FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023)