broju primljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave.

Ove godine potpore će se dodjeljivati i po dvije nove mjere. Novost su poticanje dopunske djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu te razvoj turističkih atrakcija, a za obje te nove mjere predviđeno je bespovratno financiranje po pet objekata s fiksno po 40.000 kuna po projektu. Za fizičke i pravne osobe koje tek stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke djelatnosti i javljaju se s ciljem registracije novih smještajnih kapaciteta, osigurano je po 25.000 kuna za osam najbolje ocjenjenih projekata.

Poziv će za fizičke i pravne osobe biti otvoren od 1. do 15. veljače. Prihvatljivi troškovi projekta su manji građevinski i zemljani radovi, ulaganja u cikloturističku ponudu i druge rekreativne sadržaje, uređenje i opremanje interijera objekta, ulaganje u bazene, saune i hidromasažne bazene, promocija, trošak restauracije i obnove autohtonog objekta i/ili namještaja, trošak izgradnje ekološkog dječjeg igrališta, trošak ulaganja u obnovljive izvore energije (solarni paneli, dizalice topline…), trošak uvođenja centralnog grijanja i ostala oprema vezana uz to, trošak hortikulturnog uređenja okoliša, trošak uređenja kupaonica i sanitarnog bloka te uređenje i oprema pješačke i /ili poučne staze na vlastitom imanju.

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, OPG-i) registrirani za obavljanje turističke djelatnosti, zatim poljoprivredna gospodarstva koja nemaju registriranu dopunsku djelatnost turizam, a registraciju dokazuju do 15. studenoga 2022., fizičke osobe registrirane za turističku djelatnost i poduzetnik početnik koji će započeti s obavljanjem djelatnosti bez obzira na način kasnije registracije, a što mora dokazati najkasnije do 15. studenoga 2022. Prijavitelji mogu biti i subjekti koji su ranijih godina već bili korisnici bespovratnih potpora u turizmu Varaždinske županije i do zadnjeg dana trajanja Javnog poziva su projekt uspješno završili.

 

 

https://www.varazdinska-zupanija.hr/pozivi/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-varazdinske-zupanije-u-turizmu-za-2022-godinu.html

Poziv na prikupljanje podataka o potencijalnim prijaviteljima i projektima u sklopu NPOO „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

S ciljem što bolje pripreme javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Ministarstvo kulture i medija pripremilo je upitnik kako bi steklo uvid u količinu i pripremljenost projekata kulturnog i kreativnog sektora. Upitnik sadržava opće informacije o potencijalnim prijaviteljima i projektima. Podaci prikupljeni putem upitnika koristit će se isključivo u svrhu pripreme javnog poziva i programa dodjele državnih potpora, podaci neće biti javno dostupni niti će utjecati na buduću prijavu i evaluaciju projektnih prijedloga.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujući videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti)

 

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/poziv-na-prikupljanje-podataka-o-potencijalnim-prijaviteljima-i-projektima-u-sklopu-npoo-transformacija-i-jacanje-konkurentnosti-kulturnih-i-kreativnih-industrija/21845

 

Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika

Ovaj poziv namijenjen je poslovnim subjektima, koji Žele sudjelovati u važnim strateškim projektima na europskoj razini kroz različita partnerstva u cijelom europskom gospodarskom vrijednosnom lancu u području tehnologija i sustava vodika (proizvodnja vodika, prijenos i distribucija vodika, skladištenje, proizvodnja opreme uključujući elektrolizatore i opremu za tešku pokretljivost, industrijske primjene uključujući dekarbonizaciju industrijskih objekata itd.).

 

Prihvatljivi su projekti koji se odnose na glavna područja razvoja lanca vrijednosti u gospodarstvu temeljenog na vodiku:

 • proizvodnja obnovljivog vodika;
 • transport i distribucija vodika;
 • primjene vodika u prometu, industriji, energetskom sektoru, zgradarstvu i sl.;
 • razvoj pojedinih komponenti vezanih uz primjenu tehnologije vodik

 

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se pozivaju svi zainteresirani subjekti:

 • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske;
 • čiji prijedlozi projekata su u skladu s ciljevima EU strategije za vodik i u skladu s IPCEI kriterijima;
 • čiji prijedlozi projekata su značajni za razvoj vrijednosnog lanca obnovljivog vodika unutar EU-a i pridonose cilju neutralnosti ugljika u EU-u;
 • čiji projekti su u procesu istraživanja a i razvoja te trebaju komercijalizaciju ili projekti koji osiguravaju prvu industrijsku upotrebu.

 

Rok za dostavu iskaza interesa na Javni poziv završava zaprimanjem u Ministarstvu putem elektroničke pošte najkasnije do 6. veljače2022. u 23,59 sati

 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Eurostars 3: Otvorene pretprijave za novi Vaučer program

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) najavljuje otvaranje zajedničkog poziva za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 3 te omogućuje tvrtkama da pošalju radnu verziju svoje prijave na natječaj „Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars“.

Vaučeri u iznosu od 10.000 kuna dodjeljivat će se najbolje ocijenjenim pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata.

Dostava pretprijave nije obavezna, no na ovaj način tvrtke imaju mogućnost:

 • dobiti Vaučer u iznosu od 10.000 kuna za usluge stručnjaka za pisanje projektne prijave te
 • provjeriti koliko je projekt u skladu s propozicijama programa.

Rok za podnošenje pretprijave je 03.02.2022. godine.

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Ciljevi programa

 • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
 • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
 • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Rok za podnošenje pune prijave je 24.03.2022. godine, 14:00:00 CET.

https://hamagbicro.hr/eurostars-3-otvorene-pretprijave-za-novi-vaucer-program/

Natječaj za tip operacije 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK, a svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR, najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici u ovom natječaju su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-1-investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja-2/

Objavljen javni poziv za iskaz interesa korisnika budućih logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o donošenju Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2026., Ministarstvo poljoprivrede objavljuje javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika - investitora u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće financiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirana sredstva za provođenje Operativnog programa iznose 616 milijuna kuna uz maksimalni intenzitet potpore od 70 %.

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-iskaz-interesa-korisnika-buducih-logisticko-distributivnih-centara-za-voce-i-povrce/5117

Javni natječaj (EnU-9/21) za energetsku obnovu kulturne baštine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine.
Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu. Postojeća zgrada u smislu ovog Natječaja je zgrada koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.

Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:
• su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
• se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Ovim Natječajem se doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova kroz povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj. Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Očekivani učinci provedbe Natječaja su ušteda energije od 0,0059 PJ/god i smanjenje emisije stakleničkih plinova od 360 t CO2/god.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:

– podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
– su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,
– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
– nemaju poslovne račune u blokadi.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja nisu oni koji:
– imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
– ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna. Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Natječaja, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Natječaja. Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u
iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini
otoka,
– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini
otoka,
– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,
što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=174

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PROGRAMA TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA 2021. – 2027.

Vrsta poziva: Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga
Regija: Središnja Europa
Datum objave: 15. studenog 2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 15. studenog 2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 23. veljače 2022.
Program: Program transnacionalne suradnje Središnja Europa
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
Alokacija: 72.000.000,00 EUR
Korisnici: Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije, međunarodne organizacije

Svrha poziva je jačanje regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanje upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-programa-transnacionalne-suradnje-sredisnja-europa-2021-2027/?from=57

POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „PRIPREMA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE U PODRUČJU DIGITALNE TRANSFORMACIJE I ZELENE TRANZICIJE“

Vrsta poziva: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Datum objave:  31.12.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava:  do 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati
Fond:  Mehanizam za oporavak i otpornost
Program:  Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Prihvatljivi prijavitelji:  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, pravne osobe s javnim ovlastima
Alokacija:  
160.000.000,00 kuna

Svrha Poziva je pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata.

Projekti pripremljeni bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva ne ostvaruju automatizmom pravo i na dodatna bespovratna sredstva za implementaciju i/ili fizičku realizaciju tih projekata, već je to predmet eventualnih zasebnih postupaka dodjele i uvjeta koji se primjenjuju na bespovratna sredstva iz različitih izvora.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-priprema-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-projekte-u-podrucju-digitalne-transformacije-i-zelene-tranzicije/?from=57

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA POTICANJA LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA

Vrsta poziva:  otvoreni natječaj
Država:  Hrvatska
Datum objave:  05. siječnja 2022.
Datum početka zaprimanja prijava:  05. siječnja 2022.

Datum završetka zaprimanja prijava:  05. veljače 2022.
Program:
  Nacionalni program športa 2019. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo turizma i sporta
Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Alokacija:  14.816.697 kuna

Temeljni cilj Natječaja je osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja/?from=57

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA OBUKE NEPLIVAČA „HRVATSKA PLIVA“ U 2022. GODINI

Vrsta poziva:  otvoreni natječaj
Država: Hrvatska
Datum objave:  05. siječnja 2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 05. siječnja 2022.

Datum završetka zaprimanja prijava:  05. veljače 2022.
Program:
  Nacionalni program športa 2019. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo turizma i sporta
Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Alokacija:  2.856.873,00 kuna

Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Link na cjelokupni natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-obuke-neplivaca-hrvatska-pliva-u-2022-godini/?from=57

Potpore Varaždinske županije u poljoprivredi 2021. godine

Datum objave: 11.03.2021.

Datum završetka zaprimanja prijava: do 30. studenog 2021. godine ili do iskorištenja sredstava

Alokacija Poziva: 4.651.000,00 HRK

Predmet Poziva: Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Varaždinske županije u 2021. godini za ulaganja u poljoprivredi putem sljedećih mjera:

MJERA 1. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta

MJERA 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta

MJERA 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

MJERA 4. Cjeloživotno obrazovanje

MJERA 5. Podizanje trajnih nasada

MJERA 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

MJERA 7. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

MJERA 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika

MJERA 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta

MJERA 10. Ekološka proizvodnja

MJERA 12. Zadružno poduzetništvo

MJERA 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine na području Varaždinske županije

 

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Informiranje se provodi u okviru projekta TUTOR - rasT podUzeTništva krOz infoRmiranje kojeg  je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora u području izvođačke umjetnosti i putničkih agencija za 2021. godinu. (tekst u dokumentu Javni poziv TZ Varaždinske županije)

Datum završetka zaprimanja prijava:  28.02.2021.

POLAZIŠTE: Strategija razvoja turizma Varaždinske županije „2015.-2025“ ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 53/15) dalje: Županijska strategija, za ostvarenje općeg cilja - podizanje konkurentnosti Varaždinske županije kao turističke destinacije – između ostalih određuje programsku aktivnost – poduzetnički razvojno-investicijski projekti i programi koja u više programa preporuča uspostavljanje sustava financijskih potpora

PREDMET NATJEČAJA: Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora u području izvođačke umjetnosti i putničkih agenciji. Cilj Javnog poziva je pružanje potpore u osmišljavanju i provedbi projekata koji su u funkciji turističkog razvoja Varaždinske županije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

poslovni subjekti (trgovačka društva/obrti) sa sjedištem na području Varaždinske županije, koji se pretežito bave izvođačkim umjetnostima ili putničkim agencijama/turoperatori i to im je osnovna djelatnost, a registrirani su prema NKD za obavljanje:

3.1.1. Izvođačke umjetnosti – NKD 90.01 (osim glazbenih sastava i pjevača)

3.1.2. Pomoćnih djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti - NKD 90.02

3.1.3. Putničke agencije i turoperatori- NKD 79.11 i NKD 79.12

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE: 15.000,00 kn

Cjeloviti tekst Javnog poziva i dokumentaciju preuzmite ovdje.

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Datum objave: 08. prosinac 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 09. prosinac 2020. od 08:00 h
Datum završetka zaprimanja prijava:  do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2021. godine
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: COVID-19 zajam za obrtna sredstva
Alokacija: 1,3 milijarde kuna

 

PREDMET NATJEČAJA: Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:  Mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:

- zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine,

- ili su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.

 

UVJETI POD KOJIMA ĆE SE ODOBRAVATI ZAJMOVI:

Značajka instrumenta/ Naziv programa

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji poduzetnici

Iznos

do 380.000,00 kuna

Kamatna stopa

0,25%

Rok korištenja

6 mjeseci

Poček

Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

Rok otplate

Do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja

Zadužnica korisnika zajma

Potpora

De minimis / državna potpora u skladu s Privremenim okvirom

Namjena

Obrtna sredstva - 100% iznosa zajma

 

Cjeloviti tekst Programa pogledajte ovdje.

Dokumentaciju preuzmite ovdje.

E-SAVJETOVANJE: NACRT JAVNOG POZIVA „JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU“

Na portalu e-Savjetovanja je objavljen nacrt Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga

„JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU.“

 

Alokacija Poziva: 1.140.000.000,00 HRK

Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova  kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Prihvatljivi prijavitelji:

- pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 (dokazuje se; Obrazac 3. Skupna izjava, ostali dostupni izvori).

- prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki „Kriteriji za isključenje“

- prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti: C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki „Kriteriji za isključenje“)

Prihvatljive kategorije troškova:

Vrsta potpore

Aktivnost

Prihvatljivi troškovi

I. Regionalne potpore

Ulaganje u materijalnu imovinu

a) priprema zemljišta; krčenje zemljišta;

b) trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;

c) komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;

d) trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;

e) trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;

f) nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;

g) troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;

h) nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;

i) troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

j) nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

k) troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora.

B) Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova

l) troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji  će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja

m) neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)

n) troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

o) troškovi amortizacije instrumenata i opreme

Napomena: Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084) za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja  financirat će se samo inovacije procesa i organizacija poslovanja koje su povezane sa početnim ulaganjem za koje se traži regionalna potpora. Izračun amortizacije i troškova osoblja prikazan je u tekstu ispod tablice.

Potpore za savjetodavne

usluge u korist MSP-ova

Savjetodavne usluge koje

pružaju vanjski konzultanti

p) usluge upravljanja projektom;

q) usluge stručnog nadzora građenja;

r) usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;

s) usluge izrade dokumentacije za nabavu;

t) usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema

u) usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn

Potpore za usavršavanje

Usavršavanje

v) troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;

w) troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;

x) najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;

y) troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja  

Potpore male vrijednosti

(de minimis)

Grijanje i hlađenje

z) troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja  (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).

Promidžba
i vidljivost

aa) troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

bb) troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije ( u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) - Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva. )

 

 

Minimalni iznos potpore : 500.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore: 7.500.000,00 kn

 

e-Savjetovanju možete pristupiti ovdje.

 

Informiranje se provodi u okviru projekta TUTOR - rasT podUzeTništva krOz infoRmiranje kojeg  je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.

2. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – LAG SJEVEROZAPAD

Datum objave: 08. prosinac 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 11.01.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava:  15.02.2021.

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Alokacija: 1.964.990,55 kn

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Sjeverozapad.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) / samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) s područja LAG obuhvata, a to su općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica te gradovi: Ivanec, Lepoglava i Varaždin ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura te imaju status mikro ili malih poduzeća.

Iznos potpore: 111.592,50 kn

Cjeloviti tekst Programa  i dokumentaciju preuzmite ovdje.

Četvrti natječaj za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal)

Datum objave: 16. studeni 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 16.11.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava:  15.12.2021.
Fond:  Europski fond za regionalni razvoj
Program: Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 - Četvrti natječaj za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal)
Alokacija: 2.657.227,01 EUR

 

PREDMET NATJEČAJA: Poticanje poslovne suradnje malih i srednjih poduzeća usredotočene na zajednički razvoj proizvoda i usluga, proizvodnju s dodanom vrijednošću na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje dva Light partnera, po jednog s obje strane granice. Maksimalni broj Light partnera na jednom Light projektu je četiri.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

 • trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP)kako je propisano u prilogu 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU;
 • moraju biti autonomni poduzetnici, kako je i predviđeno u članku 3. priloga 1.Uredbe Komisije 651/2014/EU. Partneri ili povezana poduzeća ne mogu bitiodobreni korisnici u sklopu istog Light projekta
 • biti registrirani ili imati podružnicu tvrtke unutar programskog područja (NUTS III razina):
  • Hrvatska: Međimurska županija (HR 046); Koprivničko-križevačka županija (HR 045); Virovitičko-podravska županija (HR 048); Osječko-baranjska županija (HR 04B); Varaždinska županija (HR 044); Bjelovarsko-bilogorska županija (HR 047); Požeško-slavonska županija (HR 049); Vukovarsko-srijemska županija (HR 04C
  • Mađarska: Zala županija (HU223); Somogy županija (HU232); Baranya županija (HU231)

 

INTENZITET POTPORE: max. 75%

MINIMALNI IZNOS POTPORE po partneru: 30.000,00 EUR

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE po partneru: 120.000,00 EUR

 

Cjeloviti tekst Programa i dokumentaciju preuzmite ovdje.