Objavljen novi natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 21. srpnja 2023. godine osamnaesti natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama (osim potresa) koje su se dogodile u 2023. godini, a kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 2 milijuna eura, a visina javne potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 04. rujna 2023. do 12:00 sati 06. studenoga 2023. godine.

 

 

Objavljen novi natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST – Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina

Ciljevi i predmet poziva

 

Dodjela sredstava pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi neposrednog sufinanciranja radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja  te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)

 

Prihvatljivi prijavitelji

 

Jedinice lokalne i područne samouprave

 

 

Ukupan iznos sredstava

 

Ukupno raspoloživa sredstva 17.000.000,00 €

Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti najviše do 350.000,00 €

 

Iznos sufinanciranja-80%

 

 • Prihvatljive aktivnostiRazvoj „zelene infrastrukture“ u urbanim i periurbanim područjima
 • Izrada plana (mapiranje) zelene i plave infrastrukture
 • Ulaganje u očuvanje i obnovu staništa
 • Investicije u jačanje otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama
 • Formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora namijenjenih privremenom ili trajnom zadržavanju oborinskih voda
 • U svrhu povećanja površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima sadnja pojedinačnih i grupa stabala, drvoreda i urbanih šuma, spajanje postojećih zelenih površina šetnicama
 • Izgradnja sigurnih točaka („skloništa od toplinskih valova“) u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta (vrućina) na javnim površinama
 • Postavljanje ili uređenje (ozelenjavanje) postojećih nadstrešnica koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog i prigradskog  prijevoza putnika
 • Povećanje površina pod krošnjama ozelenjavanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja
 • Ozelenjavanje prostora dvorišta škola i dječjih vrtića, domova i sl.
 • Izgradnja i ozelenjavanje mreža za pješačenje u gradovima i turističkim mjestimaIzgradnja javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na točkama javnih i masovnih okupljanja, područjima rekreacije  i sportskih aktivnosti, plažama i sl.
 • Izgradnja, proširenje ili uređenje postojeće biciklističke infrastrukture uz sadnju drvoreda, zbog zasjene uz biciklističke staze
 • Sadnja drvoreda i grmlja  uz postojeće prometnice i biciklističke staze, osobito na pojasu između prometnice i pješačke/biciklističke staze
 • Sadnja stabala i osiguranje sadnog materijala  u svrhu davanja doprinosa  nacionalnom cilju sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju  emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030.
 • Održivi sustavi  za sakupljanje kišnice za navodnjavanje i/ili spremnici za sakupljanje kišnice te sustavi navodnjavanja zelenih površina
 • Urbani i društveni vrtovi
 • Vidljivost projekta (obveza postavljanja informacijske ploče sa osnovnih znacima projekta, gdje je to primjenjivo)
 • I druge projektne aktivnosti koje doprinose razvoju zelene infrastrukture
 • Projekti razmjene znanja i iskustava u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama
 • Projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskim promjena i pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini
 • Projekti edukacije o klimatskim promjenama u odgojno – obrazovnim ustanovama (npr. učenje djece sadnji drveća, uređenje školskih vrtova i sl.)
 • Ostale mjere prilagodbe klimatskim promjenama iz Programa ili SECAP-a
 • Trošak nadzora nad izvođenjem radova ako je to primjenjivo

 

Rok za prijavu

 

31.12.2023. ili do iskorištenja sredstava

 

Veliki gradovi (više od 35.000 stanovnika) mogu dostaviti dvije prijave od kojih se svaka može odnositi na sufinanciranje jednog projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti.

 

 

Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 9/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI

Svrha ovog poziva

Cilj projekta CroQCI je izgradnja kvantne komunikacijske infrastrukture (eng. quantum communication infrastructure, QCI) koja se sastoji od zemaljskih i svemirskih rješenja koja će omogućiti ultra-siguran prijenos informacija i podataka unutar Republike Hrvatske te omogućiti povezivanje komunikacijskih sredstava u Hrvatskoj s onima diljem Europske unije. Projekt će provoditi konzorcij QCI koji čine relevantne nacionalne istraživačke i javne institucije, visoka učilišta i javna poduzeća u tom području.

 

 

Predmet ovog poziva

U okviru ove investicije financirat će se znanstveno-tehnološka i inovacijska infrastruktura od strateške važnosti i velikog istraživačkog potencijala za STEM i ICT područja, a koja direktno doprinosi jačanju ljudskih kapaciteta istraživača (mladih i iskusnih) za vrhunska znanstvena istraživanja i suradnju s poslovnim sektorom. Uspostavit će se i nadograditi tehnološka i inovacijska infrastruktura odnosno mreža infrastrukture koja će se bazirati na načelima otvorenih inovacija, a koja će izravno poticati područja čistih tehnologija i zelenu i digitalnu tranziciji.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 4.999.667,00 €

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.999.667,00 €

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 

 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Veliki poduzetnici
 • Ustanove
 • Znanstvenoistraživačke institucije

 

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 16.06.23, 17:00

 

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.07.23, 23:58

 

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

 

Detalji poziva “Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI” – oznaka “NPOO.C3.2.R2-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu

JAVNI POZIV

za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika

u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s

učenicima s teškoćama u razvoju

za 2023./2024. školsku godinu

 

 

 1. PREDMET JAVNOGA POZIVA, VRSTA I TRAJANJE FINANCIJSKE POTPORE

 

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Trajanje predloženih projekata ograničeno je na razdoblje od 1. rujna 2023. do 1. srpnja 2024. godine.

 

 

 1. OPĆI UVJETI JAVNOGA POZIVA

 

Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv. Udruge mogu prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Pored škole i osnivača škole udruga može prijaviti partnerstvo i s jednom ili više udruga (sunositelja projekta) na osiguravaju uključivanja pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

 

Udruga mora imati planirane i druge izvore financiranja kojima, barem djelomično, sufinancira provedbu projekta.

 

Udruga koja prijavljuje projekt odgovorna je za njegovu provedbu i izvještavanje bez obzira na to s koliko partnera će ga provoditi.

 

Pravo prijave na Javni poziv ima udruga:

 

čije je djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj;

koja je registrirana prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) i djeluje na području jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, a u službi općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;

koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje dvije (2) godine, zaključno s danom objave natječaja;

koja ima sposobnosti (stručne, prostorne, upravljačke/organizacijske, financijske i ostale resurse) za organizaciju uključivanja pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju;

koja uredno i transparentno vodi financijsko poslovanje;

koja ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;

koja je na projektima u prethodnom razdoblju ispunila sve ugovorne obveze prema Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz Državnoga proračuna/javnih izvora, uključujući i iz sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

 

 

 1. UDRUGE KOJE NISU OBUHVAĆENE OVIM POZIVOM

 

Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti:

 

ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nemaju pravnu osobnost (nisu registrirani prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske);

udruge koje su u stečaju ili su pod sudskom upravom;

udruga koja nije registrirana za djelatnost iz područja skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju

udruge nad kojima je u tijeku istražni postupak ili se provodi ovrha;

udruga koja projektima u prethodnom razdoblju nije ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz Državnoga proračuna/javnih izvora, uključujući i iz sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

 

 

 1. PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA

 

Prioritet ovoga Javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su:

 

imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika projektima udruga u školskoj godini 2022./2023., a nije podnesen zahtjev da im se osigura pomoćnik u nastavi odnosno stručni komunikacijski posrednik u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza VI.“ za školsku godinu 2023./2024. koji se provodi u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ Europskoga socijalnog fonda plus i

školuju se u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo,

na način da udruga provedbom projekta tijekom jedne nastavne godine osigurava isplate plaće/naknade s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

 

Razdoblje za provedbu projekta traje od 1. rujna 2023. do 1. srpnja 2024. godine.

 

Teritorij provedbe projekta obuhvaća područje Republike Hrvatske. Lokacije izvan Republike Hrvatske nisu prihvatljive za provedbu projekta.

 

 

 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA PRIJAVU PROJEKATA

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju ovoga Javnog poziva dodijelit će sredstva udrugama u svrhu isplate/naknade plaće s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama koja će se obračunavati na temelju satnice iz Prijedloga tjednog zaduženja pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika – Obrazac 2. (Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, Narodne novine, br. 22/20.), a prema modelu → broj sati nastave tjedno x 4,65 eura / 35,00 kuna (neto).

 

Ostali prihvatljivi troškovi:

 

 1. putni troškovi koji se mogu refundirati prema modelu:
 2. a) troškova javnoga prijevoza – model na način kako su to riješili osnivači u maksimalnome iznosu do 53,09 €/ 400,00 kn;
 3. b) ili u gradovima/mjestima u kojima nema javnoga prijevoza – u maksimalnome iznosu do mjesečne cijene karte za vlak ili autobus;
 4. dnevnica, božićnica, regres i sva ostala prava sukladno Temeljnome kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama;
 5. trošak naknade plaće voditelja projekta u iznosu do 3% ukupnoga iznosa projekta;
 6. operativne troškove projekta u iznosu do 2% ukupnoga iznosa projekta.

 

 

 1. VISINA FINANCIJSKE POTPORE

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, na temelju Javnoga poziva, dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno do 4.117.061,00 eura1/31.019.996,10 kuna udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Ukupna planirana vrijednost Javnoga poziva može se mijenjati ovisno o visini stvarno raspoloživih, odnosno uplaćenih sredstava sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu (Narodne novine, broj 31/23.).

 

Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje. Odobreni iznosi isplatit će se u pet rata, odnosno svaki drugi mjesec tijekom provođenja projekta.

 

Udruga može od Ministarstva zatražiti financiranje rada za minimalno jednog pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika angažiranog u osnovnoj ili srednjoj školi, a maksimalno za deset pomoćnika u nastavi odnosno stručnih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnoj i/ili srednjoj školi.

 

 

 1. NAČIN PRIJAVE

 

Popunjene obvezne obrasce prijave i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatome (jedan izvornik) i elektroničkome (na CD-u ili USB-u) obliku.

 

Prijava u papirnatome obliku sadrži obvezne sljedeće obrasce (vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije ):

 

 1. Opisni obrazac prijave (obvezan unos podataka, odnosno popis učenika/korisnika) kome će se prema ovome Javnom pozivu pružati potpora pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika –  ovjeren i potpisan ispis obrasca – osoba ovlaštena za zastupanje udruge;

 

 1. Obrazac prijave učenika/korisnika kojem će se prema ovome Javnom pozivu pružati potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika s navedenim podacima:

 

(1) ime i prezime učenika,

(2) spol,

(3) škola,

(4) razredni odjel/odgojno-obrazovna skupina,

(5) školska godina u kojoj je osiguran pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik preko projekta udruge – ovjeren i potpisan ispis obrasca – osoba ovlaštena za zastupanje udruge, osnivača i škole;

 

 1. Obrazac proračuna ovjeren i potpisan – od strane osobe ovlaštena za zastupanje udruge;

 

 1. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika za učenika/e osnivača – ovjeren i potpisan ispis odluke od strane odgovorne osobe osnivača škole;

 

 1. Pomoćnici – 2023. (baza) – Udruge, ovjeren i potpisan ispis baze podataka od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja projekta.

 

Prijava u elektroničkome obliku (na CD-u ili USB-u) mora sadržavati svu propisanu obveznu natječajnu dokumentaciju i neobveznu (ako je udruga posjeduje).

 

Izvornik prijave šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u urudžbenome uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnoga poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom:

 

„Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi,

odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika

u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju

za 2023./2024. školsku godinu”.

 

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb.

 

Udruga u obrascu prijave projekta mora odgovoriti na sva pitanja i obvezno navesti RNO broj iz Registra neprofitnih organizacija.

 

Sva obvezna dokumentacija mora biti ovjerena i potpisana.

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu (gov.hr)

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U TURIZMU U 2023. GODINI

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. godini:

 

Cilj Javnog natječaja je osiguranje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoja održivog, pristupačnog turizma;

Programska područja Javnog natječaja:

PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu;

PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu;

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 530.891,00 EUR i to za:

PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu – planirani iznosi 300.800,00 EUR;

PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu – planirani iznos 230.091,00 EUR;

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu je 5.300,00 EUR;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu je 26.600,00 EUR;

Maksimalni intenzitet potpore iznosi 70% prihvatljivih troškova projekta;

Rok za prijavu na Javni natječaj je 15. srpnja 2023. godine do 23.59 sati;

 

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – T U R I Z A M (gov.hr)

MREŽE EUROPSKIH KINA

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) otvorila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Mreže europskih kina:

 

CIljevi Poziva su:

Poboljšati optjecaj, promociju, internetsku i kino distribuciju europskih audiovizualnih djela, unutar Unije i na međunarodnoj razini, u novom digitalnom okruženju, uključujući kroz inovativne poslovne modele;

Promovirati europska audiovizualna djela, baštinska djela i podržati publiku u angažmanu i razvoju publike svih dobnih skupina, posebice mlade publike, diljem Europe i izvan nje;

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovome pozivu iznosi 15.500.000,00 EUR;

Stopa sufinanciranja iznosi najviše 95% prihvatljivih troškova projekta;

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 20. srpnja 2023. godine, u 17:00 sati;

 

Funding & tenders (europa.eu)

Pokrenuta platforma za spajanje Eurostars partnera u sklopu Hrvatsko-švicarskog programa suradnje

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s kolegama iz Švicarske inovacijske agencije Innosuisse ove godine organizira company mission u Švicarsku vezan za projekt Eurostars koji se provodi u sklopu Programa švicarsko-hrvatske suradnje. Primarni cilj putovanja u Švicarsku je pronalazak partnera za prijavu projektne ideje na međunarodni suradnički program Eurostars.

 

Jedna od glavnih ideja Programa švicarsko-hrvatske suradnje je umrežavanje švicarskih i hrvatskih tvrtki. U tu smo svrhu pokrenuli B2match platormu za predstavljanje samih tvrtki i pronalazak partnera. Platforma je namijenjena tvrtkama iz FinTech i BioTech područja. Ako ste zainteresirani, prijavite se na platformu i izradite svoj profil, tj. predstavite svoje proizvode ili usluge kako bi vas švicarske tvrtke mogle prepoznati i dogovoriti s vama online sastanak.

 

Kako bi se postiglo što uspješnije povezivanje tvrtki iz dvije zemlje, putovanju u Švicarsku prethodit će prijava na platformu. Također, prije samog putovanja biti će organiziran i online pitch event na kojem ćete moći predstaviti svoju ideju ili usluge koje vaša tvrtka nudi a kako bi svi prisutni dobili boji uvid i ostvarili prvi kontakt.

 

Nakon što se povežete sa švicarskim tvrtkama putem platforme, krajem rujna ćemo organizirati putovanje u Švicarsku na company mission tijekom kojeg ćete moći ostvariti kontakt uživo s potencijalnim partnerima. HAMAG-BICRO će vam pokriti troškove putovanja (povratna avio karta), a troškove smještaja ćete pokriti sami.

 

—–

 

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice koje zajednički prijavljuju projekt. Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu za hrvatskog partnera iznosi 200.000 eura, odnosno 60% za mikro i mala poduzeća te 50% za srednja poduzeća od ukupne vrijednosti projekta hrvatskog partnera.

 

Pokrenuta platforma za spajanje Eurostars partnera u sklopu Hrvatsko-švicarskog programa suradnje | HAMAG BICRO

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva Ureda za udruge VRH

Ured za udruge objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.

 

Za sufinanciranje će biti prihvatljiv projekt čiji nositelj ili partner na projektu je organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, kao i projekt čiji nositelj projekta i partneri su ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, ali sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

 

Nositelj projekta, odnosno partner može zatražiti sufinanciranje za projekt za koji je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti i za projekt za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti. Prihvatljivi su projekti čiji ugovori su potpisani ili je službena objava rezultata natječaja bila tijekom 2023. godine, a prihvatljivi su i svi ugovori, odnosno objava rezultata natječaja, koji su bili ranije, ukoliko se projektne aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2023. godini. Prijavljeni projekt mora biti u provedbi u trenutku dostave prijave za sufinanciranje.

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2023. godini iznosi 1.246.200,00 EUR, a iznos može biti i manji ili veći, ovisno o priljevu sredstava za ovu namjenu u Državni proračun, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

 

Za Program LIFE iznos sufinanciranja je 50% ukupnog iznosa koji prijavitelj (nositelj projekta ili partner) mora sam pokriti, a rok za dostavu prijave je 31. listopada 2023. godine.

 

Provjerite spadate li u prihvatljive prijavitelje i detalje postupka prijave u Javnom pozivu na stranicama Ureda za udruge Vlade RH.

 

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva Ureda za udruge VRH – Life program Hrvatska

 

Odluka o dodjeli financijske potpore za volonterske projekte, rok 23. veljače 2023.

IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA, DRUGI POZIV

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv:

 

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova;

Specifični cilj Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj;

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 51.022.570,00 EUR;

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 95.561,00  EUR;

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 4.778.021,00 EUR;

Projektni prijedlozi zaprimaju se od 9. lipnja 2023. godine od 9:00 sati do 8. kolovoza 2023. godine do 23:59 sati;

 

Detalji poziva “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv” – oznaka “NPOO.C3.1.R1-I1.02” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.:

Predmet Javnog natječaja je dodjela potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.;

Provedbene mjere:

 • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja;
 • Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt;
 • Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju;
 • Ulaganje u promotivne aktivnosti;
 • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja;

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 EUR;

 • Najniži iznos potpore: 5.000,00 EUR;
 • Najviši iznos potpore: 100.000,00 EUR;

Maksimalan intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR;
 • Najniži iznos potpore: 10.000,00 EUR;
 • Najviši iznos potpore: 100.000,00 EUR;

Maksimalan intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 281.684,00 EUR;

 • Najniži iznos potpore: 3.000,00 EUR;
 • Najviši iznos potpore: 30.000,00 EUR;

Maksimalan intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Ulaganje u promotivne aktivnosti:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:200. 000,00 EUR;

 • Najniži iznos potpore: 3.000,00 EUR;
 • Najviši iznos potpore: 50.000,00 EUR;

Maksimalan intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Rok za predaju prijava na Javni poziv počinje teći 01. lipnja 2023. godine i traje do 20. lipnja 2023. godine u 10:00 sati

 

Ministarstvo poljoprivrede – Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. (gov.hr)

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2023. (Rok: 27. svibnja 2023.)

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje

 

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2023.

 

1.

Opći cilj Poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

 

Sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnim sadržajima pridonosi podizanju razine kvalitete življenja osoba s invaliditetom jednako kao i društva u cjelini, očuvanju raznolikosti društva, jačanju kapaciteta zajednice te afirmira njihove kreativne, umjetničke i intelektualne mogućnosti i senzibilizira javnost za umjetnički rad osoba s invaliditetom.

 

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske.

 

2.

Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja programa koji osiguravaju ravnopravno uživanje u kulturi osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju, dostupnost i pristup kulturnim sadržajima i programima u području vizualnih umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti i kulturne baštine.

 

3.

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj prilagodba umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta i djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju, vidljivost prilagođenih i/ili dostupnih programa za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju, promicanje vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

 

4.

Prijave se podnose putem interneta na obrascu (e-prijavnici) br. 26 koji je dostupan na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr /e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

 

5.

Potpune i u roku pristigle prijave upućuju se na razmatranje i vrednovanje posebno imenovanom povjerenstvu koji se sastoje od predstavnika Ministarstva kulture i medija RH te stručnih suradnika zaduženih za procjenu prilagodbe programskog sadržaja za sve vrste invaliditeta i teškoće u razvoju djece i mladih.

 

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima natječaja i uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku (e-prijavnica) na odgovarajućem obrascu u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.

 

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 27. travnja 2023. godine do 27. svibnja 2023. godine, do 17 sati.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2023. (Rok: 27. svibnja 2023.) (gov.hr)

Ciljana znanstvena istraživanja

Svrha ovog poziva

 

Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

 

Predmet ovog poziva

 

Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode  u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

 

Projekte provode konzorciji, sastavljeni od prijavitelja i jednog ili više partnera, a u konzorciju treba biti najmanje jedna istraživačka organizacija i jedno poduzeće. Istraživačka organizacija i poduzeće mogu imati ulogu prijavitelja ili partnera. Suradnja će pomoći istraživačkim organizacijama u zajedničkom definiranju istraživanja s poslovnim sektorom, što će istraživanju dati veću praktičnu važnost. S druge strane, potpora će poduzećima omogućiti da se više uključe u vrhunska istraživanja, pomoći im da bolje razumiju akademsku zajednicu i da, dugoročno gledano, imaju koristi od vrhunskog istraživanja

 

Ukupna bespovratna sredstva: 50.003.318,00 €

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 €

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 €

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

Mikro poduzetnici

Mali poduzetnici

Srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Znanstvenoistraživačke institucije

 

Detalji poziva “Ciljana znanstvena istraživanja” – oznaka “NPOO.C3.2.R3-I1.04” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Javni poziv za prikupljanje inicijativa za dodjelu nagrada udomiteljima za uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2023. godini

Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za prikupljanje inicijativa za dodjelu nagrada udomiteljima za uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2023. godini.

 

Prijavna dokumentacija Inicijative dostavlja se putem e-mail adrese: udomiteljstvo@mrosp.hr  najkasnije do 12. svibnja 2023.

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Javni poziv za prikupljanje inicijativa za dodjelu nagrada udomiteljima za uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2023. godini (gov.hr)

POSEBNI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA IZVOĐENJA NUŽNIH RADOVA OBNOVE NEPRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE TIJEKOM KONSTRUKCIJSKE OBNOVE FINANCIRANE IZ FONDA SOLIDARNOSTI EU U POTRESU OŠTEĆENIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ZA KOJA SU OSIGURANA BESPOVRATNA FINANCIJSKA SREDSTVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EU

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih za financiranje tijekom konstrukcijske obnove financirane iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara za koja su osigurana bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti EU:

 

Svrha Javnog poziva je osiguranje financijskih sredstava za nužne predviđene ili nepredviđene troškove nastale tijekom izvođenja radova konstrukcijske obnove kulturnih dobara koji nisu prihvatljiv trošak po Fondu solidarnosti EU;

Prioritet Javnog poziva je stavljanje kulturnog dobra u funkciju, a posebno se vrednuju radovi koji bitno smanjuju buduće troškove te radovi koji služe zaštiti kulturnog dobra;

Prijave se podnose u razdoblju do 31. svibnja 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava;

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih za financiranje tijekom konstrukcijske obnove financirane iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara za koja su osigurana bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti EU (gov.hr)

POZIV NA KANDIDATURU ZA ČLANSTVO U UNESCO SVJETSKOJ MREŽI GRADOVA UČENJA

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) objavila je Poziv na kandidaturu za članstvo u UNESCO svjetskoj mreži gradova učenja:

 

Ciljevi UNESCO-ve Svjetske mreže gradova učenja su:

Podupirati i ubrzati praksu cjeloživotnog učenja u svjetskim zajednicama kroz promicanje političkog dijaloga i vršnjačkog učenja unutar članova gradova;

Stvaranje veza;

Poticanje partnerstva;

Izgradnja kapaciteta;

Razvoj instrumenata za poticanje i prepoznavanje napretka u izgradnji gradova učenja.

Rok za prijavu Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO je 31. svibnja 2023. godine;

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Mogućnosti pridruživanja UNESCO-voj Svjetskoj mreži gradova učenja (GNLC) (gov.hr)

Poduzetnici, prijavite se za besplatne savjete Mreže mentora u okviru projekta BOND 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u sklopu projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ (BOND 2) poziva potencijalne poduzetnike, poduzetnike početnike kao i poduzetnike u fazi rasta i razvoja da se prijave za besplatnu uslugu mentorstva odnosno uključivanje u mrežu mentora. Ovo je prva mreža ovakve vrste koja povezuje stručnjake raznih profila na razini cijele Republike Hrvatske, a koji će biti na raspolaganju kao mentori poduzetnicima u pokretanju i razvoju poslovanja.

 

Tko se može prijaviti?

 

Korisnici koji će sudjelovati u procesu testiranja mentorskih usluga mogu biti pravne osobe definirane kao mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Republike Hrvatske ili fizičke osobe s namjerom osnivanja mikro ili malog poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

Područje mentoriranja i vrste mentorskih usluga

 

Mentorska mreža sastoji se od mentora savjetnika i mentora za razvoj poslovanja, okupljenih oko jednog područja poslovne stručnosti ili sektora gospodarske djelatnosti.

 

Mentori će usluge mentoriranja poduzetnika pružati kroz mrežu poduzetničkih potpornih institucija (PPI), koje su članice Mreže BOND. Riječ je o razvojnim agencijama, poduzetničkim centrima ili akceleratorima, poslovnim inkubatorima, tehnološkim parkovima, centrima kompetencija.

 

Kako se poduzetnici mogu prijaviti?

 

Pozivamo potencijalne poduzetnike, poduzetnike početnike kao i poduzetnike u fazi rasta i razvoja da se prijave za uslugu mentorstva putem prijavnog obrasca poduzetničkoj potpornoj instituciji (PPI-ju) na području svoje županije koja sudjeluje u mentorskom procesu kao dio mentorskog tima. Ova je usluga za poduzetnike besplatna.

 

Testiranje procesa mentoriranja

 

Mentoriranje  je termin savjetovanja koje mentor pruža korisniku u trajanju od 60 minuta.

 

Korisnici će prije početka mentoriranja dobiti preporuku poduzetničke potporne institucije (PPI) o predloženim mentorima temeljem podnesene prijave. Na temelju evaluacije potreba za mentoriranje, PPI odabire do 3 mentora koja najbolje odgovaraju potrebama poduzetnika, povezuje korisnika i mentora elektroničkim putem te razmjenjuje kontakt podatke, šalje mentorski obrazac i navodi pravila u procesu testiranja mentoriranja. Korisnik i mentor samostalno dogovaraju termin sastanka u vrijeme i na mjestu na kojem im odgovara. Mjesto održavanja mentoriranja može biti uživo ili online.

 

Tijekom procesa testiranja mentorske mreže, poduzetnik može provesti najviše 30 sati mentoriranja s 1 ili više mentora.

 

Uspostavom mreže mentora stvorena je jedinstvena nacionalna mreža u Hrvatskoj kao jedna od usluga za poduzetnike u okviru projekta BOND 2. Time je svim postojećim te budućim poduzetnicima osiguran ravnomjeran pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

OTVORENO E-SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O NACIONALNOJ MREŽI ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE

Ministarstvo poljoprivrede dana 25. travnja 2023. godine u postupak e-Savjetovanja uputilo je Prijedlog pravilnika o Nacionalnoj mreži Zajedničke poljoprivredne politike.

 

Pravilnikom se propisuje organizacija, aktivnosti, članstvo, poslovi i funkcioniranje tijela te provedba indikativnih višegodišnjih i godišnjih akcijskih planova Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike u sklopu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.

 

e-Savjetovanje otvoreno je do 09. svibnja 2023. godine, a dostupno je na poveznici:

 

Strukturiranje dokumenta (gov.hr)

 
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – Javni poziv za kandidiranje projekata – otvoren do 5. svibnja 2023.

Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje subjekta u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

 

JAVNI POZIV KTG 2023/.pdf

PROGRAM KTG 2023/.pdf

Upute za prijavitelje/.pdf

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti/.docx

Izjava o povezanim društvima/.docx

Obrazac troškovnika Mjera A – Restorani/.xlsx

Obrazac troškovnika Mjera B – Agencije/.xlsx

Obrazac troškovnika Mjera C – Plovni objekti za krstarenje /.xlsx

Prilog 1a – Kriteriji odabira Mjera A – Restorani/.pdf

Prilog 1b – Kriteriji odabira Mjera B – Agencije/.pdf

Prilog 1c – Kriteriji odabira Mjera C – Plovni objekti za krstarenje /.pdf

Obrazac Konačnog izvješća/.docx

Česta pitanja i odgovori

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B ili C).

 

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – T U R I Z A M (gov.hr)

Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata (MOBDOL-2023-08)

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

 

HRZZ objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstvene organizacije u Republici Hrvatskoj povezala s mladim istraživačima u inozemstvu koji žele aktivno sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj. Konačni cilj je stvaranje baze mladih znanstvenika koji će nastaviti svoju karijeru u RH.

 

Cilj potprograma „Dolazna mobilnost viših asistenata” je podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (dalje u tekstu: I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Nova potpora pridonijet će internacionalizaciji hrvatskog I&R sustava kroz suradnju sa stranim znanstvenicima i istraživačkim grupama.

 

Potpora za dolaznu mobilnost viših asistenata omogućit će istraživačima iz inozemstva da provedu određeno vrijeme u  istraživačko-razvojnim institucijama u Hrvatskoj.

 

 

 

Ukratko o natječaju

 

Datum raspisivanja natječaja: 20.04.2023.

 

Rok za prijavu: 22.08.2023. u 13.00 (CEST)

 

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

 

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

 

Krajnji korisnik: istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač).

 

Trajanje mobilnosti: najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječaj u zadnjem kvartalu 2023. godine.

 

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska

 

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje mladih istraživača iz inozemstva na organizaciji u RH. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno.

 

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno. Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram dolazne mobilnosti viših asistenata (MOBDOL).

 

Otvoreni natječaji – HRZZ

Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-08)

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

 

Cilj potprograma „Odlazna mobilnost viših asistenata” je olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma za odlaznu mobilnost viših asistenata podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu.

 

 

Ukratko o natječaju

 

Datum raspisivanja natječaja: 20.04.2023.

 

Rok za prijavu: 22.08.2023. u 13.00 (CEST)

 

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

 

Krajnji korisnik: mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

 

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

 

Trajanje mobilnosti: najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječaj u zadnjem kvartalu 2023. godine.

 

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska.

 

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno.

 

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno. Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram odlazne mobilnosti viših asistenata (MOBODL).

 

Otvoreni natječaji – HRZZ

 
Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata

(MOBDOK-2023) Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

 

Cilj Potprograma „Odlazna mobilnost asistenata“ je pružiti priliku asistentima da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama.

 

 

Ukratko o natječaju

 

Datum raspisivanja natječaja: 20.04.2023.

 

Rok za prijavu: Natječaj se provodi u postupku trajno otvorenog poziva s ciklusima u trajanju od najviše tri mjeseca

 

Datumi zaključivanja ciklusa: 20.06.2023., 20.09.2023., 20.12.2023., 20.03.2024., 20.06.2024., 20.09.2024., 20.12.2024., 20.03.2025., 20.06.2025., 19.09.2025.; 19.12.2025. Rok za prijavu zatvara se na navedene datume u 23:59 (CEST). Konačni rok za podnošenje prijava istječe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom su utrošena sva raspoloživa financijska sredstva.

 

Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa (npr. na prvi natječajni ciklus s datumom zaključivanja 20.06.2023. mogu se prijaviti samo studijski boravci koji će započeti najkasnije 20.12.2023. itd.)

 

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

 

Krajnji korisnik: znanstvenik zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti

 

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

 

Trajanje kratkoročne mobilnosti: najmanje 31 dan, a najviše 184 dana

 

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska

 

 

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR (640 kn) po danu.

 

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno.  Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram odlazne mobilnosti asistenata (MOBDOK).

 

Otvoreni natječaji – HRZZ

 
IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“

 

Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom;

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 946.983.874,18 EUR;
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 132.722,18 EUR;
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 13.272.280,84 EUR;

Intenzitet potpore ovisi o veličini prijavitelja te se kreće između 35% i 80% prihvatljivih troškova projekta;

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. godine od 9:00 sati,

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 31.listopada 2023. godine do 14:00 sati;

 

Detalji poziva “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada” – oznaka “NPOO.C1.3.R2-I1.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Dana 10. lipnja 2022. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

 

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

 

Upute za prijavitelje;

Sažetak poziva;

Obrazac 2 – Izjava prijavitelja;

Obrazac 4 – Skupna izjava prijavitelja;

Prilog 2.2. – Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja;

Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti.

 1. izmjenom Poziva ujedno je dodana sljedeća dokumentacija:

 

Obrazac 7 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra “jedinstvenim poduzetnikom”;

Prilog 6 – Program dodjele de minimis potpora.

 1. izmjenom Poziva najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut je s 13. lipnja 2022. godine od 09:00 sati na 27. lipnja 2022. godine od 09:00 sati.

Detalji poziva “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada” – oznaka “NPOO.C1.3.R2-I1.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

 

Dana 17. siječnja 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

 

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

 

Upute za prijavitelje;

Sažetak poziva;

Obrazac 2 – Izjava prijavitelja;

Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti.

 

Detalji poziva “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada” – oznaka “NPOO.C1.3.R2-I1.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

TREĆA IZMJENA POZIVA

 

Dana 25. travnja 2023. godine Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja objavilo je treće izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

 

Treća izmjena Poziva odnosi se na izmjenu Priloga 4. Program dodjele državnih potpora, odnosno dodavanje Četvrtih izmjena Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada koje su stupile na snagu 13. ožujka 2023. godine.

 

Detalji poziva “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada” – oznaka “NPOO.C1.3.R2-I1.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

JAVNI POZIV OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U EKSPERIMENTALNOM PROGRAMU »OSNOVNA ŠKOLA KAO CJELODNEVNA ŠKOLA – URAVNOTEŽEN, PRAVEDAN, UČINKOVIT I ODRŽIV SUSTAV ODGOJA I OBRAZOVANJA«

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«:

 

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 50 osnovnih škola koje će sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima provedbe Eksperimentalnog programa u trajanju od četiri školske godine te u aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa;

Infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe – ukupan iznos ulaganja za sve škole uključene u Eksperimentalni program iznosi 15.000.000,00 EUR (u prosjeku 300.000,00 EUR po školi);

Krajnji rok za podnošenje prijava je 28. travnja 2023. godine do 23.59 sati;

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« (gov.hr)

 

IZMJENA JAVNOG POZIVA

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izmjene Javnog poziva osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«.

 

Izmjene obuhvaćaju pomicanje krajnjeg roka za podnošenje prijava na 05. svibnja 2023. godine do 23:59 sati zbog bitnih izmjena i dopuna Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Izmjena javnog poziva osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« (gov.hr)

NATJEČAJ ZA DODJELU „NAGRADE VICKO ANDRIĆ“

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“:

 

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj i to za postignuća u:

Konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine;

Istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara;

Razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unaprjeđenju sustava zaštite kulturne baštine;

Očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske;

Nagrada se dodjeljuje kao:

Godišnja nagrada – pojedincima i pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom 2022. godine;

Nagrada za životno djelo – istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske;

Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici – pojedincima ili udrugama civilnoga društva za doprinos lokalnoj zajednici na očuvanju ili promociji kulturne baštine;

Prijedlozi se zaprimaju do 18. svibnja 2023. godine;

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ (Rok: 18. svibnja 2023.) (gov.hr)

Objavljen Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu (ESF+)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u svojstvu Upravljačkog tijela Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavilo je Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama.

Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu dostupan je ovdje.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 7. travnja 2023. godine novi natječaj za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Svrha natječaja je  dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR, a najviša do 100.000 EUR. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 5.900.000,00 EUR.  Intenzitet javne potpore iznosi 100%, a izvor financiranja je Instrument Europske unije za oporavak i otpornost.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 05. svibnja 2023. godine od 12:00 sati do 07. kolovoza  2023. godine do 12:00 sati.

 

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-4-potpora-neproizvodnim-ulaganjima-vezanim-uz-postizanje-agro-okolisnih-i-klimatskih-ciljeva/

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje – Interreg IPA Adrion 2021. – 2027. – 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027. otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga.

 

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji država jadransko-jonske regije te u teritorijalnom smislu obuhvaća ukupno deset država. Osim Hrvatske, u Programu sudjeluju još 3 države članice Europske unije: Slovenija, Italija i Grčka te 6 država nečlanica EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija te Srbija.

 

Financijska omotnica Programa za tekuće programsko razdoblje iznosi oko 136,7 milijuna eura Interreg sredstava.

 

U novom programskom razdoblju, kroz program IPA Adrion financirati će se projekti u području inovacija, pametne specijalizacije, kružne ekonomije, klimatskih promjena, bioraznolikosti, održive mobilnosti, kao i boljeg upravljanja suradnjom. Program će se, kao i u programskom razdoblju 2014. – 2020. nadovezivati na provedbu makroregionalne strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i biti će usklađen s njezinim prioritetima.

 

Cilj prvog poziva u novom financijskom razdoblju je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera.  U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 3 tematska prioriteta i većina specifičnih ciljeva. Ukupna vrijednost poziva iznosi oko 65 milijuna eura Interreg sredstava uz stopu sufinanciranja od 85%.

 

Otvoreni prioriteti:

 

Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Jadransko-jonsku regiju – 16.7 milijuna eura Interreg sredstava

Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Jadransko-jonsku regiju – 42.3 milijuna eura Interreg sredstava

Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Jadransko-jonsku regiju – 6.7 milijuna eura Interreg sredstava

Svi projektni prijedlozi moraju biti podneseni na engleskom jeziku elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Programa-JEMS u razdoblju od 04. travnja 2023. do 30. lipnja 2023. (do 13:00 sati, srednjeeuropsko vrijeme).

 

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje 6 financijskih partnera iz 6 različitih zemalja programskog područja. Od toga tri partnera moraju biti iz EU dijela programskog područja, a tri iz IPA dijela programskog područja.

 

Maksimalni iznos financiranja je 1,5 milijuna eura Interreg sredstava, a razdoblje implementacije je najviše 36 mjeseci.

 

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

 

Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela ili udruženja takvih tijela;

Javnopravna tijela ili udruženja takvih tijela

Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države sudionice Programa IPA Adrion

Europske grupacije za teritorijalnu suradnju

Asimilirane partnere (odnosi se na specifične partnere iz Republike Italije)

Privatne organizacije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;

Vodeći partner može biti iz EU ili IPA dijela Programskog područja, a privatne organizacije ne mogu imati ulogu Vodećeg partnera.

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jadransko-jonski-program-transnacionalne-suradnje-interreg-ipa-adrion-2021-2027-1-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

Objavljen poziv za sufinanciranje projekata u okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije danas je objavilo poziv za sufinanciranje projekata u okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja osim jedinica lokalnih samouprava koje su prihvatljivi podnositelji prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara, Programu gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore i Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom stekle status brdsko-planinskog područja.

 

https://razvoj.gov.hr/vijesti/objavljen-poziv-za-sufinanciranje-projekata-u-okviru-programa-podrske-brdsko-planinskim-podrucjima/5278

Nacionalno sufinanciranje – LIFE 2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2022. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

 

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama MINGOR-a i traje do 13. rujna 2022.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE: trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, organizacije civilnog društva (udruge), kao i ostali proračunski te izvanproračunski korisnici. Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/podrska-prijaviteljima/nacionalno-sufinanciranje/

Nacionalno sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Sredstvima Ministarstva kulture i medija sufinancirat će se aktivnosti projekata u kojima sudjeluju hrvatski projektni partneri u statusu vodećeg partnera ili projektnih partnera u projektu u sklopu programa Kreativna Europa – potprogram Kultura i to u jednom od sljedećih programskih poziva:

 

 1. Europski projekti suradnje (manji, srednji, veliki)
 2. Optjecaj europskih književnih djela
 3. Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju
 4. Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/donesena-odluka-o-odredjivanju-kriterija-i-postupka-sufinanciranja-projekata-odobrenih-u-okviru-programa-europske-unije-kreativna-europa-potprogram-kultura/23647

The Soft Measure Call has now been launched. (Norveški fond)

The Objective of the Soft Measures Call is to increase the capacity of Croatian private sector enterprises for business development in focus areas of the Programme (Green Industry Innovation and Blue Growth), through the following

 

Eligible activities:

Networking with clients and partners;

Cooperation in clusters, associations or networks;

Support to female entrepreneurship;

Training to fill skill gaps;

Feasibility studies;

Getting new insights about markets or technologies;

Mentoring;

Other types of competence-building.

 

The Call is open until May 10, 13.00hrs, 2023

 

https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation/

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na:

 1. a) podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)
 2. b) aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)
 3. c) poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu
 4. d) senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja (tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija, organizacija javnih događanja usmjerenih promociji dojenja). Napomena: sav tiskani materijal vezan uz temu dojenja mora biti verificiran od strane javnopravnog tijela nadležnog za područje dojenja
 5. e) aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život
 6. f) edukacija roditelja o opasnostima kojima su djeca izložena prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu i načinima njihove zaštite

 

Poziv je otvoren od 6. travnja 2023. godine do 8. svibnja 2023. godine

 

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-usmjerenih-podrsci-roditeljstvu-za-2023-godinu-6759/6759

OTVOREN JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE UDRUGAMA U 2023. GODINI

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Otvoreni Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini

Cilj Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane ili se predlažu za financiranje zbog posebnih okolnosti, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi do 65.000,00 EUR / 489.742,50 HRK

 

Financijska potpora za aktivnost/potrebu može pojedinačno iznositi do najviše 1.000,00 EUR / 7.534,50 HRK

 

Rok za prijavu na Javni poziv je do 2. prosinca 2023. godine

 

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/otvoreni-javni-poziva-za-dodjelu-jednokratne-novcane-potpore-udrugama-u-2023-godini/4329

Podrška uredima za transfer tehnologije

Svrha ovog poziva: Povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 497.710,53 €

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 €

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: Znanstvenoistraživačke institucije

 

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/71

Podrška transferu tehnologije

Svrha ovog poziva: Povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 4.505.939,35 €

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 65.000,00 €

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 €

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: Znanstvenoistraživačke institucije

 

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/70

UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. – Objavljen godišnji plan objave poziva za 2023.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u svojstvu Upravljačkog tijela Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavilo je Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama.

Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu dostupan je ovdje.

INFO RADIONICE – Program Interreg VI-A Slovenija – Hrvatska 2021.-2027.

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo Interreg Programa Slovenija-Hrvatska u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, poziva vas na sudjelovanje na informativnim radionicama koje će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na otvorene pozive na dostavu projektnih prijedloga.

Ukupna financijska alokacija za dva otvorena poziva iznosi oko 18,3 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, uz stopu sufinanciranja od 80%.

Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga otvoren je do:

 • svibnja 2023. u 12:00 sati (CET) za Prioritete 1. i 3.
 • lipnja 2023. u 12:00 sati (CET) za Prioritet 2.

Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/

Prva informativna radionica  održati će se 17.04.2023. godine, u Postojni (Slovenija). Svoje sudjelovanje na radionici možete potvrditi najkasnije do 13. travnja 2023. putem sljedeće poveznice: Prijava na radionicu u Postojni (Slovenija). Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: Dnevni red Postojna

Druga informativna radionica  održati će se 19.04.2023. godine, u Varaždinu (Hrvatska). Svoje sudjelovanje na radionici možete potvrditi najkasnije do 14. travnja 2023. putem sljedeće poveznice: Prijava na radionicu u Varaždinu (Hrvatska). Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: Dnevni red Varaždin

Treća informativna radionica  održati će se 21.04.2023. godine, online. Svoje sudjelovanje na radionici možete potvrditi najkasnije do 19. travnja 2023. putem sljedeće poveznice: Prijava na on-line radionicu. Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: Dnevni red online radionice

Na službenoj web stranici Programa omogućena je tražilica partnera kako bi se potencijalni partneri iz obje države lakše povezali u projektna partnerstva. Tražilica partnera dostupna je putem sljedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/projects-2/

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, Zagrebačkom županijom i Regionalnom razvojnom agencijom Primorsko-goranske županije organizira dodatne informativne radionice koje će se održati:

 • 25. travnja 2023. godine u Zaprešiću, s početkom u 10:00 h u prostoru Vršilnice, Aleja Đure Jelačića 1, Zaprešić. Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: OVDJE Svoje sudjelovanje možete potvrditi putem poveznice: OVDJE
 • 27. travnja 2023. godine u Rijeci, s početkom u 10:00 h u Kampusu Trsat, velika dvorana Građevinskog fakulteta, Radmile Matejčić 3, Rijeka. Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: OVDJE Svoje sudjelovanje možete potvrditi putem poveznice: OVDJE

Na radionicama u Zaprešiću i Rijeci će se uz otvorene pozive na Interreg Programu Slovenija-Hrvatska predstaviti i najbitnije informacije o otvorenim pozivima na transnacionalnim i međuregionalnim programima:

 • Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje – Interreg IPA Adrion
 • Program transnacionalne suradnje Središnja Europa
 • Program međuregionalne suradnje Interreg Europe
Državne potpore za novoosnovana poduzeća

Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Program dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača stupio je na snagu 10. siječnja 2023. godine. Program je vezan uz Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“.

Programom dodjele državnih potpora definirano je u članku 7. točki 1. da najviša vrijednost državne potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu jednog projekta iznosi 1.400.000,00 HRK (185.811,93 EUR).
S obzirom na to da je točkom 1.3. Uputa za prijavitelje predmetnog Poziva propisano da najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 EUR, napravljena je izmjena članka 7. stavka 1. na način da najviša vrijednost državne potpore u sklopu jednog projekta kako je izražena u Programu dodjele državnih potpora bude usklađena s najvišim iznosom koji je propisan Pozivom (200.000,00 EUR). Također, u članku 7. točki 2. tekst je izmijenjen na način da je ukupni iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu Poziva izražen u eurima.

https://mzo.gov.hr/vijesti/drzavne-potpore-za-novoosnovana-poduzeca-5443/5443

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – Javni poziv za kandidiranje projekata – otvoren do 5. svibnja 2023.

Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje subjekta u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

 1. JAVNI POZIV KTG 2023/.pdf
 2. PROGRAM KTG 2023/.pdf
 3. Upute za prijavitelje/.pdf
 4. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti/.docx
 5. Izjava o povezanim društvima/.docx
 6. Obrazac troškovnika Mjera A – Restorani/.xlsx
 7. Obrazac troškovnika Mjera B – Agencije/.xlsx
 8. Obrazac troškovnika Mjera C – Plovni objekti za krsterenje /.xlsx
 9. Prilog 1a – Kriteriji odabira Mjera A – Restorani/.pdf
 10. Prilog 1b – Kriteriji odabira Mjera B – Agencije/.pdf
 11. Prilog 1c – Kriteriji odabira Mjera C – Plovni objekti za krstarenje /.pdf
 12. Obrazac Konačnog izvješća/.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B ili C).

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA RADU BRANITELJSKIH ZADRUGA U 2023. GODINI

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2023. godini:

 

Predmet Javnog poziva je stručno osposobljavanje i zapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, a u cilju resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge;

Najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati iznosi do 19.908,42 EUR / 150.000,00 HRK;

Podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju ili potporu traže za razvoj projekata koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, mogu ostvariti do 10% veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 21.899,26 EUR / 165.000,00 HRK;

Sredstva se dodjeljuju u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore);

Rok za podnošenje zahtjeva po ovom Javnom pozivu traje do 26. travnja 2023. godine;

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2023. godini (gov.hr)

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA SUFINANCIRANJA USPOSTAVE POKUSNIH POLJA NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNIH KULTURA ZA 2023. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu:

 

Cilj Programa uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu je podržati aktivnosti znanstveno istraživačkih ustanova kojima se doprinosi opremanju poligona za provedbu istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za potrebe istraživanja utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju hrane i okoliš;

Osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 212.357,00 EUR / 1.600.000,00 HRK;

Sredstva iz Programa dodjeljuju se u iznosu do 100 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Programa;

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 17. travnja 2023. godine;

 

Ministarstvo poljoprivrede – Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu (gov.hr)

POTPORA SOCIJALNOM DIJALOGU

Europska komisija objavila je u sklopu programa Društvena prava i specifične linije kompetencija, objavila Poziv za prijavu projektnih prijedloga Potpora socijalnom dijalogu:

 

CIlj Poziva je doprinijeti promicanju socijalnog dijaloga na međuindustrijskoj i sektorskoj razini, razvoju europskog socijalnog dijaloga te izgradnji i jačanju kapaciteta nacionalnih socijalnih partnera, posebno nakon Covid krize;

Ukupan iznos sredstava u okviru ovog natječaja iznosi 15.928.154,00 EUR;

Očekivana vrijednost proračun projekata je između 150.000,00 EUR i 650.000,00 EUR;

Postotak sufinanciranja iznosi maksimalno 90% prihvatljivih troškova projekta;

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 28.  lipnja 2023. godine, u 17:00 sati;

 

Funding & tenders (europa.eu)

JAVNI POZIV ZA UGOVARANJE NOVINARSKIH RADOVA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA

Agencija za elektroničke medije, sukladno Programu ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama, objavila je Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama:

 

Posebni ciljevi Programa su:

 • Dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanja tema od javnog interesa;
 • Jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija;
 • Širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) elektroničkih publikacija;
 • Istinito i razborito izvještavanje;
 • Profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama;
 • Nagrađivanje i motiviranje novinara/ki za vrhunski autorski rad;
 • Jačanje autonomije novinara;

Sredstva koja će Agencija za elektroničke medije raspodijeliti za prispjele prijavljene projekte iznose 200.000,00 EUR;

Najmanji iznos koji se može dodijeliti za projekt iznosi 1.600,00 EUR bruto II, a najviši 4.000,00 EUR bruto II;

Rok za podnošenje prijava je 28. travnja 2023. godine;

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

JEDNOSTAVNA IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo, u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije

 

Svrha jednostavne izravne dodjele – Pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije;

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iznosi 13.500.000,00 EUR / 101.715.750,00 HRK, s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije;

Udio bespovratnih  financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave;

Područja operacija:

 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektor
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području telekomunikacija
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području obrazovanja

Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom

Financiranje službi spašavanja radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva

Osiguravanje preventivne infrastrukture

Mjere zaštite kulturne baštine

Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

Zaprimanje prijava traje do 31. ožujka 2023. godine;

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Objavljena Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (gov.hr)

OBUSTAVA DIJELA POZIVA

Dana 10. ožujka 2023. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo, u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je obavijest o obustavi dodjele bespovratnih financijskih sredstava za kativnosti u okviru kojih troškovi još uvijek nisu nastali, odnosno za potencijalne troškove iz točke 5.2. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

 

Obustava stupa na snagu 10. ožujka 2023. godine u 15:00 sati.

 

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava u dijelu dodjele sredstava za troškove koji su već nastali se nastavlja, te je prijave moguće dostaviti nadležnim tijelima.

 

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

PRODULJENJE ROKA ZA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJAVA

Dana 30. ožujka 2023. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je izmjenu Poziva za predaju projektnih prijedloga Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

 

Izmjenom se razdoblje zaprimanja prijava već nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele produljuje s 31. ožujka 2023. godine na 30. travnja 2023. godine.

 

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA

Ministarstvo zdravstva objavilo je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Centralno financiranje specijalizacija:

 

Cilj Poziva je omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite, te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i

dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima;

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 510.026.740,00 HRK;

Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu iznosi 800.000,00 HRK;

Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100.800.000,00 HRK;

Rok za predaju projektnih prijedloga je 30.12.2022. godine;

 

Detalji poziva “Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija” – oznaka “NPOO.C5.1.R3-I1.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

PRVA IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

 

Dana 30. rujna 2022. godine Ministarstvo zdravstva objavilo je Prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za investiciju C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija.

 

Izmjene se odnose na naziv dijela dokumentacije kojom se projektni prijedlog podnosi Ministarstvu zdravstva.

 

Detalji poziva “Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija” – oznaka “NPOO.C5.1.R3-I1.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

 

Dana 29. prosinca 2022. godine Ministarstvo zdravstva objavilo je Drugu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za investiciju C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija.

 

Izmjena se odnosi na promjenu krajnjeg roka za podnišenje projektnih prijedloga koji je s 30.12.2022. godine izmijenjen na 31.03.2023. godine.

 

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/28

 

TREĆA IZMJENA POZIVA

 

Dana 30. siječnja 2023. godine Ministarstvo zdravstva objavilo je Treću izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za investiciju C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija.

 

Izmjena se odnosi na popis izravnih troškova vezanih uz aktivnosti kao i popis obavezne dokumentacije koja je sastavni dio projektnog prijedloga.

 

Detalji poziva “Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija” – oznaka “NPOO.C5.1.R3-I1.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

ČETVRTA IZMJENA POZIVA

 

Dana 31. ožujka 2023. godine Ministarstvo zdravstva objavilo je Četvrtu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za investiciju C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija.

 

Izmjena se odnosi na promjenu krajnjeg roka za podnišenje projektnih prijedloga koji je s 31.03.2023. godine izmijenjen na 29.12.2023. godine.

 

Detalji poziva “Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija” – oznaka “NPOO.C5.1.R3-I1.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

USPOSTAVA SUSTAVA PROVJERE TOČNOSTI INFORMACIJA

Agencija za elektroničke medije objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava provjere medijskih činjenica:

 

Cilj Poziva je jačanje otpornosti društva na dezinformacije smanjenjem količine dezinformacija, misinformacija i lažnih vijesti u javnom prostoru, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja i jačanje medijske pismenosti;

Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 30.000.000,00 HRK odnosno 3.981.684,25 EUR;

Iznos sufinanciranja je do 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže de minimis potporu;

 • Najniži iznos bespovratnh sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 750.000,00 HRK ili 99.542,10 EUR;
 • Najviši iznos bespovratnh sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 1.500.000,00 HRK ili 199.084,21 EUR;

Rok za podnošenje prijava je do 30.travnja 2023. godine u 16.30 sati;

 

Detalji poziva “Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija” – oznaka “NPOO.C1.1.1.R6-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

PRVA IZMJENA JAVNOG POZIVA

 

Dana 24. siječnja 2023. godine, Agencija za elektroničke medije objavila je Prvu izmjenu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava provjere medijskih činjenica.

 

Prva izmjena Poziva obuhvaća izmjenu sljedeće natječajne dokumentacije:

 

Uputa za prijavitelje;

Program de minimis.

 

Detalji poziva “Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija” – oznaka “NPOO.C1.1.1.R6-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

DRUGA IZMJENA JAVNOG POZIVA

 

Dana 03. ožujka 2023. godine, Agencija za elektroničke medije objavila je Drugu izmjenu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava provjere medijskih činjenica.

 

Druga izmjena Poziva obuhvaća izmjenu sljedeće natječajne dokumentacije:

 

Uputa za prijavitelje;

Priloga 1 – Nacrt ugovora;

Obrasca 10 – Proračun.

 

Detalji poziva “Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija” – oznaka “NPOO.C1.1.1.R6-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

TREĆA IZMJENA JAVNOG POZIVA

 

Dana 31. ožujka 2023. godine, Agencija za elektroničke medije objavila je Treću izmjenu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava provjere medijskih činjenica.

 

Treća izmjena Poziva obuhvaća izmjenu sljedeće natječajne dokumentacije:

 

Uputa za prijavitelje;

Obrasva 8 –  Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis);

Obrasca 11 – Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora 2020-20211

 

Detalji poziva “Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija” – oznaka “NPOO.C1.1.1.R6-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 
JAVNI POZIV ZA POTICANJE STVARALAŠTVA U PODRUČJU SUVREMENOG PLESA I SUVREMENOG CIRKUSA U 2023. GODINI

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini:

 

Cilj Javnog poziva jest potpora plesnim umjetnicima i umjetnicima u području suvremenog cirkusa u jačanju profesionalnih kapaciteta te podizanju kvalitete i vitalnosti na području suvremenog plesnog i cirkuskog stvaralaštva;

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:

Kategorija A1 – Koreografski i istraživački procesi;

Kategorija A2 – Potpora razvoju i provedbi programa s ciljem edukacije i usavršavanja umjetnika, kao i aktivnosti vezane uz postprodukciju;

Odobravat će se potpore u sljedećim iznosima:

Kategorija A1 – potpore u iznosu od 000,00 EUR do 10.000,00 EUR;

Kategorija A2 – potpore u iznosu od 500,00 EUR do 4.000,00 EUR;

Prijave se podnose do 03. svibnja 2023. godine u 17 sati;

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini (Rok: 3. svibnja 2023.) (gov.hr)

 
NATJEČAJ RADOST ŽIVOTA

UNIQA osiguranje objavilo je Natječaj „Radost života“ – za podršku svima koji žele, znaju i mogu učiniti svijet boljim:

 

Predmet Natječaja je dodjela donacija za projekte okolišne održivosti koji imaju pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša, smanjenje otpada, očuvanje prirodnih zajednica i slično;

Tražena sredstva za pojedini donacijski projekt ne mogu biti manja od 1.000,00 EUR niti veća od 5.000,00 EUR;

Rok za podnošenje projektne prijave je do 11. svibnja 2023. godine u ponoć (24:00 sata);

 

UNIQA – Radost života – Uvjeti i pravila

POZIV ZA MLADE VOLONTERE ZA VRIJEME OLIMPIJSKIH/PARAOLIMPIJSKIH IGARA U PARIZU 2024. GODINE

Organizacijski odbor za Olimpijske i Paraolimpijske igre u Parizu 2024. godine objavio je poziv za volontere za vrijeme Olimpijskih/Paraolimpijskih igara u Parizu. Pozivom se namjerava okupiti čak 45.000 volontera koji će biti raspoređeni u 3 kategorije zaduženja:

 

Doček gledatelja, sportaša, delegacija i novinara;

Sportski učinak s ulogom na terenu (dječaci s loptom, liječnici itd.);

Nadgledanje volontera i pomoć Organizacijskom odboru.

Kako bi se prijavili na Poziv, potencijalni volonteri moraju zadovoljiti tri uvjeta:

 

Navršiti 18 godina do 1. siječnja 2024. godine;

Govoriti francuski ili engleski jezik;

Biti dostupan najmanje deset dana u razdoblju Olimpijskih igara (26. srpnja – 11. kolovoza) ili Paraolimpijskih igara (28. srpnja – 8. rujna).

Volonterima će biti osiguran jedan obrok dnevno i prijevoz do radnog mjesta, a smještaj i put u Pariz neće biti osigurani ni plaćeni.

 

Poziv za volontere otvoren je do 3. svibnja 2023. godine.

 

Paris 2024 – Homepage SOP 29032023

Otvoren drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga i održan Info dan Programa Središnja Europa 2021. – 2027.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. otvorio je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije da prijave svoje projekte.

 

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji devet zemalja Središnje Europe: Hrvatske, Austrije, Češke, Italije (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta i Veneto), Mađarske, Njemačke (Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saska, Saska-Anhalt, Thüringen i Braunschweig), Poljske, Slovenije i Slovačke).

 

Financijska omotnica Programa za čitavo programsko razdoblje iznosi oko 225 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kroz Program se sufinanciraju projekti u svrhu jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj kroz 9 specifičnih ciljeva.

 

Cilj drugog poziva je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera. U tom smislu za prijavitelje će biti otvorena sva 4 tematska prioriteta dok će vrijednost poziva iznositi oko 60 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja od 80%.

 

Otvoreni prioriteti:

 

 • Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Središnju Europu – 18 milijuna eura iz EFRR-a
 • Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Središnju Europu – 30 milijuna eura iz EFRR-a
 • Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Središnju Europu – 6 milijuna eura iz EFRR-a
 • Prioritetna os 4 – Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom – 6 milijuna eura iz EFRR-a

Poziv je otvoren od 22. ožujka 2023. do 17. svibnja 2023. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje početkom 2024. godine.

 

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području. Preporuka programa je da projekti uključuju od 5 do 12 partnera, imaju budžet od 1,2 do 1,9 milijuna eura iz EFRR-a te traju do 30 mjeseci.

 

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

 

Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;

Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;

Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Privatne institucije uz specifične uvjete također mogu preuzeti ulogu vodećeg partnera.

 

U svrhu potpore potencijalnim prijaviteljima Program je osmislio virtualnu zajednicu projektnih prijavitelja koja olakšava traženje projektnih partnera te daje mogućnost pretraživanja postojećih i dodavanja svojih projektnih ideja. Zajednica će vam pomoći da stupite u kontakt s drugim organizacijama i olakšati prijavu na poziv, a za pristup se potrebno registrirati.

 

Uvjeti natječaja i ostale informacije dostupne su na web stranicama Zajedničkog tajništva. Osim toga, informacije o specifičnim ciljevima su dostupne u obliku kratkih videozapisa koje možete pronaći na YouTube kanalu. Aktualne informacije također se mogu pronaći na društvenim platformama Twitter, Instagram, Linkedin i Facebook.

 

 

Za sva pitanja možete kontaktirati nacionalnu kontakt točku za Republiku Hrvatsku

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Natječaj “Najljepši školski vrtovi 2023.”

Rok: 1. svibnja 2023.

 

Hrvatska radiotelevizija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja pozivaju i ove godine sve vrtiće, osnovne i srednje škole te srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mladež u Hrvatskoj da se jave na natječaj “Najljepši školski vrtovi 2023.”.

 

Natječaj je otvoren do 1. svibnja 2023., a prijave se šalju na adresu najljepsi.vrtovi@hrt.hr

 

Ustanove koje se žele prijaviti na natječaj trebaju, uz ispunjen upitnik, poslati i opis vrta.

 

Svaka škola oblikuje vrt prema vlastitim mogućnostima i u skladu s klimatskim i drugim uvjetima, čuva bogatstvo i biološku raznolikost Hrvatske koristeći se ukrasnim i autohtonim biljem svojega podneblja.

 

Na temelju pristiglih prijava prosudbeno povjerenstvo odabire školske vrtove koje će posjetiti od travnja do listopada tekuće godine.

 

Nakon obilaska povjerenstvo odlučuje o vrtovima te na završnoj svečanosti potkraj ožujka iduće godine dodjeljuje niz nagrada i priznanja najljepšim školskim vrtovima u Republici Hrvatskoj u sljedećim kategorijama:

 

 1. Zlatna povelja Hrvatske radiotelevizije za najljepši školski vrt u RH
 2. Najljepši vrtić u RH
 3. Najljepša učionica na otvorenom (nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja)
 4. Zelena povelja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 5. Nagrada za tradicijski uzgoj (dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede)
 6. Najljepša područna škola u RH
 7. Nagrada za kontinuitet

 

Povjerenstvo ima pravo i ne dodijeliti nagradu u pojedinim kategorijama ako smatra da nitko ne ispunjava kriterije, a može dodijeliti i nekoliko ravnopravnih nagrada.

 

Najčešći vrtni elementi su: ukrasni grmovi, ukrasno drveće (skupna ili pojedinačna stabla), sezonsko cvijeće, trajnice, sukulentne biljke, ljekovito i začinsko bilje, travnjak, jezerce za uzgoj vodenoga bilja i životinja, pojedinačna stabla voćaka ili voćnjak, pojedinačna stabla maslina ili maslinik, povrtnjak, kompostište, živica (u slobodnom rastu ili oblikovana), klijalište, rasadnik, plastenik, staklenik.

 

Vrt treba oblikovno, estetski i funkcionalno povezati u skladnu cjelinu jer njegova ljepota ovisi o međusobnom skladu i povezanosti svih elemenata i uspješnom razvoju bilja koje se ondje nalazi.

 

Veličina površine vrta i broj biljaka nisu podaci koji se vrednuju nego svrhovitost i kvalitetna njega.

 

Preporučuje se voditi fotodokumentaciju o radovima.

 

Prosudbeno povjerenstvo tijekom obilaska razgledava vrt, daje stručne savjete učiteljima i djeci kako ispraviti nedostatke te dodjeljuje visoke ocjene onima koji ulaze u uži izbor za neku od nagrada.

 

Molimo prijave poslati na adresu:

najljepsi.vrtovi@hrt.hr

 

Svim sudionicima natjecanja želimo mnogo uspjeha u uređenju školskih vrtova i okoliša!

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Natječaj “Najljepši školski vrtovi 2023.” (gov.hr)

UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći“.

 

Cilj Poziva je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći- osnove materijalne pomoći najpotrebitijim osobama kao i pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti bolje socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba;

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 2.655.000,00 EUR;

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 66.000,00 EUR;

Najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 266.000,00 EUR;

Projekti se financiraju u iznosu od 100 % prihvatljivih troškova projekta;

Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 28. travnja 2023. godine ili do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava;

 

VAŽNO!

 

Dana 28.ožujka 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.  obustavlja  otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći“ u razdoblju od 28. ožujka 2023. u 9:15 sati do  28. travnja  2023. godine do kraja dana.

 

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

NATJEČAJ ZA PRIJAVU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA U SKLOPU ZNANSTVENO-TEHNIČKE SURADNJE IZMEĐU HRVATSKE I AUSTRIJE ZA 2024. – 2025.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za prijavu zajedničkih projekata u sklopu znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2024. – 2025.

 

Cilj Natječaja je intenziviranje međunarodne znanstvene suradnje Hrvatske i Austrije i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata;

U sklopu ovoga programa moguća je potpora samo novim međunarodnim partnerstvima;

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove;

Maksimalni ukupni odobreni iznos za projekt s hrvatske strane je 7.000,00 EUR za cjelokupno razdoblje trajanja projekta (dvije godine, 3.500,00 EUR godišnje) i to za troškove putovanja, smještaja i dnevnica za svoje istraživače;

Prijave se podnose do 26. svibnja 2023. godine;

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Natječaj za prijavu zajedničkih projekata u sklopu znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2024. – 2025. (gov.hr)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU I SUDJELOVANJE U PROGRAMU STUDENTSKOG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Javni poziv za prijavu i sudjelovanje u Programu studentskog poduzetništva na području Republike Hrvatske:

 

Cilj Javnog poziva je potaknuti studente na razvoj vlastitih poduzetničkih ideja te povećati razinu njihovih vještina u vođenju i upravljanju poduzetničkim pothvatima kao i potaknuti osnivanje startup poduzeća;

Programom studentskog poduzetništva studenti će dobiti priliku usavršiti svoje poduzetničke projekte uz edukacije i stručno vodstvo mentora te iste predstaviti na finalnom natjecanju;

Tri projekta koja ostvare najveći broj bodova, biti će novčano nagrađena u sljedećim iznosima:

 • mjesto: 3.000 EUR;
 • mjesto: 2.000 EUR;
 • mjesto: 1.000 EUR;

Rok za prijavu je 31. ožujak 2023. godine do 23:59 sati;

 

Javni poziv za prijavu i sudjelovanje u Programu studentskog poduzetništva na području Republike Hrvatske | HAMAG BICRO

Interreg VI-A Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. – 1. Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.- 2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast.

 

Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice

 

u Hrvatskoj: Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju, Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju, Međimursku županiju i Karlovačku županiju

u Sloveniji: Pomursku regiju, Podravsku regiju, Savinjsku regiju, Zasavsku regiju, Posavsku regiju, regiju Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovensku regiju, Primorsko-notranjsku regiju i Obalno-krašku regiju.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga podijeljen je na dva Poziva za Standard projekte:

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3.

Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija

 • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima.
 • Specifični cilj 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja.

 

Prioritet 3. Dostupna i povezana regija.

 

Specifični cilj 6.2. Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 24. svibnja 2023. do 12:00 (CET).

Trajanje projekata: do 30 mjeseci za Prioritet 1., do 24 mjeseci za Prioritet 3.

Preporučeni broj projektnih partnera u projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.

Vrijednost projekata:

od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR za Prioritet 1.

od 0,2 milijuna eura EFRR do 1,0 milijuna eura EFRR za Prioritet 3.

Prihvatljivi prijavitelji:

Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela. Tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela – prihvatljivi za oba prioriteta.

Neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva – prihvatljivi za oba prioriteta.

Organizacije koje pružaju usluge od javnog interesa (pružatelji usluga javnog prijevoza, ustanove zdravstvene i socijalne skrbi, komunalne ustanove i sl.) -samo za Prioritet 3.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2.

Prioritet 2. Otporna i održiva regija

Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21. lipnja 2023. do 12:00 (CET).

Trajanje projekata: do 30 mjeseci.

Preporučeni broj projektnih partnera po projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.

Vrijednost projekata: od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR

Prihvatljivi prijavitelji:

Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela. Tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela.

Neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva.

Mala i srednja poduzeća, uključujući mikroorganizacije.

Opće napomene za oba poziva:

Ukupna financijska alokacija za objavljene Pozive iznosi otprilike 18,3 milijuna eura iz EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%.

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na hrvatskom i slovenskom jeziku. Sažetak projekta mora biti napisan na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.

Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://jems.si-hr.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard.

Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/

Za sve upite vezane uz prijavu projekata potencijalni prijavitelji mogu kontaktirati Zajedničko tajništvo Programa. Kontakt podatke članova Zajedničkog tajništva možete pronaći putem slijedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/joint-secretariat/

Na službenoj web stranici Programa omogućena je tražilica partnera kako bi potencijalni partneri iz obje države mogli razmijeniti projektne ideje iste ili slične tematike te se lakše povezati u projektna partnerstva. Tražilica partnera dostupna je putem sljedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/projects-2/

Informativne radionice

Za sve potencijalne prijavitelje u drugoj polovici travnja organizirati će se info radionice s ciljem upoznavanja sa dokumentacijom i procesom prijave na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Sve informacije vezano uz info radionice te link za prijavu biti će objavljene na web stranici programa: http://www.si-hr.eu/2127/hr/regular-projects/#workshops

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI U 2023. GODINI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini u 2023. godini:

 

Predmet Poziva je dodjela sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekata sufinanciranih:

Sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova za programsko razdoblje 2014. – 2020.;

Sredstvima Švicarsko-hrvatskog programa suradnje;

Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014. – 2021.;

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 50.000.000,00 EUR;

Najviši iznos koji se može dodijelit pojedinom projektu je 1.300.000,00 EUR;

Sufinanciranje vlastitog učešće iznosi između 50%  i 80%, ovisno o izvoru sufinanciranja EU projekta;

Prijave na Poziv zaprimaju se od 24. ožujka 2023. godine do 30. travnja 2023. godine;

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini (gov.hr)

 
POZIV ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA PROGLAŠENJE UNESCO-OVA KREATIVNOG GRADA ZA 2023. GODINU

Ministarstvo kulture i medija i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavili su Poziv za prijavu na natječaj za proglašenje UNESCO-ova kreativnog grada za 2023. godinu:

 

UNESCO-ova Mreža kreativnih gradova (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) osnovana je 2004. godine kako bi ojačala suradnju s gradovima, i među njima, koji su prepoznali kreativnost kao strateški čimbenik održivog razvoja s gospodarskih, socijalnih, kulturnih i okolišnih aspekata.;

Rok za podnošenje Prijave Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO je najkasnije do 05. lipnja 2023.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Ministarstvo kulture i medija i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu na natječaj za proglašenje UNESCO-ova kreativnog grada za 2023. godinu (gov.hr)

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA STANDARDNE PROJEKTE ZA PRIORITET 1 (ZELENA I PRILAGODLJIVA REGIJA) I PRIORITET 3 (DOSTUPNA I POVEZANA REGIJA)

U okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.- 2027. otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Prioritet 1 (Zelena i prilagodljiva regija) i Prioritet 3 (Dostupna i povezana regija):

 

Predmet ovog poziva je sufinanciranje projekata koji su u skladu sa sljedećim specifičnim ciljevima:

Za projekte koji se prijavljuju u sklopu Prioriteta 1:

Specifičnim ciljem 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanje rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima;

Specifičnim ciljem 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja;

Za projekte koji se prijavljuju u sklopu Prioriteta 3:

Specifičnim ciljem 6.2. Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama;

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi:

Za Prioritet 1: 250.000,00 EUR;

Za Prioritet 3: 200.000,00 EUR;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi:

Za Prioritet 1: 2.500.000,00 EUR;

Za Prioritet 2: 1.000.000,00 EUR;

Maksimalni intenzitet potpore iznos 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Poziv je objavljen kao otvoreni javni poziv a prvi rok za podnošenje projektnih prijava je 23. svibnja 2023. godine u 12:00 sati;

 

Standardni projekti – Interreg VI-A SI-HR

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA STANDARDNE PROJEKTE ZA PRIORITET 2 (OTPORNA I ODRŽIVA REGIJA)

U okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.- 2027. otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Prioritet 2 (Otporna i održiva regija):

 

Predmet ovog Poziva je sufinanciranje projekata koji su u skladu sa specifičnim ciljem 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama;

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 250.000,00 EUR;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 2.500.000,00 EUR;

Maksimalni intenzitet potpore iznos 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Poziv je objavljen kao otvoreni javni poziv a prvi rok za podnošenje projektnih prijava je 21. lipnja 2023. godine u 12:00 sati;

 

Standardni projekti – Interreg VI-A SI-HR

 
TIP OPERACIJE 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 1. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava od dana 02.03.2023.

 

LAG Sjeverozapad objavljuje dana 02. ožujka 2023. godine 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Sjeverozapad za TO 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su SOPG-i i OPG-i s područja LAG obuhvata, a to su općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica te gradovi: Ivanec, Lepoglava i Varaždin.

 

Rok za podnošenje prijave projekata je od 20.03.2023. do 21.04.2023. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 90.000,00 EUR, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 EUR.

 

PRVA IZMJENA NATJEČAJA 19.03.2023. – VAŽNO!

 

Prva izmjena LAG Natječaja odnosi se na način prijave projekta, „Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom.“

 

Sukladno navedenome LAG Sjeverozapad izmijenio je sljedeći Natječajni dokument:

 

LAG natječaj TO 6.3.

U svrhu pojašnjenja natječaja, natječajne dokumentacije i načina podnošenja prijava LAG Sjeverozapad će održati dvije radionice:

 

Prva radionica, održat će se u Petrijancu, 07.03.2023. u 11 sati u društvenom domu u Pertijancu

Druga radionica, održat će se u Donjoj Voći, 09.03.2023. u 18 sati u prostorijama NK Vindija Donja Voća 18B, Donja Voća

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana početka podnošenja prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja@lagsz.hr.

 

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

 

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsz.hr najkasnije 10 dana prije kraja roka za prijavu projekata.

 

TIP OPERACIJE 6.3. – LAG Sjeverozapad (lagsz.hr)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2023“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2023).

EEPA je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje uspjeh javnih tijela i javno privatnog partnerstva u poticanju poduzetništva i malog gospodarstva širom Europske unije.

Ova nagrada pokrenuta je kako bi se kroz primjere najboljih politika i praksi otvorile nove mogućnosti za lokalnu i regionalnu razinu s ciljem razvoja poduzetništva, zapošljavanja i zadržavanja stanovništva u njihovim sredinama.

Natječaj na nacionalnoj razini otvoren je do 26. svibnja 2023. godine.

Od 2006. godine Europska nagrada za promicanje poduzetništva nagrađuje izvrsnost u promicanju malog poduzetništva na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Otkad se dijele EEPA nagrade prijavljeno je više od 3.000 projekata koji su pomogli stvaranje više od 10.000 novih tvrtki. Ciljevi nagrade su priznavanje uspješnih aktivnosti i inicijativa za promicanje poduzetništva, izlaganje i dijeljenje primjera najbolje politike i primjera poduzetništva, povećanje svijesti o ulozi poduzetnika u europskom društvu te poticanje i promicanje potencijalnih poduzetnika.

U natječaju za dodjelu EEPA 2023 nagrade sudjeluje 27 država članica Europske unije i zemlje pridružene COSME programu.

Natječaj je otvoren za nacionalne organizacije, gradove, općine, regije i zajednice, javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnike, obrazovne programe te poslovne organizacije.

Kandidati se svojim projektima/inicijativama natječu za EEPA 2023 nagradu u jednoj od ukupno šest propisanih kategorija natjecanja: 1) Promicanje poduzetničkog duha, 2) Ulaganje u poduzetničke vještine, 3) Potpora digitalnoj tranziciji, 4) Poboljšanje poslovnog okruženja i potpora internacionalizaciji poslovanja, 5) Podupiranje održive tranzicije i 6) Odgovorno i uključivo poduzetništvo.

Kako sudjelovati?
Na portalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostupne su sve informacije vezane za natječaj (obrazac za prijavu, upute, kontakt podaci). Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni, a trajali su najmanje 15 mjeseci ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od petnaest mjeseci.

Prijava se dostavlja na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem do 26. svibnja 2023. godine.

Natjecanje za EEPA 2023 odvija se u dvije faze. U prvoj fazi – nacionalna razina, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja putem Odbora za vrednovanje i odabir projekata, odabire prema propisanim EU kriterijima, dva projekta iz dvije različite kategorije, koje dalje prijavljuje na EU razinu. U drugoj fazi – europska razina, Europska komisija odabire članove Europskoga žirija koji vrši odabir na EU razini.

Svi kandidati koje su za EEPA 2023 nagradu nominirale njihove zemlje, bit će pozvani na Svečanost proglašenja pobjednika odnosno dodjele EEPA 2023 nagrada, koja će se održati u studenom 2023. u Bilbau u Baskiji, Španjolska u okviru višednevne godišnje Skupštine malog i srednjeg poduzetništva, koja se svake godine, u organizaciji Europske komisije, održava u onoj državi članici koja tog trenutka predsjeda Vijećem Europske unije. Skupština malog i srednjeg poduzetništva je događaj godine na razini EU koji je namijenjen europskom poduzetništvu i institucijama koje podupiru njegov razvoj. Okuplja široku paletu sudionika, od tijela i institucija država članica na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te EU do poslovne, akademske zajednice i medija.

Na Svečanosti proglašenja pobjednika u Bilbau dodijelit će se EEPA 2023 nagrada pobjednicima u svakoj od ukupno šest kategorija. Dodatno, dodijelit će se i Velika nagrada žirija tzv. Glavnom pobjedniku odnosno onom kandidatu čiji je projekt – iz bilo koje od šest kategorija – ocijenjen kao najkreativniji i najpoticajniji za promociju poduzetništva i malog gospodarstva u Europi.

 

Objavljen natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2023″ | HAMAG BICRO

Poziv na dostavu prijedloga o mekim mjerama – vještine poslovnog razvoja u Hrvatskoj

Program poslovnog razvoja i inovacija u Hrvatskoj pokrenuo je Otvoreni poziv na meke mjere s približno 700.000 eura dostupnih za povećanje kapaciteta za razvoj poslovanja, uključujući obuku, mentorstvo, studije izvedivosti i suradnju s partnerima u Norveškoj.

 

Dostupna financijska sredstva

Ukupan iznos raspoloživ za projekte iznosi 695.852 eura.

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava za podnošenje zahtjeva je 10.000 eura.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za podnošenje zahtjeva je 200.000 eura.

 

Cilj

Projekti moraju doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskih poduzeća, po mogućnosti u bliskoj suradnji s partnerima iz Norveške (država donator).

 

Ovaj poziv ima za cilj podržati poduzeća da povećaju svoje kapacitete za poslovni razvoj putem sljedećeg

 

Aktivnosti koje ispunjavaju uvjete:

 

 • Umrežavanje s klijentima i partnerima;
 • Suradnja u klasterima, udrugama ili mrežama;
 • Potpora ženskom poduzetništvu;
 • Obuka za popunjavanje praznina u vještinama;
 • Studije izvedivosti:
 • Dobivanje novih spoznaja o tržištima ili tehnologijama;

 

Mentorstvo:

Ostale vrste izgradnje kompetencija.

Sredstva su dostupna za projekte u fokus-područjima inovacija zelene industrije i plavog rasta.

 

Tko se može prijaviti?

MSP-ovi[1], te velikih trgovačkih društava s najviše 25% javnog vlasništva, osnovana kao pravne osobe u Hrvatskoj.

Neprofitne organizacije[2] (uključujući klastere i poslovna udruženja) osnovane kao pravne osobe u Hrvatskoj.

Tko može biti partner?

Bilo koja javna ili privatna osoba, komercijalne ili nekomercijalne i nevladine organizacije, osnovane kao pravna osoba u Norveškoj ili u Hrvatskoj.

 

Rok

Srijeda, 10. svibnja 2023. u 13:00 sati po hrvatskom vremenu.

 

Svi projekti moraju biti završeni do 30. travnja 2024. godine

 

10.05.2023.: Poziv na dostavu prijedloga o mekim mjerama – vještine poslovnog razvoja u Hrvatskoj (innovasjonnorge.no)

IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1-izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće:

 

Svrha Poziva je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora;

Ukupno raspoloživa sredstva u okviru Poziva iznose: 610.000.000,00 HRK;

Najviši iznos bespovratnih sredstava za lokalne distribucijske projekte lokalne infrastrukture po projektu  iznosi 10.000.000,00 EUR, pri čemu ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR;

Najviši iznos bespovratnih sredstava za lokalne distribucijske projekte proizvođačkih organizacija i partnera po pojedinog projekta iznosi 15.000.000,00 EUR;

Krajnji rok za podnošenje projektnog prijedloga je do iskorištenja sredstava ili do 31. ožujka 2023. godine;

 

Detalji poziva “ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE” – oznaka “NPOO.C1.5.R1-I1.02” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Dana 16. studenog 2022. godine Ministarstvo poljoprivrede objavilo je prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

 

Izmjene se odnose na:

 

Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost;

Prilog 2. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) – Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026- (NPOO);

Kodove intervencija u sustavu eNPOO.

 

Detalji poziva “ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE” – oznaka “NPOO.C1.5.R1-I1.02” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

 

Dana 17. ožujka 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede objavilo je druge izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

 

Izmjene se odnose na:

 

Sažetak Poziva;

Upute za prijavitelje;

Prilog 1 – Ugovor;

Prilog 2 – Opće uvjete Ugovora;

Obrazac 7 – DNSH;

Kodove intervencija u sustavu eNPOO.

Dodatno, drugim izmjenama se krajnji rok za predaju projektnih prijedloga produžuje s 31. ožujka 2023. godine na 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja financijske alokacije Poziva;

 

Detalji poziva “ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE” – oznaka “NPOO.C1.5.R1-I1.02” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  2021.-2026., objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“:

 

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje toplinske energije za grijanje od najmanje 50 % (QH, nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30 % (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada;

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 39.816.842,52 EUR:
 • Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 20.000,00 EUR;
 • Najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 8.000.000,00 EUR;

Iznos sufinanciranja je od 60 % do 100 % prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti aktivnosti;

Projektni prijedlozi zaprimaju se u razdoblju od 17. ožujka 2023. od 12:15 sati do 16. svibnja 2023. do 16:00 sati.

 

Detalji poziva “Energetska obnova zgrada javnog sektora” – oznaka “NPOO.C6.1.R1-I1.04” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

POTPORA EUROPSKOJ PLATFORMI ZA BORBU PROTIV BESKUĆNIŠTVA

Europska komisija je objavila Poziv na podnošenje projektnih prijedloga Potpora Europskoj platformi za borbu protiv beskućništva:

 

Ciljevi Poziva su:

Osigurati alate za učenje, kao i prikupljanje dokaza te znanja o specifičnim aspektima beskućništva i identificirati dobre prakse u smislu politika i projekata;

Poboljšati razmjenu znanja i praksi kako bi se kreatori politika i drugi dionici koji se bave ovim problemom informirali o izradi integriranih strategija za beskućništvo na nacionalnoj razini;

Natječajem će se odabrati jedan projekt za financiranje;

Ukupan iznos sredstava u okviru ovog natječaja iznosi 740.000,00 EUR;

Intenzitet potpore iznosi 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Rok za prijavu projektnih prijedloga je lipnja 2023. godine, u 17:00 sati;

 

Funding & tenders (europa.eu)

#BEACTIVE NAGRADA ZA 2023. GODINU

Europska komisija, u sklopu Programa Erasmus+, objavila je Poziv na prijavu za dodjelu #BeActive nagrada za 2023. godinu:

 

Cilj je nagraditi i dati vidljivost projektima i inicijativama koje su uspješno promovirale sport i tjelesne aktivnosti diljem Europe;

Nagrade će se dodjeljivati ​​u sljedeće četiri kategorije:

 • #BeActive Nagrada za obrazovanje,
 • #BeActive Nagrada za radno mjesto,
 • #BeActive Nagrada lokalni heroj,
 • #BeActive Međugeneracijska nagrada;

Ukupan fond za sve nagrade iznosi 60.000,00 EUR;

Svaka od četiri kategorije nagrađuje prvog pobjednika s 10.000,00 EUR, dok će preostala dva finalista (2. i 3. mjesto) biti nagrađeni s 2.500,00 EUR;

Rok za prijavu je svibnja 2023. godine;

 

Search Funding & Tenders (europa.eu)

POZIV NA PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE NA TCA SEMINARU “EMBRACING DIVERSITY: INCLUSION IN INTERNATIONAL PROJECTS“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Embracing Diversity: Inclusion in International Projects” u kojem će sudionici iz različitih europskih zemalja moći uspostaviti ili proširiti europsku suradnju i dobiti podršku u provedbi Erasmus+ prioriteta Uključivost i raznolikost.

 

Cilj seminara je podići svijest o potencijalnim preprekama za sudjelovanje osoba s manje mogućnosti u projektnim aktivnostima te pronalazak načina za njihovo uspješno otklanjanje. Ciljna skupina su predstavnici organizacija aktivnih u području odgoja i općeg obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (projektni koordinatori, učitelji, nastavnici) s malo ili bez prethodnog iskustva u Erasmus+ programu, zainteresirani za razvoj projektnih prijedloga za Ključne aktivnosti 1 i 2 programa Erasmus+.

 

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Češkoj od 16. do 19. svibnja 2023. godine u organizaciji češke nacionalne Erasmus+ agencije, a prijave su moguće do 31. ožujka 2023. godine putem Salto platforme koja zahtijeva prethodnu registraciju.

 

Dodatna pitanja u vezi seminara moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.

 

Events | SALTO (salto-et.net)

TIP OPERACIJE 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 1. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava od dana 02.03.2023.

 

LAG Sjeverozapad objavljuje dana 02. ožujka 2023. godine 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Sjeverozapad za TO 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su SOPG-i i OPG-i s područja LAG obuhvata, a to su općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica te gradovi: Ivanec, Lepoglava i Varaždin.

 

Rok za podnošenje prijave projekata je od 20.03.2023. do 21.04.2023. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 90.000,00 EUR, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 EUR.

 

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku ove objave.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 

LAG natječaj TO 6.3.

Obrasci

Prilozi

U svrhu pojašnjenja natječaja, natječajne dokumentacije i načina podnošenja prijava LAG Sjeverozapad će održati dvije radionice:

 

Prva radionica, održat će se u Petrijancu, 07.03.2023. u 11 sati u društvenom domu u Pertijancu

Druga radionica, održat će se u Donjoj Voći, 09.03.2023. u 18 sati u prostorijama NK Vindija Donja Voća 18B, Donja Voća

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana početka podnošenja prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja@lagsz.hr.

 

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

 

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsz.hr najkasnije 10 dana prije kraja roka za prijavu projekata.

 

TIP OPERACIJE 6.3. – LAG Sjeverozapad (lagsz.hr)

PETI NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, objavilo je Peti natječaj za organizacije civilnog društva:

 

Cilj Natječaja je potaknuti razvoj zajedničkih projekata hrvatskog i francuskog civilnog društva i društvenih organizacija, te ojačati francusko-hrvatska partnerstva kroz razvoj malih projekata u jednom od tri prioritetna područja:

 • Ravnopravnost spolova i borba protiv bilo koje vrste rodne diskriminacije,
 • Pomirba i promicanje tolerancije te
 • Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena;

Svi projekti moraju biti povezani s nekom francuskom organizacijom, institucijom ili francuskim stručnjacima, kako bi se promicalo međusobno razumijevanje i razmjena iskustava između dviju zemalja;

Maksimalni iznos koji se može dodijeliti projektu je 3.000 EUR, dok minimalna potpora ne postoji;

Francusko veleposlanstvo će sufinancirati projekt do 70% ukupnih troškova. Stoga se od hrvatskog partnera očekuje minimalno 30% sufinanciranja;

Prijave se šalju do 14. travnja 2023. godine na adresu e-pošte institutionnel@institutfrancais.hr

 

Poziv na natječaj za organizacije civilnog društva 2023. – La France en Croatie (ambafrance.org)

Javni natječaj broj 1/23 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – profitnim pružateljima elektroničkih publikacija za 2023. godinu

U Narodnim novinama broj 30 od 15. ožujka 2023. godine objavljen je Javni natječaj broj 1/23 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija –  profitnim pružateljima elektroničkih publikacija iz čl. 71. st. 1. ZEM-a za 2023. godinu (potpore male vrijednosti).

 

Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj je 14. travnja 2023. godine.

 

Prijave se podnose putem web aplikacije  .

 

Ukoliko nemate korisničke podatke za prijavu potrebno je na e-mail adresu pmu@aem.hr poslati zahtjev za dostavom korisničkog imena i lozinke.

 

Sve dodatne upite pošaljite nam na e-adresu fond@aem.hr  .

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

KULTURA POKREĆE EUROPU 2023. – POZIV ZA DOMAĆINE REZIDENCIJA

Europska komisija je, u sklopu Programa Kreativna Europa, objavila Poziv Kultura pokreće Europu 2023. – Poziv za domaćine rezidencija:

 

Poziv pruža financijsku potporu pravnim subjektima (neprofitnim, privatnim, javnim ustanovama, zakladama, organizacijama i pojedincima iz određenog kulturnog sektora), zainteresiranim za ugošćavanje umjetnika i kulturnih profesionalaca za rezidencijalni projekt. Potrebno je odabrati do dva cilja, koji se žele postići:

 • Istraživanje;
 • Kreiranje;
 • Učenje;
 • Povezivanje;
 • Transformiranje (cilj Novi europski Bauhaus);

Pravne osobe moraju biti aktivne u najmanje jednom od sljedećih sektora: arhitektura, kulturna baština, dizajn i modni dizajn, književnost, prevođenje, glazba, izvedbene i vizualne umjetnosti;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji domaćin može dobiti za rezidencijalni projekt je 55.000,00 EUR;

Potpora za rezidencijalni projekt izračunava se na temelju broja umjetnika i kulturnih profesionalaca koji sudjeluju u projektu i dana trajanja rezidencijalnog projekta;

Prijave se moraju podnijeti na engleskom jeziku, online putem Goethe-Application Portala bilo kada od 15. ožujka 2023. do 15. lipnja 2023. godine;

 

Culture Moves Europe – call for residency hosts | Culture and Creativity (europa.eu)

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH MEDIJA – PROFITNIM PRUŽATELJIMA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA ZA 2023. GODINU

Agencija za elektroničke medije objavila je Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – profitnim pružateljima elektroničkih publikacija za 2023. godinu:

 

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava za poticanje proizvodnje sadržaja, te distribucije vlastitih programa i sadržaja koji su od javnog interesa, profitnim pružateljima elektroničkih publikacija;

Profitnim pružateljima elektroničkih publikacija u sklopu Natjeaja dodjeljuje se iznos od 448.603,09 EUR / 3.380.000,00 HRK, a koji iznos predstavlja neraspodijeljena sredstva Fonda 01/22;

Sredstva Fonda dodjeljuju se u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore);

Intenzitet potpore može iznositi do 100%;

Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj je 14. travnja 2023. godine;

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  2021.-2026., objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“:

 

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje toplinske energije za grijanje od najmanje 50 % (QH, nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30 % (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada;

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 39.816.842,52 EUR:
 • Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 20.000,00 EUR;
 • Najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 8.000.000,00 EUR;

Iznos sufinanciranja je od 60 % do 100 % prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti aktivnosti;

Projektni prijedlozi zaprimaju se u razdoblju od 17. ožujka 2023. od 12:15 sati do 16. svibnja 2023. do 16:00 sati.

 

Detalji poziva “Energetska obnova zgrada javnog sektora” – oznaka “NPOO.C6.1.R1-I1.04” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. – poziv na informativni dan povodom 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa Središnja Europa, poziva vas na sudjelovanje na informativnom danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa programskih pravilima te pravovremene pripreme za prijavu na 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga.

 

Kroz Program se sufinanciraju projekti u svrhu jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj kroz 9 specifičnih ciljeva.

 

Cilj drugog poziva koji će biti otvoren od 22. ožujka 2023. do 17. svibnja 2023. godine je ponovo ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera.  U tom smislu za prijavitelje će biti otvorena sva 4 tematska prioriteta dok će vrijednost poziva iznositi oko 60 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja od 80%.

 

Informativni dan će se održati 27. ožujka 2023. godine uživo u Hotelu International u Zagrebu s početkom u 10:00 sati (registracije od 09:30 sati).

 

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje molimo vas da se do 22. ožujka 2023. do 15:00 sati prijavite putem online prijavnog obrasca.

 

Broj sudionika je ograničen te će se prijave zatvoriti čim se popune sva slobodna mjesta.

 

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

 

Radni jezik je hrvatski.

 

Za sve upite vezane uz sudjelovanje možete se obratiti Nacionalnoj kontakt točki za Program transnacionalne suradnje Središnja Europa na ivan.lajtman@mrrfeu.hr.

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Ublažavanje socio-ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa očuvanjem radnih mjesta

Fond: Europski socijalni fond

 

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

 

Status: otvoren od 15.03.2023. do 31.03.2023.

 

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

 

Područje: Zapošljavanje

 

Sažetak: Ovaj Poziv namijenjen je financiranju mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, koja ima nadležnost za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja. Operacija se temelji na jednoj od mjera za pomoć gospodarstvu usred epidemije koronavirusa koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine. Dodjela potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom) doprinosi zadržavanju radnika u zaposlenosti, kao i ublažavanju posljedica narušene gospodarske aktivnosti pogođenih djelatnosti, a aktivnosti ove operacije izravno će doprinijeti realizaciji Specifičnog cilja 13.i.1 OP ULJP-a.

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

CINEA predstavila inicijativu Green Assist

CINEA (Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš Europske komisije) organizirala je dva online sastanka na ovu temu – 2. i 9. ožujka 2023. – radi upoznavanja s inicijativom GREEN ASSIST. Moglo se saznati tko se sve može prijaviti na GREEN ASSIST, kako se prijaviti i kako inicijativa može pomoći vama.

 

GREEN ASSIST nova je savjetodavna inicijativa u okviru InvestEU-a, financirana kroz Program LIFE.

 

Pružat će savjetodavne usluge na zahtjev i one prilagođene nositeljima projekata koji žele napraviti zelena ulaganja u okolišne ili ne-okolišne sektore. Nudit će velik broj iskusnih stručnjaka iz cijele Europe koji će vas BESPLATNO savjetovati kako vaša ulaganja učiniti zelenijim.

 

Imate li ideju za projekt koji bi mogao pomoći okolišu? Možda ste osmislili zeleno rješenje za problem, ali se suočavate s poslovnim izazovima ili trebate smjernice kako biste svoj projekt učinili spremnim za ulaganje. GREEN ASSIST je tu da podrži vaše ideje pružajući besplatne i prilagođene savjetodavne usluge na zahtjev.

 

Inicijativa kojom upravlja CINEA, koordinira je Glavna uprava za okoliš (DG Environment), a provodi se u okviru InvestEU uz financiranje iz Programa LIFE, ima za cilj ojačati Europski zeleni plan i pretvoriti ideje u stvarnost.

 

Možete se prijaviti ako:

 

 • želite pomoći okolišu, ali se suočavate s tehničkim izazovima
 • želite pomoći okolišu, ali se suočavate s poslovnim izazovima
 • imate poslovni model, ali ciljate poboljšati njegov utjecaj na okoliš.

GREEN ASSIST traži projekte u području prirodnog kapitala i bioraznolikosti, prilagodbe klimatskim promjenama i prirodnih opasnosti, ublažavanja klimatskih promjena, održivog dizajna, obnove okoliša (zraka, vode i tla), ozelenjavanja sektora koji nisu povezani s okolišem te kružnog gospodarstva. Na primjer, GREEN ASSIST bi mogao pomoći projektu koji ima za cilj recikliranje odjeće, pružajući prilagođene poslovne savjete i ekspertizu.

 

Uz podršku GREEN ASSIST-a možete dobiti brzu savjetodavnu podršku, iskoristiti prilike za ulaganje i povezati se s pažljivo odabranim stručnjacima.

 

 

CINEA predstavila inicijativu Green Assist – Life program Hrvatska

PRVI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ ZAJEDNIČKOG PRORAČUNA SAVEZA ALPE – JADRAN ZA 2023. GODINU

Savez Alpe – Jadran otvorio je Prvi poziv za prijavu projektnih ideja za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza za 2023. godinu:

 

Opći cilj Poziva je financiranje projekata koji doprinose produbljivanju suradnje među članicama Saveza Alpe-Jadran;

Tematska područja obuhvaćena Pozivom su:

 • Ruralni razvoj i zavičajna baština;
 • Umjetnost i kultura;
 • Prevencija katastrofa;
 • Gospodarstvo;
 • Energija i okoliš;
 • Ravnopravnost spolova;
 • Europa;
 • Zdravstvena zaštita;
 • Inkluzija;
 • Cjeloživotno učenje;
 • Sport;
 • Turizam.

Pozivom se dodjeljuju financijska sredstva:

Za troškove pripreme projekata i troškove provedbe projekata sufinanciranih iz EU programa, najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000,00 EUR;

Za zajedničke projekte, najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 20% ukupnih troškova projekta ili 4.000,00 EUR;

Poziv će biti otvoren do 15. svibnja 2023. do 23:59h.

 

Downloads | Alps-Adriatic Alliance (alps-adriatic-alliance.org)

MJERA 2. POTPORA ZA DODATNE TROŠKOVE NASTALE ZBOG IZNIMNO VELIKIH POVEĆANJA CIJENA PRIRODNOG PLINA I ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je prijave na Mjeru 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda:

 

Cilj Programa je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja;

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju u sklopu Mjere 2. iznose 19.908.421,58 EUR;

Ukupan iznos potpore ne može biti veći od 4.000.000,00 EUR po poduzetniku;

Najviši iznos potpore po korisniku ne prelazi 50% prihvatljivih troškova;

Zahtjev za potporu podnosi se do 31. ožujka 2023. godine;

 

Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (apprrr.hr)

Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini (dalje: Javni poziv)

 

 

Javni poziv je objavljen sukladno Programu potpore općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

 

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi prvenstveno u općinama s potpomognutih područja, u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi, ali i u općinama razvrstanima od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a koje ulažu značajnija financijska sredstva u predškolsku djelatnost.

 

Za provedbu Javnog poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osiguran je ukupan iznos od 2.853.835,03 € (21.502.220,03 kuna).

 

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 € (19.589.700,00 kuna).

 

Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 € (1.912.520,03 kuna).

 

 

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Javnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. Rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena Obavijest na mrežnim stranicama. Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave.

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade – Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini (gov.hr)

POZIV ZA ISKAZIVANJE JAVNOG INTERESA – OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA MEDIJSKE USLUGE TELEVIZIJE

Agencija za elektroničke medije objavila je Poziv za iskazivanje javnog interesa – obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije:

 

Pozivaju se udruge civilnoga društva, znanstvene, kulturne, sportske, strukovne, vjerske, obrazovne, humanitarne udruge i institucije kao i ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisano očitovanje o značaju djelovanja televizijskog kanala na području svog djelovanja u kojem će posebno navesti publike kojima bi se trebao obraćati kanal te programe ili sadržaje koje bi posebno trebali biti zastupljeni;

Interes javnosti iskazuje se za djelovanje televizijskog kanala kao elektroničkoga medija, a ne za određenog nakladnika;

Rok za dostavu iskazivanja interesa je najkasnije do 09. travnja 2023. godine do 12:00 sati;

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

NAJAVA POZIVA NA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA POTPORU DOPRINOSU I SUDJELOVANJU GRAĐANA

Europska komisija, u sklopu Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) objavila je najavu  Poziva na predaju projektnih prijedloga za potporu doprinosu i sudjelovanju građana:

 

Cilj Poziva je promicanje sudjelovanja građana i predstavničkih udruga u, kao i njihov doprinos, demokratskom i građanskom životu u Uniji, uključujući i kroz javnu promociju te javnu razmjenu njihovih stajališta u svim područjima djelovanja Unije;

Teme i prioriteti poziva su:

 • Promicanje demokratskog sudjelovanja kroz raspravu o budućnosti Europe;
 • Angažiranje građana i zajednica u raspravama i aktivnostima vezanima uz klimu i okoliš;
 • Angažiranje građana i zajednica u raspravama i aktivnostima vezanima uz solidarnost;
 • Suprotstavljanje dezinformacijama i drugim oblicima uplitanja u demokratsku raspravu te promicanje medijske pismenosti;
 • Ukupno raspoloživa sredstva za cijeli Poziv iznose 25.400.000,00 EUR;
 • Minimalna bespovratna sredstva EU po pojedinom projektu iznose 75.000,00 EUR;

Krajnji rok za prijavu je 05. rujna 2023. godine;

 

Funding & tenders (europa.eu)

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA IZ PODRUČJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU – PROMETNA PREVENTIVA

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2023. godinu – Prometna preventiva:

 

Cilj Poziva jest osiguranje financijske potpore iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. za projekte koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa;

Ukupna vrijednost Poziva iznosi 400.000,00 EUR;

Najviši iznosi koji se mogu dodijeliti ovise o vrsti aktivnosti:

Edukacije kandidata (sudionika) ili ciljanih skupina ovisno o broju do 66.000,00 EUR;

Nabava materijalnih sredstava i određene opreme u svrhu edukacije do 27.000,00 EUR;

Ostalo do 6.600,00 EUR;

Udio sredstava za realizaciju projekta može iznositi najviše 70% ukupnog proračuna projekta;

Poziv je otvoren danom objave u Narodnim novinama (8. ožujka 2023. godine), a rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave u Narodnim novinama;

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2023. godinu (gov.hr)

NAJAVA ONLINE INFORMATIVNE RADIONICE U OKVIRU POZIVA „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA“

Ministarstvo kulture i medija organizira online informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje (ustanove u kulturi) u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

 

Online informativna radionica održat će se u četvrtak, 23. ožujka 2023. od 10 do 12 sati putem aplikacije Microsoft Teams.

 

Svrha online informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

 

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac te ga poslati na adresu elektroničke pošte npoo.pozivi@min-kulture.hr. U obzir će se uzimati prijave koje su pristigle do 21. ožujka 2023. godine, odnosno do popunjenosti kapaciteta, i to prema redoslijedu zaprimanja. Sudjelovanje na radionici je besplatno.

 

Prihvatljivi sudionici će putem elektroničke pošte zaprimiti potvrdu o prihvaćanju prijave te uputu o načinu prisustvovanja i sudjelovanja na online informativnoj radionici.

 

Detalji poziva “Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra” – oznaka “NPOO.C6.1.R1-I3.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

ERASMUS SEMINAR “GREEN ERASMUS: PATHWAYS TO SUSTAINABLE PROJECTS AND INSTITUTIONS ”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Green Erasmus: Pathways to sustainable projects and institutions ” s ciljem podizanja svijesti o pitanjima ekološke održivosti i identifikacije uloge i doprinosa obrazovanja u zelenoj transformaciji Europe.

 

Ciljna skupina su predstavnici organizacija aktivnih u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, projektni koordinatori i ustanove bez prethodnog iskustva u Erasmus+ programu zainteresirani za razvoj projektnih prijedloga za Ključnu aktivnost 2 programa Erasmus+.

 

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Njemačkoj od 14. do 16. lipnja 2023. godine u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije, a prijave su moguće do 22. ožujka 2023. godine putem Salto platforme koja zahtijeva prethodnu registraciju.

 

Dodatna pitanja u vezi seminara moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte strukovno@ampeu.hr.

 

Events | SALTO (salto-et.net)

ERASMUS SEMINAR “LET’S TALK ABOUT THE ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION: WHAT ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE ECHE PRINCIPLES…?”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Let’s talk about the Erasmus Charter for Higher Education: what about the implementation of the ECHE principles…?” kojemu je cilj ojačati kvalitativnu provedbu Erasmus povelje za visoko obrazovanje (ECHE povelje).

 

Ciljna skupina su Erasmus+ koordinatori i osoblje visokih učilišta čiji je rad povezan s ECHE poveljom te predstavnici studentskih organizacija, predstavnici visokih učilišta, nacionalnih agencija, stručnjaka i studenata koji će na kroz praktični rad i rasprave razmijeniti dobre prakse. Radni jezik seminara je engleski.

 

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Nizozemskoj od 31. svibnja do 02. lipnja 2023. godine u organizaciji nizozemske nacionalne Erasmus+ agencije, a prijave su moguće do 31. ožujka 2023. godine putem Salto platforme koja zahtijeva prethodnu registraciju.

 

Dodatna pitanja u vezi seminara moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte erasmus@ampeu.hr.

 

Events | SALTO (salto-et.net)

Objavljen Javni natječaj za financiranje projekata u području pružanja psihosocijalne podrške i socijalnih usluga tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova u svojstvu Upravljačkog tijela za Fond za azil, migracije i integraciju, dana 7. ožujka 2023. godine, donijela je Odluku za raspisivanje i provedbu Javnog natječaja za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne podrške i socijalnih usluga tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj.

 

Ovom Odlukom pozivaju se udruge osnovane u Republici Hrvatskoj koje su usmjerene na rad u području pružanja psihosocijalne podrške i socijalnih usluga tražiteljima međunarodne zaštite da se prijave za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne podrške i socijalnih usluga tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj.

 

Rok za dostavu prijava je 6. travnja 2023.

 

Odluku možete pronaći na stranici Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove

 

Scanned Document (mup.hr)

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA U 2023.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2023.:

 

Cilj Javnog poziva je sufinanciranje troškova obrazovanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti;

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom Javnom pozivu moguće je odobriti za:

Stjecanje prvog zanimanja;

Prekvalifikaciju;

Osposobljavanje;

Usavršavanje;

Stjecanje dodatnih znanja i vještina;

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja do iznosa od 1.592,67 EUR / 12.000,00 HRK po osobi;

Zaprimanja zahtjeva po ovom Javnom pozivu traje do 05. travnja 2023. godine;

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2023. (gov.hr)

IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE (IZVANINSTITUCIJSKE I INSTITUCIJSKE USLUGE)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“:

 

Svrha Poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe putem izgradnje i rekonstrukcije/ dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi;

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 370.000.000,00 HRK odnosno 49.107.439,11 EUR;

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 16.440.000,00 HRK odnosno 2.181.962,97 EUR;
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 46.250.000,00 HRK  odnosno 6.138.429,89 EUR;
 • Najviša stopa sufinanciranja može iznositi 100% prihvatljivih troškova projekta;

Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 23. siječnja 2023. godine od 8:00 sati;

Krajnji rok za predaju projektnog prijedloga je 22. ožujka 2023. godine u 23:59 sati .

 

 

Detalji poziva “Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)” – oznaka “NPOO.C4.3.R3-I4.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 20. siječnja 2023. godine objavilo je izmjene i dopune natječajne dokumentacije za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge):

 

Izmjenom natječajne dokumentacije došlo je do promjena u sljedećim dokumentima:

 

Obrazac 1. Izjava prijavitelja/partnera;

Prilog 2. Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

Upute za prijavitelje.

 

Detalji poziva “Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)” – oznaka “NPOO.C4.3.R3-I4.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 02. ožujka 2023. godine objavilo je 2. izmjenu i dopunu natječajne dokumentacije za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge):

 

Izmjenom natječajne dokumentacije došlo je do promjena u sljedećim dokumentima:

 

Upute za prijavitelje;

Prilog 4 – Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

 

Izmjene se odnose na:

 

Ispunjavane uvjeta prihvatljivosti projekta;

Izvore provjere prihvatljivosti i aktivnosti.

 

Detalji poziva “Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)” – oznaka “NPOO.C4.3.R3-I4.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UREĐENJA PENJAČKE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2023. godini:

 

Cilj Javnog natječaja je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma unaprjeđenjem javne turističke infrastrukture za razvoj posebnih oblika koji doprinose kvaliteti turističke ponude na području Republike Hrvatske;

 

Posebni ciljevi Javnog natječaja:

 • Povećanje sigurnosti posjetitelja u planinskim područjima;
 • Razvoj proizvoda planinskog turizma;
 • Valorizacija prirodnih resursa i njihovo stavljanje u funkciju planinskog turizma;
 • Generiranje motiva dolazaka ciljanih skupina turista u planinska područja;
 • Stvaranje održive i cjelogodišnje turističke ponude u slabije razvijenim turističkim područjima;

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 34.500,00 EUR;

Najmanji iznos sufinanciranja po projektu koji Prijavitelj može zatražiti/ugovoriti je 1.500,00 EUR, a najveći 5.300,00 EUR;

Krajnji rok za dostavu prijava je 14. travanj 2023. godine;

 

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – T U R I Z A M (gov.hr)

OTVOREN JE NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA REGIOSTARS 2023.

Europska komisija otvorila je Natječaj za 16. izdanje nagrade REGIOSTARS za najbolje projekte koji se financiraju u okviru kohezijske politike

 

REGIOSTARS je godišnje natjecanje koje je postalo europska oznaka izvrsnosti za projekte financirane sredstvima kohezijske politike EU-a, koji se odlikuju inovativnim i uključivim pristupom prema regionalnom razvoju;

Nagrade REGIOSTARS dodjeljuju se projektima u šest tematskih kategorija:

Kategorija 1) KONKURENTNA I PAMETNA EUROPA;

Kategorija 2) ZELENA EUROPA;

Kategorija 3) POVEZANA EUROPA;

Kategorija 4) SOCIJALNA I UKLJUČIVA EUROPA;

Kategorija 5) EUROPA BLIŽA GRAĐANIMA;

Kategorija 6) TEMA GODINE;

Pobjednici šest kategorija kao nagradu osvojit će lokalnu komunikacijsku kampanju koja će se organizirati u suradnji s Glavnom upravom za regionalnu i urbanu politiku kako bi se promovirale nagrađene aktivnosti u regiji;

Svi će dobitnici biti proglašeni tijekom ceremonije REGIOSTARS u Ostravi (Češka Republika) studenog 2023. godine;

Natječaj će biti otvoren do svibnja 2023. godine, a javnost će imati priliku glasati za finaliste nagrade po izboru javnosti;

 

Home | REGIOSTARS Awards

RAZVOJNE ISTRAŽIVAČKE POTREBE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Razvojne istraživačke potrebe:

 

Cilj Poziva je povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama;

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 10.020.572,04  EUR;

Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 400.000,00 EUR;

Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 EUR;

Maksimalni intenzitet potpore može dosegnuti 100% prihvatljivih troškova projekta

Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 17. siječnja 2023., a krajnji rok za predaju projektnog prijedloga je 17. travnja 2023. do 23:58 sati;

Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57.

 

 

IZMJENA TROŠKA DOKTORATA U SUSTAVU eNPOO

 

Uputama za prijavitelje trošak doktorata je definiran kao trošak prihvatljiv za članove istraživačkog tima, a povezan s istraživačkom temom koja na koju se predloženi projekt odnosi. Školarina za jednog doktorskog studenta može iznositi najviše do 2.654,46 EUR godišnje i najdulje 3 godine.

 

U sustavu eNPOO tehničkom pogreškom je navedeni trošak bio ograničen na 8.100 EUR po prijavitelju što zadovoljava trošak doktorata za tri godine za jednog člana istraživačkog tima.

 

Navedeno je ispravljeno u sustavu te je stavljeno novo ograničenje troška doktorata na 32.400 EUR po prijavitelju što omogućava prihvatljivost troška doktorata za sve članovi istraživačkog tima, ako zadovoljavaju gore navedene uvjete.

 

Više informacija o ispravci u sustavu dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57.

 

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Dana 27. veljače 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvojne istraživačke potpore“.

 

Glavne izmjene se odnose na prihvatljivost vezane uz voditelja projekta i istraživačkog tima i izmjene prihvatljivih troškova.

 

Izmijenjena je prihvatljivost voditelja projekta na način da se izbacilo ograničenje prihvatljivosti voditelja projekta samo na mlade istraživače zaposlene na radnim mjestima definiranim Uputama, odnosno ostavio se samo uvjet da voditelj projekta mora biti mladi istraživač koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina te je   sukladno tome izmijenjena i prihvatljivost projektnog tima.

 

U poglavlju 2.10. UzP izmijenjen je Trošak materijala i sitnog inventara za potrebe projekta na način da se maknulo ograničenje troška budući da isto nije primjenjivo na prijavitelje definirane Pozivom.

 

Više informacija o prvoj izmjeni poziva dostupna je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57.

 

Detalji poziva “Razvojne istraživačke potpore” – oznaka “NPOO.C3.2.R2-I1.06” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

TIP OPERACIJE 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 1. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava od dana 02.03.2023.

 

LAG Sjeverozapad objavljuje dana 02. ožujka 2023. godine 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Sjeverozapad za TO 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su SOPG-i i OPG-i s područja LAG obuhvata, a to su općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica te gradovi: Ivanec, Lepoglava i Varaždin.

 

Rok za podnošenje prijave projekata je od 20.03.2023. do 21.04.2023. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 90.000,00 EUR, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 EUR.

 

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku ove objave.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 

LAG natječaj TO 6.3.

Obrasci

Prilozi

U svrhu pojašnjenja natječaja, natječajne dokumentacije i načina podnošenja prijava LAG Sjeverozapad će održati dvije radionice:

 

Prva radionica održat će se u Donjoj Voći, 09.03.2023. u 18 sati u prostorijama NK Vindija Donja Voća 18B, Donja Voća

Termin druge radionice bit će objavljen naknadno.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana početka podnošenja prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja@lagsz.hr.

 

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

 

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsz.hr  najkasnije 10 dana prije kraja roka za prijavu projekata.

 

TIP OPERACIJE 6.3. – LAG Sjeverozapad (lagsz.hr)

Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra”
 1. ožujka 2023. – Ministarstvo kulture i medija, kao tijelo državne uprave nadležno za provedbu investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, u okviru inicijative C6. Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., objavljuje otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na energetsku obnovu zgrada koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, u stopostotnom su javnom vlasništvu, namijenjena su obavljanju kulturne djelatnosti i nisu oštećene u potresu. Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi kojima je osnivač RH i/ili JLP(R)S i/ili su osnovane od strane ustanove kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

 

U okviru poziva financirat će se izrada projektne dokumentacije, provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te dodatno provedba mjera za povećanje potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te provedba mjera ugradnje elemenata zelene infrastrukture i održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti. Izradu projektne dokumentacije moguće je financirati isključivo retroaktivno, a prijavitelj je obavezan dostaviti projektnu dokumentaciju u okviru projektne prijave. U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati ishođen akt za građenje, odnosno sva potrebna odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete. Provedbom projekata potrebno je ostvariti godišnje uštede primarne energije od minimalno 30 %.

 

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 39.816.842,52 eura (300.000.000,00 kuna), a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost te planirana u Državnom proračunu RH. Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu je najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu 66.361,40 eura (500.000,00 kuna), a najviši 3.981.684,25 eura (30.000.000,00 kuna).

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra” (gov.hr)

B-SOLUTIONS 2.0 RJEŠAVANJE PREKOGRANIČNIH PREPREKA

Udruga europskih pograničnih regija otvorila je pilot inicijativu B-solutions 2.0  Rješavanje prekograničnih prepreka:

 

Opći cilj poziva je identificiranje daljnjih slučajeva u kojima pravna ili administrativna prepreka ometa suradnju među pograničnim regijama;

Tematski ciljevi poziva su:

Institucionalna suradnja;

Javne službe;

Tržišta rada i obrazovanje;

Europski zeleni dogovor;

Pozivom se ne dodjeljuju financijska sredstva, već stručnjak za prekograničnu suradnju;

Poziv će biti otvoren do 10. studenoga 2023. godine;

 

Call for Proposals | b-solutionsproject

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA RJEŠAVANJA PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2023. GODINI NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini na području Republike Hrvatske:

 

Cilj Poziva – prilagodba ili uređenje građevine, njezinog dijela ili opreme na području Republike Hrvatske;

Planirani iznos sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 332.000,00 EUR / 2.501.454,00 HRK;

Rok za dostavu zahtjeva je 30. ožujak 2023. godine;

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Javni poziv za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom (gov.hr)

JEDNOSTAVNA IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo, u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije

 

Svrha jednostavne izravne dodjele – Pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije;

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iznosi 13.500.000,00 EUR / 101.715.750,00 HRK, s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije;

Udio bespovratnih  financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave;

Područja operacija:

 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektor
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području telekomunikacija
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva
 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području obrazovanja
 • Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom
 • Financiranje službi spašavanja radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva
 • Osiguravanje preventivne infrastrukture
 • Mjere zaštite kulturne baštine
 • Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla
 • Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

Zaprimanje prijava traje do 31. ožujka 2023. godine;

Više o uvjetima Jednostavne izravne dodjele te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećim poveznicama:

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - Objavljena Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (gov.hr)

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2023. GODINI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

 

Cilj Javnoga poziva je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;

Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;

Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);

Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;

Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhu edukacije učenika osnovnih i srednjih škola;

Ukupna indikativna vrijednost Javnoga poziva: 132.722,81 EUR/1.000.000,00 HRK;

Prijave na Javni poziv podnose se do 24. ožujka 2023. godine;

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini (gov.hr)

JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA

Ministarstvo turizma i sporta, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2027. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma:

 

Cilj Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bilje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike;

Tematske grupe:

 • Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju;
 • Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu;
 • Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma;

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 1.250.000.000,00 HRK / 165.903.510,52 EUR, od čega za:

 • Grupu 1: 1.020.000.000,00 HRK / 135.377.264,58 EUR;
 • Grupu 2: 50.000.000,00 HRK / 6.636.140,42 EUR;
 • Grupu 3: 180.000.000,00 HRK / 23.890.105,51 EUR

Minimalni i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu ovise o grupi aktivnosti unutar koje se projekt prijavljuje:

Grupa 1:

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 HRK / 264.445,62 EUR;

Najviši iznos bespovratni sredstava je 50.000.000,00 HRK / 6.636.140,42 EUR;

Grupa 2:

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 100.000,00 HRK / 13.272,28 EUR;

Najviši iznos bespovratni sredstava je 1.506.900,00 HRK / 200.000,00 EUR;

Grupa 3:

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 HRK / 264.445,62 EUR;

Najviši iznos bespovratni sredstava je 21.000.000,00 HRK / 2.787.178,98 EUR;

Maksimalni intenzitet potpore je u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora, sukladno Programu dodjele državnih potpora;

Projektne prijedloge moguće je prijaviti od 07. studenoga 2022. godine u 12:00 sati do 03. veljače 2023. godine do 12:00 sati;

Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećim poveznicama:

Grupa 1: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/31

Grupa 2: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/38

Grupa 3: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/39

 

 

PRVA IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA GRUPU 2

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 17. listopada 2022. godine objavilo je prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma i to za grupu 2.

 

Izmjenom je obuhvaćen Prilog 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi na način da je učitan ispravan dokument pod nazivom Prilog 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi_1.Izmjena.

 

Informacije o prvoj izmjeni natječajne dokumentacije za Grupu 2 dostupne su na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/38.

 

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 2. prosinca 2022. objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma, i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

 

Prvom izmjenom poziva došlo je do promjene u sljedećim dokumentima:

 

Grupa 1:

Upute za prijavitelje;

Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;

Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;

Obrazac 5.1. Investicijska studija;

Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Grupa 2:

Upute za prijavitelje;

Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;

Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;

Obrazac 5.2. Poslovni plan Grupa 2;

Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Grupa 3:

Upute za prijavitelje;

Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;

Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;

Dodatno, Prvom izmjenom poziva za Grupu 1 i Grupu 2 dodani su sljedeći obrasci:

 

Obrazac 12. Proračun ušteda;

Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;

Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta.

Obavijest o Prvoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

Grupa 1: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/31

Grupa 2: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/38

Grupa 3: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/39

 

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 12. siječnja 2023. godine objavilo je 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma, i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

 

Izmjenom poziva promijenila se sljedeća dokumentacija:

 

Grupa 1:

Upute za prijavitelje;

Obrazac 5.1. Investicijska studija;

Obrazac 7. Izjava prijavitelja o kapacitetima u ITR1;

Obrazac 12. Proračun ušteda;

Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;

Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta;

Obrazac 15. Troškovi zelene i digitalne tranzicije;

Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave;

Grupa 2:

Upute za prijavitelje;

Obrazac 7. Izjava prijavitelja o kapacitetima u ITR1;

Obrazac 12. Proračun ušteda;

Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;

Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta;

Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave;

Grupa 3:

Upute za prijavitelje;

Obrazac 5.1. Investicijska studija;

Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave.

Obavijest o Drugoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

Grupa 1: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/31

Grupa 2: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/38

Grupa 3: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/39

 

 

TREĆA IZMJENA POZIVA

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 20. siječnja 2023. godine objavilo je 3. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma, i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

 

Izmjenom poziva promijenila se sljedeća dokumentacija:

 

Grupa 1:

Upute za prijavitelje;

Obrazac 15. Troškovi zelene i digitalne tranzicije;

Grupa 2:

Upute za prijavitelje;

Grupa 3:

Upute za prijavitelje;

Obrazac 3.1. Skupna izjava za partnera poduzetnika;

Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Obavijest o Trećoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

Grupa 1: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/31

Grupa 2: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/38

Grupa 3: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/39

 

 

OBJAVLJENA UPUTA ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA

 

Uputa je dostupna na sljedećim poveznicama:

 

Grupa 1: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/31

Grupa 2: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/38

Grupa 3: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/39

 

Detalji poziva “Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 1” – oznaka “NPOO.C1.6.R1-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2023. godini (Rok: 24. ožujka 2023.)

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje

 

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2023. godini

 

I.

 

Cilj Javnog poziva je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse i jačanju vlastitih profesionalnih kapaciteta te dodatnom jačanju kvalitete i vitalnosti područja suvremenog vizualnog stvaralaštva.

 

II.

 

 

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:

 

A| Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti

 

Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji:

 

A1. Umjetničko istraživanje i edukacija umjetnika

 

istraživanje i edukacija u svrhu realizacije novog rada ili projekta, razvijanje novih umjetničkih ideja i koncepcija te profesionalni umjetnički razvoj (sudjelovanje u domaćim ili međunarodnim edukacijama, predavanjima, radionicama, seminarima i sl., u online ili offline formatu).

 

 

A2. Realizacija novih radova

produkcija i postprodukcija novih radova, neovisno o postojećem planu izlaganja na prethodno dogovorenoj izložbi.

 

A3. Prezentacija rada

Aktivnost može uključivati:

podizanje vidljivosti rada korištenjem digitalnih tehnologija (mrežne stranice prijavitelja);

projekte virtualnog bilježenja i predstavljanja procesa rada umjetnika (online razgovori s umjetnikom, online vodstvo po ateljeu ili otvoreni dan ateljea) dostupne na mrežnim stranicama umjetnika ili drugim online platformama koji će omogućiti upoznavanje i uključivanje publike u procese umjetničkog rada.

 

Kriteriji za vrednovanje programa u A kategoriji:

 • razina sadržajne artikulacije predloženog koncepta;
 • elementi inovativnosti i istraživačkog pristupa;
 • razina uspostavljenog suodnosa sa suvremenim kulturnim kontekstom;
 • ukupni doprinos daljnjem razvoju područja suvremene umjetnosti;
 • ispunjavanje formalnih uvjeta Javnog poziva i dostava svih propisanih obaveznih priloga.

 

 

B| Poticaj umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi

poticaj umjetniku za autorski rad na samostalnoj izložbi dogovorenoj u suradnji s institucijom, udrugom i/ili umjetničkom organizacijom koja djeluje u polju suvremene vizualne umjetnosti u Republici Hrvatskoj i koja ima kontinuiranu izložbenu/izlagačku djelatnost, a koja se sufinancira kao javna potreba u kulturi Republike Hrvatske;

potpora se dodjeljuje temeljem potvrde organizatora izložbe o izlaganju s naznačenim terminom dogovorene izložbe;

poticaj se odnosi na izložbu koja se otvara u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

 

 

III.

 

Odobravat će se potpore u sljedećim iznosima:

 

Kategorija A:

Aktivnost A1:

potpore u iznosu od 650,00 EUR / 4.897,43 HRK do maksimalno 3.500,00 EUR / 26.370,75 HRK;

Aktivnost A2:

potpore u iznosu od 2.000,00 EUR / 15.069,00 kn do maksimalno 8.000,00 EUR / 60.276,00 kn;

Aktivnost A3:

potpore u iznosu od 650,00 EUR / 4.897,43 HRK do maksimalno 3.500,00 EUR / 26.370,75 HRK;

 

Kategorija B:

sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR / 7.534,50 HRK bit će dodijeljena prijaviteljima koji ispunjavaju uvjete Poziva.

 

 

IV.

 

 

Prihvatljivi predlagatelji – tko može podnijeti prijavu:

 

 

državljani Republike Hrvatske;

vizualni umjetnici koji profesionalno djeluju u jednom od navedenih područja: slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, suvremene umjetničke prakse u području vizualnih umjetnosti, primijenjene umjetnosti;

vizualni umjetnici koji kontinuirano profesionalno djeluju u području vizualnih umjetnosti više od 3 godine.

 

 

Neprihvatljivi predlagatelji:

 

Predlagatelji koji primarno ili većinski djeluju u drugim umjetničkim područjima (npr. izvedbene umjetnosti i sl.).

 

 

Jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv. Prijavitelji koji podnesu više od jedne prijave neće biti razmatrani.

U kategoriji B jedan prijavitelj može podnijeti prijavu samo za jednu izložbu koja će se otvoriti u vremenskom razdoblju koje je propisano Pozivom.

Na Javni poziv mogu se prijaviti vizualni umjetnici koji zadovoljavaju propisane uvjete neovisno o tome jesu li ostvarili potporu na Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2022. ili prethodnim godinama.

 

V.

 

 

Programe i projekte prijavljene na Javni poziv vrednovat će Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2023. godini.

Na temelju prijedloga Stručnog  povjerenstva, ministrica kulture i medija donijet će Odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana završetka Javnog poziva.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

 

VI.

 

 

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-Prijavnice koja je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-Prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

 

Obavezni prilozi uz e-Prijavnicu:

 

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (predložak dostupan za preuzimanje unutar e-Prijavnice);

Obrazac Izjave o istinitosti i vjerodostojnosti podataka (predložak dostupan za preuzimanje unutar e-Prijavnice);

Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana;

Životopis umjetnika (detaljan životopis s popisom ostvarenih samostalnih i skupnih izložbi kojim se dokazuje kontinuirano profesionalno djelovanje u umjetničkom području dulje od 3 godine);

Umjetnički portfolio (pdf);

Detaljan opis programa/projekta koji umjetnik prijavljuje i način provedbe aktivnosti;

Detaljno specificirani troškovnik programa (aktivnosti A1, A2 i A3);

Potvrda organizatora izložbe o izlaganju s naznačenim terminom dogovorene izložbe u 2023. godini (aktivnost B).

 

VII.

 

 

Prijave se podnose u razdoblju od 20. veljače do 24. ožujka 2023. u 17h.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima ovog poziva i uputama za prijavitelje programa, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku (e-Prijavnica) na odgovarajućem obrascu u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.

 

VIII.

 

 

Prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava podnosi se Ministarstvu kulture i medija sukladno članku 28. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

Datum do kojeg se može podnijeti prigovor objavljuje se zajedno s Odlukom o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Ministarstvo kulture i medija dužno je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

 

 

IX.

 

 

Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje javnih potreba u kulturi bit će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju predlagateljima.

 

X.

 

Uvjeti Javnog poziva s uputama za predlagatelje sastavni su dio ovog poziva i dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2023. godini (Rok: 24. ožujka 2023.) (gov.hr)

Od izvora do mora – objavljen natječaj

U ovom članku možete pronaći više informacija o predstavljenom natječaju i preuzeti propozicije natječaja koji je otvoren za sve gradove u Republici Hrvatskoj zainteresirane za urbano pošumljavanje

 

Coca-Cola u Hrvatskoj, Konzum, Jutarnji list i Udruga gradova ove godine provode ekološki projekt Od izvora do mora koji za cilj ima podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša te primjerenog odlaganja ambalažnog otpada. U fokusu novog izdanja projekta je – uz akcije čišćenja – potpora i poticaj sadnji drveća u hrvatskim gradovima, s ciljem smanjenja emisije ugljičnog dioksida (C02) i temperature zraka u urbanim sredinama.

 

Projekt će se provoditi u nekoliko faza, a započinje natječajem na koji se mogu prijaviti svi gradovi u Hrvatskoj, koji će potom organizirati akcije čišćenja na svom području. U drugoj fazi, tri grada koji budu okupili najviše volontera i prikupili najviše otpada, bit će nagrađeni donacijom za sadnju drveća.

https://www.udruga-gradova.hr/od-izvora-do-mora-natjecaj/

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna u 2023. godini

 

 • Cilj Javnog poziva je sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja s namjerom očuvanja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata;
 • Javni poziv otvoren je do 14. travnja 2023. godine;

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u 2023. godini (gov.hr)

 
OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA U 2023. GODINI

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2023. godini

 

Cilj Javnog poziva je otvaranje novih radnih mjesta za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.);

Potpora iznosi do najviše 10.617,83 EUR / 80.000,00 HRK, uključujući i navedeni iznos;

Zaprimanje zahtjeva traje do 16. ožujka 2023. godine;

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2023. godini (gov.hr)

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

mzo.gov.hr

 

KLASA: 061-01/23-01/00002

URBROJ: 533-06-23-0001

 

Na temelju Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 61/91. i 149/09.) i članka 3. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.), Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2022. godinu

 

NATJEČAJ

za podnošenje prijedloga za dodjelu

„Nagrade Ivan Filipović“ za 2022. godinu

 

Radi dodjele „Nagrade Ivan Filipović“ (u daljnjem tekstu: Nagrada) za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2022. godinu, Odbor za dodjelu Nagrade poziva dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, sveučilišta, strukovna društva i udruženja te pojedince i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani s odgojem i obrazovanjem da predlože kandidate/kandidatkinje:

 

za nagradu za životno djelo

za godišnju nagradu.

 

Predloženi kandidati/kandidatkinje za Nagradu moraju se posebno isticati među prosvjetnim djelatnicima po zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju te u svojoj sredini uživati ugled uzornoga prosvjetnog djelatnika/djelatnice i stručnjaka/stručnjakinje, čestitoga i vrijednoga čovjeka i građanina.

 

Godišnja nagrada dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, osobito posljednje, istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima te grupi znanstvenika i stručnjaka ili prosvjetnih djelatnika ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkoga rada.

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima čiji je pedagoški ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

 

Za Nagradu se predlažu: istaknuti pojedinci u odgojno-obrazovnome sustavu (praktičari), pedagoški pisci (pisci udžbenika, metodičkih priručnika, članaka, prikaza, recenzija), autorski timovi odnosno skupine pojedinaca za inovacijske ili druge značajne pedagoške projekte te znanstvenici čije područje znanstvenoga rada i interesa je usko povezano s teorijom i praksom u odgoju i obrazovanju.

 

Nagrada se dodjeljuje za doprinos razvoju i unapređenju odgojno-obrazovnoga sustava u njegovim pojavnim oblicima na lokalnoj i državnoj razini.

 

Nagradom se nagrađuje: pojedinačna stvaralačka odgojno-obrazovna praksa u nastavi, izvannastavni oblici odgojno-obrazovne djelatnosti te izvanškolski oblici, timski projekti za unapređivanje odgojno-obrazovne djelatnosti u različitim pojavnim oblicima, autorski doprinosi unapređivanju i praćenju odgojno-obrazovne djelatnosti u sredstvima javnog priopćavanja i stručnim glasilima, autorski doprinosi za promicanje inovacija u odgojno-obrazovnoj djelatnosti, autorski doprinosi za inovativne školske i zavičajne kurikulume, pojedinačni znanstveni prinosi u objavljenim znanstvenim radovima koji su usko povezani s teorijom i praksom u odgoju i obrazovanju.

 

Nagrade iz točke 1. i 2. dodjeljuju se za sljedeća područja odgojno-obrazovnoga sustava: predškolski odgoj, osnovno školstvo, srednje školstvo, visoko školstvo te znanstveni i stručni rad.

 

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati: životopis kandidata/kandidatkinje, tijek njegova/njezina rada, temeljito obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat/kandidatkinja predlaže za Nagradu za životno djelo.

 

Prijedlog se podnosi na obrascu - Prijedlog za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2022. godinu.

 

Obrasci se mogu preuzeti s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Popunjeni i obrazloženi obrasci s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb,

s naznakom: Prijedlozi za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, uz obveznu naznaku područja odgojno-obrazovnoga sustava na koje se prijedlog odnosi i naznaku: NE OTVARAJ.

 

Rok za podnošenje prijedloga je 31. ožujka 2023. godine.

 

Ako je prijedlog upućen preporučenom poštom, dan predaje na pošti smatra se danom predaje Odboru.

 

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2022. godinu (gov.hr)

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA GRADOVA I OPĆINA ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJE KOMUNALNOG STANDARDA U 2023. GODINI

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini:

 

Cilj Poziva je poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave;

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku može iznositi 50.000,00 EUR s PDV-om;

Intenzitet potpore ovisi o indeksu razvijenosti prihvatljivog podnositelja te se kreće između 30% i 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Rok za prijavu na Poziv je 30 dana od objave Poziva (08. veljače 2023.);

Prihvatljivi prijavitelji su JEDINICE LOKALNE  SAMOUPRAVE OD I -VI SKUPINE.

Javni natječaj za prijavu kandidata za šest stalnih članova Povjerenstva za preoblikovanje

Na temelju članka 99. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni natječaj za prijavu kandidata za šest stalnih članova Povjerenstva za preoblikovanje. Povjerenstvo za preoblikovanje ima sedam članova koje imenuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport od kojih se šest stalnih članova imenuje na temelju provedenog javnog natječaja. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni natječaj, čelnik Ministarstva turizma i sporta donijet će odluku o imenovanju šest stalnih članova Povjerenstva za preoblikovanje. Kriterij za odabir članova Povjerenstva za preoblikovanje je stručnost u polju pravnih ili ekonomskih znanosti te je poželjno posjedovanje specifičnih znanja i prethodnih iskustava u radu u području sporta. Mandat članova Povjerenstva za preoblikovanje traje pet godina. Povjerenstvo za preoblikovanje ima pravo na naknadu za svoj rad, koja se obračunava po održanoj sjednici, a visina naknade određuje se odlukom o imenovanju. Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi i specifičnim znanjima ili iskustvima u radu u području sporta te uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja, na sljedeću adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Prijava kandidata za članove Povjerenstva za preoblikovanje“. Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta i u dnevnom tisku 8. veljače 2023. godine.

 

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – S P O R T (gov.hr)

Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ kojim će se poticati ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja. Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će  pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Katalogom pružatelja usluga (u daljnjem tekstu: Katalog) želi poduzetnicima koji će se prijaviti na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ olakšati pristup prihvatljivim pružateljima usluga te ujedno olakšati i time i ubrzati postupak dodjele vaučera.

 

Slijedom navedenoga, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružatelja usluga i objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga

u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

 

 

Pružatelji usluga prijave za upis u katalog dostavljaju putem adrese elektroničke pošte katalog@mingor.hr .

 

Ovaj Poziv otvoren je od datuma objave do opoziva, koji će pravovremeno biti najavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske – Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2023-02)

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije.

 

Postupak prijave: Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj ARRS-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok Financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ.

 

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta moraju biti usko povezani i komplementarni te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

 

Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARRS, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga ARRS-u bit će preporučeni za financiranje.

 

 

Ukratko o natječaju IPS-2023-02:

Datum raspisivanja natječaja: 7. veljače 2023.

Rok za prijavu: 28. veljače 2023. do 14 sati (CET) ARRS-u, a prijava hrvatskog istraživača do 3. ožujka 2023. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje financiranja projekta: 3 godine

 

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

 

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ips@hrzz.hr.

 

Otvoreni natječaji – HRZZ

RAZVOJNE ISTRAŽIVAČKE POTREBE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Razvojne istraživačke potrebe:

 

Cilj Poziva je povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama;

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 10.020.572,04  EUR;
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 400.000,00 EUR;
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 EUR;
 • Maksimalni intenzitet potpore može dosegnuti 100% prihvatljivih troškova projekta

Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 17. siječnja 2023., a krajnji rok za predaju projektnog prijedloga je 17. travnja 2023. do 23:58 sati;

Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57.

 

 

IZMJENA TROŠKA DOKTORATA Z SUSTAVU eNPOO

 

Uputama za prijavitelje trošak doktorata je definiran kao trošak prihvatljiv za članove istraživačkog tima, a povezan s istraživačkom temom koja na koju se predloženi projekt odnosi. Školarina za jednog doktorskog studenta može iznositi najviše do 2.654,46 EUR godišnje i najdulje 3 godine.

 

U sustavu eNPOO tehničkom pogreškom je navedeni trošak bio ograničen na 8.100 EUR po prijavitelju što zadovoljava trošak doktorata za tri godine za jednog člana istraživačkog tima.

 

Navedeno je ispravljeno u sustavu te je stavljeno novo ograničenje troška doktorata na 32.400 EUR po prijavitelju što omogućava prihvatljivost troška doktorata za sve članovi istraživačkog tima, ako zadovoljavaju gore navedene uvjete.

 

Detalji poziva “Razvojne istraživačke potpore” – oznaka “NPOO.C3.2.R2-I1.06” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

NATJEČAJ ZA PROGRAME PROMOCIJE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA U 2023. GODINI “ENJOY IT’S FROM EUROPE“

Europska komisija objavila je Natječaj za programe promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u 2023. pod sloganom “Enjoy it’s from Europe“:

 

Svrha Natječaja je financiranje aktivnosti informiranja te promotivnih mjera koje se odnose na poljoprivredne proizvode a koji se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama tijekom 2023. godine;

Za sufinanciranje promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Europske unije u 2023. predviđeno je 185,9 milijuna EUR i to:

Za unutarnje tržište EU-a: 83,3 milijuna EUR;

Za treće zemlje: 83,1 milijun EUR;

Prijedlozi se zaprimaju do 20. travnja 2023. godine;

 

Calls for proposals – Promotion of agricultural products (europa.eu)

Natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu

 

 1. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 10. travnja 2023. godine do 12:00 sati

 

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu

 

do 15. prosinca 2023. godine do 12:00 sati

 

Predmet Natječaja

 

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ (u daljnjem tekstu: podmjera 10.2.).

 

Svrha Natječaja

 

Svrha Natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

 

Ciljevi mjere

 

– potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bioraznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu

– očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja.

 

Korisnici

 

Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

 

Visina javne potpore

 

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura po pojedinoj aktivnosti

 

Raspoloživost sredstava – 10.000.000,00 kuna (1.327.228,08 EUR)

 

Sufinanciranje-  do 100 %

 

Datum prijave -6. 2. 2023

 

Kraj prijave -10. 4. 2023

 

Natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“

Svrha Natječaja je dodjela potpore poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu i koji ispunjavaju uvjete iz pod točke 2.1. ovoga Natječaja.

 

Cilj je ublažavanje učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti poljoprivrednika.

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, koja sudjeluju u mjeri 10 i/ili 11 Programa u 2022. godini.

 

Paušalna potpora je u iznosu od 1.000 EUR do 15.000 EUR.

 

Vrijednost natječaja – 28.668.126,62 EUR

 

Potencijalni korisnici –  Poljoprivredna gospodarstva

 

Natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“ | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MPS-ovi“

Svrha Natječaja je dodjela potpore MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu i koji ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.1. ovoga Natječaja.

 

Cilj je ublažavanje učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti MSP-ovima.

 

Prihvatljivi korisnici  su ekološki prerađivači u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registrirani za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva.

 

Paušalna potpora u iznosu od 3.000 EUR do 25.000 EUR.

 

Vrijednost natječaja – 3.185.347,40 EUR

 

Potencijalni korisnici – MPS-ovi

 

Natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MPS-ovi“ | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Svrha natječaja

 

Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

 

Korisnici

 

 1. a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili

 

 1. b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili

 

 1. c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i

 

 1. d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

 

Raspoloživost sredstava

 

200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR)

 

Visina javne potpore

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

 

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 

 1. a) do 2.000.000 EUR

 

 1. b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge ili proizvođačke organizacije promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

 

Intenzitet javne potpore

 

Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

 

Vrijednost natječaja – 200.000.000,00 HRK

 

Datum prijave -6. 2. 2023.

 

Kraj prijave – 4. 5. 2023.

 

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha natječaja

 

Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.

 

Korisnici

 

 1. a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike ili

 

 1. b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla.

 

Raspoloživost sredstava

 

70.000.000,00 HRK (9.290.596,59 EUR)

 

Visina javne potpore

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

 

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 

 1. a) do 1.000.000 EUR

 

 1. b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

 

Intenzitet javne potpore

 

Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

 

Vrijednost natječaja – 70.000.000,00 HRK

 

Datum prijave – 6. 2. 2023

 

Kraj prijave – 4. 5. 2023

 

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA OBUKE NEPLIVAČA „HRVATSKA PLIVA“ U 2023. GODINI

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini:

 

Cilj Natječaja je financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati;

 • Planirani iznos sredstava u okviru ovog Natječaja iznosi 409.532,00 EUR;
 • Najmanji iznos sufinanciranja po programu je 2.000,00 EUR;
 • Najviši iznos sufinanciranja po programu je 18.000,00 EUR;

Intenzitet potpore iznosi najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne vrijednosti prijavljenog programa;

Rok za prijavu na Natječaj je do 02. ožujka 2023. godine;

Više o samom Natječaju te načinu prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici:

 

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – S P O R T (gov.hr)

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA POTICANJA LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA U 2023. GODINI

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini:

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima;
• Programska područja:
• PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
• PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske;
• PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja;
Planirani iznos sredstava u okviru ovog Natječaja iznosi 2.186.041,00 EUR, od čega:
• Za PP1: 1.278.000,00 EUR;
• Za PP2: 500.000,00 EUR;
• Za PP3: 400.000,00 EUR;
Za PP1 i PP2 najmanji iznos sufinanciranja po programu iznosi 2.000,00 EUR, a najveći 18.000,00 EUR;
Za PP3 najmanji iznos sufinanciranja po programu iznosi 7.000,00 EUR, a najveći 28.000,00 EUR;
Intenzitet potpore iznosi najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne vrijednosti prijavljenog programa
Rok za prijavu na Natječaj je do 2. ožujka 2023. godine;
Više o samom Natječaju te načinu prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici:

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – S P O R T (gov.hr)

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA IZ PODRUČJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

Cilj Poziva jest osiguranje financijske potpore iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. za projekte koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa;

Najviši iznos koji se može dodijeliti po projektu iznosi 93.000,00 EUR s PDV-om;

Poziv je otvoren danom objave u Narodnim novinama (30. siječanj 2023. godine), a rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave;

Više o samom Pozivu te načinu prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici:

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa (gov.hr)

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA IZ PODRUČJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2023. godinu:

 

Cilj Poziva jest osiguranje financijske potpore iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. za projekte koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa;

Najviši iznos koji se može dodijeliti po projektu iznosi 93.000,00 EUR s PDV-om;

Poziv je otvoren danom objave u Narodnim novinama (30. siječanj 2023. godine), a rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave;

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa (gov.hr)

CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA

Ministarstvo zdravstva objavilo je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Centralno financiranje specijalizacija:

 

Cilj Poziva je omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite, te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i

dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima;

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 510.026.740,00 HRK;

Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu iznosi 800.000,00 HRK;

Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100.800.000,00 HRK;

Rok za predaju projektnih prijedloga je 30.12.2022. godine;

 

Detalji poziva “Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija” – oznaka “NPOO.C5.1.R3-I1.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

NAJAVA POZIVA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA- U NAJAVI

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

 

Cilj Poziva

 

Provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje toplinske energije za grijanje od najmanje 50 % (QH, nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30 % (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada;

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada projektne dokumentacije;
 • Energetska obnova;
 • Upravljanje projektom i administracija;
 • Promidžba i vidljivost;

 

Indikativan popis prihvatljivih prijavitelja:

 

 • Tijela državne vlasti i državne uprave;
 • Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;
 • Javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;
 • Vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti;
 • Udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom;

 

Raspoloživa financijska sredstva:

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 39.816.842,52 EUR,

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom projektnom prijedlogu je 20.000,00 EUR,

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom projektnom prijedlogu je 8.000.000,00 EUR.

Intenzitet potpore (stopa sufinanciranja) prihvatljivih troškova

 

Objava Poziva planirana je do kraja prvog kvartala 2023. godine.

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Najava Poziva za energetsku obnovu zgrada javnog sektora (gov.hr)

Javni poziv osnovnim i srednjim školama za videonajave knjiga – učeničke radove (Rok: 3. travnja 2023.)

Na temelju 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) te na temelju usvojenog Akcijskog plana provedbe Nacionalne strategije za poticanje čitanja u 2023. godini Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljujete

 

JAVNI POZIV OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

ZA VIDEONAJAVE KNJIGA – UČENIČKE RADOVE

 

1.

U Akcijskom planu Nacionalne strategije poticanja čitanja, usvojene 2017. godine s ciljem doprinosa razvoju kulture čitanja i omogućavanja što većem broju pripadnika hrvatskog društva čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem, u općem cilju: Razvijati čitalačku pismenost i poticati čitatelja na aktivno i kritičko čitanje, specifičnom cilju: 2.1. Razvoj čitalačke pismenosti djece i mladih, nalazi se i mjera/aktivnost: Objava javnog poziva osnovnim i srednjim školama za izradu videonajave književnog djela po izboru (book trailera).

 

2.

Na Javni poziv mogu se prijaviti isključivo osnovne i srednje škole s videoradovima svojih učenika javno dostupnima putem mrežnih servisa (Vimeo, YouTube i sl.). Prijavljeni videoradovi mogu predstavljati bilo koju knjigu bilo kojeg autora i smiju trajati najviše 2 minute.

Radovi se prijavljuju u dvije kategorije:

 • Videoradovi učenika osnovnih škola
 • Videoradovi učenika srednjih škola.

 

3.

Škola može poslati neograničen broj videoradova svojih učenika. Za svaki videorad potrebno je ispuniti posebnu prijavnicu s podatcima o:

 • učeniku – autoru rada
 • autoru i naslovu predstavljene knjige
 • razredu i školi koju učenik polazi.

 

4.

Radovi se prijavljuju ispunjavanjem prijave na poveznici: https://forms.gle/icKdMdC9tnYJoA8a9

 

Videorad mora biti objavljen na javno dostupnom mrežnom servisu (Vimeo, YouTube i sl.) uz dostavljenu lozinku (ako je potrebna) i bez ograničenja mogućnosti pregleda. Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 24. siječnja 2023. godine do 3. travnja 2023. godine.

 

5.

Sve u roku pristigle prijave razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te odabrati najkvalitetnije videoradove koji na najbolji način predstavljaju odabranu knjigu i njezinog autora, odnosno promoviraju čitanje. Za najbolje videoradove koji predstavlja knjige Ministarstvo kulture i medija nagradit će razrede iz kojih dolaze učenici autori izletom s kulturno-umjetničkim programom u dogovoru sa školom.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Javni poziv osnovnim i srednjim školama za videonajave knjiga – učeničke radove (Rok: 3. travnja 2023.) (gov.hr)

Poziv na iskazivanje interesa za pružatelje usluge financijskog nadzora

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) i kreditori, u cilju poticanja subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, sukladno jamstvenim programima i kreditnim linijama kreditora koje uređuju te aktivnosti (sukladno komercijalnim uvjetima kreditiranja kreditora) surađuju na način da kreditori subjektima malog gospodarstva, kako su određeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) (u daljnjem tekstu: poduzetnici), odobravaju kredite, a HAMAG-BICRO, po nalogu poduzetnika kojima su odobreni krediti, izdaje jamstva.

 

Namjensko korištenje sredstava kredita u provedbi planiranog projekta preduvjet je da će projekt koji je HAMAG-BICRO podržao svojim jamstvom biti dovršen u planiranim okvirima, postići očekivane rezultate i doseći očekivanu vrijednost. Stoga je HAMAG-BICRO-u i kreditorima od ključne važnosti praćenje provedbe poduzetničkih projekta i obavljanje redovite kontrole namjenskog korištenja sredstava kredita, odnosno obavljanje financijskog nadzora nad provedbom projekta.

 

Slijedom navedenoga nužno je da uslugu kontrole namjenskog korištenja / financijskog nadzora sredstava kredita pruža kompetentna, iskusna i u navedenom području dokazana pravna / fizička osoba. U navedenim specijaliziranim poslovima ključna je pravovremena, stručna i istinita informacija zbog čega je uvjet za uključenje u popis sposobnih pružatelja usluge da je osoba, odgovorna za izrađena izvješća u sklopu financijskog nadzora, od suda imenovani stalni sudski vještak odgovarajuće struke.

 

U svrhu provedbe gore opisanog financijskog nadzora nad projektima, HAMAG-BICRO javno objavljuje poziv za iskaz interesa za uključivanje u popis sposobnih pružatelja usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata za koje je kreditor odobrio kredit, a HAMAG-BICRO izdao jamstvo.

 

Pozivaju se pružatelji usluge (pravne i/ili fizičke osobe) građevinske struke, specijalizirani za pružanje usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata da iskažu svoj interes dostavom pisma o iskazu interesa s traženim prilozima na hrvatskom jeziku, koji sadržavaju sljedeće informacije:

 

– Profesionalni profil, opis osnovnih djelatnosti uz broj godina poslovanja;

 

– Referentnu listu poslova pruženih usluga kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata;

 

– Podatke o ključnom osoblju (odgovorna osoba za izradu izvješća mora biti sudski vještak);

 

– Dokaz o imenovanju sudskim vještakom.

 

Pružatelji usluge se, u cilju povećanja svoje konkurentnosti, mogu udruživati (pravne i fizičke osobe), te zajednički iskazati svoj interes.

 

Kriteriji za uključenje u popis sposobnih pružatelja usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora su:

 

– Dosadašnje uspješno iskustvo u poslovima pružanja usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata;

 

– Prihvaćanje u potpunosti zadataka, obveza, uvjeta, visine naknade za pružanje usluga i ostalih odredaba Ugovora o nadzoru namjenskog korištenja sredstava (koji će na uvid i suglasnost biti dostavljen prijaviteljima koje budu u užem odabiru).

 

HAMAG-BICRO će po pregledu dostavljenih valjanih i potpunih prijava obavljati odabir i utvrđivati „Popis sposobnih pružatelja usluga kontrole namjenskog korištenja sredstava/financijskog nadzora nad provedbom projekata“, koji će biti objavljen na službenoj mrežnoj stranici HAMAG-BICRO-a (www.hamagbicro.hr).

 

U predmetni popis nije moguće uključiti HAMAG-BICRO, kreditore, pravne osobe u vlasništvu kreditora (poduzeća kćeri kreditora), te fizičke osobe kao njihove zaposlenike.

 

Pismo o iskazu interesa s traženom dokumentacijom se može dostaviti do 25. veljače 2023. do 12:00 sati, neposredno ili putem preporučene pošte, u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO),

 

Ksaver 208, 10000 Zagreb

 

s naznakom „iskaz interesa – pružatelj usluge financijskog nadzora“

 

Poziv na iskazivanje interesa za pružatelje usluge financijskog nadzora | HAMAG BICRO

Želite postati mentor?

Prijavite se na javni poziv HAMAG-BICRO-a za uspostavu i testiranje mentorskih mreža u sklopu projekta BOND 2

 

Jeste li iskusni stručnjak, poduzetnik ili menadžer koji je spreman pomoći u pružanju usluga mentorske podrške poduzetnicima u pokretanju i razvoju poslovanja? Prijavite se i postanite mentor savjetnik i/ili mentor za razvoj poslovanjaOdabrani mentori ostvaruju pravo na naknadu za pruženu uslugu mentoriranja i svim će poduzetnicima u Hrvatskoj pod jednakim uvjetima olakšati pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za prijavu u uspostavu i testiranje mentorskih mreža u sklopu projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) - BOND 2.

Uspješnom uspostavom mreža mentora kao podrške postojećim i budućim poduzetnicima stvorit će se jedinstvena nacionalna mreža u Republici Hrvatskoj kao jedna od usluga za poduzetnike u okviru projekta BOND 2, koji okuplja 99 poduzetničkih potpornih institucija u RH, članica Mreže BOND. Prilika je to da poduzetnici iz cijele Hrvatske dobiju mogućnost sudjelovati u testiranju mreža mentora čime stvaramo pretpostavke za ravnomjeran regionalni razvoj.

Pozivaju se zainteresirani kandidati koji ispunjavaju kriterije Javnog poziva za prijavu u uspostavu i testiranje mentorskih mreža BOND 2 kako bi postali mentori te na taj način pomogli u pružanju usluga mentorske podrške poduzetnicima i onima koji tek žele postati poduzetnici s ciljem: 

 • razvoja poduzetničkih vještina, kompetencija i inovacija poduzetnika
 • povećanja razine poduzetničke aktivnosti u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
 • očuvanja i povećanja radnih mjesta koje stvaraju poduzetnici
 • internacionalizacije i rasta poslovanja

Područja mentoriranja i vrste mentorskih usluga

Mentorska mreža sastoji se od mentora okupljenih oko jednog područja poslovne stručnosti ili sektora gospodarske djelatnosti. Mentorske mreže formirane su oko tri atributa mentora:

 1. Područje poslovne stručnosti (područja u kojima mentor posjeduje vještine i znanja, a stekao ih je formalnim obrazovanjem, cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem).
 2. Sektor gospodarske djelatnosti (iskustvo rada u sektorima gospodarske djelatnosti tijekom karijere, poznavanje uzusa određenog poslovnog sektora iz prve ruke i ostvarene kontakte).
 3. Vrsta podrške (mentor savjetnik i/ili mentor za razvoj poslovanja)

Kriteriji i postupak odabira te prava i obveze mentora

Mentori koji sudjeluju u mentorskoj mreži mogu biti isključivo fizičke osobe. Postupak odabira mentora sastoji se od administrativne i kvalitativne provjere, a temeljem kriterija koji su navedeni u Javnom pozivu odnosno Uputama za prijavitelje za uspostavu i testiranje mentorskih mreža. Također, navedenim Uputama definirana su i prava i obveze mentora kao i naknade za usluge mentoriranja.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 30 dana od dana objave poziva, odnosno do 23. veljače 2023. godine u 23:59 sati elektroničkim putem na adresu mentorske.mreze@hamagbicro.hr, a moraju sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu:

 1. Životopis kandidata (mora sadržavati popis i kontakt podatke mentoriranih poduzetnika/osoba kao i bitne činjenice s obzirom na prijavljena područja poslovne stručnosti, sektore gospodarske djelatnosti i vrstu podrške)
 2. Ispunjena lista projekata i referenci (proizvoljni format)
 3. Diploma ili potvrda o završenom obrazovanju
 4. Ispunjen prijavni obrazac s potvrdom o točnosti podataka (u prilogu poziva)
 5. Potpisana izjava pristanka na uvjete mentorske mreže (u prilogu poziva)
 6. Profilnu fotografiju
 7. Kratku biografiju do 250 znakova

Sva dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a prijave će se obrađivati i evaluirati redoslijedom zaprimanja. Nepotpune prijave i one pristigle nakon roka neće se evaluirati.

S kandidatima koji su odabrani za uključivanje u mentorsku mrežu HAMAG-BICRO će sklopiti Ugovor o pružanju mentorskih usluga.

Korisnici mentorskih usluga mogu biti pravne osobe definirane kao mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Republike Hrvatske ili fizičke osobe s namjerom osnivanja mikro ili malog poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Svrha uspostave mentorskih mreža je osigurati usluge mentora korisnicima u pokretanju i razvoju poslovanja na području Republike Hrvatske posredstvom poduzetničkih potpornih institucija sukladno fazi razvoja, djelatnosti i potrebama poduzetnika.

Budite podrška i vjetar u leđa budućim i postojećim poduzetnicima i postanite član mentorske mreže BOND 2!

 

https://hamagbicro.hr/zelite-postati-mentor-prijavite-se-na-javni-poziv-hamag-bicro-a-za-uspostavu-i-testiranje-mentorskih-mreza-u-sklopu-projekta-bond-2/

JAVNI POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA USPOSTAVU PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA

Ministarstvo kulture i medija, u okviru Nacionalnog programa oporavka i potpornosti 2021. – 2026.,objavilo je Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica:

 

Svrha poziva je jačanje otpornosti društva na dezinformacije, misinformacija i lažnih vijesti u medijskom prostoru, jačanje infromacijske poizdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja i jačanja medijske pismenosti;

Ukupan iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 3.981.684,25 EUR;

Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 99.542, 10 EUR;

Najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 199.084,21 EUR;

Iznos sufinanciranja je do 100 % prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže de minimis potporu;

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. veljače 2023. godine od 12:00 sati;

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. travnja 2023. godine do 16.30 sati;

 

Detalji poziva “Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija” – oznaka “NPOO.C1.1.1.R6-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA U 2023. GODINI

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2023. godini:

 

Cilj Javnog poziva je sufinanciranja troškova obrazovanja te podizanje razine obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja zapošljivosti;

Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu obrazovnu aktivnost:

Stjecanje prvog zanimanja;

Prekvalifikaciju;

Osposobljavanje;

Usavršavanje;

Stjecanje dodatnih znanja i vještina;

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja do iznosa od 1.592,67 EUR po osobi;

Rok za podnošenje zahtjeva traje do 14. veljače 2023. godine;

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2023 (gov.hr)

UMREŽAVANJE GRADOVA ZA 2023. GODINU

Europska komisija, u sklopu Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), objavila jePoziv na predaju projektnih prijedloga Umrežavanje gradova:

 

Ciljevi Poziva su:

 1. Promicanje razmjene među građanima različitih zemalja;
 2. Pružanje prilike građanima da otkriju kulturnu raznolikost Europske unije uz osvješćivanje da europske vrijednosti i kulturna baština čine temelj za zajedničku budućnost;
 3. Jamčenje miroljubivih odnosa među Europljanima i osiguranje njihovog aktivnog sudjelovanja na lokalnoj razini;
 4. Jačanje međusobnog razumijevanja i prijateljstva između europskih građana;
 5. Poticanje suradnje među općinama i razmjena najboljih praksi;
 6. Podržavanje dobrog lokalnog upravljanja i jačanje uloge lokalnih i regionalnih vlasti u procesu europskih integracija;

Ukupan iznos bespovratnih sredstava namijenjen za Poziv umrežavanje gradova iznosi 6.000.000 EUR;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti pojedinom projektu ovisi o broju izravnih sudionika te broju prihvatljivih zemalja po pojedinom događaju;

Rok za dostavu projektnog prijedloga je 20. travnja 2023. godine;

 

Funding & tenders (europa.eu)

EUROPSKO SJEĆANJE 2023

Europska komisija  u sklopu Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) objavila Poziv na predaju projektnih prijedloga Europsko sjećanje 2023:

 

Cilj Poziva je poduprijeti projekte usmjerene na obilježavanje definiranih događaja u modernoj europskoj povijesti, uključujući uzroke i posljedice autoritarnih i totalitarnih režima te na podizanju svijesti među europskim građanima oko njihove zajedničke povijesti, kulture, kulturne baštine i vrijednosti, čime će se poboljšati njihovo razumijevanja Unije, njezina podrijetla, svrhe, raznolikosti, postignuća i važnosti međusobnog razumijevanja i tolerancije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava namijenjen za Poziv iznosi 10.200.000,00 EUR;
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 50.000,00 EUR
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti pojedinom projektu ovisi o broju izravnih sudionika te broju prihvatljivih zemalja po pojedinom događaju;

Rok za dostavu projektnog prijedloga je 06. lipnja 2023. godine;

 

Funding & tenders (europa.eu)

“RUKSAK (PUN) KULTURE“ – UMJETNOST I KULTURA U VRTIĆU I ŠKOLI ZA 2023. GODINU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo kulture i medija objavili su Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za „Ruksak (pun) kulture“ – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2023. godinu:

 

Cilj programa je priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske;

Planirana financijska sredstva u sklopu Programa iznose  265.445,62 EUR godišnje;

Rok za podnošenje iskaza interesa je najkasnije do 06. veljače 2023. godine;

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za „Ruksak (pun) kulture“ za 2023. godinu (gov.hr)

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE AUDIOVIZUALNIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU U 2023. GODINI

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini:

 

Cilj Javnog poziva je očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja audiovizualnih djela o Domovinskom ratu;

Prihvatljive grupe audiovizualnih djela za koje se može podnijeti prijava:

 • Kratkometražni igrani filmovi;
 • Kratkometražni dokumentarni filmovi;
 • Kratkometražni animirani filmovi;

Jednom projektu po ovom Javnom pozivu moguće je odobriti najviše do 20.000,00 EUR;

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 14. veljače 2023. godine;

 

Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini – JURA (rrvz.hr)

Varaždinska županija objavila javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga

Varaždinska županija je u ponedjeljak, 16. siječnja, objavila Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2023. godini.

 

Udruge se mogu javiti za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro.

 

Natječaj se odnosi na prioritetna područja iz strateških dokumenata Županije: aktivnije sudjelovanje mladih u društvu; zaštitu i promicanje ljudskih prava; zaštitu okoliša i prirode te zaštitu životinja; promociju poljoprivrede i šumarstva; promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja; promicanje sporta; promicanje poduzetništva i obrtništva, zaposlenosti i samozapošljavanja i međusektorskog partnerstva javnog i poslovnog sektora; civilnu zaštitu i zaštitu i spašavanje; razvoj socijalnih usluga, socijalnog poduzetništva i humanitarnih djelatnosti; zaštitu zdravlja; zaštita prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji i civilnih invalida rata.

 

Prijave se mogu slati online putem mrežne stranice Varaždinske županije, poštom, dostavljačem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Varaždinska županija, “Javni natječaj za udruge – NE OTVARAJ”, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.

 

Rok za podnošenje prijava je do 17. veljače 2023. godine.

 

Natječaj, natječajna dokumentacija i poveznica na online prijavu su objavljeni na sljedećem linku: https://www.vzz.hr/udruge-natjecaji/prijava-na-javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga-u-2023-godini.html

Poziv „Razvojne istraživačke potpore“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.06)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 17. travnja 2023. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvojne istraživačke potpore“.

Poziv se provodi u sklopu pod komponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

 

Predmet Poziva: Dodjela potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača na način da im se omogući da samostalno vode istraživačke projekte. Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača, odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje dvije do najviše sedam godina.

Dodjelom potpore mladim istraživačima želi se pridonijeti uspostavi samostalnih istraživačkih grupa koje će biti međunarodno prepoznate ili biti usmjerene na razvoj inovacija koje će biti prenesene u hrvatsko gospodarstvo. Istraživački tim koji će se financirati sastojat će se od voditelja projekta zaposlenog na instituciji Prijavitelja i do četiri mlada istraživača koji pohađaju doktorski studij ili su doktorirali prije najviše sedam godina (asistenti, viši asistenti ili docenti). Potpora potiče mlade istraživače na usavršavanje u istraživačkim, upravljačkim i ostalim vještinama te na stvaranje mreža i kontakata, posebice u suradnji s istraživačima iz inozemstva ili poslovnog sektora. Voditelj projekta mora pokazati prijašnju istraživačku izvrsnost, kreativnost i/ili prijašnji uspjeh u području razvoja, istraživanja i inovacija.

 

Cilj Poziva: Povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskoga istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama.

 

Vrsta postupka dodjele: otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva

 

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 17. siječnja 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 17. travnja 2023. godine.

 

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

 

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije za istraživanje i širenje znanja ili istraživačke organizacije, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff).

 

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 10.020.572,04 EUR.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Poziv „Razvojne istraživačke potpore“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.06) (gov.hr)

REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA VISOKE DODANE VRIJEDNOST

Ministarstvo turizma i sporta, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2027. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti:

 

Cilj Poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti;

Oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista;

Poticanje održivih oblika turizma;

Razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda;

Tematske grupe Poziva:

 1. Grupa 1 – Posjetiteljska infrastruktura;
 2. Grupa 2 – Infrastruktura aktivnog turizma;
 3. Grupa 3 – Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma;

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 930.000.000,00 HRK / 124.432.211,82 EUR, od čega za:

 1. Grupu 1: 185.000.000,00 HRK / 24.553.719,55 EUR;
 2. Grupu 2: 280.000.000,00 HRK / 37.162.386,36 EUR;
 3. Grupu 3: 465.000.000,00 HRK / 61.716.105,91 EUR

Minimalni i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu ovise o grupi aktivnosti unutar koje se projekt prijavljuje:

Grupa 1:

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 8.000.000,00 HRK / 1.061.782,47 EUR;

Najviši iznos bespovratni sredstava je 50.000.000,00 HRK / 6.636.140,42 EUR;

Grupa 2:

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 7.000.000,00 HRK / 929.059,66 EUR;

Najviši iznos bespovratni sredstava je 50.000.000,00 HRK / 6.636.140,42 EUR;

Grupa 3:

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 9.000.000,00 HRK / 1.194.505,28 EUR;

Najviši iznos bespovratni sredstava je 130.000.000,00 HRK / 17.253.965,09 EUR;

Maksimalni intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora, sukladno Programu dodjele državnih potpora;

Projektne prijedloge moguće je prijaviti od 07. studenoga 2022. godine u 12:00 sati do 03. veljače 2023. godine do 12:00 sati;

Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećim poveznicama:

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 2. prosinca 2022. godine objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

 

Prvom izmjenom Poziva došlo je do promjene u sljedećim dokumentima:

 

Grupa 1:

 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja;
 • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera;
 • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera za projekte zdravstvenih ustanova;
 • Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Grupa 2:

 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja;
 • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera;
 • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera za projekte zdravstvenih ustanova;
 • Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Grupa 3:

 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja;
 • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera;
 • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera za projekte zdravstvenih ustanova;
 • Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

 

Obavijest o Prvoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 12. siječnja 2023. godine objavilo je 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

 

Drugom izmjenom Poziva došlo je do promjene u sljedećim dokumentima:

 

Grupa 1:

 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 3. Izjava partnera;
 • Obrazac 4. Izjava prijavitelja partnera o (ne) povrativosti PDV – a;
 • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Prilog 4. Pravila za ne obveznike javne nabave;
 • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora;

Grupa 2:

 • Upute za prijavitelje
 • Obrazac 3. Izjava partnera;
 • Obrazac 4. Izjava prijavitelja partnera o (ne) povrativosti PDV – a;
 • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • Prilog 3.2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Prilog 4. Pravila za ne obveznike javne nabave;
 • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora;

Grupa 3:

 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 3. Izjava partnera;
 • Obrazac 4. Izjava prijavitelja_partnera o (ne) povrativosti PDV – a;
 • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • Prilog 3.3 Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Prilog 4. Pravila za ne obveznike javne nabave;
 • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora..

 

Obavijest o Prvoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha natječaja

 

Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.

 

Korisnici

 

 1. a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike ili

 

 1. b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla.

 

Raspoloživost sredstava

 

70.000.000,00 HRK (9.290.596,59 EUR)

 

Visina javne potpore

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

 

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 

 1. a) do 1.000.000 EUR

 

 1. b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

 

Intenzitet javne potpore

 

Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

 

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Svrha natječaja

 

Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

 

Korisnici

 

 1. a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili

 

 1. b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili

 

 1. c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i

 

 1. d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

 

Raspoloživost sredstava

 

200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR)

 

Visina javne potpore

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

 

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 

 1. a) do 2.000.000 EUR

 

 1. b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge ili proizvođačke organizacije promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

 

Intenzitet javne potpore

 

Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

 

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Predmet Natječaja

 

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021 u daljnjem tekstu: Pravilnik) podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ – provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 5.2.1.).

 

Svrha Natječaja

 

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

 

Ciljevi mjere

 

Obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog potresima osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu ruralnih prostora kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih gospodarstava i iseljavanje iz ruralnih područja.

 

Prihvatljivi korisnici

 

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Svrha ovog poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se putem izgradnje i rekonstrukcije/dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centri za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Također će se u Centrima osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.

 

Predmet ovog poziva

Predmet poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ je poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 370.000.000,00 kn

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 16.440.000,00 kn

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 46.250.000,00 kn

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

Jedinice lokalne samouprave

 

Detalji poziva “Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)” – oznaka “NPOO.C4.3.R3-I4.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija

Svrha poziva je pridonijeti poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene, povećanja broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda.

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru „Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda“.

 

Ovaj poziv obuhvaća ulaganja u sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te ulaganja u sustave javne vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracija kojima se uz mjere za smanjenje gubitaka vode utječe i na racionalnije upravljanje sustavima javne vodoopskrbe. Financirat će se ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje otpadnih voda i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i/ili uređaja za pročišćavanje pitke vode (UPPV)  u okviru programske sastavnice NPOO-a: „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 2.372.640.711,00 kn

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 kn

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.372.640.711,00 kn

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 20.12.22, 07:00

 

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.08.23, 23:59

 

Detalji poziva “Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija” – oznaka “NPOO.C1.3.R1-I4.04” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE ZAŠTITNIH SREDSTAVA ZA SPRJEČAVANJE ŠTETE OD DIVLJAČI U 2022. I 2023. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. godini:

 

Cilj Natječaja je sprječavanje šteta od divljači na području Republike Hrvatske kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači;

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 4.000.000,00 HRK odnosno 530.891,23 EUR;

Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 HRK odnosno 6.636,14 EUR;

Intenzitet sufinanciranja iznosi do 90% prihvatljivih troškova;

Natječaj je otvoren od 20. prosinca 2022. godine do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 15. listopada 2023. godine

POZIV ZA URBANA PODRUČJA ZA PROVEDBU MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU MEHANIZMA) OPĆE INFORMACIJE

Objavljen je Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Ukupna vrijednost Poziva iznosi 681,27 milijuna eura.

Ova sredstva koristit će 22 grada s urbanim područjem, ukupno 192 jedinice lokalne samouprave.

 

SVRHA POZIVA

 

Svrha Poziva za urbana područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (u nastavku teksta: Poziv) je donijeti Odluku kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Pozivu su 22 grada koji su uspostavili urbana područja sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i smjernicama Ministarstva:

4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek

10 većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci

8 manjih urbanih područja koji su sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

IZNOS ALOKACIJE

 

Za provedbu mjera održivog urbanog razvoja putem ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u okviru ITP-a osigurana je alokacija od 681,275 milijuna eura što iznosi 13,05% sredstava EFRR-a. Od navedenog iznosa 652 milijuna eura planirano je dodijeliti kroz bespovratna sredstva, a 29 milijuna eura kroz financijske instrumente.

 

ITI Guidelines for Applicants (eu-projekti.info)

EUROPSKI FESTIVALI

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) u sklopu Programa Kreativna Europa objavila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Europski festivali:

 

Ciljevi Poziva su:

 • Poboljšati cirkulaciju, promociju, online distribuciju i kino distribuciju europskih audiovizualnih djela unutar Europske unije te na međunarodnoj razini u novom digitalnom okruženju, uključujući putem inovativnih poslovnih modela;
 • Promicati europska audiovizualna djela, uključujući baštinska djela, te poduprijeti angažman i razvoj publike svih dobnih skupina, s posebnim naglaskom na mladu publiku I to diljem Europe ali i izvan nje;

Prioritet Poziva je pružanje potpore europskim audiovizualnim festivalima s ciljem povećanja zanimanja publike za ne-nacionalne europske audiovizualne sadržaje te pomicanje njihove cirkulacije i vidljivosti:

Ukupna sredstva raspoloživa u sklopu ovog Javnog poziva iznose 10.000.000,00 EUR;

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji može biti odobren pojedinačnom projektu iznosi 19.000,00 EUR;
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji može biti odobren pojedinačnom projektu iznosi 150.000,00 EUR;

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 09. ožujka 2023. godine u 17:00 sati;

 

Funding & tenders (europa.eu)

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA I NASILJA NAD DJECOM

Europska komisija je u sklopu Programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) otvorila Poziv za dostavu projektnih prijedloga za prevenciju i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad djecom: poziv posrednicima (davanje financijskih potpora organizacijama civilnog društva trećih strana):

 

Svrha Poziva je odabrati i podržati ograničeni broj transnacionalnih, nacionalnih ili regionalnih aktera/posrednika koji će graditi kapacitete i dalje distribuirati ​​bespovratna sredstva velikom broju organizacija civilnog društva koje su aktivne na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini;

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva Poziva iznose 24.900.000,00 EUR;

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu je 1.500.000,00 EUR;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 EUR;

Intenzitet potpore iznosi do 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 19. travnja 2023. godine;

 

Funding & tenders (europa.eu)

Inovacije Norveška i Program poslovnog razvoja i inovacija u Hrvatskoj pokreću potpore za putovanja radi jačanja suradnje i poslovnih partnerstava između Norveške i Hrvatske.

Cilj potpore putovanjima je olakšati uspostavu bilateralnih poslovnih partnerstava između Norveške i Hrvatske.

 

Cilj je bespovratnih sredstava za putovanja sastati se, raspravljati i istražiti treba li surađivati na zajedničkoj prijavi na otvorene pozive u okviru ovog programa:

 

Rok je 27. siječnja 2023.

 

Otvoreni poziv za projektne prijedloge

Program poslovnih inovacija u Hrvatskoj objavio je svoj Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u studenom 2022. s rokom 31. siječnja 2023. godine.

 

Prijave za podršku putovanjima

Subjekt iz Hrvatske ili Norveške može se prijaviti za financiranje. Podnositelj zahtjeva mora biti pravna osoba u Hrvatskoj ili Norveškoj.

 

25/01/21: Potpore za putovanja – Hrvatska (innovasjonnorge.no)

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnoga društva koje djeluju u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti da se prijave za financijsku potporu programima u skladu s uvjetima ovog Poziva.

 

Organizacije civilnoga društva sukladno ovom Pozivu mogu  prijaviti program za sljedeća prioritetna područja:

 

 1. Prevencija ovisnosti djece

PII. Usluge i projekti usmjereni smanjenju rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti

 

Rok za podnošenje prijava je od dana objave Poziva i traje od 05. prosinca 2022. do 09. siječnja 2023. godine.

 

Smatrat će se da je projekt valjano prijavljen ako je:

Cjelovita natječajna dokumentacija propisano postavljena u sustav www.financijskepodrske.hr   najkasnije do 9. siječnja 2023. godine do 15:00 sati.

Dokument za verifikaciju dostavljen isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu udruge@mrosp.hr . Ovaj dokument bit će prihvatljiv isključivo ukoliko je poslan do 9. siječnja 2023. godine do 18:00 sati.

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu (gov.hr)

POZIV ZA NOVINARSKA PARTNERSTVA

Europska komisija je u sklopu Programa Kreativna Europa objavila Poziv za novinarska partnerstva:

 

Specifični cilj Poziva uključuje promicanje političke suradnje i inovativnih radnji kroz podupiranje svih dijelova Programa Kreativna Europa i promicanje raznolikog, neovisnog i pluralističkog medijskog okruženja i medijske pismenosti, čime se potiče sloboda umjetničkog izražavanja, interkulturni dijalog i socijalna uključenost;

Poziv je objavljen za sljedeće teme:

 • Tema 1: Novinarska partnerstva – suradnje;
 • Tema 2: Novinarska partnerstva – pluralizam;

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u sklopu Poziva iznosi 10.000.000 ,00 EUR, odnosno 5.000.000,00 EUR za svaku temu;

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom projektu iznosi:

 • Za Temu 1: 2.000.000,00 EUR;
 • Za Temu 2: 3.000.000,00 EUR;

Stopa sufinanciranja iznosi:

 • Za Temu 1: do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 • Za Temu 2: do 90% , ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Rok za podnošenje projektnih prijava je 27. travnja 2023. godine;

 

Funding & tenders (europa.eu)

JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA

PRVA IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA GRUPU 2

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 17. listopada 2022. godine izobjavilo je prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma i to za grupu 2.

 

Izmjenom je obuhvaćen Prilog 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi na način da je učitan ispravan dokument pod nazivom Prilog 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi_1.Izmjena.

 

Informacije o prvoj izmjeni natječajne dokumentacije za Grupu 2 dostupne su na poveznici:

 

Detalji poziva “Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 2” – oznaka “NPOO.C1.6.R1-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 2. prosinca 2022. objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma, i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

 

Prvom izmjenom poziva došlo je do promjene u sljedećim dokumentima:

 

Grupa 1:

Upute za prijavitelje;

 • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;
 • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 • Obrazac 5.1. Investicijska studija;

Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Grupa 2:

Upute za prijavitelje;

 • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;
 • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 • Obrazac 5.2. Poslovni plan Grupa 2;

Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Grupa 3:

Upute za prijavitelje;

 • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;
 • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;

 

Dodatno, Prvom izmjenom poziva za Grupu 1 i Grupu 2 dodani su sljedeći obrasci:

 

 • Obrazac 12. Proračun ušteda;
 • Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;
 • Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta.

Obavijest o Prvoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

Grupa 1: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/31

Grupa 2: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/38

Grupa 3: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/39

 

Detalji poziva “Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 1” – oznaka “NPOO.C1.6.R1-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

IZGRADNJA I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADNOG PAPIRA, KARTONA, METALA, PLASTIKE I DRUGIH MATERIJALA

PRVE IZMJENE POZIVA

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 5. prosinca 2022. godine prve izmjene poziva Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

 

Izmjene Poziva odnose se na sljedeće dokumente:

 

Upute za prijavitelje;

Obrazac 2. Izjava prijavitelja;

Obrazac 5. Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Više informacija o Prvoj izmjeni Poziva dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/41.

 

Detalji poziva “Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala” – oznaka “NPOO.C1.3.R2-I1.02” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

IMAGINE – AKTIVNI MLADI GRAĐANI ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Izvršno tajništvo Centralne europske inicijative (CEI) objavilo je natječaj IMAGINE – Aktivni mladi građani za održivi razvoj u CEI i područjima Jadransko-jonske inicijative (JJI);

 

Specifični cilj Natječaja je zaprimanje ideja od učenika srednjih škola, a koje spadaju u jednu ili više od tri UNA203 dimenzije:

Društvena održivost;

Ekonomska održivost;

Ekološka održivost;

Tri najbolje ocijenjene škole dobit će nagradu od 15.000,00 EUR za studijski posjet sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku ili agencijama Ujedinjenih naroda u Europi;

Rok za podnošenje prijava je od 15. veljače 2023. do 28. veljače 2023. godine u 11:59 sati;

 

3rd edition of Call for Ideas and Award Competition “ IMAGINE!” Active Young Citizens for Sustainable Development in CEI and AII Areas | CEI

REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 2. prosinca 2022. godine objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

 

Prvom izmjenom poziva došlo je do promjene u sljedećim dokumentima:

 

Grupa 1:

Upute za prijavitelje;

 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja;
 • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera;
 • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera za projekte zdravstvenih ustanova;

Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Grupa 2:

Upute za prijavitelje;

 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja;
 • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera;
 • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera za projekte zdravstvenih ustanova;

Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Grupa 3:

Upute za prijavitelje;

 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja;
 • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera;
 • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera za projekte zdravstvenih ustanova;

Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Obavijest o Prvoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

Grupa 1: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/32

Grupa 2: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/36

Grupa 3: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/37

 

Detalji poziva “Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 1” – oznaka “NPOO.C1.6.R1-I1.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Najava natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom (5.2.1)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede priprema novi natječaja za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ čija je svrha dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

 

Prihvatljiva je obnova poljoprivrednog potencijala na područjima svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa 22.3.2020. godine i na području svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa od 28.12.2020. godine.

 

Prihvatljiva su ulaganja u kojima uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika iznosi najmanje 30 %.

 

Prihvatljivi troškovi

 

investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;

građenje/rekonstrukcija/izvanredno održavanje/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;

nabava novih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju

nabava domaćih životinja;

kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja;

označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti;

kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i analiza tla

Potpora će se dodjeljivati na temelju stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova.

 

Raspisivanje natječaja predviđeno je u prosincu 2022. godine, a podnošenje zahtjeva u AGRONET-u u siječnju 2023. godine.

 

Prihvatljivi korisnici u tipu operacije 5.2.1 su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Prije raspisivanja natječaja provest će se javna rasprava preko portala e-savjetovanje. O otvaranju javne rasprave objavit ćemo obavijest na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr, stoga vas pozivamo da ih redovito pratite kako biste na vrijeme bili informirani o svim pojedinostima natječaja.

 

Najava natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom (5.2.1) | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ Sport za 2023. godinu

Program Erasmus+ Sport od ove godine nudi mogućnost ostvarivanja projektnih ideja kroz dvije aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (decentralizirane prijave): Mobilnost sportskog osoblja i Ključna aktivnost 2 (centralizirane prijave): Sport za suradnička partnerstva; Mala partnerstva; Neprofitna europska sportska događanja; Jačanje kapaciteta u području sporta. Za prvu je aktivnost rok za prijavu 23. veljače, a za drugu 22. ožujka 2023. godine.

Program Erasmus+ Sport od ove godine nudi mogućnost ostvarivanja projektnih ideja kroz dvije aktivnosti:

 

Ključna aktivnost 1 (decentralizirane prijave)

 

Mobilnost sportskog osoblja

 

Lokalni sportski klubovi prijavljivanjem na mobilnost omogućavaju svojim trenerima i/ili ostalom sportskom osoblju usavršavanje u inozemstvu kroz dvije mogućnosti: praćenje trenerskih poslova ili kratkoročno treniranje drugog kluba.

 

Projekti mogu trajati do 18 mjeseci uz sudjelovanje do 10 osoba.

 

Ostvarenje ciljeva ove aktivnosti omogućit će osoblju da poboljšaju kompetencije, kvalifikacije i steknu nove vještine kroz učenje i boravak u drugom sportskom klubu, a posljedično do jačanja sportske organizacije.

 

Riječ je o novoj aktivnosti koju lokalni sportski klubovi mogu prijaviti nacionalnoj agenciji.

 

Prijavni obrazac bit će dostupan 14. prosinca 2022. godine na stranici Erasmus+ and European Solidarity Corps u dijelu Opportunities for Erasmus+.

 

Rok za prijavu: 23. veljače 2023. godine u 12:00 sati.

 

Ključna aktivnost 2 (centralizirane prijave):

 

Erasmus+ sport Ključne aktivnosti 2 centralizirana je aktivnost što znači da njome izravno upravlja Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Prijave za ove aktivnosti vrše se putem Funding & Tender Opportunities Portala, a više informacija o aktivnostima možete pronaći na stranicama Europske komisije.

 

Sport za suradnička partnerstva

 

Sportske ustanove kroz ovu aktivnost mogu razmijeniti dobra iskustva i prakse s partnerima u projektu te primjerice osmisliti nove metode rada.

Rok za prijavu: 22. ožujka 2023. u 17:00 sati.

 

Mala partnerstva

 

Male organizacije s manje iskustva i pojedinci primjerice koji prvi put sudjeluju u programu lakše će prijavili projekt kroz ovu aktivnost. Za razliku od suradničkih partnerstava potpuno su smanjene prepreke za sudjelovanje jednostavnijim administrativnim zahtjevima.

 

Rok za prijavu: 22. ožujka 2023. u 17:00 sati.

 

Neprofitna europska sportska događanja

 

Kroz ovu aktivnost možete organizirati sportske događaje koji promoviraju volonterstvo u sportu, socijalnu uključivost, borbu protiv diskriminacije te događaje koji potiču na sudjelovanje u tjelesnoj aktivnosti.

 

Rok za prijavu: 22. ožujka 2023. u 17:00 sati.

 

Jačanje kapaciteta u području sporta

 

Cilj je poduprijeti suradnju s trećim zemljama putem međunarodnih projekata koji se odnose na promicanje zajedničkih vrijednosti, nediskriminacije i rodne ravnopravnosti putem sporta, razvoj vještina potrebnih za poboljšanje društvene uključenosti skupina u nepovoljnom položaju, integracije migranata i sl.

 

Rok za prijavu: 22. ožujka 2023. u 17:00 sati.

 

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – ​Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ Sport za 2023. godinu (gov.hr)

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnoga društva koje djeluju u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti da se prijave za financijsku potporu programima u skladu s uvjetima ovog Poziva.

 

Organizacije civilnoga društva sukladno ovom Pozivu mogu  prijaviti program za sljedeća prioritetna područja:

 

 1. Prevencija ovisnosti djece

PII. Usluge i projekti usmjereni smanjenju rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti

 

Rok za podnošenje prijava je od dana objave Poziva i traje od 05. prosinca 2022. do 09. siječnja 2023. godine.

 

Smatrat će se da je projekt valjano prijavljen ako je:

Cjelovita natječajna dokumentacija propisano postavljena u sustav www.financijskepodrske.hr   najkasnije do 9. siječnja 2023. godine do 15:00 sati.

Dokument za verifikaciju dostavljen isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu udruge@mrosp.hr . Ovaj dokument bit će prihvatljiv isključivo ukoliko je poslan do 9. siječnja 2023. godine do 18:00 sati.

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu (gov.hr)

JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA

PRVA IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA GRUPU 2

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 17. listopada 2022. godine izobjavilo je prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma i to za grupu 2.

 

Izmjenom je obuhvaćen Prilog 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi na način da je učitan ispravan dokument pod nazivom Prilog 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi_1.Izmjena.

 

Informacije o prvoj izmjeni natječajne dokumentacije za Grupu 2 dostupne su na poveznici:

 

Detalji poziva “Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 2” – oznaka “NPOO.C1.6.R1-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Ministarstvo turizma i sporta dana 2. prosinca 2022. objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma, i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

 

Prvom izmjenom poziva došlo je do promjene u sljedećim dokumentima:

 

Grupa 1:

Upute za prijavitelje;

 • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;
 • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 • Obrazac 5.1. Investicijska studija;

Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Grupa 2:

Upute za prijavitelje;

 • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;
 • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 • Obrazac 5.2. Poslovni plan Grupa 2;

Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Grupa 3:

Upute za prijavitelje;

 • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;
 • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;

 

Dodatno, Prvom izmjenom poziva za Grupu 1 i Grupu 2 dodani su sljedeći obrasci:

 

 • Obrazac 12. Proračun ušteda;
 • Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;
 • Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta.

Obavijest o Prvoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

Grupa 1: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/31

Grupa 2: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/38

Grupa 3: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/39

 

Detalji poziva “Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 1” – oznaka “NPOO.C1.6.R1-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

JAVNI NATJEČAJ ZA POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga:

 

Cilj Javnog natječaja je sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata;

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom natječaju iznosi 20.000.000,00 HRK odnosno 2.654.456,17 EUR;

Prijavitelj može ostvariti sredstva po ovom Javnom natječaju najviše do 500.000,00 HRK odnosno 66.361,40 EUR po projektu, odnosno do:

 • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka;
 • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka;
 • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske;

Podnošenje ponuda na Javni natječaj započinje 01. prosinca 2022. godine, a završava 31. siječnja 2023. godine;

 

Nacionalni javni pozivi i natječaji | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Foto natječaj za mlade

TEKST I PRAVILA NATJEČAJA

 

Povodom Europske godine mladih, Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade te Deskom Kreativne Europe – ured Kultura pri Ministarstvu kulture i medija organizira Foto natječaj za mlade! Natječaj je otvoren od 30.11.2022. do 7.12.2022. godine, a mogu se prijaviti sve mlade osobe od 18 do 30 godina koje borave u Hrvatskoj.

Europska godina za mlade #EYY2022 posvećena je mladima – ovom Godinom želimo ukazati na važnu ulogu koju mladi imaju u izgradnji naše zajedničke europske budućnosti. Osim pružanja puno prilika za učenje, Europska godina mladih je vrijeme za dijeljenje vizija i poruka za budućnost.

Usprkos izuzetno teškim pandemijskim godinama mladi su pokazali izuzetnu snagu i solidarnost dok su pokretali razne inicijative za pomoć sugrađanima i slali poruke podrške. No, isto tako, pandemija i trenutni globalni izazovi utječu na društvene i ekonomske prilike mladih, kao i na njihovo mentalno zdravlje i ideju o budućnosti.

Zbog svega ovoga, pozivamo mlade fotografe (bilo profesionalne ili amaterske) da promisle kako je pandemija utjecala na njih i što je iz tog perioda pozitivno proizašlo kao želja ili poruka za budućnost.

Stoga, pošaljite nam fotografiju inspiriranu idejom Zajedničke budućnosti!

Propozicije natječaja:

 • na natječaj se mogu prijaviti mladi od 18 do 30 godina koji borave u Hrvatskoj
 • na natječaj se mogu prijaviti do 3 fotografije po autoru
 • fotografije moraju biti isključivo u digitalnom obliku, u JPG formatu visoke kvalitete, minimalnih dimenzija od 2500 do 3500 piksela, rezolucije 300 dpi
 • obrada fotografije u računalnim programima dopuštena je do mjere koja ne narušava sklad, kompoziciju i sl. originalne fotografije
 • uz fotografije se prilaže kratak tekst od najviše jedne kartice s opisom motiva i koncepta fotografije
 • svaka fotografija u nazivu mora sadržavati ime i prezime autora, godinu rođenja te naslov fotografije, (npr. Ivo Ivić, 1995. – Poruka za budućnost.jpg)

fotografije se šalju isključivo e-mailom na adresu eurodesk@ampeu.hr

 • autor, sudionik natječaja, slanjem fotografija na natječaj potvrđuje autentičnost i autorstvo snimljene fotografije
 • autor fotografija daje suglasnost Agenciji za mobilnost i programe EU da bez naknade može neograničeno koristiti i objavljivati odabrane fotografije u nekomercijalne svrhe, odnosno, u svrhu promocije Europske godine mladih te predmetnog natječaja
 1. fotografije se zaprimaju do zaključno 7.11.2022. u 23:59h
 2. fotografije zaprimljene nakon roka te one koje ne odgovaraju uvjetima natječaja i zadanoj temi, stručno povjerenstvo neće razmatrati
 3. natječaj je javan
 • do deset fotografija koje ulaze u finale nagrade objavit ćemo u razdoblju od 14. do 20.12.2022. na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU (www.ampeu.hr) te Instagram stranici Agencije (@ampeu.hr)
 • tri fotografije koje osvajaju nagrade ćemo objaviti 20.12. na Instagram stranici Agencije za mobilnost i programe EU (@ampeu.hr)
 • Žiri čine: predstavnici Agencije za mobilnost i programe EU, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te ureda Kultura pri Ministarstvu kulture i medija.

 

Nagrade

 • Autor/ica prvonagrađene fotografije dobiva bon za kupovinu u Svijetu medija u iznosu od 1.300 HRK
 • Autor/ica drugonagrađene dobiva bon za kupovinu u Svijetu medija u iznosu od 1.000 HRK
 • Autor/ica trećenagrađene fotografije dobiva bon za kupovinu u Svijetu medija u iznosu od 700 HRK

 

Tijekom Europske godine mladih Europska unija želi ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti. Sva mnogobrojna događanja u Hrvatskoj potražite na Europskom portalu za mlade.

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade – Foto natječaj za mlade (gov.hr)

NAJAVA DRUGOG KRUGA POZIVA U 2023. GODINI U SKLOPU PROGRAMA KREATIVNA EUROPA, POTPROGRAM MEDIA

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u sklopu Programa Kreativna Europa, potprogram MEDIA objavila je najavu drugog kruga poziva u 2023. godini:

 

Drugi krug poziva odnosit će se na sljedeće komponente:

 

Klaster za sadržaj: europski korazvoj:

Cilj je podržati suradnju između europskih producentskih tvrtki koje razvijaju djela s jakim potencijalom dosezanja međunarodne publike;

Rok prijave projektnih prijedloga je 26. travnja 2023. godine do 17:00 sati;

Funding & tenders (europa.eu)

 

Klaster za sadržaj: europski mini razvoj skupnih projekata:

Cilj je poticanje konkurentnosti europskih nezavisnih producentskih tvrtki i povećanje njihove ekonomske težine na tržištu, kao i  povećanje kapaciteta audiovizualnih producenata za razvoj projekata s potencijalom za prikazivanje diljem Europe i šire te za olakšavanje europske i međunarodne koprodukcije;

Rok prijave projektnih prijedloga je 01. lipnja 2023. godine do 17:00 sati;

Funding & tenders (europa.eu)

 

Klaster za poslovanje: europska filmska distribucija:

Potpora je namijenjena prodajnim zastupnicima u suradnji s distributerima i to za međunarodnu prodaju i cirkulaciju nenacionalnih europskih filmova na svim platformama (puput kina ili online putem) ciljajući male i velike produkcije;

Rok prijave projektnih prijedloga je 27. travnja 2023. godine do 17:00 sati;

Funding & tenders (europa.eu)

 

Klaster za poslovanje; europski prodajni zastupnici:

Cilj je poticati i podržavati širu transnacionalnu distribuciju novijih europskih filmova osiguravanjem sredstava europskim prodajnim zastupnicima i to u dvije faze:

Generiranje potencijalnog fonda na temelju njihovih rezultata na tržištu te

Daljnje ponovno ulaganje u nabavu, promicanje i distribuciju (uključujući i online) novijih nenacionalnih europskih filmova;

Rok prijave projektnih prijedloga je 20. lipnja 2023. godine do 17:00 sati;

Funding & tenders (europa.eu)

 

Klaster za publiku: europski filmski festivali:

Potpora je namijenjena europskim festivalima koji programiraju i prikazuju značajan udio nenacionalnih europskih AV djela, s ciljem cjelogodišnjih aktivnosti usmjerenih na proširenje i stvaranje nove publike, kao  i provedbu inovativnih aktivnosti za dosezanje iste, poput inicijativa za mlađu publiku;

Rok prijave projektnih prijedloga je 09. ožujka 2023. godine do 17:00 sati;

Funding & tenders (europa.eu)

3. poziv na dostavu projektnih prijedloga o razvoju poslovanja i inovacijama

3. poziv na dostavu projektnih prijedloga o razvoju poslovanja i inovacijama

Norveški program bespovratnih sredstava za poslovni razvoj i inovacije u Hrvatskoj pokreće svoj treći i posljednji poziv na dostavu projektnih prijedloga. Pozivom će se financirati rast poslovanja i širenje aktivnosti u hrvatskim tvrtkama kao i suradnja s Norveškom. Dostupna je i podrška za putovanja kako bi se uspostavila partnerstva.
Rok
četvrtak, 31. siječnja 2023., 14:00 (po hrvatskom vremenu).

Projektne aktivnosti moraju biti dovršene najkasnije do 30. travnja 2024.

Dostupna financijska sredstva
Ukupni proračun od 6.045.512 eura

Pojedinačna shema projekta:5.045.512 eura

Program malih bespovratnih sredstava za MSP-ove:1.000.000 eura

Područja podrške
Tim će se pozivima podupirati projekti u dvama fokus-područjima:

Inovacije zelene industrije
Plavi rast

Inovacije zelene industrije
Inovacije zelene industrije mogu podržati ekologizaciju prerađivačke i proizvodne industrije. Može podržati ulaganja u zelenije tehnologije kako bi se povećali proizvodni kapaciteti, diversificirali proizvodi ili usluge ili doprinijelo temeljnoj promjeni proizvodnog procesa hrvatske tvrtke (automatizacija/digitalizacija/robotizacija) kako bi proces bio zeleniji i učinkovitiji.

Plavi rast
Plavi rast može poduprijeti održivi rast u pomorskom i pomorskom sektoru općenito. Mora, oceani, rijeke, jezera i otoci predstavljaju resurse za inovacije i gospodarski rast. Primjer projekata uključuje razvoj proizvoda/rješenja za plavu energiju, razvoj rješenja povezanih s morskim otpadom i otpadom, razvoj ili ulaganja u pomorske strukture, razvoj ili ulaganja u plavu biotehnologiju i još mnogo toga.

Tko se može prijaviti?
Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi i velika poduzeća, s manje od 25% javnog vlasništva, registrirani kao pravna poduzeća u Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri: svaka privatna ili javna osoba, komercijalna ili nekomercijalna, osnovana kao pravna osoba u Norveškoj ili Hrvatskoj.

Prilika za bilateralno partnerstvo projekta
Potiču se projekti koji uključuju norveške partnere.

Prihvatljivi partneri su bilo koji privatni ili javni subjekt, komercijalni ili nekomercijalni, osnovan kao pravna osoba u Norveškoj ili Hrvatskoj.

Program nudi bespovratna sredstva za putovanja za jačanje suradnje i poslovnih partnerstava:25/01/21: Potpore za putovanja – Hrvatska (innovasjonnorge.no)

Partneri bi trebali biti aktivno uključeni u provedbu projekta i učinkovito doprinositi njoj. Doprinos partnera trebao bi biti potreban za postizanje uspješnog rezultata projekta i mora ga zatražiti podnositelj zahtjeva. Doprinos također treba prilagoditi projektu, a ne nešto što se može kupiti “s police” od nekoliko dobavljača ili konzultanata.

Napominjemo da model projektnog partnerstva nije onakav na koji biste mogli biti navikli iz programa EU-a kao što je Obzor 2020. U Programu poslovnog razvoja i inovacija u Hrvatskoj glavni fokus je razvoj prijavitelja poduzeća iz Hrvatske. Podnositelji zahtjeva moraju biti glavni korisnik rezultata projekta (za više informacija vidi često postavljana pitanja).

Primjer investicijskog projekta
Dijeljenje najboljih praksi i doprinos stručnim znanjem/kompetencijama/znanjem, iz sličnog poduzeća/djelatnosti u Norveškoj. To je obično mali dio projekta.

Prijavitelj (hrvatska tvrtka) mora biti spreman sufinancirati taj dodatni trošak, što najvjerojatnije i hoće, ako ga vide kao dodanu vrijednost projektu.

Primjer u projektu istraživanja i razvoja
Partner bi mogao doprinijeti ugovornim istraživanjima (prodati i fakturirati svoje usluge) hrvatskom podnositelju zahtjeva. Hrvatski podnositelj zahtjeva mora pokriti sufinanciranje za taj dodatni trošak.
Partner bi mogao razviti proizvod/rješenje zajedno s hrvatskim podnositeljem zahtjeva. U tom slučaju dijele rezultat projekta/prava intelektualnog vlasništva, a u tom slučaju norveški partner mora pokriti sufinanciranje svojih troškova iz vlastitih sredstava. Međutim, vrlo je važno da je hrvatska tvrtka i dalje vlasnik projekta i glavni korisnik rezultata projekta.

Stopa bespovratnih sredstava i državne potpore
Ovaj program nema fiksnu stopu bespovratnih sredstava. Financijski doprinos odredit će se od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike.
Inovacije Norveška koristit će Uredbu o općem skupnom izuzeću (GBER) kao pravnu osnovu za izračun prihvatljivih troškova i stopa bespovratnih sredstava.

U pravilu, malo ili srednje poduzeće (MSP) u Hrvatskoj moglo bi dobiti oko 45-70 posto ukupnog odobrenog proračuna projekta za investicijski projekt u bespovratna sredstva, odnosno stopu bespovratnih sredstava od 45-70%. Iznos bespovratnih sredstava mogao bi biti u rasponu od 50.000 eura do 1,5 milijuna eura, ovisno o veličini tvrtke i vrsti projekta. Velike tvrtke također se mogu prijaviti, ali će dobiti nižu stopu bespovratnih sredstava.

31.01.2023.: Hrvatska, 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga o razvoju poslovanja i inovacijama (innovasjonnorge.no)

NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA OPREMANJE PARKOVA ZA VJEŽBANJE NA OTVORENOM

Hrvatska Lutrija je objavila Natječaj za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za opremanje parkova za vježbanje na otvorenom:

 

Ciljevi Natječaja jesu:

 

 • Doprinos potrebama građana za sportskim i rekreativnim aktivnostima;
 • Povećanje kvalitetnog sadržaja za provođenje slobodnog vremena građana;
 • Povećanje broja športskih sadržaja u gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj;

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u sklopu Natječaja iznosi 1.898.694,00 HRK odnosno 252.000,00 EUR;

Iznos financijskih sredstava koji će se dodijeliti i isplatiti jednoj jedinici lokalne samouprave u svakoj županiji može iznositi najviše do 90.414,00 HRK odnosno 12.000,00 EUR;

Natječaj je otvoren do 09. prosinca 2022. godine do 15 sati;

 

https://www.lutrija.hr/hl/parkovi

POZIV NA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA 2023. GODINU U OKVIRU ERASMUS + PROGRAMA

Europska komisija u sklopu Programa Erasmus + objavila Poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu:

Opći cilj programa je cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva;
Poziv je objavljen za sljedeća područja:
• Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince;
• Ključna aktivnost 2 – Suradnja organizacija i institucija;
• Ključna aktivnost 3 – Podrška razvoju politike i suradnji;
• Aktivnosti Jean Monnet;
Rokovi za dostavu projektnih prijedloga kao i iznos bespovratnih sredstava ovise o vrsti projekta, aktivnosti i/ili broju sudionika;

The Erasmus+ Programme Guide | Erasmus+ (europa.eu)

Prijedlog Popisa značajnih događaja na e-savjetovanju

Dana 24. studenog 2022. na savjetovanje s javnošću stavljen je prijedlog Popisa značajnih događaja, koji je Vijeće za elektroničke medije utvrdilo na svojoj sjednici 43-22 od 16. studenog 2022.

 

Savjetovanje je dostupno na mrežnoj poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22491

 

Vijeće za elektroničke medije poziva predstavnike zainteresirane i stručne javnosti da se uključe u javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja, a svoje argumentirane prijedloge i primjedbe mogu poslati najkasnije do 27. prosinca 2022.

 

Nakon što Vijeće razmotri i obradi sve pristigle komentare po završetku savjetovanja, a najkasnije do  27. siječnja 2023., bit će objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

DRUGI JAVNI POZIV za provedbu mjera iz ,,Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini”

SVRHA PROGRAMA

 

Svrha Programa potpore Županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03122-041341URBROJ:

5030I-05120-22-2) ođ 25. kolovoza 2022. godine (u daljnjem tekstu: Program) je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju

poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka.

Provedbom Programa nastoji se očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći u povećanju obujma proizvodnje i genetskog unaprjeđenja populacije

mliječnih krava u Republici Hrvatskoj.

PREDMET DRUGOG JAVNOG POZIVA

 

Predmet Drugog javnog pozivanje prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u2022. godini za slijedeće potpore:

Mjera 1.

Dodatno financiranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka,

Mjera 2.

Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih  za proizvodnju u mlijeka, Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka.

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA

 

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave koje:

 • su dobile suglasnost od Ministarstva poljoprivrede na provedbu programa jedinica područne (regionalne) samouprave do 31. svibnja 2022. godine podnesu Zahtjev za dodjelu potpore

dostave obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Programa i Javnog poziva

 • nemaju nereguliranih dugovanja s osnova javnih davanja.

Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev koji može obuhvaćati jednu ili više mjera prihvatljivih Programom.

Potpora Se ne može dodijeliti korisnicima koji su već ostvarili pravo na potporu temeljem Programa potpore Županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini

donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03 122-04 1 3 41 URBROJ : 503 0 1 -05120-22-2) od 25. kolovoza 2022. godine.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI GRLA

U okviru ovoga Drugog javnog poziva u Mjeri l. i Mjeri 2.,prihvatljiva grla su: uzgojno valjane junice kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda upisane u glavni dio

matične knjige pasmine u Republici Hrvatskoj ili u drugoj dtžavi iz koje dolaze kako slijedi:

mliječne pasmine: holstein, crveno švedsko govedo’,jersey, norveško crveno govedo, dansko crveno govedo i ayrshire

kombinirane pasmine: simentalska, siva, smeđa, monteliarde, pinzgauer, cikasta, normande.

 

PRIHVATLJIVI TROSKOVI

Prihvatljivi  troškovi su:

Mjera 1. – troškovi uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina goveda namijenjenih za proizvodnju  mlijeka

Mjera 2. – troškovi kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina goveda namijenjenih za proizvodnju mlijeka

Mjera 3. – troškovi sakupljanja i prijevoza mlijeka.

IZNOS POTPORE

 

Intenzitet potpore prema mjerama Programa temelji se na indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (,,Narodne novine”, broj r32lt7).

Mjera l.

Uzgoj uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka kroz Program će se dodatno financirati u iznosu od:

 • najviše 50 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u I. i il. skupinu prema indeksu razvijenosti
 • najviše 30 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Mjera 2. Kupovina uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka kroz Program će se dodatno financirati u iznosu od:

 • najviše I00 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu prema indeksu razvijenosti

najviše 70 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave  razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka sufinancirat će se u visini od:

 • 50 % za jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i il. skupinu prema indeksu razvijenosti
 • 30 % za jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti

Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih Zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije Programa i ovoga Drugog javnog poziva, utvrdi da je ukupni iznos Zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, Ministarstvo poljoprivrede će proporcionalno umanjiti jedinične iznose sredstava financiranja.

Maksimalni iznos potpore za pojedinačni Zahtjev po prihvatljivom korisniku iznosi 500.000,00 kn.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi se podnose Ministarstvu poljoprivrede na obrascu iz Priloga I. ovoga Drugog javnog poziva.

Uz potpisan i ovjeren obrazac Zahtjeva korisnik mora priložiti:

 1. dokumentacija županije o dodjeli Županijske potpore za svakog pojedinog prihvatljivog korisnika Programa
 2. izvornik potvrde nadležne porezne uprave da Podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave i
 3. preslika IBAN-a podnositelj a zahtjeva.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2022. godini podnose se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Ilica 101

10000 Zagreb

s naznakom

,,Program potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u2022.

godini” – NE OTVARATI.

 

ROK ZA PODNOSENJE PRIJAVE NA DRUGI JAVNI POZIV

Rok za podnošenje zahtjeva na Drugi javni poziv je od dana objave ovoga Drugog javnog poziva 30. studenog 2022. godine. Iznimno, jedinice područne (regionalne) samouprave koje

će provedbu Županijskih programa završiti nakon roka podnošenja zahtjeva kroz ovaj Drugi program, dokumentaciju vezanu uz dodjelu Županijske potpore za svakog pojedinog korisnika

mogu dostaviti uz obrazac financijskog izvješća iz Priloga II ovoga Drugog javnog poziva s prilozima koji ima dokazuju provedena plaćanja.

ADMINISTRATIVNA OBRADA DONEŠENIH ODLUKA I ISPLATA SREDSTAVA

Ministarstvo poljoprivrede osniva Povjerenstvo koje provodi administrativnu kontrolu zahtjeva. Povjerenstvo obrađuje zaprimljene Zahtjeve i provodi administrativnu kontrolu

podnesenih Zahtjeva na temelju uvjeta propisanih Programom, ovim Drugim javnim pozivom, drugih podataka iz internih bazi evidencija te razmjenom podataka s drugim tijelima državne

uprave i agencijama.

U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da je dostavljeni Zahtjev ili dokumentacija dostavljena uz Zahtjev nepotpuna, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede

poslanog na e-mail adresu navedenu u Prilogu I ovoga Drugog javnog poziva, podnositelj je dužan dostaviti dopunu Zahtjeva i/ili dokumentacije u roku od sedam dana od dana zaprimanja

zahtjeva za dopunu.

Po završenoj administrativnoj kontroli Ministarstvo poljoprivrede donosi odluku o dodjeli potpore i podnositeljima zahtjeva dostavlja pisane pojedinačne obavijesti o dodijeli odobrenog

iznosa ili o odbijanju zahtjeva za potporu.

Ministarstvo poljoprivrede s korisnikom sklapa Ugovor o dodjeli potpore.

Nakon sklopljenog Ugovora o dodjeli potpore, Ministarstvo poljoprivrede provodi isplatu financijskih sredstava na žiro-račun jedinice područne (regionalne) samouprave dostavljen u

zahtjevu.

KONTROLA NA TERENU I POVRAT POTPORE

Jedinice područne (regionalne) samouprave Su po završetku Programa, u roku od 60 dana od dana isplate sredstava, dužne dostaviti popunjen obrazac financijskog izvješća iz Priloga II

ovoga Drugog javnog poziva s prilozima kojima dokazuju provedena plaćanja.

Navedeno izvješće i dokazi o provedenim plaćanjima dostavljaju se na adresu:

 

Ministarstvo poljoprivrede

Ilica 101

10000 Zagreb

s naznakom ,,Izvješće o provedbi Programa potpore županijskim programima u sektoru

mliječnog govedarstvau2022. godini” _ NE OTVARATI

U slučaju da su dostavljeno izvješće i/ili dokazi o provedenim plaćanjima nepotpuni, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede poslanog na e-mail adresu navedenu u Prilogu I ovoga Drugog

javnog poziva, podnositelj je dužan dostaviti dopunu izvješća i/ili dokaza o provedenim plaćanjima u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

U slučaju neprihvatljivog trošenja dodijeljenih sredstava’ jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je izvršiti povrat iznosa neprihvatljivog troška sredstava sufinanciranja.

Ako jedinica područne (regionalne) samouprave ne utroši Sva ugovorena sredstva financiranja, dužna je izvršiti povrat svih neutrošenih sredstava financiranja.

Povrat sredstava jedinice područne (regionalne) samouprave dužna je učiniti u roku od l5 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

ZAVRŠNE ODREDBE

Zahtjevi koje ne udovoljavaju uvjetima propisanim Programa i ovim Drugim javnim pozivom smatrat će se nevažećima i neće se obrađivati.

Prijava čiji podnositelj ne dostavi dopunu zahtjeva u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu smatrat će s nevažećom.

Drugi_JavniPoziv_mlijecno_govedarstvo2022.pdf

 
CEI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA 2022. GODINU

Središnja europska inicijativa (CEI) objavila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2022. godinu:

 

Ciljevi Poziva su:

 • Izgradnja kapaciteta prijenosom i dijeljenjem znanja, posebno iz država članica Europske unije koje su ujedno i članice Središnje europske inicijative u države Središnje europske inicijative koje ujedno nisu članice Europske unije;
 • Razmjena iskustava i dobre prakse među svim državama članicama Središnje europske inicijative davanjem prednosti mobilnosti i umrežavanju
 1. Ukupni iznos financijskih sredstava po Pozivu iznosi 360.000,00 EUR;
 2. Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno do 75% ukupno prihvatljivih troškova projekta

Rok za podnošenje projektnih prijava je 20. siječnja 2023. godine u 23:59;

Više informacija o Pozivu i načinu prijave dostupno je na poveznici:

 

CEI Cooperation Fund [br] Call for Proposals 2022 – CEI Application

Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu

Europska komisija 24. studenoga 2022. objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

 

Ovaj se Poziv na podnošenje prijedloga odnosi na sljedeće aktivnosti programa Europske snage solidarnosti:

 

— volonterski projekti

 

— volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

 

— projekti solidarnosti

 

— oznaka kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti

 

— oznaka kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći

 

— volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć.

 

 1. A) Decentralizirane aktivnosti – prijave zaprima Agencija za mobilnost i programe EU

 

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu:

 

Volonterski projekti –     23. veljače 2023

 • 4. listopada 2023. . (opcionalni rok*)

 

Projekti solidarnosti  –     23. veljače 2023.

 1. svibnja 2023. (opcionalni rok**)

 

 •   4. listopada 2022.

 

*AMPEU će otvoriti za volonterske projekte samo prvi rok, a informacije o tome hoće li Agencija naknadno otvoriti drugi opcionalni rok pratite na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti)

 

**AMPEU neće otvarati rok u svibnju za projekte solidarnosti

 

Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

 

VAŽNO! Za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene do 31.12.2022. Agencija jamči da će biti obrađene do prvog roka za volonterske projekte 23.2.2023. godine, dok za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene nakon 31.12.2022. Agencija ne jamči da će biti obrađene do prvog roka 23.2.2023. godine.

 

Dostupni indikativni proračun za Republiku Hrvatsku za projekte u okviru decentralizirane aktivnosti: 1.511.564,00 EUR (1.333.191,00 EUR za volonterske projekte i 178.373,00 EUR za projekte solidarnosti).

 

 1. B) Centralizirane aktivnosti – prijave zaprima Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 17 sati prema briselskom vremenu:

 

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta – 8. veljače 2023.

 

Volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć – 3. svibnja 2023. Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

 

Detaljne upute o podnošenju prijava dostupne su u Vodiču kroz Europske snage solidarnosti za 2023.

 

Vodič kroz Europske snage solidarnosti za 2023. sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

 

Prioriteti za 2023. za decentralizirane aktivnosti:

 

 • uključivanje i raznolikost
 • digitalna tranzicija
 • zaštita okoliša, održivi razvoj i klimatska politika
 • sudjelovanje u demokratskom životu
 • dodatni nacionalni prioritet za Hrvatsku za volonterske projekte: Cilj za mlade #6 POTICAJ MLADIMA IZ RURALNIH SREDINA, s naglaskom na potresom pogođena područja

Na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti dostupne su informacije o proračunu, savjetovanju projektnih prijedloga, edukativnim aktivnostima umrežavanja, poveznice na prijavne obrasce i upute za njihovo ispunjavanje, odgovori na često postavljana pitanja i sve druge važne informacije.

 

ESS – Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu

Objavljene izmjene natječaja za provedbu tipa operacije 19.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Izmjene natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“ s prilozima, objavljenog 21. rujna 2021. godine.

 

Razlog izmjene je produženje roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu.

 

Objavljene izmjene natječaja za provedbu tipa operacije 19.1.1. | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Izmjena natječaja za provedbu operacija koje se provode putem LRS LAG-ova

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 21. studenog 2022. godine izmjene svih šest natječaja za provedbu operacija koje se provode unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ i to redom kako slijedi:

 

 • tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ LRS LAG
 • tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ LRS LAG
 • tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG
 • tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ LRS LAG
 • tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ LRS LAG
 • tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ LRS LAG

Predmet izmjena natječaja je produženje roka za provedbu (realizaciju) projekta u cilju što boljeg iskorištenja LEADER mjere, i posljedično EPFRR-a.

 

Izmjenom svih natječaja, rok za završetak provedbe projekta je 24 ili 36 mjeseci (ovisno o propisanome u svakom pojedinom natječaju) od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.

 

Završetak provedbe projekta smatra se dan podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

 

Valja naglasiti da se izmjene odredbi primjenjuju na sve postupke u tijeku bez obzira na to kada su započeti i po kojim pravilima bi trebali biti završeni. Drugim riječima, izmjena odredbi primjenjiva je i na već ugovorene/odobrene projekte.

 

Aneksi ugovora/izmjena odluka o dodjeli sredstava neće se izrađivati već izmjena natječaja ima pravnu snagu na sve strane u postupku.

 

Izmjena natječaja za provedbu operacija koje se provode putem LRS LAG-ova | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA EUROPSKI PROJEKTI SURADNJE

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u sklopu Programa Kreativna Europa objavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga Europski projekti suradnje:

 

Opći ciljevi Poziva:

Omogućiti organizacijama koje djeluju u području kulture svih veličina da surađuju, zajednički produciraju, eksperimentiraju, inoviraju, budu mobilne te da uče jedne od drugih;

Poboljšati pristup europskim kulturni i kreativnim radovima te promovirati inovacije i kreativnost;

Vrste projekata:

 1. Projekti suradnje manjeg opsega;
 2. Projekti suradnje srednjeg opsega;
 3. Projekti suradnje većeg opsega;

Ukupno raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva iznose 60.076.809,00 EUR, od čega za:

 • Projekte suradnje manjeg opsega: 21.026.883,00 EUR;
 • Projekte suradnje srednjeg opsega: 21.026.883,00 EUR;
 • Projekte suradnje većeg opsega; 18.023.043,00 EUR;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu ovisi o vrsti projekata te iznosi:

 • Za projekte suradnje manjeg opsega: 200.000,00 EUR;
 • Za projekte suradnje srednjeg opsega: 1.000.000,00 EUR;
 • Za projekte suradnje većeg opsega; 2.000.000,00 EUR;

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o vrsti projekata te iznosi:

 • Za projekte suradnje manjeg opsega: do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 • Za projekte suradnje srednjeg opsega: do 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 • Za projekte suradnje većeg opsega: do 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je do 23. veljače 2023. godine u 17:00 sati;

Više informacija o Javnom natječaju i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je u prilogu ove poruke i na sljedećim poveznicama:

 • Projekti suradnje manjeg opsega;
 • Projekti suradnje srednjeg opsega;
 • Projekti suradnje većeg opsega.

 

Funding & tenders (europa.eu)

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POTPORE KROZ MJERU POTPORE PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA KROZ PODUZETNIČKI FOND GRADA VARAŽDINA U 2022. GODINI

Na temelju članka 9. Programa potpora poduzetnicima na podrucju Grada Varazdina od 2022. do 2025. godine (,,Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/22), Zakljucka o pokretanju postupka dodjele potpora kroz mjeru Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnicki fond Grada Varaždina u 2022. godini (KLASA: 311-01/22-01/2, URBROJ: 2186-1-06-01/6-22-2, od 17. studenoga 2022. godine) i clanka 69. Statuta Grada Varaždina (,,Sluzbeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - procisceni tekst), Gradonacelnik Grada Varaždina na dan 21. studenoga 2022. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za podnošenje  prijava za potpore kroz mjeru  Potpore  poduzetnicima  i obrtnicima kroz Poduzetnicki  fond

Grada Varazdina u 2022. godini.

 

https://varazdin.hr/upload/2022/11/javni_poziv_za_podnosenje_prijava_za_potpore_kroz__637b7f5d2a738.pdf

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu (Rok: 21. prosinca 2023.) 21. studenog 2022. – Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) raspisuje

1.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

 

Pod pojmom „razvoja publike“ podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.

2.

Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.

 

3.

Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadržavaju neke od sljedećih programskih aktivnosti:

 

Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje  aktivnosti usmjerenih na razvoj publike :

 

 • stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina,

segmentacije publike ili izrade baze rezultata istraživanja dostupne javnosti

 • jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa  publici
 • stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike
 • organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike
 • izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje.

 

Razvoj programa:

 

 • programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
 • aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi, starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima
 • razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.) kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa
 • aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike
 • programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.

 

4.

Uz ispunjenu e-prijavnicu obavezno je priložiti:

 

 1. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (predložak je dostupan za preuzimanje unutar e-prijavnice)
 2. Obrazac izjave o istinitosti i vjerodostojnosti podataka financiranja (predložak je dostupan za preuzimanje unutar e-prijavnice)
 3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana
 4. Detaljno specificiran troškovnik programa
 5. Detaljan opis programa za koji se potražuju sredstva (kontekst nastanka programa i potrebe razvoja publike koje se programom zadovoljavaju, detaljna razrada programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti, popis sudionika i suradnika s referencijama, metodologija rada, ciljane skupine, rezultati programa, održivost programa)
 6. Terminski plan održavanja programa Stručne referencije autora/voditelja programa (CV)
 7. Prethodna suglasnost nadležnog tijela ukoliko program uključuje korištenje javnog prostora
 8. Dostavljen izvadak iz Registra neprofitnih organizacija za umjetničke organizacije i udruge
 9. Upis u Očevidnik kazališta (za javna i privatna kazališta).

 

5.

Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su priložiti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjeg rada i postignuća).

 

6.

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete Poziva stručna služba nadležne Uprave Ministarstva kulture i medija priprema dokumentaciju za Povjerenstvo, savjetodavno tijelo Ministarstva kulture i medija koje vrednuje pristigle programe. Nakon provedbe postupka vrednovanja Povjerenstvo predlaže konačnu listu predloženih programa za 2023. godinu i predaje na odlučivanje ministrici kulture i medija. Popis odobrenih i odbijenih programa objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

 

7.

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 24 (e-prijavnici) – Prijavnica za programe razvoja publike za 2023. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica). Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

 

8.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima natječaja te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u programe koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

 

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 21. studenoga do 21. prosinca 2022. godine, do 17 sati.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu (Rok: 21. prosinca 2023.) (gov.hr)

Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

 

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti u 2022. godini. Ovaj Poziv nastavak je pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u provedbi predškolskih programa kroz Programe potpore gradovima i općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, a koji Središnji državni ured za demografiju i mlade kontinuirano provodi u zadnje tri godine. Ovim Pozivom podrška je usmjerena razvijenijim gradovima odnosno gradovima od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti, a koji pritom ulažu značajna sredstva u predškolsku djelatnost.

 

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osiguran je ukupan iznos od 6.609.625,00 kn (877.247,99 €). Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 412.500,00 kuna (54.748,16 €) za najviše 75 djece, a za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. Više o prihvatljivosti prijavitelja i ostalim informacijama molimo pogledati u tekstu Poziva i Programu.

 

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave. Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena Obavijest na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

Natječajnu dokumentaciju za prijavu može se preuzeti desno.

E-mail adresa za pitanja i informacije je: natjecaj.demografija@demografijaimladi.hr

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade - Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (gov.hr)

KRUŽENJE EUROPSKIH LITERARNIH DJELA

Europska komisija u sklopu Programa Kreativna Europa objavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga Kruženje europskih literarnih djela:

 

Cilj poziva je podržati projekte koji će se baviti prijevodima, objavljivanjem, distribuiranjem i promoviranjem djela s područja fantastike;

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Poziva iznosi 5.000.000,00 EUR;

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu podijeljen ovisi o vrsti projekata:

Mali projekti – predlažu prijevod najmanje 5 knjiga i mogu zatražiti do 100.000,00 EUR;

Srednji projekti – predlažu prijevod najmanje 11 knjiga i mogu zatražiti do 200.000,00 EUR;

Veliki projekti – predlažu prijevod najmanje 21 knjigu i mogu zatražiti do 500.000,00 EUR;

 

Intenzitet potpore iznosi do 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

 

Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2023. godine;

 

Funding & tenders (europa.eu)

Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu

Europska komisija je objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

 

Ovaj Poziv se odnosi na sljedeće aktivnosti programa Europske snage solidarnosti:

 

– volonterski projekti

 

– volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

 

– projekti solidarnosti

 

– oznaka kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti

 

– oznaka kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći

 

– volontiranje u području humanitarne pomoći

 

 1. A) Decentralizirane aktivnosti – prijave zaprima Agencija za mobilnost i programe EU

 

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu.

 

 1. A) Decentralizirane aktivnosti – prijave zaprima Agencija za mobilnost i programe EU

 

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu.

 

 • Volonterski projekti –  23. veljače 2022.

(opcionalni rok* )-4. listopada 2022.

 

 

 • Projekti solidarnosti – 23. veljače 2022.

(opcionalni rok**) – 4. svibnja 2022.

 

– 4. listopada 2022.

 

 

*AMPEU će otvoriti za volonterske projekte samo prvi rok, a informacije o tome hoće li Agencija naknadno otvoriti drugi opcionalni rok pratite na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti)

 

**AMPEU neće otvarati rok u svibnju za projekte solidarnosti

 

Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

 

VAŽNO! Za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene do 31.12.2021. Agencija jamči da će biti obrađene do prvog roka za volonterske projekte 23.2.2022. godine, dok za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene nakon 31.12.2021. Agencija ne jamči da će biti obrađene do prvog roka 23.2.2022. godine. B) Centralizirane aktivnosti – prijave zaprima Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

 

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 17 sati prema briselskom vremenu.

 

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta – 6. travnja 2022.

 

Volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć – 3. svibnja 2022.

 

Prijave za oznaku kvalitete za područje humanitarne pomoći mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

 

Za detaljne upute o podnošenju prijava proučite Vodič kroz program Europske snage solidarnosti na engleskom jeziku koji je sastavni dio ovog Poziva, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv. Dostupna je i hrvatska verzija Vodiča kroz Europske snage solidarnosti.

 

Prioriteti za 2022. za decentralizirane aktivnosti:

 

 • uključivanje i raznolikost
 • zaštita okoliša, održivi razvoj i klimatska politika
 • digitalna tranzicija
 • sudjelovanje u demokratskom životu
 • dodatni nacionalni prioritet za Hrvatsku: Cilj za mlade #6 POTICAJ MLADIMA IZ RURALNIH SREDINA, s naglaskom na potresom pogođena područja

 

Na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti dostupne su informacije o proračunu, savjetovanju projektnih prijedloga, edukativnim aktivnostima umrežavanja, poveznice na prijavne obrasce i upute za njihovo ispunjavanje, odgovori na često postavljana pitanja i sve druge važne informacije.

ESC51 volonterski projekti – dodjela proračuna, kriteriji dodjele i bodovanje prioriteta

Godišnji program rada za 2022. Europske komisije (revidirana verzija od 8. ožujka 2022.) – proračun za projekte povećan je u okviru Europske godine mladih u odnosu na prvotno najavljeni proračun.

U Službenom listu Europske unije od 8. lipnja 2021. objavljena je Uredba za program Europske snage solidarnosti za razdoblje 2021.-2027. (OJ L 202 2021, 8.6.2021, str. 32-54) (Uredba na hrvatskom jeziku; Uredba na engleskom jeziku).

 

ESS – Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu

IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE

PRVA IZMJENA POZIVA

 

Dana 16. studenog 2022. godine

 

Ministarstvo poljoprivrede objavilo prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

 

Izmjene se odnose na:

 

Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost;

Prilog 2. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) – Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026- (NPOO);

Kodove intervencija u sustavu eNPOO.

Izmjene nemaju utjecaj na postupak dodjele bespovratnih sredstava;

 

Detalji poziva “ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE” – oznaka “NPOO.C1.5.R1-I1.02” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnoga društva usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu programima u skladu s uvjetima ovog Poziva.

 

Organizacije civilnoga društva sukladno ovom Pozivu mogu  prijaviti program za sljedeća dva (2) prioritetna područja:

 

P1. Programi usmjereni unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti uz obavezno informiranje starijih osoba o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i osvješćivanje javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama

P2. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici – usluga prijevoza

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva i traje od 14. studenoga 2022. do 14. prosinca 2022. godine.

 

Smatrat će se da je program valjano prijavljen ako je:

Cjelovita natječajna dokumentacija propisano postavljena u sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 14. prosinca 2022. godine do 15:00 sati.

Dokument za verifikaciju dostavljen isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu starije.osobe@mrosp.hr . Ovaj dokument bit će prihvatljiv isključivo ukoliko je poslan do 14. prosinca 2022. godine do 18:00 sati.

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu (gov.hr)

KRUŽENJE EUROPSKIH LITERARNIH DJELA

Europska komisija u sklopu Programa Kreativna Europa objavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga Kruženje europskih literarnih djela:

 

Cilj poziva je podržati projekte koji će se baviti prijevodima, objavljivanjem, distribuiranjem i promoviranjem djela s područja fantastike;

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Poziva iznosi 5.000.000,00 EUR;

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu podijeljen ovisi o vrsti projekata:

 • Mali projekti – predlažu prijevod najmanje 5 knjiga i mogu zatražiti do 100.000,00 EUR;
 • Srednji projekti – predlažu prijevod najmanje 11 knjiga i mogu zatražiti do 200.000,00 EUR;
 • Veliki projekti – predlažu prijevod najmanje 21 knjigu i mogu zatražiti do 500.000,00 EUR;

Intenzitet potpore iznosi do 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2023. godine;

 

Funding & tenders (europa.eu)

Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture za 2023. godinu
 1. studenog 2022. – Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Taj umjetničko-edukativni program već jedanaestu godinu za redom djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske približava umjetnost i kulturu kroz brojne aktivnosti te izvedbene kulturno-umjetničke programe.

 

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području RH. Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu, a provoditi ih trebaju stručnjaci različitih umjetničkih područja kao što su književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija.

 

Ministarstvo kulture i medija program Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te uz financijsku potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

Prijave se podnose putem elektroničkog obrasca br. 23 (e-prijavnica) u sustavu ePisarnice Ministarstva kulture i medija.

 

Uvjete poziva kao i upute za prijavitelje pronađite na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/?id=23027

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture za 2023. godinu (gov.hr)

POZIV ZA DJELOVANJE U PODRUČJU TURIZMA S TEMOM: ODRŽIVI RAST I IZGRADNJA OTPORNOSTI U TURIZMU – OSNAŽIVANJE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA ZA PROVOĐENJE DVOSTRUKE TRANZICIJE (SMP-COSME-2022-TOURSME)

Glavna Uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća Europske komisije (DG GROWTH) zajedno s Izvršnom agencijom za mala i srednja poduzeća (EISMEA) raspisala je centralizirani natječaj Europske komisije za potporu malim i srednjim poduzetnicima u turizmu.

 

Opći cilj poziva na dostavu prijedloga je poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzeća u turističkom sektoru kroz izgradnju kapaciteta malih i srednjih poduzeća za uspješnu provedbu dvostruke zelene i digitalne tranzicije, te poticanje inovativnosti, otpornosti, održivosti i kvalitete duž lanaca vrijednosti u turizmu.

 

Ovaj poziv za dostavu prijedloga dio je sveukupne strategije oporavka od pandemije COVID-19 za održivi turistički ekosustav, a pritom je usklađen s prioritetima Strategije Europske Komisije za mala i srednja poduzeća i ažuriranom Europska industrijska strategija.

Konkretno, ovaj poziv na dostavu prijedloga podržava ciljeve strateškog dokumenta Transition pathway for tourism razvijenog u suradnji s dionicima u turizmu za podršku zelenoj i digitalnoj tranziciji i otpornosti turističkog ekosustav EU.

 

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća u sektoru turizma.

 

Ukupna alokacija bespovratnih sredstava iznosi 20,5 milijuna EUR.

 

Datum završetka zaprimanja prijava:  30.11.2022.

 

Poziv za djelovanje u području turizma s temom: Održivi rast i izgradnja otpornosti u turizmu – osnaživanje podrške malim i srednjim poduzećima za provođenje dvostruke tranzicije (SMP-COSME-2022-TOURSME) – EU-PROJEKTI.INFO

Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

Vijeće za elektroničke medije na svojoj 42-22 sjednici, održanoj 10. studenog 2022. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti za 2023. godinu.

 

Rok za podnošenje prijava je 15. prosinca 2022. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje, zajedno s obrascima za prijavu.

 

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

Prve izmjene natječaja za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas 9.  studenog 2022. godine prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Radi se o tehničkim izmjenama, a detalje možete pogledati:

 

 

Prve izmjene natječaja za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavljuje Javni poziv koji je otvoren do 30. studenoga 2022. godine

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA FINANCIRANJE U SKLOPU PROJEKTA PRILAGODBE INFORMACIJSKIH SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA PORTALU OTVORENIH PODATAKA (OPEN DATA) UP.04.1.1.19.0001

 

 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su na financiranje unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava javnog sektora kako bi se olakšala i ubrzala priprema i objava skupova otvorenih podataka (osobito vrijednih i visokovrijednih) u strojno čitljivom obliku sukladno standardima, za minimalno 8 (osam) tijela državne i javne vlasti na Portalu otvorenih podataka.

 

Sredstva za financiranje osigurana su u okviru Elementa 3 (tri) projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva je 2.955.775,00 kuna s PDV-om.

 

 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava financiranja imaju sva tijela javne vlasti koja su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

 

III. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE

Predloženi skupovi podataka Prijavitelja su skupovi podataka čije popise tijela objavljuju sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

 

Prijavitelj se treba obvezati da će odrediti zaposlenike koji će biti dostupni za suradnju s izvođačima prilikom nadogradnje informacijskog sustava.

 

 1. ROK ZA PREDAJU PRIJAVE

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2022. godine.

 

 1. PRIJAVA l DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

Prijave se podnose isključivo ispunjavanjem i dostavljanjem projektnog zadatka koji se sastoji od tehničke specifikacije i opisa poslova (ispuniti prema priloženom predlošku za izradu tehničke specifikacije Prilog 1). Tehnička specifikacija treba sadržavati i procijenjenu vrijednost nabave unaprjeđenja informacijskih sustava Prijavitelja.

 

Prihvatljivi troškovi unaprjeđenja informacijskih sustava tijela javnog sektora između ostalog obuhvaćaju troškove:

 • identifikacije i analize skupova podataka
 • instalacije dodatnih baza podataka ili proširenja postojećih baza podataka
 • dokupa potrebnih softverskih licenci
 • razvoja modula za pripremu podataka
 • usluge instalacije, konfiguracije i testiranja sustava do razine potpune spremnosti automatske objave podataka na Portalu otvorenih podataka.

 

 1. ODABIR PRIJAVA ZA FINANCIRANJE

Odabir Prijava će se provoditi sukladno razini dovršenosti dostavljene tehničke specifikacije (projektnog zadataka) i realnog iskazivanja troškova nadogradnje. Odabrat će se minimalno 8 (osam) institucija čiji ukupni iznos troškova ne prelazi raspoloživi dio sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva.

 

Prednost će imati Prijavitelji koji dostave ispunjen Ex-ante upitnik za procjenu utjecaja skupa podataka koji je priložen ovom Pozivu (Prilog 2). Skup podataka ima visokovrijedan utjecaj ukoliko postoje jasni dokazi da skup podataka ima snažan potencijal ostvariti utjecaj unutar identificiranog problemskog područja (gospodarskog, društvenog, političkog i/ili okolišnog).

 

VII. NAČIN PRIJAVE

Prijava na Javni poziv podnosi se dostavom dokumentacije na adresu elektroničke pošte opendata.admin@rdd.gov.hr ili osobno u pisarnicu Ureda na adresu:

 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, prijava za sudjelovanje u projektu „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“, Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb

 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva – Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ (gov.hr)

JAVNI NATJEČAJ BROJ 2/22 (POTPORA MALE VRIJEDNOSTI) ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH MEDIJA ZA 2023. GODINU

Agencija za elektroničke medije objavila je Javni natječaj broj 2/22 (potpora male vrijednosti) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023. godinu:

 

Cilj Javnog natječaja je dodjela sredstava za poticanje proizvodnje, te distribucije vlastitih programa koji su od javnog interesa, neprofitnim nakladnicima radija i nakladnicima radija na lokalnoj i regionalnoj razini te neprofitnim pružateljima medijskih usluga radija i televizije satelitom, internetom i kabelom iz članaka 26. i 92. ZEM-a.;

Raspoloživa sredstva Fonda raspoređena su kako slijedi:

 • Neprofitnim nakladnicima radija i nakladnicima radija na lokalnoj i regionalnoj razini – 12.240.000,00 HRK odnosno 1.624.527,17 EUR;
 • Neprofitnim pružateljima medijskih usluga radija i televizije satelitom, internetom i kabelom iz članaka 26. i 92. ZEM-a – 510.000,00 HRK odnosno 67.688,63 EUR;
 • Intenzitet potpore može iznositi do 100% ukupno prihvatljivih troškova;

 

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je 09. prosinca 2022. godine;

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

Šesnaesti Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 9. studenog 2022. godine šesnaesti natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama (osim potresa) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20.000.000,00 kuna, a visina javne potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 28. studenog 2022. do 12:00 sati 30. prosinca 2022. godine.

 

Vrsta poziva

Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

 

Vrijednost natječaja

20.000.000,00 kn

 

Fond

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

Program

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge

Ciljevi i predmet

poziva

Ovim Pozivom podupirat će se energetska obnova zgrada javnog sektora koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog nekog drugog uzroka te u kojima se obavlja društvena djelatnost. Energetska obnova provest će se ugovaranjem energetske usluge i primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora energije što će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu ili kompleks zgrada koje čine energetsku funkcionalnu cjelinu sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada, kroz integrirani pristup, uz mogućnost osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te provedbe horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

 

Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i posljedično smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada, a potiče se i provođenje ESCO modela, kao i tržište energetskih usluga te pristup tom tržištu malim i srednjim poduzetnicima.

 

Provedbom aktivnosti obnovit će se najmanje 104.000 m² građevinske bruto površine zgrada javnog sektora.

 

Predmet Poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN) za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.

 

U okviru svog djelovanja APN provodi energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model) te je zadužen za provedbu postupka javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Ostali subjekti javnog sektora mogu ovlastiti APN da u njihovo ime i račun provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu.

 

Energetska usluga predmet je Ugovora o energetskom učinku sklopljenog između naručitelja energetske usluge, pružatelja energetske usluge i APN-a, koji je verificiran i praćen tijekom cijelog svog trajanja, pri čemu se investicija u radove, opremu i usluge za provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti obuhvaćenih energetskom uslugom otplaćuje prema ugovorenom stupnju poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim ugovorenim kriterijima, kao što su financijske uštede.

Prihvatljivi prijavitelji

Ustanove

Ukupan iznos sredstava

250.000.000,00 kn

Iznos sufinanciranja

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 kn

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 kn

Stopa sufinanciranja

100%

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljiva aktivnost koja se može financirati u okviru ovog Poziva je „Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge“.

U okviru ove projektne aktivnosti financirat će se naknade za energetsku uslugu za razdoblje do završetka energetske obnove (ispunjenja uvjeta za ostvarenje zajamčene uštede energije) sukladno ugovoru o energetskom učinku sklopljenom između Naručitelja, Pružatelja i APN-a.

To znači da se sufinancira financijski jaz između ukupne ugovorne naknade za energetsku uslugu i ukupne zajamčene uštede u ugovornom razdoblju. Kao zajamčene uštede su prihvatljive one uštede koje se mogu dokazati računski, sukladno važećim relevantnim propisima, na temelju propisanog Algoritma za izračun energetskih svojstava zgrada.

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, energetska usluga znači provedbu projekata energetske učinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti, a temeljena je na ugovoru o energetskom učinku s jamstvom da u referentnim uvjetima vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili ušteda energije i/ili vode.

 

 

Provedba projekta energetske učinkovitosti obuhvaća primjenu mjera energetske učinkovitosti: izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Zgrade, povećanje toplinske zaštite ovojnice Zgrade, unapređenje tehničkih sustava koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje,

ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, sustav rasvjete, sustav automatizacije i upravljanja Zgrade, uvođenje sustava OIE, provođenje energetskog pregleda, izrada izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata nakon obnove.

 

Uz mjere energetske učinkovitosti energetska usluga obuhvaćat će i stručni nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu a može obuhvaćati i projektantski nadzor te provedbu horizontalnih mjera

(provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

Ugovorom o energetskom učinku, uz zajamčene uštede energije, mogu biti obuhvaćene i dodatne uštede energije i vode.

Naknade za energetsku uslugu koje obuhvaćaju dodatne uštede energije i vode neće biti financirane sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

 

Rok za prijavu

28.11.2022, 23:59:00

Ostalo

Detalji poziva "Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge" - oznaka "NPOO.C6.1.R1-I1.03" - NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) - fondovieu.gov.hr

LAG Sjeverozapad domaćin radionice hrvatskih LAG-ova

Okupljanjem predstavnika lokalnih akcijskih grupa u utorak, 8. studenoga, u hotelu Trakošćan, započeo je program trodnevne radionice Ministarstva poljoprivrede za lokalne akcijske grupe, čiji je domaćin – Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad.

 

Na radionici u Trakošćanu predstavnici lokalnih akcijskih grupa razgovarat će o stanju provedbe Mjere 19, o izradi lokalnih razvojnih strategija LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. te Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023.- 2027.

 

Organizatori su Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna ruralna mreža, u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

LAG Sjeverozapad domaćin radionice hrvatskih LAG-ova – LAG Sjeverozapad (lagsz.hr)

USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE

Usvojena je Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, najvažniji strateški dokument hrvatskog turizma. Strategija je usmjerena na istinsku transformaciju, a u prvi plan stavlja održivost – kako ekonomsku tako i ekološku i socijalnu. Strategijom su postavljeni temelji dugoročnom uspjehu hrvatskog turizma koji može biti potpora cjelokupnom gospodarstvu, ali i demografskoj revitalizaciji lokalnih zajednica i kvalitetnijem životu građana u turističkim destinacijama. Strategija je povezana s izvorima financiranja koje su osigurani u sklopu Nacionalnog plana opravka i otpornosti i Višegodišnjeg financijskog okvira, ali i kroz nacionalna sredstva, čime će se osigurati njena provedba.

 

U Strategiji su definirana četiri strateška cilja koja su horizontalne prirode i podjednako se odnose na sve dionike u turizmu te uključuju cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam; turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu; konkurentan i inovativan turizam te otporan turizam.

 

Polazište za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, u kojoj je razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma jedno od prioritetnih područja.

 

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine upućena je u proceduru donošenja u Hrvatskom saboru, a kao srednjoročni dokument u pripremi je i Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, koji će detaljnije razraditi prioritetna područja kroz konkretne mjere.

 

Usvojena Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine – EU-PROJEKTI.INFO

Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge

Svrha ovog poziva

 

Ovim Pozivom podupirat će se energetska obnova zgrada javnog sektora koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog nekog drugog uzroka te u kojima se obavlja društvena djelatnost. Energetska obnova provest će se ugovaranjem energetske usluge i primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora energije što će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu ili kompleks zgrada koje čine energetsku funkcionalnu cjelinu sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada, kroz integrirani pristup, uz mogućnost osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te provedbe horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

 

Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i posljedično smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada, a potiče se i provođenje ESCO modela, kao i tržište energetskih usluga te pristup tom tržištu malim i srednjim poduzetnicima. Provedbom aktivnosti obnovit će se najmanje 104.000 m² građevinske bruto površine zgrada javnog sektora.

 

 

Predmet ovog poziva

 

Predmet Poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN) za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.

 

U okviru svog djelovanja APN provodi energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model) te je zadužen za provedbu postupka javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Ostali subjekti javnog sektora mogu ovlastiti APN da u njihovo ime i račun provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu.

 

Energetska usluga predmet je Ugovora o energetskom učinku sklopljenog između naručitelja energetske usluge, pružatelja energetske usluge i APN-a, koji je verificiran i praćen tijekom cijelog svog trajanja, pri čemu se investicija u radove, opremu i usluge za provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti obuhvaćenih energetskom uslugom otplaćuje prema ugovorenom stupnju poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim ugovorenim kriterijima, kao što su financijske uštede.

 

 • Ukupna bespovratna sredstva: 250.000.000,00 kn

 

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 kn

 

 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 kn

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • Ustanove

 

Detalji poziva “Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge” – oznaka “NPOO.C6.1.R1-I1.03” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ otvoren je do 28. studenoga 2022. godine

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području zelene tranzicije“ („Strengthening bilateral cooperation with Norway in Green transition“), koji je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u funkciji Nacionalne fokalne točke za Financijski mehanizam Kraljevine Norveške i financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora, objavilo 14. listopada 2022. godine i dalje je otvoren te je rok za podnošenje projektnih prijava 28. studenoga 2022. godine do 16 sati.

Poziv ukupne vrijednosti 500.000,00 eura financiranih sredstvima Fonda za bilateralnu suradnju potiče bilateralne inicijative u području Zelene tranzicije javnih tijela i institucija te nevladinih organizacija s područja Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

 

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su javni subjekti, nekomercijalne i nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Hrvatskoj ili Norveškoj, odnosno subjekti koji spadaju u sljedeće kategorije:

 

 • tijela državne uprave te regionalne i lokalne vlasti
 • sveučilišta, istraživačke i znanstvene organizacije
 • ostale javne ustanove
 • nevladine organizacije, komore i strukovna udruženja

 

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ otvoren je do 28. studenoga 2022. godine (gov.hr)

Europska komisija odobrila nove programe za EU fondove za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Hrvatska – Srbija

Odlukama Europske komisije od 3. studenoga 2022. godine odobreni su sljedeći programi za razdoblje 2021.-2027. kojima upravlja Republika Hrvatska:

Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027., kojim je korisnicima iz 3 države na raspolaganju 117.685.699,00 eura za projekte kojima će se poticati pametni, zeleni i uključiv razvoj prekograničnih regija. Programsko područje obuhvaća 12 županija (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka županija) u Hrvatskoj, Brčko Distrikt i 109 općina u Bosni i Hercegovini kao i 11 općina u Crnoj Gori, što je područje ukupne površine 87.453,95 km² s preko 5 milijuna stanovnika.

 

Interreg VI-A IPA program Hrvatska -Srbija 2021.-2027., kojim je korisnicima iz 2 države na raspolaganju 38.281.653,00 eura za projekte jačanja društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja. Program ima za cilj potaknuti i podržati prekograničnu suradnju kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove (procese ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugotrajne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19), kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti koje će se podržati u okviru tri odabrana cilja europske politike. Programsko područje čine četiri županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska te pet okruga u Srbiji: Sjeverna Bačka, Zapadna Bačka, Južna Bačka, Srem i Mačva. Programsko područje prostire se na 25.505 km² s ukupnom populacijom oko 2,1 milijun ljudi.

 

Izvori financiranja oba Interreg programa su Europski fond za regionalni razvoj te IPA III fond.

 

Oba Interreg programa izravno su povezana s Europskom strategijom za dunavsku regiju (EUSDR) i Europskom strategijom za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

 

Prvi pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava su u pripremi i objave prvih poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuju se tijekom prvog kvartala 2023. godine.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Europska komisija odobrila nove programe za EU fondove za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Hrvatska – Srbija

Poziv za prijavu lokaliteta Oznake europske baštine za selekciju 2023. – 2024. godine

Objavljen je Poziv za prijavu lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine, koja se na inicijativu Europske komisije dodjeljuje lokalitetima na području Europske unije sa snažnom simboličkom europskom vrijednosti koji ističu zajedničku povijest Europe, izgradnju Unije, europskih vrijednosti i ljudskih prava na kojima se temelji postupak europskih integracija.

 

Cilj Oznake europske baštine (European Heritage Label – EHL) jest jačanje osjećaja pripadnosti europskih građana Europskoj uniji koji se temelje na zajedničkim vrijednostima, elementima europske povijesti i kulturne baštine, poštovanju nacionalne i regionalne raznolikosti te jačanju uzajamnog razumijevanja i međukulturnog dijaloga.

 

POSTUPAK PRIJAVE

 

Prijave Europskoj komisiji za predlagatelje lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine otvorene su do 1. ožujka 2023. godine.

 

Proces odabira odvija se u dva kruga:

 

Prvi krug odvija se na nacionalnoj razini: svaka država članica imenuje po dva lokaliteta po godini prijave, prijave šalje nacionalni koordinator.

 

Drugi krug odvija se na europskoj razini: europski odbor neovisnih stručnjaka predlaže Europskoj komisiji lokalitete koji se službeno imenuju za dodjelu Oznake, a odabire se najviše jedna lokacija po državi članici.

 

 

Prijedloge na nacionalnoj razini možete dostaviti na adresu ehl@min-kulture.hr  ili putem pošte na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom Oznaka europske baštine, do 1. veljače 2023. godine.

 

Nakon zaprimanja prijedloga Ministarstvo kulture i medija provest će proces evaluacije te dostaviti dvije odabrane prijave Europskoj komisiji u predviđenom roku.

 

 

https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label/application-process-of-the-european-heritage-label

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija

Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će dodijeliti potporu znanstvenim institucijama koje se uključe u provedbu Programa prema rezultatima Javnog poziva.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi za potporu u okviru provedbe Programa su navedene u članku 7. stavcima L i 2. Pravilnika o provedbi Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija

i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od2O22. _2024.

godine.

 

Neprihvatljivi troškovi za financiranje u okviru Programa su navedeni u članku 7. stavku 3. Pravilnika o provedbi Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na

održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine.

 

Ministarstvo poljoprivrede – Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija (gov.hr)

 
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Ciljevi i predmet

poziva

Cilj ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

 

a)    najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,

 

b)    količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala, tj. postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

 

Ukupan iznos sredstava

124.319.250,00 kn

Iznos sufinanciranja

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.002.088,50 kn

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.005.418,50 kn

 

Stopa sufinanciranja

Max 70,00%

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 

· Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacija), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja projektnog prijedloga), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;

 

· Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;

 

· Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;

 

· Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;

 

· Projektantski nadzor;

 

· Stručni nadzor građenja;

 

· Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);

 

· Aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18 i 110/19), ukoliko projekt podliježe toj obvezi;

 

· Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;

 

· Aktivnosti upravljanja projektom.

Rok za prijavu

06.02.2023, 12:00:00

Ostalo

Detalji poziva "Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala" - oznaka "NPOO.C1.3.R2-I1.02" - NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) - fondovieu.gov.hr

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA-GRAD VARAŽDIN

Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine koji je donesen u rujnu ove godine, gradonačelnik Grada Varaždina raspisao je sedam javnih poziva za poljoprivrednike s područja Grada Varaždina. Kroz navedene mjere Grad Varaždin želi pomoći poljoprivrednicima sufinancirajući aktivnosti vezane uz promociju poljoprivrednih proizvoda, prodaju poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici te okrupnjavanje zemljišta, sufinanciranje opreme za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, dokumentacije za prijavu na nacionalne i međunarodne natječaje, nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika i prehrane pčelinjih zajednica.

 

Javni pozivi objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Grada Varaždina na linku https://varazdin.hr/javni-pozivi/  zajedno sa svim obrascima i izjavama potrebnim za prijavu.

 • MJERA A – Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga
 • MJERA B – Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)
 • MJERA C – Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda
 • MJERA D – Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina
 • MJERA E – Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica
 • MJERA F – Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina
 • MJERA G – Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova

 

Rok za dostavu prijava je 1. prosinca 2022. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave. Sve dodatne informacije vezane uz javne pozive mogu se dobiti putem e-mail adrese gospodarstvo@varazdin.hr.

Europska komisija ulaže 3 milijarde eura u inovativne projekte u području čistih tehnologija

Riječ je o ulaganjima u sklopu plana REPowerEU radi energetske neovisnosti Europe o ruskim fosilnim gorivima.

Europska komisija objavila je treći poziv za velike projekte u okviru Inovacijskog fonda EU-a. S obzirom na to da se proračun udvostručio na tri milijarde eura zahvaljujući povećanim prihodima od prodaje emisijskih jedinica u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS), ovim pozivom za velike projekte za 2022. potaknut će se uvođenje industrijskih rješenja za dekarbonizaciju Europe.

 

S posebnim naglaskom na prioritete plana REPowerEU, pozivom će se pružiti dodatna potpora za okončanje ovisnosti EU-a o ruskim fosilnim gorivima.

 

Poziv je otvoren do 16. ožujka 2023 za projekte u državama članicama EU-a, Islandu i Norveškoj.

 

Financirat će se projekti dekarbonizacije, inovativna elektrifikacija i primjena vodika u industriji, proizvodnja čistih tehnologija i pilot-projekti srednje veličine.

 

Hrvatska gospodarska komora (hgk.hr)

Treće izmjene XI. i treće izmjene XIII. Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja objavila je danas, 3. studenog 2022. godine treće izmjene XI. i treće izmjene XIII. Natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima “ – za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

 

Razlog izmjena je promjena krajnjeg roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu do 1. rujna 2025. godine.

 

Treće izmjene XI. i treće izmjene XIII. Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje – 2022./2023. – studenti

Temeljem čl.15, st.4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 02. studenoga 2022.god. raspisao je Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja.

 

Tekst natječaja za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog  i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja, pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (NN 101/2019), Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva, potrebni obrasci kao i sve ostale informacije nalaze se na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njivovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje – 2022./2023. – studenti (gov.hr)

Javni natječaj broj 1/22 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – profitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim proizvođačima audiovizualnih i radijskih programa za 2023. godine

U Narodnim novinama broj 126 od 28. listopada 2022. godine objavljen je Javni natječaj broj 1/22 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija –  profitnim pružateljima elektroničkih publikacija iz čl. 71. st. 1. ZEM-a, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija iz čl. 55. st. 5. ZEM-a, neprofitnim proizvođačima audiovizualnih i radijskih programa za 2023. godinu (potpore male vrijednosti).

 

Cilj Javnog natječaja je dodjela sredstava za poticanje proizvodnje sadržaja, te distribucije vlastitih programa i sadržaja koji su od javnog interesa, profitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim proizvođačima audiovizualnih i radijskih programa;

 • Sredstva Fonda dodjeljuju se u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore)
 • Ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije premašivati iznos od 200.000.00 EUR;
 • Intenzitet potpore može iznositi do 100%;

Sredstva Fonda raspoređena su kako slijedi:

 • Profitni pružatelji elektroničkih publikacija – 4.420.000,00 HRK odnosno 586.634,81 EUR;
 • Neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija – 3.400.000,00 HRK odnosno 451.257,59 EUR;
 • Neprofitni proizvođači audiovizualnog i radijskog programa – 850.000,00 HRK odnosno 112.814,39 EUR;

 

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je 28. studenoga 2022. godine;

 

Sve dodatne upite pošaljite nam na e-adresu fond@aem.hr

 

Agencija za elektroničke medije (aem.hr)

 
Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu otvoreno do 15. studenog 2022

Obavještavamo zainteresirane proizvođače da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas, 31. listopada 2022. godine, omogućila podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu putem AGRONET-a.

 

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći proizvođačima sjemenskog kukuruza pogođenih krizom izazvanom ratom u Ukrajini.

 

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 15. studenoga 2022. godine.

 

Po podnošenju Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a isti je potrebno ispisati i potpisati te uz njega priložiti:

 

Popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOD KOJIH JE VIŠE POVEZANIH SUBJEKATA PODNIJELO ZAHTJEV ZA POTPORU

 

ili

 

Popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOD KOJIH NEMA POVEZANIH SUBJEKATA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA POTPORU

 

Zahtjev za potporu i priloženu Izjavu potrebno je dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu«. Detalje o potpori kao i potrebne obrasce možete pronaći OVDJE.

 

Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu otvoreno do 15. studenog 2022. – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (apprrr.hr)

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je po obavijesti Vijeća Europe, objavilo Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

 

GREVIO je skupina neovisnih stručnjaka koja prati provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

 

Pozivamo zainteresirane osobe da podnesu prijavu za kandidaturu za prijedlog kandidata iz Republike Hrvatske.

 

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu, u Večernjem listu te u Narodnim novinama (br: 121/22) svi od 19. listopada 2022. te je otvoren do 3. studenog 2022.

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) (gov.hr)

INNOVAZUL 2022: otvoren Javni poziv za gospodarske susrete

Na temelju članka 17. točke 3. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine, br. 107/14, 72/15,116/15), u skladu s Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis, HAMAG-BICRO organizira javni poziv za odlazak na gospodarske susrete na temu plave ekonomije u sklopu događanja INNOVAZUL 2022 u Cadizu (Španjolska) koje se održava od 29. studenog do 2. prosinca 2022. godine.

 

INNOVAZUL 2022: otvoren Javni poziv za gospodarske susrete | HAMAG BICRO

NAJAVA OBJAVE POZIVA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI PREDUVJETA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2021. – 2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje objavu Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

 

Svrha Poziva je donošenje Odluke kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Objava Poziva planirana je 15. prosinca 2022. godine na web stranici Ministarstva, a indikativni rok za podnošenje prijava bit će do 28. veljače 2023. godine;

Više o uvjetima samog Poziva dostupno je na poveznici: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – POZIV za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (gov.hr).

 

Najava objave Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. – JURA (rrvz.hr)

 

POZIV za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje objavu Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Svrha Poziva je donošenje Odluke kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

 

Objava Poziva planirana je 15. prosinca 2022. godine na web stranici Ministarstva, a indikativni rok za podnošenje prijava bit će do 28. veljače 2023. godine.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – POZIV za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (gov.hr)

OBJAVLJEN OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM “OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA” ZA 2022. GODINU

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni Javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022. godinu

 

 • Svrha Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti;
 • Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta;
 • Ukupan iznos osiguran po ovom Otvorenom javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 HRK;
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 HRK;
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 HRK;
 • Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova;

Prijave se zaprimaju do 14. studenoga 2022. godine;

Više o uvjetima Otvorenog javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390.

Vlada donijela dvije odluke koje se odnose na raspodjelu financijskih sredstava EU

Vlada je na današnjoj sjednici donijela izmjenu Odluke o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu za odobrenje financiranja projekata u okviru investicije C6.1. R1-I2 NPOO-a.

 

Ako bi se u cijelosti iskoristila sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije pokazala se potreba davanja suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za mogućnost ugovaranja do 200% dodijeljene alokacije za operacije hitnog obnavljanja pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla i operaciju čišćenja područja pogođenih katastrofom, uključujući i prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima te ugovaranja do 150% dodijeljene alokacije za operacije vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.

Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zatražilo mogućnost ugovaranja do 220% dodijeljene alokacije za vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području obrazovanja, a Ministarstvo zdravstva je zatražilo mogućnost ugovaranja do 300% dodijeljene alokacije što je uvaženo iz istog razloga, što boljeg iskorištavanja sredstava iz Fonda solidarnosti EU.

Drugom odlukom Vlade, daje se suglasnost Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za odobrenje financiranja projekata u okviru investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije u ukupnom iznosu od 200% procijenjenog troška predmetne investicije, i to u situacijama kad bi predmetni trošak prelazio iznos od 10% iznad visine raspoloživih sredstava.

Naime, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026., za investiciju C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom (dio investicije koji se odnosi na zgrade javnog sektora) predviđeno je 4,282 milijardi kuna. U svrhu završetka predmetnih projekata čije je financiranje započeto iz Fonda solidarnosti EU, od strane Tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa izvršena je procjena potrebnih financijskih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Ista je pokazala potrebu za povećanjem procijenjenog troška predmetnog dijela investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. od najmanje 200% što iznosi ukupno 8,564 milijardi kuna.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Vlada donijela dvije odluke koje se odnose na raspodjelu financijskih sredstava EU (gov.hr)

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 27. listopada 2022. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnog prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“.

 

Prva izmjena poziva obuhvaća izmjene tehničke prirode vezano uz usklađenje Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17). Izmjenama su obuhvaćeni sljedeći dokumenti:

 

Upute za prijavitelje;

Sažetak poziva;

Aneks 1 – Smjernice za izradu Strategija.

Obavijest o Prvoj izmjeni Poziva te cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici:

 

Detalji poziva “Izrada strategija zelene urbane obnove” – oznaka “NPOO.C6.1.R5.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

IZRADA STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada strategija zelene urbane obnove:

 

 • Predmet poziva je pružanje potpore u pripremi Strategija zelene urbane obnove;
 • Ukupna alokacija Poziva iznosi 2.500.000,00 HRK, odnosno 331.807,02 EUR;
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu iznosi 100.000,00 HRK, odnosno 13.272,28 EUR;
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu iznosi 250.000,00 HRK, odnosno 33.180,70 EUR;
 • Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 • Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 31. listopada 2022. godine u 9:00 sati;
 • Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenog 2022. godine do 16:00 sati;

Više informacija o Pozivu nalazi se u privitku ove poruke i na poveznici

 

Detalji poziva “Izrada strategija zelene urbane obnove” – oznaka “NPOO.C6.1.R5.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Mjera -M4
 • Podmjera -04.1
 • Tip operacije-4.1.1.
 • Datum objave – 27. 10. 2022
 • Datum prijave – 11. 11. 2022
 • Kraj prijave – 29. 12. 2022
 • Vrijednost natječaja -63.500.000,00 HRK
 • Sufinanciranje-Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost. Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava.

 

Prihvatljivi korisnici su:

 • a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

 

 • 63.500.000,00 HRK od čega:

 

 • – 19.000.000,00 HRK za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji

 

 • – 44.500.000,00 HRK za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji

 

Visina javne potpore

 

 • Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja

 

 • Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 

 • a.         ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili

 

 • b.         ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013).

 

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

U slučaju iz točke a., za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

 

 • a)         ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

 

 • b)         ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen kao odgovorna osoba u toj pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

 

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama a) ili b) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručna znanja i vještine (stručnu osposobljenost) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom dokumentacije navedene u Prilogu 4 ovoga Natječaja.

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (kaznionice, zatvori, zadruge, škole i sl.).

 

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

80 milijuna eura za prvi poziv iz novog programskog razdoblja 2021.-2027. na Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak sudjelovala je u Veneciji na početnoj konferenciji Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027. gdje je najavila prvi poziv za novo programsko razdoblje 2021.-2027.

Prvi poziv za programsko razdoblje iznosi 80 milijuna eura, a obuhvatit će 8 županija Jadranske Hrvatske (Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija i Zadarska županija). Na ovaj poziv mogu se prijaviti nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela i njihova udruženja, javnopravna tijela, neprofitne organizacije, profitne organizacije, međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU te prema međunarodnom pravu i škole i obrazovne ustanove. Minimalni broj partnera koji će se prijavljivati na pozive je tri, od čega je barem jedan iz Hrvatske, a jedan iz Italije, dok je maksimalni broj partnera koji će zajednički sudjelovati na projektu i prijaviti se na poziv osam.

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. listopada 2022. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035., kojom je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za izradu Strategije biogospodarstva do 2035.

 

Ministarstvo poljoprivrede – Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035. (gov.hr)

Otvoren Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivrednicima koji koriste zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Otvoren je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro, a zahtjevi se podnose zaključno s 15. studenoga 2022. godine. Za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna.

 

Ministarstvo poljoprivrede – Otvoren Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivrednicima koji koriste zemljište zaštićeno kao kulturno dobro (gov.hr)

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE ISTRAŽIVANJA UTJECAJA RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA I AGROTEHNIČKIH MJERA NA PRODUKCIJSKU SPOSOBNOST I ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST MATIČNIH STABALA VISOKIH KATEGORIJA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za financiranje istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na produkcijsku sposobnost i zdravstvenu ispravnost matičnih stabala visokih kategorija

 

Svrha Javnog poziva je dodjela potpore znanstvenim institucijama koje se uključe u provedbu Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehnoloških mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine;

 • Ukupna sredstva rezervirana za cjelokupni Program iznose 1.800.000,00 HRK / 238.900,00 EUR;
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni Zahtjev godišnje iznosi 300.000,00 HRK / 39.810,00 EUR;
 • Udio bespovratnih sredstava je do 100 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Programa;
 • Rok za podnošenje Zahtjeva je do 11. studenoga 2022. godine;

Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja Zahtjeva dostupno je na sljedećoj poveznici:

 

https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/5761

Objavljen novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (2021. – 2027.)

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) Ministarstvo kulture i medija objavilo je novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura za novo programsko razdoblje prema kojemu će se sufinancirati odobreni projekti u kojima sudjeluju hrvatske organizacije.

 

Nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika, analize pristiglih komentara te objave završnog izvješća Ministarstvo kulture i medija donijelo je novi Pravilnik koji na snagu stupa 24. prosinca 2021. godine.

 

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima Ministarstvo kulture i medija sufinancira sudjelovanje hrvatskih organizacija u projektima koji su prethodno odobreni u natječajnim kategorijama potprograma Kultura. Potpora hrvatskim projektnim partnerima koji su zadovoljili uvjete definirane Pravilnikom dodjeljuje se na godišnjoj razini.

 

U posljednjih petnaest godina Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je nešto više od 13.5 milijuna kuna za sufinanciranje hrvatskih kulturnih organizacija koje su kao vodeći partneri ili partneri uspješno sudjelovale u programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) odnosno Kreativna Europa (2014. – 2021.).

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Objavljen novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (2021. – 2027.) (gov.hr)

Otvoreni poziv za partnerstva između Norveške i Hrvatske na zelenoj tranziciji - energija, plavi rast i akvakultura

Poziv raspisuje bilateralni fond u Hrvatskoj. Poziv ima za cilj povećati suradnju između Norveške i Hrvatske. Hrvatski subjekti mogu se prijaviti zajedno s partnerom iz Norveške. Tekst poziva, popratnu dokumentaciju i obrazac za prijavu pogledajte ovdje: EEA Grants | Otvoreni poziv na dostavu prijedloga „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u zelenoj tranziciji“

 

Sredstva su dostupna za suradnju u područjima:

 

 1. Energija i klimatske promjene
 2. Plavi rast i zeleno more
 3. Održiva akvakultura

 

Rok za prijavu je 28. studenog 2022.

 

Ukupni raspoloživi iznos je 500.000 eura.

 

Svako partnerstvo može se prijaviti za financiranje između 40.000 eura i 200.000 eura.

 

Norveške ili hrvatske tvrtke mogu se izravno obratiti Innovation Norway ako žele pomoć u pronalasku partnera ili imaju bilo kakva pitanja.

 

28/11/2022: Open Call for Partnerships between Norway and Croatia on the Green Transition - Energy, Blue Growth and Aquaculture (innovasjonnorge.no)

NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKTA ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA U SURADNJI S UDRUGAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA U OKVIRU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U PODRUČJU PREVENCIJE OVISNOSTI O ALKOHOLU, KOCKANJU I NOVIM TEHNOLOGIJAMA ZA 2022. GODINU

Ministarstvo zdravstva objavilo je Natječaj za prijavu projekta zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama za 2022. godinu:

 

Cilj Natječaja je sprječavanje i suzbijanje pojave ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama među djecom i mladima te povezanog rizičnog ponašanja djece i mladih kao i unaprjeđenje provedbe projekta liječenja ovisnika o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama;

Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi 7.500.000,00 HRK / 995.421,06 EUR;

Najmanji iznos koji se može odobriti za pojedini projekt je 50.000,00 HRK / 6.636,14 EUR;

Maksimalni iznos koji se može odobriti za pojedini projekt iznosi 1.200.000,00 HRK / 159.267,37 EUR;

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 21. studenog 2022. godine;

Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici:

 

https://zdravstvo.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/suradnja-s-udrugama-1302/natjecaji-2022-godine/5596

80 milijuna eura za prvi poziv iz novog programskog razdoblja 2021.-2027. na Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak sudjelovala je u Veneciji na početnoj konferenciji Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027. gdje je najavila prvi poziv za novo programsko razdoblje 2021.-2027.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – 80 milijuna eura za prvi poziv iz novog programskog razdoblja 2021.-2027. na Programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska (gov.hr)

TURIZAM

24. 10. 2022. - Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Izmjenu javnog poziva Srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2022. inicijalno objavljenog 4. listopada 2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva. Navedene izmjene obuhvaćaju maksimalni iznos zatraženih i odobrenih sredstava određenih predmetnim Javnim pozivom. U okviru izmjena, izmijenjene su i Upute za prijavitelje.

 

Cjeloviti tekst izmijenjenog Poziva i Uputa za prijavitelje:

 

Javni poziv /.pdf

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske - T U R I Z A M (gov.hr)

RAZVOJ EUROPSKIH AUDIOVIZUALNIH MATERIJALA

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, u sklopu Programa Kreativna Europa, objavila je Poziv na predaju projektnih prijedloga Razvoj europskih audiovizualnih materijala:

 

Cilj Poziva je poticanje konkurentnosti europskih nezavisnih proizvodnih tvrtki i povećanje njihove ekonomske težine na tržištu.Cilj je također povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj projekata s potencijalom za kruženje diljem Europe i izvan nje, te olakšati europsku i međunarodnu koprodukciju;

Ukupna sredstva raspoloživa u sklopu Poziva iznose 19.500.000,00 EUR;

Maksilani iznos bespovratnih sredstava iznosti između 90.000,00 EUR i 510.000,00 EUR;

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 25. siječnja 2023. godine, u 17:00 sati;

Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici:

 

Razvoj europskih audiovizualnih materijala – JURA (rrvz.hr)

FILMOVI U POKRETU

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, u sklopu programa Kreativna Europa, otvorila je Poziv na predaju projektnih prijedloga Filmovi u pokretu:

 

Cilj Poziva je poboljšati kruženje, promociju, internetsku i kino distribuciju europskih audiovizualnih djela, unutar Unije i na međunarodnoj razini u novom digitalnom okruženju;uključujući kroz inovativni poslovni model;

Ukupna sredstva raspoloživa u sklopu Poziva iznose  16.000.000,00 EUR;

Intenzitet potpore iznosi do 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta;

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 14. ožujka 2023. godine, u 17:00 sati;

Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici:

 

Filmovi u pokretu – JURA (rrvz.hr)

50 milijuna eura za potporu inovacijama i održivi urbani razvoj Novog europskog Bauhausa -detaljnije

U okviru Europske urbane inicijative do sredine siječnja 2023. godine otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za potporu inovativnim projektima u gradovima i njihovim kapacitetima za održiv urbani razvoj u vrijednosti od 50 milijuna eura. Tim se pozivom estetika, održivost i uključenost kao temeljne vrijednosti Novog europskog Bauhausa (NEB) prenose u praksu. Nakon prvih šest projekata NEB-a financiranih u okviru programa Obzor Europa, ovim se pozivom naime, omogućuje provedba druge generacije demonstracijskih projekata Europske urbane inicijative koja se odvija u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

 

„Konkretni inovativni projekti kojima se vrijednosti Novog europskog Bauhausa prenose na teren vrlo su važni za uključivu zelenu tranziciju koja nudi visokokvalitetna rješenja za život za sve“, istaknula je predstavljajući taj poziv Povjerenica za koheziju i reforme Europske komisije Elisa Ferreira. Ujedno je pozvala gradove Europske unije da u ostvarivanju svoje kreativne vizije, u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste mogućnosti financiranja koje nudi europska urbana inicijativa u okviru kohezijske politike kako bi se poboljšao život građana i pružio primjer za rješavanje složenih urbanih izazova u skladu s onime što nudi NEB.

 

Ističući važnost gradova za održivu transformaciju, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel upozorila je na njihovu jedinstvenu ulogu jer „mogu preobraziti naše životne prostore i način razmišljanja uključivanjem građana, ali i na temelju kulturne raznolikosti i kulturne baštine“. Tim pozivom, zaključila je povjerenica Gabriel, vrijednosti Novog europskog Bauhausa ugrađuju se u izgradnju i funkcioniranje gradova na razini koja je najbliža građanima.

 

Cilj poziva je pronalaženje projekata koji su pokretači transformacije u gradovima te mogu potaknuti ulaganja i pokretanje drugih projekata u okviru kohezijske politike, u skladu s načelima Novog europskog Bauhausa. Projekti moraju biti povezani sa sljedećim temama:

 

→ izgradnja i obnova u duhu kružnosti i ugljične neutralnosti

→ očuvanje i revitalizacija kulturne baštine

→ prilagodba i preobrazba zgrada za pristupačna stambena rješenja po pristupačnim cijenama

→ regeneracija gradskih prostora.

 

Iz EFRR-a financirat će se 80 % troškova odabranih projekata, a svakom se projektu može dodijeliti do 5 milijuna eura. Dio tih sredstava iskoristit će se za prijenos inovativnih rješenja u druge gradove u Europi kako bi imala još veći učinak, posebno u gradovima i regijama kojima je najpotrebnija potpora za prelazak na zelenu budućnost. Dugoročno, gradovi koji će primiti potporu uspostavit će partnerstva s još tri grada zainteresiranima za prijenos rješenja, odnosno ponavljanje projekata ili njihovih dijelova.

 

Podsjećamo, Novi europski Bauhaus pokrenula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u rujnu 2021, kako bi se dala kulturološka dimenzija zelenom planu i ubrzala zelena tranzicija s konkretnim promjenama koje obuhvaćaju estetske vrijednosti te vrijednosti održivosti i uključenosti. S druge strane, Europska urbana inicijativa, koja raspolaže s 450 milijuna eura namjenskih sredstava EFRR-a, novi je instrument kojim se podupire urbana dimenzija kohezijske politike u razdoblju 2021. – 2027. Najmanje 8 % sredstava EFRR-a u svakoj državi članici mora se uložiti u prioritete i projekte koje odabiru sami gradovi, a temelje se na njihovim vlastitim strategijama održivog urbanog razvoja.

 

Osim inovacijama, Europska urbana inicijativa nudi potporu i kapacitetima svih urbanih područja u cijeloj Europi te prikuplja podatke za oblikovanje politika i razmjenu znanja o održivom urbanom razvoju, međuo stalim i putem plana EU-a za gradove.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – 50 milijuna eura za potporu inovacijama i održivi urbani razvoj Novog europskog Bauhausa (gov.hr)

Europska Urbana Inicijativa
Ciljevi i predmet

 

poziva

Cilj poziva je pronalaženje projekata koji su pokretači transformacije u gradovima te mogu potaknuti ulaganja i pokretanje drugih projekata u okviru kohezijske politike, u skladu s načelima Novog europskog Bauhausa
Prihvatljivi prijavitelji–          grad, naselje ili predgrađe koje ima najmanje 50 000 stanovnika

 

–          udruga ili grupacija urbanih vlasti s pravnim statusom organiziranih

aglomeracija sastavljenih od lokalnih administrativnih jedinica, gdje većina (najmanje 51%) stanovnika živi u lokalnim administrativnim jedinicama definiranim kao gradovi, mjesta ili predgrađa i gdje ukupna kombinirana populacija iznosi najmanje 50 000 stanovnika

–          Udruga ili skupina urbanih vlasti bez pravnog statusa organizirane aglomeracije u koje su uključene sve urbane vlasti, te su lokalne administrativne jedinice definirane prema stupnju urbanizacije kao gradovi, mjesta ili predgrađa i gdje ukupna kombinirana populacija ima najmanje 50 000 stanovnika

Ukupan iznos sredstava50.000.000 EUR
Iznos sufinanciranja80%

 

 

Prihvatljive aktivnosti–          izgradnja i obnova u duhu kružnosti i ugljične neutralnosti

 

–          očuvanje i preobrazba kulturne baštine

–          prilagodba i preobrazba zgrada za pristupačna stambena rješenja po pristupačnim cijenama

–          obnova gradskih prostora

Rok za prijavu19. siječnja 2023. do 14:00 sati.

 

 

Ostalohttps://www.urban-initiative.eu/news/open-now-european-urban-initiative-innovative-actions-call-proposals

 

 

Otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da je otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

 

Nacionalni plan je srednjoročni akt strateškoga planiranja koji je povezan s ispunjavanjem uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je tijelo nadležno za proces izrade Nacionalnog i Akcijskog plana te prati njegovu provedbu, a u izradi je sudjelovao širok krug dionika u sklopu Radne skupine uspostavljene 8. travnja 2021. godine. Primjenjujući načelo partnerstva konzultirani su predstavnici tijela državne uprave i drugih državnih tijela, stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruženja poslodavaca, obrtničkih i gospodarskih udruženja, sindikata, organizacija civilnog društva te akademske i znanstvene zajednice koji su predložili predstavnike u svojstvu člana te zamjene člana Radne skupine.

 

Nacionalni plan definira posebne ciljeve radi ostvarivanja strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i povezanih hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja. Planirani nastavak reforme obrazovnog sustava, kako je predviđeno Nacionalnim planom, obuhvaća modernizaciju sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja te uključuje:

 

osiguravanje pristupa RPOO-u i poboljšavanje odgojno-obrazovnih ishoda učenika u OŠ i SŠ,

osiguravanje više razine zapošljivosti osoba s kvalifikacijama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i povećanje udjela odraslih polaznika u obrazovanju odraslih,

povećanje dostupnosti i završnosti visokog obrazovanja,

unaprjeđenje odgoja i obrazovanja djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske,

primjenu digitalnih tehnologija u obrazovnom sustavu.

 

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u javno savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje od 2022. do 2024. godine (gov.hr)

Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu Uputa za prijavitelje za Javni poziv za dodjelu sredstava za mjeru M1: “Ublažavanje štetnih učinaka Brexita na konkurentnost i poslovanje hrvatskih poduzetnika“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvorilo je 20. listopada 2022. godine na središnjem portalu za e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje za Javni poziv za dodjelu sredstava za mjeru M1: “Ublažavanje štetnih učinaka Brexita na konkurentnost i poslovanje hrvatskih poduzetnika.“

 

U okviru navedenog Poziva hrvatskim poduzetnicima dodjeljivat će se bespovratna sredstva u obliku potpora male vrijednosti s ciljem ublažavanja ekonomske štete nastale kao posljedica Brexita, odnosno povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije.

 

Prihvatljivi prijavitelji na ovom Pozivu mogu biti poduzeća registrirana u RH koja su poslovanje na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva započela prije 1. veljače 2020. godine i koja mogu dokazati da su uslijed Brexita suočeni s dodatnim troškovima poslovanja na tome tržištu.

 

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva iznosi 42 milijuna kuna odnosno 5,57 milijuna eura, pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 25 tisuća kuna odnosno 3,32 tisuće eura. Najviši iznos potpore koji se po ovom Pozivu može dodijeliti jedinstvenom poduzetniku je propisan de minimis Uredbom, odnosno iznosi maksimalno 200.000 eura tijekom tri fiskalne godine.

 

Rok za dostavu komentara zainteresirane javnosti je 20. studenog 2022. godine. Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti koja se poziva da svoje primjedbe i prijedloge dostavi putem središnjeg portala za savjetovanja s javnošću dostupnog na poveznici: javno savjetovanje BAR

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Objavljen Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u funkciji Nacionalne fokalne točke za Norveški financijski mehanizam i Mehanizam Europskog gospodarskog prostora, je dana 14. listopada 2022. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području zelene tranzicije“ („Strengthening bilateral cooperation with Norway in Green transition“).

Poziv ukupne vrijednosti 500.000,00 eura financiranih sredstvima Fonda za bilateralnu suradnju potiče bilateralne inicijative u području Zelene tranzicije javnih tijela i institucija te nevladinih organizacija s područja Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

 

Rok za dostavu projektnih prijava je 28. studenoga 2022. do 16 sati.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Objavljen Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ (gov.hr)

Poduzetnicima ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

Zagreb, 13. listopada 2022. – Poduzetnicima su ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva te zaprimanje zahtjeva počinje u petak 14. listopada 2022. putem on-line obrasca na službenim internetskim stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

 

Ovim Programom kreditirat će se mikro, mali i srednji poduzetnici uz povoljnije uvjete financiranja. Namjena ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva je financiranje troškova poput: sirovina i materijala, pripreme proizvodnje, režijskih troškova, troškova zaposlenih i zakupa poslovnog prostora. Maksimalni iznos zajma je 25.000 eura, uz kamatnu stopu od 0,5% do 1% sa rokom otplate od jedne do tri godine uključujući poček.

 

Cilj ovog financijskog instrumenta je povećati dostupnost zajmova mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Do sada je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) isplatila 114.119.737,90 kuna za ESIF mikro zajmove za obrtna sredstva osiguravajući na taj način poduzetnicima financijska sredstva za troškove poslovanja.

 

Inicijalna alokacija namijenjena ovom Programu iskorištena je u svibnju 2020. godine te je zaprimanje novih zahtjeva bilo privremeno obustavljeno. Novi plasmani odobravat će se iz sredstava osiguranih povratom prethodno odobrenih i otplaćenih zajmova. Sukladno navedenom ovaj financijski instrument važit će do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.

 

Poduzetnicima ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva | HAMAG BICRO

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA ZA PRILAGODBU I IZRADU UDŽBENIKA/LITERATURE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023.:

 

Predmet Javnoga poziva je financiranje projekata prilagodbe i izrade udžbenika i drugih obrazovnih materijala na Brailleovu pismu i uvećanome tisku za potrebe slijepih i slabovidnih učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama te prilagodba udžbenika, edukativnih i didaktičkih materijala, kao i literature prijeko potrebne slijepim i slabovidnim studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023;

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za cjelokupni poziv iznose 2.600.000,00 HRK/345.079,30 EUR;

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 5.000,00 HRK;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 200.000,00 HRK;

Rok za podnošenje prijava je 14 studeni 2022. godine;

Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financiranje-projekata-za-prilagodbu-i-izradu-udzbenika-literature-za-slijepe-i-slabovidne-ucenike-i-studente-za-skolsku-akademsku-godinu-2022-2023-5086/5086

Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2022. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2022. godini. Državna nagrada za volontiranje je najviše priznanje u Republici Hrvatskoj koje se dodjeljuje za volontiranje, doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti.

 

Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da podnesu prijave s prijedlozima kandidata/kandidatkinja koji su u 2022. godini, sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13 i 84/21), doprinijeli razvoju i afirmaciji volonterstva u Republici Hrvatskoj.

 

Državna nagrada za volontiranje u 2022. godini dodjeljuje se u sljedećim kategorijama: volonter/volonterka, koordinator/koordinatorica volontera i organizator volontiranja.

 

Rok za slanje prijava je 27. listopada 2022. godine.

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2022. godini (gov.hr)

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – GRAD VARAŽDIN SUFINANCIRA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Grad Varaždin objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Grad Varaždin aktivno potiče korištenje obnovljivih izvora energije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti postojećih obiteljskih kuća, smanjenja potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenja mjesečnih troškova za energente uz ukupno poboljšanje kvalitete života građana.

Kako bi što većem broju svojih građana omogućili prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Varaždin osigurao je bespovratna sredstva za pripremu kvalitetne tehničke dokumentacije.

Javnim pozivom za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grada Varaždina sufinancirat će se:

1. Troškovi izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata – maksimalno do 2.000,00 kn

2. Trošak izrade glavnog projekta – sa 60% opravdanih troškova, a maksimalno do 3.000,00 kn po korisniku

Na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina objavljen je Javni poziv Grada Varaždina, online prijavni obrazac te obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja: https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-sufinanciranje-troskova-izrade-dokumentacije-prijavu-javni-poziv-poticanje-obnovljivih-i-9989/.

Savjetodavnu pomoć i podršku za prijavu projekata na Javni poziv, građanima Grada Varaždina pružat će Regionalna energetska agencija Sjever na adresi Trg bana Josipa Jelačića 17 Varaždin, 1. kat. Radno vrijeme ureda je četvrtkom, a građani se za termin za savjetovanje mogu telefonski najaviti na broj telefona 048/289-240.

Kako bi dodatno olakšao proces pripreme građana za uvođenje fotonaponskih elektrana, Grad Varaždin je u suradnji s REA Sjever izradio web platformu s mapom solarnog potencijala Grada Varaždina koja pokriva gotovo sve objekte na području grada i svih 9 prigradskih naselja. Građani pomoću ove aplikacije mogu dobiti informaciju o solarnom potencijalu svojeg objekta te vidjeti okvirnu procjenu uštede u određenom razdoblju te okvirnu procjenu troška investicije. Mapa solarnog potencijala je dostupna na poveznici https://www.solarnamapa.hr/grad-varazdin/.

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostupan je na internetskim stranicama na linku: https://www.fzoeu.hr/docs/195/Javni%20poziv%20za%20OIE%20u%20obiteljskim%20ku%C4%87ama.pdf

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.2.1. „POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA“ – (MIKRO, MALI I SREDNJI)- u najavi za 30.11.2022.

OPĆE INFORMACIJE

 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, proizvođačke organizacije, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u objekte za proizvodnju i preradu.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.

 

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Država: Hrvatska

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Alokacija: 195.000.000,00 kn

Korisnici: Poljoprivredni gospodarski subjekti

 

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:

195.000.000,00 kn

Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 17. svibnja 2021. godine Odluku o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira.

 

Mjerama se nastoji postići:

 

 • poboljšanje kvalitete i broja prijava na natječaje u sklopu Programâ,
 • povećanje znanstvene izvrsnosti Prijavitelja, a u svrhu nastavka istraživačkoga rada započetog tijekom pripreme prijave projekta,
 • osnaživanje ljudskih i operativnih kapaciteta projektnih ureda i ekvivalentnih organizacijskih jedinica na hrvatskim znanstvenim organizacijama,
 • dogovaranje i sudjelovanje u inicijativama u području istraživanja i inovacija vezanim uz svemir i svemirske tehnologije, a koje će pridonijeti prijavama u sklopu Programâ.

 

Pravo na financijsku potporu mogu ostvariti znanstvene organizacije, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, zaklade upisane u Registar zaklada Republike Hrvatske čija je primarna djelatnost vezana uza znanost, istraživanje i inovacije, organizacije civilnog društva – znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj te mikro, mali i srednje veliki poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji prijavljuju EU-projekte.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira (gov.hr)

NAGRADA ZA EUROPSKU BAŠTINU / NAGRADA EUROPA NOSTRA 2023

Europska komisija je u sklopu Programa Kreativna Europa objavila poziv za prijavu za Nagradu za europsku baštinu / Nagradu Europa Nostra 2023:

 

Cilj dodjele nagrada:

 • Identificirati, prepoznati i zagovarati najbolje prakse u očuvanju kulturne baštine uz inovativni razvoj i znanja o brizi i promicanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine;
 • Razmjena i prijenos iskustava i vještina preko granica, među zajednicama u Europi i izvan nje;
 • Povećanje vidljivosti i razumijevanja višestrukih vrijednosti kulturne baštine za europsko društvo, gospodarstvo, okoliš i kulturu;

Kategorije:

 • Očuvanje i prilagodljiva ponovna upotreba;
 • Istraživanje;
 • Obrazovanje, osposobljavanje i vještine;
 • Angažman građana i podizanje svijesti;
 • Prvaci baštine;

Nagrade:

Dodijelit će se nagrade za do 30 istaknutih postignuća u području baštine od čega će se dodijeliti do pet Grand Prix nagrada, svaka u novčanoj vrijednosti u iznosu od 10.000,00 EUR;

Među odabranim dobitnicima, na temelju glasanja javnosti uz pomoć web stranice Europa Nostra dodijelit će se Nagrada odabira javnosti u ukupnom novčanom iznosu od 10.000,00 EUR;

Rok za predaju prijava je 25. studeni 2022. godine;

Više informacija o nagradama te načinu predaje prijave dostupno je na poveznici:

http://www.europeanheritageawards.eu/apply/?fbclid=IwAR03Q6-SnA7byOGEvM_WiUkCyrknrQYAcWY71Qf_8aloDemU7o_MmXDGilw

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE POPRAVAKA, ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE OPREME ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U 2022. GODINI, UPISANE U BAZU PODATAKA „ŠESTAR“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja u 2022. godini, upisane u bazu podataka „Šestar“:

 

Cilj Javnog poziva je omogućiti učinkovitije korištenje znanstvene opreme;

Za znanstvenu opremu vrijednosti s PDV-om ispod 1.000.000,00 HRK / 132.722,81 EUR iznos financijske potpore u jednoj prijavi je minimalno 20.000,00 HRK / 2.654,46 EUR, a maksimalno 100.000,00 HRK / 13.272,28 EUR;

Za znanstvenu opremu vrijednosti s PDV-om iznad 1.000.000,00 HRK / 132.722,81 EUR iznos financijske potpore u jednoj prijavi je minimalno 50.000,00 HRK / 6.636,14 EUR, a maksimalno 200.000,00 HRK / 26.544,56 EUR;

Oprema za znanstvena istraživanja čija je vrijednost s PDV-om manja od 400.000,00 HRK / 53.089,12 EUR (procijenjena zamjenska vrijednost) ne financira se ovim Javnim pozivom;

Rok za prijavu na Javni poziv je 07. studenoga 2022. godine;

Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financiranje-popravaka-odrzavanja-i-nadogradnje-opreme-za-znanstvena-istrazivanja-u-2022-godini-upisane-u-bazu-podataka-sestar/5077

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude na manje razvijenim turističkim odredištima, smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 930.000.000,00 HRK (123.432.211,82 EUR).

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 2 Infrastruktura aktivnog turizma

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje  sportskom građevinom
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu​ ​

Grupa 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu
 •  

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-22753/regionalna-diversifikacija-i-specijalizacija-hrvatskog-turizma-kroz-ulaganja-u-razvoj-turistickih-proizvoda-visoke-dodane-vrijednosti/23233

JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA

Poziv je usmjeren na razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike

 

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014 te velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane Prilogom I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu. Prihvatljivi prijavitelji je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07).

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma

Pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma.

 

Datum početka zaprimanja prijava: 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati

Datum završetka zaprimanja prijava: 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati

 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-22753/jacanje-odrzivosti-te-poticanje-zelene-i-digitalne-tranzicije-poduzetnika-u-sektoru-turizma/23234

Natječaj za dodjelu subvencija školarina u 2022. godini osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te bivšim i sadašnjim vrhunskim sportašima.

Natječaj je otvoren do 4. studenoga 2022.

 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH I UMJETNIČKIH ZANIMANJA ZA TURIZAM u 2022.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska

 

Javni poziv otvoren je do 2. studenoga 2022.

 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Izrada strategije zelene urbane obnove

Svrha ovoga Poziva je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

 

Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava za izradu Strategija zelene urbane obnove.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 2.500.000,00 kn

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000,00 kn

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

Jedinice lokalne samouprave

 

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/33

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Cilj Poziva: povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kn.

 

Po obiteljskoj kući može se ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kn.

 • Do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka;
 • Do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka;
 • Do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske;

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati i traje najkasnije do 31.12.2022. godine.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Najava Poziva za Izradu strategija zelene urbane obnove objavljena u sustavu eNPOO

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“ planira se objaviti do kraja rujna 2022. godine.

 

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru ovog Poziva iznosi 2.500.000,00 kuna i koristit će se za sufinanciranje izrada strategija zelene urbane obnove.

 

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

 1. a) najniži iznos 100.000,00 kuna
 2. b) najviši iznos 250.000,00 kuna

 

Prihvatljive aktivnosti su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa (Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija) imat će prednost prilikom odabira.

 

Prijavitelji će projektne prijedloge podnositi putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku, a podnošenje projektnih prijedloga prijaviteljima dozvoljeno je od 31. listopada 2022. u 9:00h. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

 

https://mpgi.gov.hr/graditeljstvo-98/financijska-sredstva-za-obnovu/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti-inicijativa-obnova-zgrada/najava-poziva-za-izradu-strategija-zelene-urbane-obnove-objavljena-u-sustavu-enpoo/14823

Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2021. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu.

 

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-hrvatskoga-glazbenog-stvaralastva-rok-24-listopada-2022/22850

Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (EnU-8/22)

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju  fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Poziv) je dodjela  sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije  za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su javni isporučitelji vodnih usluga.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama (JP ZO 10/2022)

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

 

Cilj je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

 

Zainteresirane jedinice regionalne i lokalne samouprave Fondu mogu dostaviti svoju prijavu, koja može sadržavati jedan ili više projekata za koje je moguće dobiti sufinanciranje od maksimalno 3 milijuna kuna, odnosno 80% opravdanih troškova. Iznimno, gradovi s više od 35.000 stanovnika i županije mogu dostaviti maksimalno 2 prijave. Sredstva će se dodjeljivati do iskorištenja dostupnog budžeta, o čemu će obavijest biti objavljena na stranicama Fonda.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

 1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
 2. b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

 1. a) Informativni centri za mlade
 2. b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
 3. c) Centri za mlade

P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom

P.7. Prevencija ovisnosti mladih

 

Poziv je otvoren od 01. rujna do 03. listopada 2022. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 11.000.000,00 kn.

 

https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/6597

Na e-savjetovanju objavljen NACRT NATJEČAJA za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

Prihvatljivi korisnici su:

 1. a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju:

63.500.000,00 HRK od čega:

– 19.000.000,00 HRK za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji

– 44.500.000,00 HRK za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji

 

Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

 

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja:

 • do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost
 •  

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013).

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21720

Objavljen natječaj za žrtve mina i članove njihovih obitelji u okviru projekta „Razminiranje i društveno- gospodarska integracija“

U okviru projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“, financiranog iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjen evidentiranim minskim žrtvama te članovima njihovih obitelji za 2022. godinu.

 

Sredstva se dodjeljuju u dvije grupe:

– Grupa 1.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji pokreću novi posao,

– Grupa 2.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji žele unaprijediti postojeći posao.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.500.000,00 HRK, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je 100.000,00 HRK.

 

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

– jačanje poslovnih kapaciteta prijavitelja kroz nabavu opreme, modernizaciju prostora i opreme te usluge u svrhu unaprjeđenja poslovanja te jačanja pozicije na tržištu

– usluga tehničke pomoći i savjetovanja koja se odnosi na prikupljanje dokumentacije, pripremu za prijavu na ovaj javni poziv, izradu poslovnog plana te pomoć u provedbi poslovnog plana do 15% ukupne vrijednosti tražene potpore.

 

Natječaj je otvoren do 14. studenog 2022. godine do 12 sati.

 

https://swiss-cro.hr/2022/09/objavljen-natjecaj-za-zrtve-mina-i-clanove-njihovih-obitelji-u-okviru-projekta-razminiranje-i-drustveno-gospodarska-integracija/

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

 

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • muzejske djelatnosti
 • knjižnične djelatnosti
 • potpore izdavanju knjiga
 • potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora
 • izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti
 • književnih manifestacija
 • književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
 • glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti
 • vizualnih umjetnosti
 • interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
 • međunarodne kulturne suradnje
 • redovne djelatnosti udruga u kulturi
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

 

Rok za prijavu: od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine do 17 sati.

 

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2023-godinu/22771

 
POZIV ZA UKLJUČENJE U ŠKOLSKI MEDNI DAN 2022.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u programu Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu.

Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece od najranije dobi i njihovih roditelja, o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u svakodnevnu prehranu. Na taj način će se također doprinijeti podizanju svijesti o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti, budući da 84 % biljnih vrsta i 76 % proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele.

Predmet Javnog poziva je iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu za financiranje prihvatljivih troškova za med zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 mL.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju osnivači školskih ustanova:

– Republika Hrvatska

– jedinice lokalne samouprave

– jedinice područne (regionalne) samouprave

– druge pravne ili fizičke osobe

Program će se provoditi na čitavom teritoriju Republike Hrvatske u prvim razredima osnovnih škola, na dan 7. prosinca 2022. povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.

Javni poziv otvoren je do 1. listopada 2022. godine, a detalje i dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Pred-najava trećeg Javnog poziva (Norveški fond)

The Business Development and Innovation Programme (Program razvoja i inovacije poslovanja) u Hrvatskoj lansirat će treći i konačni Javni poziv, sa očekivanim ukupnim raspoloživim sredstvima od 5-6 miliona eura za financiranje projekata Inovacije zelene industrije i Plavog rasta. Privatna poduzeća u Hrvatskoj mogu aplicirati za sredstva, te se potiče kooperacija sa norveškim partnerima.

 

Cilj programa je povećati konkurentnost, stvarajući vrijednost i održiv rast hrvatskih poduzeća.

 

Hrvatska poduzeća se mogu prijaviti za bespovratna sredstva za financiranje djela projekta za povećanje inovacija u proizvodima, uslugama i procesima. To nije program istraživanja, niti energije. To je program razvoja poslovanja koji će financirati rast poslovanja i aktivnosti.

 

Treći Poziv se očekuje u listopadu 2022. godine, a biti će otvoreni otprilike 3 mjeseca. Provedba projekta trajat će do 12 mjeseci.

 

Budžet trećeg Poziva će biti oko 5-6 miliona eura. Fokus područja su ista kao na prethodna dva poziva: Inovacija zelene industrije i Plavi rast.

 

Ovaj Poziv potiče implementaciju projekata u kooperaciji između hrvatskog poduzeća i partnera iz Norveške. Projekt predstavlja jedinstvenu priliku za partnerstvo – vrata za novo stručno znanje i modernu tehnologiju od norveških projektnih partnera. Projektni partneri iz Norveške mogu biti poduzeća, klasteri, nevladine organizacije, institucije i drugi subjekti.

 

Stopa sufinanciranja

Ovaj Program nema fiksnu stopu sufinanciranja. Financijska kontribucija će se odrediti od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir važne čimbenike. Innovation Norway će koristiti GBER kao pravnu osnovu za izračun prihvatljivih troškova i stope sufinanciranja.

Kao glavno pravilo, mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj mogu dobiti otprilike 50% sufinanciranja od ukupnog odobrenog budžeta projekta za investicijski projekt. Iznos bespovratnih sredstava mogu biti u rasponu od 50.000 do 1,5 miliona eura, ovisno o veličini poduzeća i tipu projekta. Velika poduzeća se mogu također aplicirati ali oni će dobiti niže stope sufinanciranja.

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/pre-announcement-croatia-call–for-proposals-on-green-industry-innovation-and-blue-growth/

Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi 2022./2023.

Opći cilj Javnog poziva je sufinanciranje prihvatljivih troškova za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene školi i raspodijeljene djeci u osnovnim i srednjim školama u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom školske godine 2022./2023

Javni poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (25. kolovoza 2022. godine) apprrr.hr do 25. rujna 2022. godine

 

https://www.apprrr.hr/javni-pozivi-za-iskaz-interesa-osnivaca-skolskih-ustanova-i-dobavljaca-za-sudjelovanje-u-novoj-skolskoj-shemi-voca-i-povrca-te-mlijeka-i-mlijecnih-proizvoda-2022-2023/

Dokazivanje inovativnog koncepta

Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK;
 • najviši iznos 500.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:

Grupa A:

1)            Izrada prototipa;

2)            Demonstracija tehničke izvedivosti.

Grupa B:

1)            Analiza tržišta;

2)            Izrada studije izvedivosti;

3)            Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);

4)            Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Grupa C:

1)            Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. studenog 2022. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2022. godine.

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmzo.gov.hr%2FUserDocsImages%2F%2Fdokumenti%2FEUfondovi%2FNacionalni-plan-oporavka-2021-2026%2FPoziv-Rok-30-11-2022%2F%2FUpute-za-prijavitelje.docx&wdOrigin=BROWSELINK

GODIŠNJE HRVATSKE TURISTIČKE NAGRADE

Godišnje hrvatske turističke nagrade projekt je Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore koji je nastao s ciljem daljnjeg poticanja konkurentnosti, inovativnosti i svijesti o održivom razvoju te podizanju kvalitete usluga i proizvoda u turističkom sektoru.

 

U 2022. godini, u okviru projekta Godišnje hrvatske turističke nagrade, Hrvatska turistička zajednica će dodijeliti priznanja u kategorijama Destinacija godine, Događaj godine, Kulturna atrakcija godine, Prirodna atrakcija godine, Jedinstveni gastronomski doživljaj godine i Čovjek ključ uspjeha, Djelatnik godine.

 

Također, Hrvatska turistička zajednica svake godine organizira dodjelu Hrvatske turističke nagrade kao posebno priznanje za izniman doprinos pojedinaca i tvrtki i/ili ustanova i/ili udruga u razvitku turizma Republike Hrvatske. U okviru Hrvatske turističke nagrade dodjeljuje se Godišnja nagrada „Anton Štifanić“ i Nagrada za životno djelo.

 

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/godisnje-hrvatske-turisticke-nagrade

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“

Dana 29.07.2022. godine objavljena je vrlo značajna izmjena Poziva!

 

Proširen je krug prihvatljivih prijavitelja (uključeno: NKD 11, 14, 18, 21, 22, 25 i 28) , te je promijenjen rok predaje projektnih prijedloga (od 1.9. do 19.12.2022. godine).

 

Detaljne izmjene na sljedećoj poveznici:

 

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/13

Javni poziv Vijeća Europe predstavnicima mladih – Svjetski forum za demokraciju 2022.

Vijeće Europe poziva predstavnike mladih na sudjelovanje u Svjetskom forumu za demokraciju 2022. godine. Riječ je o jedinstvenoj platformi za donositelje odluka i aktiviste gdje se raspravlja o rješenjima ključnih izazova za demokracije širom svijeta. Forum ističe i ohrabruje demokratske inovacije na terenu i njihovo prenošenje na sustavnu razinu u cilju jačanja temelja demokratskih društava. Tema je ovogodišnjeg Svjetskog foruma za demokraciju 2022. – „Demokracija: Nova nada?“

 

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-vijeca-europe-predstavnicima-mladih-svjetski-forum-za-demokraciju-2022/6572

Europska komisija poziva mlade na kreativno natjecanje o bioekonomiji

Europska komisija poziva mlade iz zemalja Europske unije na sudjelovanje u Kreativnom natjecanju o bioekonomiji. Zainteresirani sudionici u dobi između četrnaest i trideset pet godina trebaju poslati svoje originalno umjetničko djelo na temu „Bioekonomija u mom životu“ u obliku videa, fotografije, pjesme, slike, crteža i tome slično.

 

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/europska-komisija-poziva-mlade-na-kreativno-natjecanje-o-bioekonomiji/6574

Dokazivanje inovativnog koncepta (Proof of Concept – PoC)

Ministar znanosti i obrazovanja donio je Program dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta.

 

Temeljem Programa mikro, mala i srednja poduzeća moći će ostvariti pravo na potporu za projekte istraživanja i razvoja i na potporu za inovacije za MSP-ove, a u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“.

 

Pozivom „Dokazivanje inovativnog koncepta“ se predviđa dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, a kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

 

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će razrađeni i u Pozivu čija objava se planira u kraćem roku.

 

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/dokazivanje-inovativnog-koncepta-proof-of-concept-poc/5017

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2023. godini

U program komplementarnih djelatnosti spadaju:

 

– programi iz područja zaštite audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost

– programi filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija

– djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture

– programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela

– proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti

– izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti

– programi stručnoga usavršavanja i/ili edukacije

– programi audiovizualnih udruga i organizacija

 

Prijave na Javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se u dva roka godišnje:

– u prvom roku do 8. rujna 2022. za projekte u svim kategorijama koji se održavaju u 2023. godini

– te u drugom roku do 12.  siječnja 2023. isključivo za one projekte iz kategorije programa filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija koji se održavaju u drugoj polovici 2023. godine, a nisu se prijavili na prvi rok javnog poziva.

Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti preventivni projekt s ciljem razvoja socijalno-emocionalnih i životnih vještina.

 

Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za  financiranje može biti do 30.000,00 kn.

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

− materijalne troškove za provedbu preventivnih projekata

− edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole

− ostale troškove povezane s provedbom projektnih aktivnost

 

Rok za podnošenje prijava je 22. rujna 2022. godine.

 

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Natje%C4%8Daji/2022/Preventivni-Rok-22-9-2022//poziv-za-financiranje-skolskih-preventivnih-programa-2022.pdf

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu  izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti,

samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

 • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
 • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
 • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog  znanja za učenike
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama)
 • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

 

Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kn ukupno.

 

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2022. godine.

 

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Natje%C4%8Daji/2022/Izvannast-Rok-30-9-2022//Poziv-za-financiranje-izvannastavnih-aktivnosti-osnovnih-i-srednjih-ucenickih-domova-2022-2023.pdf

Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju i videozapis HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2022. godini

Javni poziv otvoren je za sve redovne učenike i redovne studente u Republici Hrvatskoj koji su putem fotografije i videozapisa zabilježili neko mjesto ili događanje u svom neposrednom okruženju, koje odražava ciljeve i principe održivog razvoja i zelene klimatske politike, iz perspektive mladih.

 

https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Javni%20poziv%20Hrvatska%20o%C4%8Dima%20mladih%202022.pdf

Najava natječaja za digitalizaciju poduzetništva u 2022.godini

Natječaj za bespovratna sredstva Vaučeri za digitalizaciju najavljen je za III. kvartal 2022.godine.

Putem natječaja financirat će se na principu vaučera ulaganja u izradu strategije digitalne transformacije, digitalni marketing, složene digitalne proizvode i usluge, digitalne vještina te kibernetičku otpornost. Tvrtke mogu  nabaviti softver (i opremu) za digitalizaciju poslovanja, informatička rješenja poput ERP, CRM, DMS, BI, WMS i slično.

Ciljana skupina: Mikro, mali, srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih) koji žele razviti digitalni poslovni model, a sve s naglaskom na inovativne projekte.

Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, koji će se dodjeljivati kroz više natječaja Vaučeri za digitalizaciju.

 

Natječaj Vaučeri za digitalizaciju:

 1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

Iznos bespovratnih sredstava: 75.000 kn

Ukupna alokacija: 14.500.000 kn

Svrha: Pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.

Prihvatljivi troškovi:

 • edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost
 • edukaciju stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku
 • osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina.

Program obuhvaća do 190 MSP-ova u tri poziva (63 MSP-ova po pozivu).

 

 1. Vaučer za digitalnu transformaciju

Iznos bespovratnih sredstava: 76.000 kn

Ukupna alokacija: 9.000.000 kn

Svrha ovog vaučera je omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju.

Prihvatljivi troškovi::

 • Izrada strategije digitalne transformacije,
 • vanjske usluge.
 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.
 • opći troškovi.

Program obuhvaća do 110 MSP-ova u tri poziva (37 MSP-ova po pozivu).

 

 1. Vaučer za digitalni marketing

Iznos bespovratnih sredstava: 75.000 kn

Ukupna alokacija:  15.000.000 kn

Svrha ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja. Poduzeća također mogu iskoristiti sredstva za potporu razvoju i jačanju kapaciteta u vezi s korištenjem interneta kao djelotvornog kanala za razvoj poslovanja.

Prihvatljivi troškovi:

 • izrada web stranica,
 • izrada i testiranje mobilnih aplikacija,
 • izrada online trgovina i platformi za rezervacije
 • uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima

Program obuhvaća do 200 MSP-ova u tri poziva (66 MSP-ova po pozivu).

 

 1. Vaučer za kibernetičku otpornost

Iznos bespovratnih sredstava: 110.000 kn

Ukupna alokacija:  22.000.000 kn

Svrha ovog vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava

Prihvatljivi troškovi:
• Izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća
• Provjera propusnosti podataka
• Penetracijska ispitivanja

 

 1. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

Iznos bespovratnih sredstava: 150.000 kn

Ukupna alokacija:  14.500.000 kn

Prihvatljivi troškovi:

 • istraživački i razvojni pilot-projekti za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl. Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava
 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 150.000 kn

Program obuhvaća do 95 MSP-ova u tri poziva (30 MSP-ova po pozivu).

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02)

Cilj poziva: Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

 

Ukupna alokacija poziva: 141.000.000,00 HRK

 

Iznos potpore:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

 

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

 

Podnošenje projektnih prijedloga: putem sustava eNPOO od 12. kolovoza 2022. godine  u 11:00 sati do 12. rujna 2022. godine  u 16:00 sati

 

Link na Pozivhttps://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

 

Datum raspisivanja natječaja: 29. lipnja 2022.

Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2022. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 5. listopada 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom

Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa

Trajanje financiranja projekta: do 4 godine

Okvirni početak projekta: najranije lipanj 2023. godine

 

Sva prijavna dokumentacija podnosi se samo na engleskome jeziku.

 

https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

Poduzetnicima na raspolaganju investicijski zajmovi HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a te izmijenjeni Mikro i mali investicijski zajmovi za ruralni razvoj

30. lipnja 2022. godine usvojeni su programi kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove i subvencionirati kamate po kreditima banaka namijenjene investicijama u zeleno, digitalno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti.

 

U okviru programa Investicijskih zajmova poduzetnicima su na raspolaganju zajmovi čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti MSP-a kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja. Namijenjeni su ulaganjima u osnovna sredstva kroz projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti te u obrtna sredstva do 30% ugovorenog zajma.

 

Programom subvencioniranja kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a potiču se aktivnosti financijskih institucija i olakšava pristup financiranju MSP-a kroz smanjenje kamatnih stopa i instrumenata osiguranja. Prihvatljivi prijavitelji su definirani Programom ESIF pojedinačna jamstva (uključujući djelatnost trgovine), a program se odnosi isključivo za investicijske kredite s rokom dospijeća od minimalno 5 godina. Maksimalni predviđeni iznos subvencije je polovica iznosa ukupne kamate.

 

Rok otplate zajma za Mikro investicijske zajmove produljio s dosadašnjih 5 godina na novi rok do 7 godina te za Male investicijske zajmove s dosadašnjih 10 godina na novi rok do 12 godina uz poček u otplati do 5 godina kod Malih investicijskih zajmova.

 

Prijave za sve navedene programe od 5. srpnja 2022. godine.

 

https://hamagbicro.hr/poduzetnicima-na-raspolaganju-investicijski-zajmovi-hamag-bicro-a-iz-sredstava-npoo-a-te-izmijenjeni-mikro-i-mali-investicijski-zajmovi-za-ruralni-razvoj/

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija – na e-savjetovanju!

Ovaj poziv se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Prihvatljiva područja djelovanja obuhvaćena pozivom su arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti. Pozivom će se podržati poslovni subjekti koji djeluju u prihvatljivim područjima, a čija je primarna djelatnost razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili  plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

 

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

 

Ovim se Pozivom dodjeljuju:

 

 1. A) GRUPA A – Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta.

Ukupni najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku državnih potpora velike vrijednosti iznosi 300.000,00 HRK po projektnom prijedlogu , a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu je 7.500.000,00 HRK.

 

 1. B) GRUPA B – Potpore male vrijednosti (de minimis).

Ukupni najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku potpora male vrijednosti (de minimis) iznosi 100.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 1.400.000,00 HRK.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21060

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

 

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

 

Ukupna vrijednost poziva: 1.900.000.000,00 HRK

 

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK

 

Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007): prehrambena industrija (10) , proizvodnja tekstila (13), drvoprerađivačka industrija (16), papirna industrija (17), kemijska industrija (20), građevinska industrija (23), metaloprerađivačka industrija (24).

 

Razdoblje zaprimanja prijava: od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.

 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) (JN ZO/ENU-2/2022)

Predmet Javnog natječaja za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) je sufinanciranje projekata u području:

 

 1. Zaštite okoliša
 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata,
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
 • pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša,
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

 

 1. Energetske učinkovitosti
 • provođenja aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti,
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva.

 

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 6.000.000,00 kn. Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kn. Provedba projekta mora biti dovršena najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

 

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoz 2022. godine.

 

https://www.fzoeu.hr/docs/192/Javni%20natje%C4%8Daj%20za%20projekte%20u%20podru%C4%8Dju%20ZO%20i%20EnU%20organizacija%20civilnog%20dru%C5%A1tva%20(JN%20ZO-EnU%202-2022).pdf

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano  za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj  biti prvi put registrirano.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče ovim natječajem smatraju se:

 • Vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7 na električni pogon
 • Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
 • Vozila kategorije M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 1. punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
 2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000 kn.

 

Najviše postotno učešće Fonda je 40%.

Rok za prijavu: od 27. lipnja 2022. do 31.12 2022. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno koji uvjet prvi nastupi.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Ciljevi poziva Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 90 novih energetski učinkovitih vozila.
Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče ovim natječajem smatraju se:
• Električni bicikli
• Vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7 na električni pogon
• Vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
• Vozila kategorije M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik

Prihvatljivi prijavitelji
Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga).

Ukupan iznos sredstava: 5.000.000,00 kn
Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi:
• do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu

Rok za prijavu Od 21. lipnja 2022. do 31.12 2022. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno koji uvjet prvi nastupi

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

NACRT NATJEČAJA za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – male klaonice na e-savjetovanju

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju/rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja/kupnju pokretnih klaonica.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 20.000.000,00 HRK

Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 200.000 EUR

Intenzitet javne potpore: do 50%

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21010

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 15. lipnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 60.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi do 100 %.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 20. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 06. listopada 2022. godine do 12:00 sati.

 

https://www.apprrr.hr/podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva/

RTL POMAŽE DJECI

Prihvatljivi korisnici: neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti).

 

Rok za prijavu: 5.9.2022. godine

 

https://rtlpomazedjeci.hr/hr/novosti/natjecaj-za-donacije-2022/

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini za sljedeća područja:

 

 1. Izvedbene umjetnosti
 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 3. Vizualne umjetnosti
 4. Audiovizualne djelatnosti

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • obrt
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • umjetnička organizacija
 • djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost

 

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta.

 

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-poduzetnistva-u-kulturnim-i-kreativnim-industrijama-u-2022-godini-rok-10-srpnja-2022/22363

OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE ZA DRUGI JAVNI POZIV ZA TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U OKVIRU NPOO U VRIJEDNOSTI 1.250.000.000 KUNA

Predmet ovog Poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

 

Javni poziv podijeljen je u 3 grupe:

 • Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju što podrazumijeva izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje infrastrukture. Vrijednost planirane alokacije: 1,02 milijarde kuna, najniži iznos bespovratne potpore 2.000.000,00 HRK, najviši iznos bespovratne potpore 50.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore od 35% do 70% ovisno o veličini poduzeća, te je u skladu s važećom kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku (intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja).
 • Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu što podrazumijeva poticanje poduzetništva u turizmu kroz transformaciju postojećih iznajmljivača u poduzetnike. Vrijednost planirane alokacije: 50 milijuna kuna, najniži iznos bespovratne potpore 100.000 HRK, najviši iznos bespovratne potpore 1.500.000 HRK. Maksimalni intenzitet potpore je 75% u I. kategoriji ITR-a, odnosno 85% za ostale kategorije.
 • Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma. Vrijednost planirane alokacije: 180 milijuna kuna. Najniži iznos bespovratne potpore 2.000.000 HRK, najviši iznos bespovratne potpore 21.000.000 HRK. Maksimalni intenzitet potpore je 50%.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20912

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu.

Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

 

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.

 

Ukupna vrijednost Programa je 2.000.000,00 kuna.

 

Prijave se zaprimaju isključivo od 13. 6. do 13. 7. 2022. godine.

 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Natječaj za provedbu tipa operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 10. lipnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2020. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 10.000.000,00 kuna.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 4. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

 

https://www.apprrr.hr/mjera-9-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima (JP EU-3/2022)

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

Otvoren: 10.06.2022.

Link: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=188

Natječaj u području svemira i svemirskih tehnologija

U nastavku pronađite prezentacije s ESA info dana vezano za treći poziv i natječaj koji će biti objavljen 15. lipnja i trajat će do 29. lipnja ove godine.

ESA (Europska svemirska agencija) info dan održan je 8. lipnja 2022. godine u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i ESA-e u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER), a prisustvovalo je gotovo stotinjak predstavnika znanstvene, sveučilišne i poslovne start-up zajednice.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [699.17 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.99 MB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.21 MB]

Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog interesa u području mikroelektronike

Europska komisija i države članice u procesu su notifikacije važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike (IPCEI mikroelektronika).

 

Prepoznajući stratešku važnost proizvodnje mikroelektroničkih komponenti kao i potrebu za poboljšanje otpornosti europskog opskrbnog lanca u poluvodičima, a u skladu s pravilima važnih projekata od zajedničkog europskog interesa, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Svrha javnog poziva za iskaz interesa je prikupljanje istraživačko-razvojnih projektnih ideja poduzetnika koju djeluju u lancu vrijednosti mikroelektronike s ciljem mogućeg prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike.

 

Prijave se zaprimaju isključivo do 08.07.2022 godine.

 

Prihvatljivi su projekti koji se odnose na glavna područja razvoja lanca vrijednosti u području mikroelektronike, uključujući (ali ne ograničavajući se na):

 

 • Dizajn procesora i čipova za AI,
 • Dizajn čipova i sustava za komunikaciju (5G/6G i ostalo) i povezivanje,
 • Razvoj i proizvodnja ovih čipova u Europi,
 • Napredno pakiranje za heterogenu integraciju,
 • Održiva elektronika male snage,
 • Poluvodičke podloge za RF i energetsku elektroniku.

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)

INVESTICIJE POSEBNIH SEGMENATA MSP-OVA U OKVIRU NPOO-A – HBOR

HBOR iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u okviru i prema uvjetima ovog programa kreditiranja, u svoje ime i za račun RH, provodi Financijski instrument izravnih kredita HBOR-a iznad 100.000 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike.

Razdoblje provedbe Programa (krajnji rok za potpisivanje ugovora o kreditu) je do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a, a najkasnije do 30.6.2026.

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:

 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

IZNOS KREDITA: Ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i pravilima vezanima uz državne potpore, uz sljedeća ograničenja:

 • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.

Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a. Iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.

KAMATNA STOPA:

 • 0,80% godišnje, fiksna
 • 0,40% godišnje, fiksna, ako je najmanje 50% kredita namijenjeno ulaganjima u: zelenu tranziciju, i/ili digitalnu tranziciju, i/ili projekte utemeljene na RDI.

 

Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a | HBOR

Javni poziv – Program konkurentnosti turističkog gospodarstva

Potpora ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma

MJERA A - u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata – hotela (potpora: 50.000 do 400.000 HRK), kampova (potpora: 30.000 do 300.000 HRK), OPG (potpora: 30.000 do 150.000 HRK),

MJERA B – pomoć ugostiteljskom sektoru na području sisačko-moslovačke županije (potpora: 10.000 do 50.000 HRK)

Prihvatljivi prijavitelji: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti

Rok: 20.06.2022. godine

 

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske - T U R I Z A M (gov.hr)

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti kojim će se sufinancirati zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture iz NPOO – na e-savjetovanju

U Javnom pozivu projekti su podijeljeni u tri grupe:

 1. Posjetiteljska infrastruktura koja podrazumijeva projekte usmjerene valorizaciji kulturne i prirodne baštine, infrastrukturu u funkciji valorizacije gastronomske i enološke i ostale ponude destinacije te centre za posjetitelje i interpretacijske centre sa svim potrebnim sadržajima i pratećom infrastrukturom

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Jedinice područne (regionalne) samouprave
 2. Jedinice lokalne samouprave
 3. Javne ustanove

 

 

 1. Infrastruktura aktivnog turizma koja podrazumijeva sportsko-rekreacijsku infrastrukturu u funkciji turizma, planinarske objekte, bazene kao i hotele, kampove, hostele, kamp odmorišta, planinarske puteve i vidikovce koji su dio sveobuhvatnog projekta

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Jedinice područne (regionalne) samouprave
 2. Jedinice lokalne samouprave
 3. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 4. Javne ustanove  registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 5. Trgovačka društva u javnom vlasništvu

 

 

 1. Infrastrukturu u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma što podrazumijeva izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje infrastrukture u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma te obuhvaća smještajne kapacitete termalnih/talaso lječilišta i/ili specijalnih bolnica, popratne sadržaje kao što su ugostiteljski, wellness, zabavni, sportski i rekreativni sadržaji te termalne bazene s popratnim sadržajima.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Jedinice područne (regionalne) samouprave
 2. Jedinice lokalne samouprave
 3. Ustanove, koje su registrirane za pružanje lječilišnih, zdravstvenih, wellnes ili SPA usluga u turizmu

 

Iznos sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora sukladno Programu dodjele državnih potpora

 

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

 

BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PO PRIJAVITELJU: Prijavitelj po Pozivu može podnijeti maksimalno 2 projektna prijedloga, no pojedinom korisniku može se odobriti financiranje samo jednog projekta

 

Prilikom predaje projektnog prijedloga prijavitelji obavezno dostavljaju za projekte koji uključuju gradnju odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina

 

Na linku je objavljen nacrt Poziva, na samom dnu dokumenta nalazi se i bodovna lista:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20706

IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA

Prihvatljivi prijavitelji:  pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja

 

Podnošenje projektnih prijedloga: 

od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/

krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. listopada 2023. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

SANACIJA ZATVORENIH ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA

Ukupna raspoloživa sredstva:  80.000.000,00 HRK

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:  30.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85% od prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: U skladu s čl. 10., st. 4. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21),  prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS-ova postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS, prihvatljivi prijavitelji su i JLS-ovi koji su vlasnici/ imaju pravo građenja na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište ili su vlasnici osobe koja upravlja odlagalištem na administrativnom području neke druge JLS.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);

aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu isključivo za potrebe saniranog odlagališta otpada;

aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta, a koje su započete nakon donošenja Odluke o financiranju; aktivnosti projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).

usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19);

usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),

aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti potrebne za izvođenje/realizaciju projekta.

 

Podnošenje projektnih prijedloga:  

od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/

krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. travnja 2024. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2022. (Rok: 27.5.2022.)

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj osiguranje prilagodbe umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta i djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju, vidljivost prilagođenih i/ili dostupnih programa za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju, promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

 

Prihvatljive programske aktivnosti mogu uključivati i izradu priručnika, publikacija i sl. s predstavljenom strategijom diseminacije i promidžbe, radi diseminacije informacija i poticanja dobrih praksi osiguranja pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

 

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 27. travnja 2022. godine do 27. svibnja 2022. godine

https://min-kulture.gov.hr/poziv-za-predlaganje-programa-koji-omogucuju-pristup-i-dostupnost-kulturnih-sadrzaja-za-osobe-s-invaliditetom-i-djecu-i-mlade-s-teskocama-u-razvoju-u-republici-hrvatskoj-u-2022-rok-27-5-2022/22217

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Prijavitelji:

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a
 • Poljoprivredne organizacije
 • Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK od čega:

– 90.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je 09. svibnja 2022. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

 

https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/

Novi Europski Bauhaus: Otvoreni natječaji za potporu građanima, gradovima i mjestima

Dostupna su tri nova natječaja za potporu građanima, gradovima i mjestima kako bi inicijative prepoznate kao lijepe, održive i uključive približili svojim zajednicama:

 • Potpora lokalnim inicijativama NEB-a

20 izabranih projekata malih i srednjih općina bit će korisnici potpore koju pruža skupina interdisciplinarnih stručnjaka (metodološka, tehnička, regulatorna, financijska i socioekonomska stručnost).

Prijave traju do 23. svibnja 2022. u 17:00 h.

 • Sukreiranje javnog prostora kroz uključivanje građana

Pozivaju se lokalni dionici da u svojim idejama preoblikovanja javnih prostora u gradovima, urbanim i ruralnim područjima teže ka inspirativnom, lijepom i održivom. Šest izabranih projekata dobit će potporu u visini do 45 000 € po projektu.

Prijave traju do 29. svibnja 2022. u 23:59 h.

 • Aktivnosti uključivanja građana

Poziv građanima da prepoznaju izazove Novog europskog Bauhausa relevantne za svoje gradove i surađuju u osmišljavanju rješenja. Projekti će pomoći građanima da stvore održivije navike, razviju nove proizvode, usluge ili rješenja i pomognu članovima zajednice da postanu nositelji promjena. Osam izabranih projekata dobit će do 15 000 € svaki.

Prijave traju do 29. svibnja 2022. u 23:59 h.

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/novi-europski-bauhaus-otvoreni-natjecaji-za-potporu-gradjanima-gradovima-i-mjestima/14527

Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1)

Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova

Status: Otvoren od 3. svibnja 2022. do 4. srpnja 2022. u 23.59 sati

Prijavitelji:  jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave

https://mzo.gov.hr/eu-fondovi/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/poziv-na-dostavu-bespovratnih-sredstava-izgradnja-dogradnja-rekonstrukcija-i-opremanje-predskolskih-ustanova-prvi-poziv-referentni-broj-c3-1-r1-i1-1/4888

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE PROJEKATA SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u smislu ovog Javnog poziva su kontrolirane tvari klorofluorougljici (CFC) i klorofluorougljikovodici (HCHC), a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani ugljikovodici (HFC) koji se nalaze kao radne tvari u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline, minimalno starim 15 godina te s punjenjem radne tvari više od 1 O tona C02 eq. u objektima u vlasništvu Republike Hrvatske ili vlasništvu

jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, odnosno javnih ustanova. Rashladni sustavi trebaju se zamijeniti sustavima koji koriste nove tehnologije koje ne oštećuju ozonski sloj i imaju nizak utjecaj na klimatske promjene te istovremeno povećavaju energetsku učinkovitost.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

 1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
 2. tijela državne uprave
 3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 20.000.000,00 kuna.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno članku 24. stavak 1 . točka 1 . podstavak 6. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima,

projektima i drugim sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu zraka, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, sve sukladno strateškim i planskim dokumentima

Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a najviše do 1.200.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijavitelj može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu prijave, dostaviti Fondu više prijava za financiranje pri čemu se jedna prijava odnosi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

Pravo na korištenje sredstava Fonda: jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe - obrtnik sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

 1. MODEL A - prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda po ovom modelu najvise do 1.000.000,00 kn, a do:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima („Narodne novine" broj 116/18, 73/20, 70/21 )), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima („Narodne novine" broj 118/18) i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdskoplaninskog područja („Narodne novine" broj 24/19)),
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske
 1. MODEL B - prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.000.000,00 kn, a do:

 • 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i korisnicima koji se nalaze u prvoj skupini otoka
 • 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima
 • 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima čije se sjedište nalazi na ostalim područjima Republike Hrvatske

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 66.000.000,00 kuna.

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

DiscoverEU

Ukoliko ste ove godine navršili ili će te navršiti 18 godina nudi Vam se jedinstvena prilika da do 30 dana putujete Europskom Unijom, razmjenjujete iskustva, učite nove jezike te upoznajete nove ljude i gradove.

Ako ste zainteresirani prijave su krenule jučer (07.04.2022.), a završavaju 21.04.2022.

Sve detalje o prijavi možete naći na sljedećem linku: https://europa.eu/youth/discovereu_en

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5)

Predmet Poziva: Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se zreli inovativni projekti  u  fazi  TRL 7  i TRL 8 s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište (TRL 9).  

  Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 760.000,00  HRK
 • najviši iznos 5.320.000,00  HRK.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO:

 • od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine do 11:00 sati

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

 

Oba poziva provode se u modalitetu trajno otvorenih poziva što znači da se prijave ocjenjuju prema redoslijedu zaprimanja.

 

Dokumentacija oba Poziva dostupna je na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA "BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA" (REFERENTNI BROJ: C1.1.2. R2-I3)

Predmet Poziva: Pozivom će se poticati investicije u inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) novoosnovanih MSP-ova koje su bazirane na znanju ili visokim tehnologijama te predstavljaju novinu ili znatno poboljšanje u usporedbi s dostignućima na tržištu.

 

Sufinancirati će se projekti u pred-komercijalnoj fazi čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koji još nisu spremni za tržište, odnosno njihova tehnološka razina razvijenosti je između TRL 5 - TRL 8.

 

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Ukupna alokacija Poziva: 141.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: do 85%

Vrsta potpore: de minimis

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 1. lipnja 2022. godine od 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine do 16:00 sati

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.

Poduzetnici će se prijavljivati za potporu kroz online aplikaciju koja će biti dostupna na web stranici agencije HAMAG – BICRO od 1. travnja 2022. od 8:00 sati. Postupak prijave bit će jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno upisati OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.

 

Više na: https://mingor.gov.hr/vijesti/od-1-travnja-pocinju-prijave-za-program-dodjele-potpora-za-smanjenje-troskova-plina-za-mikro-male-i-srednje-poduzetnike/8676

Otvoren Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

Dana 30.03.2022. objavljen je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)  putem kojeg se različitim pravnim i fizičkim osobama sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije: dizalice topline, sunčani toplinski kolektori, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada , ostali pravni subjekti (osim udruga)

 

Najviši iznos bespovratne potpore po projektu: 1.400.000,00 kuna i to:

 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji
 • za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:
 • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,
 • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna        po lokaciji

 

Prihvatljivi troškovi:

 • isključivo troškovi koji su neposredno vezani uz Projekt i neophodni za njegovu realizaciju, nastali kod Korisnika nakon objave Poziva
 • trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv i u slučaju da je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine što se utvrđuje datumom izdavanja računa

 

sufinanciraju se troškovi:

 • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme (isključivo nova oprema)
 • troškovi izrade glavnog projekta, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom rađeno tehničko rješenje,
 • troškovi provedbe stručnog nadzora, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) ukoliko nije povrativ. 

 

Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi, a prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja.

Dokumentacija Javnog poziva

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=179

Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva

Cilj ovog Programa je zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na razini prošle godine te osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz određenu nadoknadu povećanja troškova proizvodnje nastalih porastom cijene mineralnih gnojiva.

Za potporu su prihvatljive proizvodne površine na kojima se proizvodi jedna ili više prihvatljivih poljoprivrednih kultura (ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje) i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2021. godini. Minimalna prihvatljiva površina pod poljoprivrednim kulturama iznosi 1,0 ha te je za potporu prihvatljivo najviše 20 ha poljoprivrednih površina pod prihvatljivim poljoprivrednim kulturama.

Korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, a poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih poljoprivrednih kultura.

Više na: https://www.apprrr.hr/program-potpore-male-vrijednosti-poljoprivrednicima-za-nabavu-mineralnog-gnojiva/

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCRANJE IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI

Predmet Poziva je izrada projektno tehničke dokumentacije za projekte koji se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo – C1.6. Razvoj održivog, inovativnos i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosi 2021. – 2026. koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.

 

Korisnici sredstava su:

 • Javne ustanove
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Trgovačka društva i obrtnici

 

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA ZA NABAVU MINERALNOG GNOJIVA NA E-SAVJETOVANJU

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 450,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva te 250,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva, do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva korisnika potpore.

Za potporu su prihvatljivi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u 2021. godini, sa poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

Najmanja ukupna prihvatljiva površina pod jednom ili više prihvatljivih kultura iznosi 1,0 ha.

Potpora SE dodjeljuje za najviše 20 ha od ukupno prijavljenih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20160

PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU NA E-SAVJETOVANJU

Predmet Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu je dodjela potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna.

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20215

Nacrt Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

Program donosi okvir za poticanje energetske i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora u Hrvatskoj u razdoblju do 2030. godine te model i plan provedbe za prvo trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. godine.

 

Program se odnosi na segment zgrada javnog sektora, koje predstavljaju 27,4% ukupnog nestambenog fonda odnosno 9,5% ukupnog fonda zgrada u Republici Hrvatskoj.

 

Fokus Programa je na zgradama s najlošijim energetskim svojstvima (energetskog razreda po Q“H,nd D ili lošijeg u kontinentalnoj te C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj)

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20080

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi).

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 250.000.000,00 HRK od čega:

 

– 150.000.000,00 HRK za male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 15.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 100.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 27. travnja 2022. godine od 12.00 sati do 30. lipnja 2022. godine do 12.00 sati

 

https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/

JAVNI POZIV GRAĐANIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU ORGANSKOG PELETIRANOG GNOJIVA
Grad Varaždin će i ove godine provesti mjeru poticanja građana za proizvodnju zdrave hrane za vlastite potrebe dodjelom organskog peletiranog gnojiva.
Za ovu mjeru Grad Varaždin je osigurao ukupno 120.000 kg organskog peletiranog gnojiva koje je pogodno i za ekološku proizvodnju. Zainteresirani građani Grada Varaždina mogu već od ponedjeljka podnijeti prijavu putem on line obrasca koji će se nalaziti na službenim web stranicama Grada Varaždina. Javni poziv je otvoren do 17. ožujka 2022. godine. Nakon završetka roka za podnošenje prijava građani će na kućnu adresu dobiti obavijest o dodijeljenoj količini gnojiva i mjestu gdje isto mogu podići. Grad poziva sve građane koji posjeduju vrtove, oranice, voćnjake ili vinograde u kojima proizvode hranu za vlastite potrebe da se jave na Javni poziv. U slučaju da građani nemaju pristup internetu ili se ne snalaze u radu na računalu mogu se javiti u svoj mjesni odbor gdje će im biti pružena pomoć u podnošenju prijave.
 
 
JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA POTICANJA „PLASTIC FREE ZONE"

Svrha ovog Poziva je opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta  otpada u zaštićenim područjima prirode.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše do 150.000,00 kn po podnesenom zahtjevu.

 

https://www.fzoeu.hr/docs/175/JP%20ZO%202-2022_Plastic%20Free%20Zone.pdf

Novi Europski Bauhaus (NEB) - objavljen natječaj „Transformacija mjesta učenja“

U okviru Novog europskog Bauhaus-a objavljen je natječaj „Transformacija mjesta učenja“.

Traže se tekući ili predstojeći projekti koji odražavaju vrijednosti Novog europskog Bauhausa u području obrazovanja i osposobljavanja mladih, s ciljem transformacije fizičkih mjesta obrazovanja, načina učenja ili stjecanja znanja te fokusa obrazovanja. /   projekti koji rade na promjeni okruženja za učenje, kao što su škole, knjižnice i društveni centri.

Dana 08. ožujka u 14:00 sati održat će se informativna sjednica na kojoj će biti predstavljen sam natječaj, ideje koje stoje iza njega, praktični koraci prijave te sve dodatne potrebne informacije.

Prijave su otvorene do 31. prosinca 2022. godine.

 

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/novi-europski-bauhaus-neb-objavljen-natjecaj-transformacija-mjesta-ucenja/14355

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Otvoren: Od 04.03.2022. do 30.06.2022.

Prijavitelji:

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a
 • Poljoprivredne organizacije
 • Poljoprivredni gospodarski subjekti

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK od čega:

– 90.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-provedba-tipa-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konk/

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2022. – INA Zeleni pojas 2022.

Korisnici sredstava:  organizacije civilnog društva, javne ustanove, uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u RH

 

IZNOS I INTENZITET POTPORE: Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna, maksimalno 80%

 

Područja aktivnosti projekata:
– klimatske promjene – projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje pridonose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama)
– zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
– zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
– obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koji mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
– inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
– čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora, uključujući i revitalizaciju morske obale, s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
– briga o školskim vrtovima, voćnjacima i ekopodručjima, njihovo uređenje isključivo sadnjom višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ako projekt potiče upotrebu bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, infoploče, spremnici za odvojeni otpad)
– neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
– izložbe o zaštiti okoliša
– druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Potpisivanje ugovora za odabrane projekte planira se između 1. svibnja i 1. lipnja 2022. godine).

 

POSTUPAK PRIJAVE: Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca kojem podnositelji zahtjeva mogu pristupiti na korporativnoj mrežnojstranici tvrtke INA – Industrija nafte, d.dwww.ina.hr/zelenipojas od 1. ožujka 2022. u 00.00 sati do 31. ožujka 2022. do 23.59 sati. 

 

Projekt se u cijelosti odvija u 2022. godini te svi prijavljeni projekti trebaju biti dovršeni zaključno s 30.studenoga 2022.

Natječaj je dostupan na poveznici: https://www.ina.hr/zelenipojas/o-zelenom-pojasu/

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Na e-Savjetovanju se nalaze Upute za prijavitelje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga  Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada koji će se financirati iz NPOO.

Radi se o natječaju koji će biti namijenjen poduzetnicima koji su registrirani minimalno 1 godinu.

Iznos potpore: min. 1.000.000,00 kn – max. 50.000.000,000 kn

Intenzitet potpore: ovisi o veličini poduzeća i vrsti postrojenja (točka 1.6 UzP)

e-Savjetovanju se može pristupiti na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19974

e-Savjetovanje je otvoreno od 25.02.2022. do 05.03.2022.

Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ u 2022. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kroz projekt „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ educira studentsku populaciju o mogućnostima korištenja fondova Europske unije te informira polaznike o uspješnim EU projektima.

Sudjelovanje u projektu je besplatno, a zainteresirane studentske udruge i neformalne grupe studenata mogu se prijaviti putem elektroničkog prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/UbmA5LWZVmipjR956 

Detaljnije informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se u tekstu javnog poziva, a prijave se primaju do 13. ožujka 2022. godine do 23:59 sati.

Za više informacija možete se obratiti na adresu elektroničke pošte edukacije@mrrfeu.hr

MPGI NAJAVIO POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Objava dugoočekivanog Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada planirana je do 31.3.2022., a bit će sufinancirana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru C6. Inicijative NPOO-a: Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna.

Više na stranicama ministarstva: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-energetsku-obnovu-visestambenih-zgrada-bit-ce-objavljen-do-kraja-ozujka/14325

Najava poziva (Word): https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/EUFondovi/NPOO/15.2.2022.Najava_poziva_EO_VSZ_NPOO.pdf

Cjelokupni tekst Najave Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada" s osvrtom na ključne elemente: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//EUFondovi/NPOO//15.2.2022.Najava_poziva_EO_VSZ_NPOO.pdf

Poziv gospodarskim subjektima i partnerskim institucijama za sudjelovanjem pri utvrđivanju troškova poslovanja koji su nastali kao rezultat prestanka punopravnog članstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Europskoj Uniji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kao tijelo zaduženo za kreiranje mjera za pomoć oštećenim poduzećima, mora utvrditi troškove koji su nastali ili će nastati zbog Brexita u hrvatskom gospodarstvu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU ovim Pozivom želi:

 • utvrditi troškove/izdatke koji su izravna ili neizravna posljedica Brexita, a nastali su kod gospodarskih subjekata iz RH koji sudjeluju u razmjeni s UK u referentnom razdoblju od 1.1.2020. – 31.12.2023.;
 • utvrditi jasan način verifikacije troškova/izdataka pod 1)., što je nužno da bi se troškovi priznali.

 

https://razvoj.gov.hr/poziv-gospodarskim-subjektima-i-partnerskim-institucijama-za-sudjelovanjem-pri-utvrdjivanju-troskova-poslovanja-koji-su-nastali-kao-rezultat-prestanka-punopravnog-clanstva-ujedinjenog-kraljevstva-velike-britanije-i-sjeverne-irske-u-europskoj-uniji/4869

POTPORA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE U 2022. GODINI

Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu.

 

Cilj je Poziva osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima te promicati inovacije i kreativnost:

 • Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija: jačanje transnacionalne suradnje i prekogranične dimenzije stvaranja, cirkulacije i vidljivosti europskih djela te mobilnost subjekata u kulturnim i kreativnim sektorima.
 • Inovacija: poboljšanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora, poticanja talenata, uvođenja inovacija, napredovanja, otvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta.

 

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture.

 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Potpora za Europske projekte suradnje u 2022. godini (gov.hr)

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2022. godinu

Varaždinska županija će sufinancirati turističke projekte s ciljem poticanja otvaranja novih smještajnih objekata, podizanja kvalitete postojećih i pokretanja novih turističkih sadržaja i atrakcija. Za potpore je u županijskom proračunu osigurano 1,3 milijuna kuna. Županija će sufinancirati do maksimalno 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu minimalno sufinanciranje iznosi 10.000 kuna, dok je maksimalan iznos 40.000 kuna, što će ovisiti o broju primljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave.

Ove godine potpore će se dodjeljivati i po dvije nove mjere. Novost su poticanje dopunske djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu te razvoj turističkih atrakcija, a za obje te nove mjere predviđeno je bespovratno financiranje po pet objekata s fiksno po 40.000 kuna po projektu. Za fizičke i pravne osobe koje tek stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke djelatnosti i javljaju se s ciljem registracije novih smještajnih kapaciteta, osigurano je po 25.000 kuna za osam najbolje ocjenjenih projekata.

Poziv će za fizičke i pravne osobe biti otvoren od 1. do 15. veljače. Prihvatljivi troškovi projekta su manji građevinski i zemljani radovi, ulaganja u cikloturističku ponudu i druge rekreativne sadržaje, uređenje i opremanje interijera objekta, ulaganje u bazene, saune i hidromasažne bazene, promocija, trošak restauracije i obnove autohtonog objekta i/ili namještaja, trošak izgradnje ekološkog dječjeg igrališta, trošak ulaganja u obnovljive izvore energije (solarni paneli, dizalice topline…), trošak uvođenja centralnog grijanja i ostala oprema vezana uz to, trošak hortikulturnog uređenja okoliša, trošak uređenja kupaonica i sanitarnog bloka te uređenje i oprema pješačke i /ili poučne staze na vlastitom imanju.

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, OPG-i) registrirani za obavljanje turističke djelatnosti, zatim poljoprivredna gospodarstva koja nemaju registriranu dopunsku djelatnost turizam, a registraciju dokazuju do 15. studenoga 2022., fizičke osobe registrirane za turističku djelatnost i poduzetnik početnik koji će započeti s obavljanjem djelatnosti bez obzira na način kasnije registracije, a što mora dokazati najkasnije do 15. studenoga 2022. Prijavitelji mogu biti i subjekti koji su ranijih godina već bili korisnici bespovratnih potpora u turizmu Varaždinske županije i do zadnjeg dana trajanja Javnog poziva su projekt uspješno završili.

 

 

https://www.varazdinska-zupanija.hr/pozivi/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-varazdinske-zupanije-u-turizmu-za-2022-godinu.html

Poziv na prikupljanje podataka o potencijalnim prijaviteljima i projektima u sklopu NPOO „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

S ciljem što bolje pripreme javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Ministarstvo kulture i medija pripremilo je upitnik kako bi steklo uvid u količinu i pripremljenost projekata kulturnog i kreativnog sektora. Upitnik sadržava opće informacije o potencijalnim prijaviteljima i projektima. Podaci prikupljeni putem upitnika koristit će se isključivo u svrhu pripreme javnog poziva i programa dodjele državnih potpora, podaci neće biti javno dostupni niti će utjecati na buduću prijavu i evaluaciju projektnih prijedloga.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujući videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti)

 

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/poziv-na-prikupljanje-podataka-o-potencijalnim-prijaviteljima-i-projektima-u-sklopu-npoo-transformacija-i-jacanje-konkurentnosti-kulturnih-i-kreativnih-industrija/21845

 

Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika

Ovaj poziv namijenjen je poslovnim subjektima, koji Žele sudjelovati u važnim strateškim projektima na europskoj razini kroz različita partnerstva u cijelom europskom gospodarskom vrijednosnom lancu u području tehnologija i sustava vodika (proizvodnja vodika, prijenos i distribucija vodika, skladištenje, proizvodnja opreme uključujući elektrolizatore i opremu za tešku pokretljivost, industrijske primjene uključujući dekarbonizaciju industrijskih objekata itd.).

 

Prihvatljivi su projekti koji se odnose na glavna područja razvoja lanca vrijednosti u gospodarstvu temeljenog na vodiku:

 • proizvodnja obnovljivog vodika;
 • transport i distribucija vodika;
 • primjene vodika u prometu, industriji, energetskom sektoru, zgradarstvu i sl.;
 • razvoj pojedinih komponenti vezanih uz primjenu tehnologije vodik

 

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se pozivaju svi zainteresirani subjekti:

 • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske;
 • čiji prijedlozi projekata su u skladu s ciljevima EU strategije za vodik i u skladu s IPCEI kriterijima;
 • čiji prijedlozi projekata su značajni za razvoj vrijednosnog lanca obnovljivog vodika unutar EU-a i pridonose cilju neutralnosti ugljika u EU-u;
 • čiji projekti su u procesu istraživanja a i razvoja te trebaju komercijalizaciju ili projekti koji osiguravaju prvu industrijsku upotrebu.

 

Rok za dostavu iskaza interesa na Javni poziv završava zaprimanjem u Ministarstvu putem elektroničke pošte najkasnije do 6. veljače2022. u 23,59 sati

 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Eurostars 3: Otvorene pretprijave za novi Vaučer program

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) najavljuje otvaranje zajedničkog poziva za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 3 te omogućuje tvrtkama da pošalju radnu verziju svoje prijave na natječaj „Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars“.

Vaučeri u iznosu od 10.000 kuna dodjeljivat će se najbolje ocijenjenim pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata.

Dostava pretprijave nije obavezna, no na ovaj način tvrtke imaju mogućnost:

 • dobiti Vaučer u iznosu od 10.000 kuna za usluge stručnjaka za pisanje projektne prijave te
 • provjeriti koliko je projekt u skladu s propozicijama programa.

Rok za podnošenje pretprijave je 03.02.2022. godine.

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Ciljevi programa

 • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
 • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
 • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Rok za podnošenje pune prijave je 24.03.2022. godine, 14:00:00 CET.

https://hamagbicro.hr/eurostars-3-otvorene-pretprijave-za-novi-vaucer-program/

Natječaj za tip operacije 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK, a svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR, najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici u ovom natječaju su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-1-investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja-2/

Objavljen javni poziv za iskaz interesa korisnika budućih logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o donošenju Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2026., Ministarstvo poljoprivrede objavljuje javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika - investitora u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće financiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirana sredstva za provođenje Operativnog programa iznose 616 milijuna kuna uz maksimalni intenzitet potpore od 70 %.

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-iskaz-interesa-korisnika-buducih-logisticko-distributivnih-centara-za-voce-i-povrce/5117

Javni natječaj (EnU-9/21) za energetsku obnovu kulturne baštine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine.
Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu. Postojeća zgrada u smislu ovog Natječaja je zgrada koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.

Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:
• su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
• se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Ovim Natječajem se doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova kroz povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj. Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Očekivani učinci provedbe Natječaja su ušteda energije od 0,0059 PJ/god i smanjenje emisije stakleničkih plinova od 360 t CO2/god.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:

– podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
– su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,
– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
– nemaju poslovne račune u blokadi.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja nisu oni koji:
– imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
– ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna. Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Natječaja, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Natječaja. Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u
iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini
otoka,
– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini
otoka,
– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,
što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=174

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PROGRAMA TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA 2021. – 2027.

Vrsta poziva: Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga
Regija: Središnja Europa
Datum objave: 15. studenog 2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 15. studenog 2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 23. veljače 2022.
Program: Program transnacionalne suradnje Središnja Europa
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
Alokacija: 72.000.000,00 EUR
Korisnici: Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije, međunarodne organizacije

Svrha poziva je jačanje regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanje upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-programa-transnacionalne-suradnje-sredisnja-europa-2021-2027/?from=57

POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „PRIPREMA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE U PODRUČJU DIGITALNE TRANSFORMACIJE I ZELENE TRANZICIJE“

Vrsta poziva: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Datum objave:  31.12.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava:  do 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati
Fond:  Mehanizam za oporavak i otpornost
Program:  Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Prihvatljivi prijavitelji:  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, pravne osobe s javnim ovlastima
Alokacija:  
160.000.000,00 kuna

Svrha Poziva je pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata.

Projekti pripremljeni bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva ne ostvaruju automatizmom pravo i na dodatna bespovratna sredstva za implementaciju i/ili fizičku realizaciju tih projekata, već je to predmet eventualnih zasebnih postupaka dodjele i uvjeta koji se primjenjuju na bespovratna sredstva iz različitih izvora.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-priprema-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-projekte-u-podrucju-digitalne-transformacije-i-zelene-tranzicije/?from=57

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA POTICANJA LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA

Vrsta poziva:  otvoreni natječaj
Država:  Hrvatska
Datum objave:  05. siječnja 2022.
Datum početka zaprimanja prijava:  05. siječnja 2022.

Datum završetka zaprimanja prijava:  05. veljače 2022.
Program:
  Nacionalni program športa 2019. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo turizma i sporta
Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Alokacija:  14.816.697 kuna

Temeljni cilj Natječaja je osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Link na natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja/?from=57

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA OBUKE NEPLIVAČA „HRVATSKA PLIVA“ U 2022. GODINI

Vrsta poziva:  otvoreni natječaj
Država: Hrvatska
Datum objave:  05. siječnja 2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 05. siječnja 2022.

Datum završetka zaprimanja prijava:  05. veljače 2022.
Program:
  Nacionalni program športa 2019. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo turizma i sporta
Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Alokacija:  2.856.873,00 kuna

Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Link na cjelokupni natječaj i dokumentaciju: https://www.eu-projekti.info/competition/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-obuke-neplivaca-hrvatska-pliva-u-2022-godini/?from=57

Potpore Varaždinske županije u poljoprivredi 2021. godine

Datum objave: 11.03.2021.

Datum završetka zaprimanja prijava: do 30. studenog 2021. godine ili do iskorištenja sredstava

Alokacija Poziva: 4.651.000,00 HRK

Predmet Poziva: Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Varaždinske županije u 2021. godini za ulaganja u poljoprivredi putem sljedećih mjera:

MJERA 1. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta

MJERA 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta

MJERA 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

MJERA 4. Cjeloživotno obrazovanje

MJERA 5. Podizanje trajnih nasada

MJERA 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

MJERA 7. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

MJERA 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika

MJERA 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta

MJERA 10. Ekološka proizvodnja

MJERA 12. Zadružno poduzetništvo

MJERA 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine na području Varaždinske županije

 

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Informiranje se provodi u okviru projekta TUTOR - rasT podUzeTništva krOz infoRmiranje kojeg  je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora u području izvođačke umjetnosti i putničkih agencija za 2021. godinu. (tekst u dokumentu Javni poziv TZ Varaždinske županije)

Datum završetka zaprimanja prijava:  28.02.2021.

POLAZIŠTE: Strategija razvoja turizma Varaždinske županije „2015.-2025“ ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 53/15) dalje: Županijska strategija, za ostvarenje općeg cilja - podizanje konkurentnosti Varaždinske županije kao turističke destinacije – između ostalih određuje programsku aktivnost – poduzetnički razvojno-investicijski projekti i programi koja u više programa preporuča uspostavljanje sustava financijskih potpora

PREDMET NATJEČAJA: Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora u području izvođačke umjetnosti i putničkih agenciji. Cilj Javnog poziva je pružanje potpore u osmišljavanju i provedbi projekata koji su u funkciji turističkog razvoja Varaždinske županije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

poslovni subjekti (trgovačka društva/obrti) sa sjedištem na području Varaždinske županije, koji se pretežito bave izvođačkim umjetnostima ili putničkim agencijama/turoperatori i to im je osnovna djelatnost, a registrirani su prema NKD za obavljanje:

3.1.1. Izvođačke umjetnosti – NKD 90.01 (osim glazbenih sastava i pjevača)

3.1.2. Pomoćnih djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti - NKD 90.02

3.1.3. Putničke agencije i turoperatori- NKD 79.11 i NKD 79.12

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE: 15.000,00 kn

Cjeloviti tekst Javnog poziva i dokumentaciju preuzmite ovdje.

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Datum objave: 08. prosinac 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 09. prosinac 2020. od 08:00 h
Datum završetka zaprimanja prijava:  do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2021. godine
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: COVID-19 zajam za obrtna sredstva
Alokacija: 1,3 milijarde kuna

 

PREDMET NATJEČAJA: Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:  Mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:

- zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine,

- ili su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.

 

UVJETI POD KOJIMA ĆE SE ODOBRAVATI ZAJMOVI:

Značajka instrumenta/ Naziv programa

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji poduzetnici

Iznos

do 380.000,00 kuna

Kamatna stopa

0,25%

Rok korištenja

6 mjeseci

Poček

Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

Rok otplate

Do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja

Zadužnica korisnika zajma

Potpora

De minimis / državna potpora u skladu s Privremenim okvirom

Namjena

Obrtna sredstva - 100% iznosa zajma

 

Cjeloviti tekst Programa pogledajte ovdje.

Dokumentaciju preuzmite ovdje.

E-SAVJETOVANJE: NACRT JAVNOG POZIVA „JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU“

Na portalu e-Savjetovanja je objavljen nacrt Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga

„JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU.“

 

Alokacija Poziva: 1.140.000.000,00 HRK

Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova  kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Prihvatljivi prijavitelji:

- pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 (dokazuje se; Obrazac 3. Skupna izjava, ostali dostupni izvori).

- prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki „Kriteriji za isključenje“

- prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti: C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki „Kriteriji za isključenje“)

Prihvatljive kategorije troškova:

Vrsta potpore

Aktivnost

Prihvatljivi troškovi

I. Regionalne potpore

Ulaganje u materijalnu imovinu

a) priprema zemljišta; krčenje zemljišta;

b) trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;

c) komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;

d) trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;

e) trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;

f) nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;

g) troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;

h) nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;

i) troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

j) nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

k) troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora.

B) Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova

l) troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji  će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja

m) neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)

n) troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

o) troškovi amortizacije instrumenata i opreme

Napomena: Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084) za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja  financirat će se samo inovacije procesa i organizacija poslovanja koje su povezane sa početnim ulaganjem za koje se traži regionalna potpora. Izračun amortizacije i troškova osoblja prikazan je u tekstu ispod tablice.

Potpore za savjetodavne

usluge u korist MSP-ova

Savjetodavne usluge koje

pružaju vanjski konzultanti

p) usluge upravljanja projektom;

q) usluge stručnog nadzora građenja;

r) usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;

s) usluge izrade dokumentacije za nabavu;

t) usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema

u) usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn

Potpore za usavršavanje

Usavršavanje

v) troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;

w) troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;

x) najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;

y) troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja  

Potpore male vrijednosti

(de minimis)

Grijanje i hlađenje

z) troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja  (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).

Promidžba
i vidljivost

aa) troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

bb) troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije ( u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) - Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva. )

 

 

Minimalni iznos potpore : 500.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore: 7.500.000,00 kn

 

e-Savjetovanju možete pristupiti ovdje.

 

Informiranje se provodi u okviru projekta TUTOR - rasT podUzeTništva krOz infoRmiranje kojeg  je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.

2. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – LAG SJEVEROZAPAD

Datum objave: 08. prosinac 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 11.01.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava:  15.02.2021.

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Alokacija: 1.964.990,55 kn

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Sjeverozapad.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) / samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) s područja LAG obuhvata, a to su općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica te gradovi: Ivanec, Lepoglava i Varaždin ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura te imaju status mikro ili malih poduzeća.

Iznos potpore: 111.592,50 kn

Cjeloviti tekst Programa  i dokumentaciju preuzmite ovdje.

Četvrti natječaj za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal)

Datum objave: 16. studeni 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 16.11.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava:  15.12.2021.
Fond:  Europski fond za regionalni razvoj
Program: Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 - Četvrti natječaj za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal)
Alokacija: 2.657.227,01 EUR

 

PREDMET NATJEČAJA: Poticanje poslovne suradnje malih i srednjih poduzeća usredotočene na zajednički razvoj proizvoda i usluga, proizvodnju s dodanom vrijednošću na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje dva Light partnera, po jednog s obje strane granice. Maksimalni broj Light partnera na jednom Light projektu je četiri.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

 • trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP)kako je propisano u prilogu 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU;
 • moraju biti autonomni poduzetnici, kako je i predviđeno u članku 3. priloga 1.Uredbe Komisije 651/2014/EU. Partneri ili povezana poduzeća ne mogu bitiodobreni korisnici u sklopu istog Light projekta
 • biti registrirani ili imati podružnicu tvrtke unutar programskog područja (NUTS III razina):
  • Hrvatska: Međimurska županija (HR 046); Koprivničko-križevačka županija (HR 045); Virovitičko-podravska županija (HR 048); Osječko-baranjska županija (HR 04B); Varaždinska županija (HR 044); Bjelovarsko-bilogorska županija (HR 047); Požeško-slavonska županija (HR 049); Vukovarsko-srijemska županija (HR 04C
  • Mađarska: Zala županija (HU223); Somogy županija (HU232); Baranya županija (HU231)

 

INTENZITET POTPORE: max. 75%

MINIMALNI IZNOS POTPORE po partneru: 30.000,00 EUR

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE po partneru: 120.000,00 EUR

 

Cjeloviti tekst Programa i dokumentaciju preuzmite ovdje.